Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Parts of the body in Nkwen Language

Nouns in Nkwen Language 1 Classification of Nouns in Nkwen Language Plural of Nouns in Nkwen Language Collective, Uncountable, Abstract Nouns and Parts of the Body in Nkwen Language
Parts of the body in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=XJUCogrcLvo&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk With high combat on COVID-19 the future seems promising (Advantages of COVID-19
Nkwen Language Lessons https://www.youtube.com/watch?v=zbrN_p7vew4&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ

Classification of Nouns in Nkwen Language

Plural of Nouns in Nkwen Language

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:1-15

July 25 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Gospel – John 6:1-15

https://www.youtube.com/watch?v=YqCiQDbE1EA https://www.youtube.com/watch?v=qtlhEPRgGZA&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

1 Jesus went across the Sea of Galilee.

2 A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick.

3 Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples.

4 The Jewish feast of Passover was near.

5 When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, “Where can we buy enough food for them to eat?”

6 He said this to test him, because he himself knew what he was going to do.

7 Philip answered him, “Two hundred days’ wages worth of food would not be enough for each of them to have a little.”

8 One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him,

9 “There is a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?”

10 Jesus said, “Have the people recline.” Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about five thousand in number.

11 Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted.

12 When they had had their fill, he said to his disciples, “Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted.” 13 So they collected them, and filled twelve wicker baskets with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat

14 When the people saw the sign he had done, they said, “This is truly the Prophet, the one who is to come into the world.”

15 Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:1-15

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fǝ̀’ǝ wu wwa,

1 Yesù a tuŋǝ ndzenǝ̀ nkyì fǝngwaŋǝ wu ma ǝ dzwi fǝfǝ Galili.

2 Nǝnǝ bǝ̀ zoŋǝ̀ nǝ̀ zhǝ wu mbǝ’ǝma bwo zǝ mǝ̀nyù mâ nghwe mu ma â kǝ fa’a nnu ngaŋǝ ghonǝ.

3 Yesù a ko’o nghǝ atyǝ shà mba nnunǝ wu bwo bǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝmǝ jwi.

4 Njwe nghwe Paska bǝ Dzusǝ̀ kǝ ti’i nku’u.

5 Ma Yesu kǝsǝ mmi myi nzǝ ngǝ nǝnǝ bǝ̀ kǝ yìi a mbwo zhǝ la, a biŋsǝ̀ Filibǝ̀ ngǝ, “Boŋǝ binǝ̀ zu mǝjyǝ li fǝ mǝ ku’u ndzǝ wwa wu?”

6 Yesù â swiŋǝ li a tsuŋǝ mǝ kwà’àrǝnǝ̀ Filibǝ̀ mbǝ’ǝma zhǝ nǝ atyǝmmbǝŋǝ zhi zhi anyù zu ma zhǝ bǝ fa’a.

7 Filibǝ̀ kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Boŋǝ nkabǝ̀ two ngaŋǝ fà’à nǝ njwe nkɛrǝ̀ bya kàkǝ ku’u mǝ ngǝ boŋǝ ŋu nǝ wwa bî ndzwi tsuŋǝ nǝ̀ mǝnyentǝ̀ mǝjyǝ.”

8 Ŋù-dzǝ̀mǝ̀ yi wi mò’o ma ǝlwenǝ̀ yi bǝ Andreyà ndǝmǝ Shununǝ̀ Bità a swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ,

9  “Moo tsǝ̀ dzwi fî ma à dzwi nǝ ǝbanǝ̀ tonǝ dzwi tanǝ nǝ mǝ̀bye mǝmbya la boŋǝ ǝ ghǝrǝ li ǝbòŋǝ kǝ mbwo nǝnǝ bǝ̀?”

10  Yesù swiŋǝ ngǝ̀, “A bù ghǝrǝ bwo nunǝ.” Ngwenǝ̀ kǝ nlanǝ dzwi adi’i wu. Bǝ̀ bu ti’i nnunǝ nshye. Bwo bǝ ma nchù’ù tanǝ̀ ma boŋǝ bǝ seŋǝ.

11 Yesù lo ǝbanǝ zu, ntaŋǝ ndzùɲǝ, nti’i ngha a mbwo bǝ̀ bu ma bwo nunǝ la, nkǝ fya nǝbye zha mbwo bwo mbǝ̀ zu ma bwo swà’a.

12 Ma bwo jye nzurǝ la, Yesù swiŋǝ nǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ jwi ngǝ, “A bù kuŋsǝ nkhwù’u dzwu ma ǝ bri bǝ kǝ dzwa daŋǝ nǝ mὲ’ε.”

13 Bwo ti’i mbentǝ nkhwù’ù dzwu ma ǝ̂ fuu nǝ ǝbanǝ zha ma ǝ chya wwa mǝjyenǝ̀ ǝ luu nkhye nchǝ-bya.

14 Ma bǝ̀ bu zǝ̂ tǝko’o afa’a wu ma Yesù fa’a la bwo swiŋǝ ngǝ .”Li tǝ̀sǝ mbǝ Bropheta wu ma à dzwi mǝ yìi nǝ̀ mǝmǝ̀ nshye la.”

15 Ma Yesù zhi ngǝ bwo swà’a yìi ko yi ǝzo’o nǝ nfò wwa la, a bu nfu ghǝ yi atyǝ sha mba zhǝ zhǝ.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

1 Jesus went across the Sea of Galilee. (A fǝ̀’ǝ wu wwa,) Yesù a tuŋǝ ndzenǝ̀ nkyì fǝngwaŋǝ wu ma ǝ dzwi fǝfǝ Galili.

2 A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick. Nǝnǝ bǝ̀ zoŋǝ̀ nǝ̀ zhǝ wu mbǝ’ǝma bwo zǝ mǝ̀nyù mâ nghwe mu ma â kǝ fa’a nnu ngaŋǝ ghonǝ.

3 Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. Yesù a ko’o nghǝ atyǝ shà bǝ mba nnunǝ wu bwo bǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝmǝ.

4 The Jewish feast of Passover was near. Njwe nghwe paska bǝ Dzusǝ̀ kǝ ti’i nku’u.

5 When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, “Where can we buy enough food for them to eat?” Ma Yesu kǝsǝ mmi myi nzǝ nǝnǝ bǝ̀ wu ma bwo yìi mbwo zhǝ la, a biŋsǝ̀bFilibǝ̀ ngǝ, “Boŋǝ binǝ̀ zu mǝjyǝ li fǝ mǝ ku’u ndzǝ wwa wu?

6 He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Yesù â swiŋǝ li a tsuŋǝ mǝ kwà’àrǝnǝ̀ Filibǝ̀ mbǝ’ǝma zhǝ nǝ atyǝmmbǝŋǝ zhi zhi anyù zu ma zhǝ bǝ fa’a.

7 Philip answered him, “Two hundred days’ wages worth of food would not be enough for each of them to have a little.” Filibǝ̀ kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Boŋǝ nkabǝ̀ two ngaŋǝ fà’à nǝ njwe nkɛrǝ̀ bya kàkǝ ku’u mǝ ngǝ boŋǝ ŋu nǝ wwa bî ndzwi tsuŋǝ nǝ̀ mǝnyentǝ̀ mǝjyǝ”

8 One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, Ŋù-dzǝ̀mǝ̀ yi wi mò’o ma ǝlwenǝ̀ yi bǝ Andreyà ndǝmǝ Shununǝ̀ Bità a swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ,

9 “There is a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?”Moo tsǝ̀ dzwi fi ma à dzwi nǝ ǝbanǝ̀ tonǝ dzwi tanǝ nǝ mǝ̀bye mǝmbya la boŋǝ ǝ ghǝrǝ li ǝbòŋǝ kǝ mbwo nǝnǝ bǝ̀?

10 Jesus said, “Have the people recline.” Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about five thousand in number. Yesù swiŋǝ ngǝ̀, “A bù ghǝrǝ bwo nunǝ.” Ngwenǝ̀ kǝ nlanǝ dzwi adi’i wu. Bǝ̀ bu ti’i nnunǝ nshye. Bwo bǝ ma nchù’ù tanǝ̀ ma boŋǝ bǝ seŋǝ.

11 Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. Yesù lo ǝbanǝ zu, ntaŋǝ ndzùɲǝ, nti’i ngha a mbwo bǝ̀ bu ma bwo nunǝ la, nkǝ fya nǝbye zha mbwo bwo mbǝ̀ zu ma bwo swà’a.

12 When they had had their fill, he said to his disciples, “Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted.” Ma bwo jye nzurǝ la, Yesù swiŋǝ nǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ jwi ngǝ, “A bù kuŋsǝ nkhwù’u dzwu ma ǝ bri bǝ kǝ dzwa daŋǝ nǝ busǝ,.

13 So they collected them, and filled twelve wicker baskets with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat. Bwo ti’i mbentǝ nkhwù’ù dzwu ma ǝ̂ fuu nǝ ǝbanǝ zha ma ǝ chya wwa mǝjyenǝ̀ ǝ luu nkhye nchǝ-bya

14 When the people saw the sign he had done, they said, “This is truly the Prophet, the one who is to come into the world.” Ma bǝ̀ bu zǝ̂ tǝko’o afa’a wu ma Yesù fa’a la bwo swiŋǝ ngǝ .”Li tǝ̀sǝ mbǝ Bropheta wu ma à dzwi mǝ yìi nǝ̀ mǝmǝ̀ nshye la.”

15 Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone. Ma Yesù zhi ngǝ bwo swà’a yìi ko yi ǝzo’o nǝ nfò wwa la, a bu nfu ghǝ yi atyǝ mba zhǝ zhǝ.

Sunday Gospels in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=qtlhEPRgGZA&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 6:30-34

July 18 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Gospel – Mark 6:30-34

30 The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught.  

31 He said to them, “Come away by yourselves to a deserted place and rest a while.” People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat.  

32 So they went off in the boat by themselves to a deserted place.  

33 People saw them leaving and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them.  

34 When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd; and he began to teach them many things.  

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkù̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:30-34

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fǝ’̀ǝ̀ wu wwa

30  Ngàŋǝ-kù Yesù nunǝ̀ bwo bǝ̀ zhǝ nti’i nfi’itǝ mǝnyù mǝ̀tsǝ̀mǝ̀ mu ma bwo zi’irǝ nkǝ nfa’a.

31  A swiŋǝ nǝ bwo ngǝ, “A bù yìi tsɛ̀’ɛ̀ bù bu nghǝ adi’i wu ma ŋùdàŋǝ̀ bikàkǝ wu dzwi mìŋtǝnǝ̀. Bǝ bâ nǝ̀nǝ kǝ yìi mbwo bwo mbu nghǝ bwo kakǝ nǝ fǝ̀’ǝ̀ daŋǝ bi dzwi mǝ jyenǝ̀.

32  Bwo ti’ì nku mǝmǝ̀ àbaŋǝ-nkyi tsuŋǝ bwo bwo nghǝ adi’i wu ma bǝ̀ bikàkǝ wu dzwi.

33  Bǝ̀ zǝ ma bwo kǝ ghǝ, ba ghà’atǝ zhi ngǝ bwo lyǝ adi’i wwa. Bwo ti’i nfu ǝdi’ì ntsǝ̀mǝ ntiŋǝ nǝ mǝkù nǝtǝnǝ̀ nǝ̀tenǝ nkwembì nghǝ nkù’u adi’i wu tǝ bwo.

34  Ma Yesu ̂mɛ’ɛtǝ ǹgaŋǝ-kù jwi nti’i nzǝ nǝnǝ̂ bǝ̀ wu ma a dzwi la, ntiŋǝ̀ yi luu nǝ̀ mǝ̀lìŋnǝ̀ nnu bwo mbǝ’ǝma bwo dwi ma mbyi ma ǝ bikàkǝ nǝ ntsì wwa jwi; a ti’i nzhitǝ mǝzi’irǝnǝ̀ wwa nǝ mǝ̀nyu mâ ghà’atǝ.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

Gospel – Mark 6:30-34

30 The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught. Ngàŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ Yesù nunǝ̀ bwo bǝ zhǝ nti’i nswiŋǝ mǝnyù mǝ̀tsǝ̀mǝ̀ mu ma bwo swiŋǝ nkǝ nfa’a.

31 He said to them, “Come away by yourselves to a deserted place and rest a while.” People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat. A swiŋǝ nǝ bwo ngǝ, “A bù yìi tsɛ̀’ɛ̀ bù bu adi’i wu ma ŋùdàŋǝ̀ bikàkǝ wu dzwi mìŋtǝnǝ̀. Bǝ bâ nǝ̀nǝ kǝ yìi mbwo bwo mbu nghǝ bwo kakǝ nǝ fǝ̀’ǝ̀ daŋǝ bi dzwi mǝ jyenǝ̀.

32 So they went off in the boat by themselves to a deserted place. Bwo ti’ì nku mǝmǝ̀ àbaŋǝ-nkyi nghǝ adi’i wu ma bǝ̀ bikàkǝ wu dzwi.

33 People saw them leaving and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them. Bǝ̀ zǝ nkǝ zhi ngǝ bwo lyǝ adi’i wwa. Bwo ti’i nfu ǝdi’ì ntsǝ̀mǝ ntiŋǝ nǝ mǝkù nǝtǝnǝ̀ nǝ̀tenǝ nkwembì nghǝ nkù’u adi’i wu tǝ bwo.

34 When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd; and he began to teach them many things. Ma Yesu mɛ’ɛtǝ ǹgaŋǝ-kù jwi nti’i nzǝ nǝnǝ̂ bǝ̀ wu ma a dzwi la, ntiŋǝ̀ yi luu nǝ̀ nǝ̀lìŋnǝ̀ nnu bwo mbǝ’ǝma bwo dwi ma mbyi ma ǝ bikàkǝ nǝ ntsì wwa jwi; a ti’i nzhitǝ mǝzi’irǝnǝ̀ wwa nǝ mǝ̀nyu mâ ghà’atǝ.

Sunday Gospel Reading in Nkwen Language https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY Writing Numbers 1 to 20 for kindergartens Writing letters of the Alphabet for kindergartens Basic Division Without Remainders Basic Subtraction of numbers up to 20

https://m.youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Mathematics Part One Test

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

103 well selected Mathematic Part One questions. Practice solving with your kids and they will never fail their Primary School Exams.

Mathematics Part One

Calculate and write only the correct answers.

 1. Numbers can be written in figures and in words. Write in figures: three million forty thousand. _______________________
 2. Write in figures: Seven hundred and eighty-two thousand, seven hundred and two. ____________________________________________________________________________________
 3. Write in figures: Two hundred and sixty three thousand eight hundred and six. ____________________________________________________________________________________
 4. Write 30,526 in words. ___________________________________________________________________________________
 5. Write 10,003,008 in words. ___________________________________________________________________________________
 6. Write in words 434,251 __________________________________________________________________________________
 7. Using your knowledge of multiplication, calculate 0.024 x 6 _____________
 8. Using your knowledge of decimal, divide 37.5 by 0.05. _____________
 9. The multiplication table lists out multiples of numbers. Write multiples of 6 up to 36. ______________________________________
 10. List down the factors of 36. _____________________________
 11. What are the prime factors of 36? _____________________________
 12. Square numbers have their square roots. Find the square root of 81. ____________
 13. There are 4 halves in the number 2. How many times is 2 1/2 contained in 25? ____________________
 14. Numbers can be counted or added in different bases. Add in base 5, 423 and 432. ___________________
 15. Two or more number can have common factors. Find the least or lowest common factor (L C M) of 68
  and 81. _____________
 16. What is the H C F of 72 and 96. _________________
 17. Find the H C F and L C M of 12, 24 and 36. ___________
 18. Using your knowledge of BODMAS, simplify 1 ½ – ¼ x ¾. ____________
 19. Using your knowledge of BODMAS, simplify 12 + 8 x 0. _______________
 20. There are four quarters in 1 whole. How many quarters are in 3 ½. ______________
 21. An improper fraction has its numerator bigger than the denominator. Convert 3 1/9 to an improper fraction. ________________
 22. Average refers to the middle number. Find the average of 5,0, 5, 25, 0. ______________
 23. Using your knowledge of indices what is 742 – 262? _______________
 24. Using your knowledge of indices what is 2x2x2x3x3x4 in index notation? ____________
 25. In metric system, how many kilometers are there in 2,200 meters? _______________
 26. There are different ways in writing numbers. Write five and a half million in figures. ________________________
 27. Using your knowledge of sets, what is { 12, 16, 18, 19, 36} n {18, 0, 12,13, 20} ____________________________
 28. Using your knowledge of sets, what is { 36, 5, 7} u {3, 4, 6, 8} ______________________________________
 29. A rectangle has a length and a width. Find the length of a rectangle of area 48 square meters and width 6m. ______________
 30. Find the area of a rectangle 8m by 9m. _______________
 31. Find the width of a rectangle of length 12m and area 60 square meters. ___________________
 32. The distance all round a diagram is called perimeter. Find the perimeter of a rectangle 5dm by 25dm. ______________________
 33. The perimeter of a rectangle is 100cm if the length is 30cm. find its area. _________________________
 34. A square has four equal sides. Find the area of a square of side 8cm. _____________________
 35. What is the side of a square field given that its area is 625 square cm? ___________________
 36. Perimeter is distance all round an object. Find the perimeter of a square with side 7.5dm. ___________________
 37. A complete circle measures 3600. Calculate the area of a circle whose radius is 7cm. ____________
 38. What is the area of a circle given that its diameter is 28dm?_______________
 39. Circumference is perimeter or distance all round a circle. Calculate the circumference of a circle whose radius 21m. ______________
 40. A triangle is half a rectangle. Find the area of a triangle 4m high and base 5m. ______________
 41. Find the base of a triangle with height 4cm and area 24 square cm. _______________
 42. Find the height of a triangle of base 5m and area 30m. ___________________
 43. A cube has six sides. Calculate the total surface area of a cube of side 6cm. _______________
 44. Find the volume of a cube of side 4m
 45. A quantity can be increased by a fraction of itself. Increase 8000 by ¾. _________________
 46. A quantity can be increased by a percentage. Increase 2500 by 25%. __________________
 47. A quantity can be decreased by a percentage. Decrease 1200 by 20%. __________________
 48. 5 is 50% of 10. What is 20% of 500? __________________
 49. Numbers can be shared in different ratios share 1000frs in the ratios 6 : 4. _____________________
 50. Decimal numbers can be changed to fractions. What is 0.125 as a vulgar fraction? ___________________
 51. We can convert numbers from one base to another. The number 19 written in base 5 is _______________
 52. 3/5 of my money is 6000frs. What is my total money? ____________
 53. ¼ of my money is 4000frs. What is 1/8 of my money? ____________
 54. A trader bought an article for 1500frs and sold it for 2300frs. What is his gain? _________________
 55. What is the gain% if a lady who bought a goat for 10,000frs sold it for 15,000frs? _____________
 56. A car leaves town one at 8:15 am and arrives town two at 9:30am. What time did the journey take? ____________
 57. Find the simple interest on 26,000frs for 3 years at 2 ½ %. _____________
 58. By selling a book for 5000frs a trader makes a gain of 25%. What is the cost of the book? ___________
 59. What is the odd number before 10 which is also a square number? ________
 60. Susan bought a gross of pens and gave a score of them to her brother. What is a gross minus a score? ____________
 61. What is the quotient of 6 and 4? __________
 62. What is the dividend of 16/4 ? ____________
 63. In the problem 24 x 12 which number is the multiplier? __________ and which is the multiplicand ____________
 64. If 2 x 9=18 which number is the product? _________
 65. There are short forms of multiplying different numbers. Multiply 32 by 11. ____________
 66. In weight measurement, which is heavier, a kg of corn or a kg of cotton?_______________
 67. An animal has two eyes. A farmer has 60 pigs and 20 goats. How many eyes have all the animals? _______________
 68. Using your knowledge of metric system convert 5.75m to cm. _____________
 69. Find x if 5/8 = 40/x. ______________
 70. John’s father was 37 years old when John was born, given that John is 11 years old now, when was his father born? ______________
 71. The smallest number which can be divided by 8, 10 and 12 is? ____________
 72. Subtract one from one thousand and ninety. __________
 73. We can look for fractions of different numbers. What is a tenth of (40 x 50) ________________
 74. Numbers can also be written as decimals. Write 80 as a decimal of 120. __________
 75. If a =5 and b=20; find the value of b2 – a2 . _________
 76. If a ={multiple of 5 less than 40} and b = {multiple of 3 less than 38} find A n B. ____________________
 77. Your mother harvest 20 bags of corn she sold 15 of them. What fraction was left? ________________
 78. Find the third angle if two angles of a triangle measure 1800 and 1100. _______________
 79. The digits in a number have different values. What is the difference between the value of 7 and 2 in the number 7285? ____________
 80. Numbers can be converted from one base to another. Convert 123 base 4 to base 10. _________________
 81. You have 6 twenty- five franc coins, how many oranges each costing 10frs can you buy with your money? ____________
 82. If a train travels 20km from 10:15 to 10:30am. How many kilometers per hour is it traveling? ____________
 83. Numbers can be written in Romans and Arabic numerals. Write CDXL and MCMLXXXIV in Arabic numerals. __________________________________________________________________________________
 84. Write 199 and 1786 in Roman numerals. __________________________________________________________________________________
 85. John’s father took 3 hours 45 minutes to journey to Bafia on his motorcycle. If the journey started at 11:10am when did it end? _________________
 86. Find the cost of painting the four walls of your bedroom which measures 4m by 5m by 6m at 160frs per square meter. ___________
 87. If a =2, b=7. Find (b x a) – 5 ______________
 88. What is the value of x – y if x = 503 and y = 2125 ______________
 89. A quantity can be increased by a ratio. Increase 360 in the ratio 3:4
 90. A number can be decreased by a ratio. Decrease 250 in the ratio 5:10 ___________________
 1. We can compare things by putting them in ascending or descending order. Arrange in ascending order of magnitude: 1/3, 1/2, 1/4, 1/5 ___________________________
 2. Arrange in descending order of merit: 0.15, 5.35, 0.04 _______________________________
 3. February usually has different number of days depending on each given year. How many days were there in February 1986. _____________
 4. Use your knowledge of subtraction to work out 2000 – 9. __________________
 5. Some things are usually grouped before selling. Find the cost of 24 eggs at six for 180frs. _________________
 6. Fractions are often expressed as decimal. Express 5/8 as a decimal. _____________________
 7. Using your knowledge of short forms in multiplication, what is 13.101 x 100. ________________
 8. In mathematic what is the product of 25 and 36? ________
 9. If 4km on the ground is represented by 2cm on a map. Find out how many cm on the map is 10km. ______________
 10. People are of different ages. Five years ago Awah was 12 years old. How old will Awah be in seven years to come? ________________
 11. It is good to share with others. Tom and Ann shared bananas so that Ann has 2 more than Tom. How many had Ann if there were 17 bananas? ________________

SUCCESS!

For more lessons on Mathematics for kids go to https://www.youtube.com/watch?v=pVRAka7HmUk&list=PL_ihUsy6_PLK-rNbEuGye59EVlhjfeaVb

Also on English Language at https://www.youtube.com/watch?v=LWPgW5TKJgc&list=PL_ihUsy6_PLIH9KxSwacoxdZ3m76vsYsD

On General Knowledge at https://www.youtube.com/watch?v=XXGzjGik2ks&list=PL_ihUsy6_PLKF61YMc3yXS2pFCkWTTk49

Square numbers and square roots https://www.youtube.com/watch?v=pVRAka7HmUk&list=PL_ihUsy6_PLK-rNbEuGye59EVlhjfeaVb Revision On General Knowledge – History The Partition/Exploration of Africa/German Annexation of Cameroon Adding Numbers In Columns; Place Value
Revision on General Knowledge https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ihUsy6_PLKF61YMc3yXS2pFCkWTTk49 Revision On General Knowledge – History ANCIENT CIVILIZATION
Adjectives and Adverbs https://youtu.be/LWPgW5TKJgc Adjectives and Adverbs

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Fifteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 6:7-13

July 11 2021,

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Gospel – Mark 6:7-13

Fifteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 6:7-13 https://www.youtube.com/watch?v=qtlhEPRgGZA

7 Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits. 

8 He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick no food, no sack, no money in their belts. 

9 They were, however, to wear sandals but not a second tunic. 

10 He said to them, “Wherever you enter a house, stay there until you leave. 

11 Whatever place does not welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them.” 

12 So they went off and preached repentance. 

13 The Twelve drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them. 

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkù̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:7-13

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

 A fə’ə̀ wu wwa,

7 Yesù a kuŋsǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ jwi nchǝ̀-bya nti’i ntuŋǝ wwa bǝbya bǝbya, nfya mǝtenǝ a mbwo bwo atyǝ ǝ̂zhwe tǝbòŋǝ.

8  A tǝǝ wwa ngǝ a bwo kǝ azuŋǝ dàŋǝ nǝ lǒ chyàtǝ̀ mbàŋǝ zha, kǎ mǝ̀jyǝ mâdàŋǝ kǎ abà, kǎ nkabǝ̀ daŋǝ abàa bwo.

9  La boŋǝ bwo wìi ntamǝ la kàkǝ ǝtsǝ̀’ǝ dàŋǝ̀ bǔ tu’unǝ.

10  A swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ,”bù ku ndya wu ma nǝ̀ ku wu bù dzwi tsɛ’ɛ̀ wu ti lya nfu.

11  Àdì’i nstǝ̀mǝ̀ zu ma bǝ bikàkǝ wu nshi’ìnǝ lo bù zîtǝ̀ nshye mǝkǔ bù nlyǝ ma àkwàntǝ a mbwo bwo.”

12  Bwo ti’ì nfuu nghǝ nswiŋǝ anyu kwǝ̀bǝ̀rǝ mǝntiŋǝ̀. 13Bwo nchǝ̀-bya ti’ì nghǝ nsǝrǝ bǝ̀liŋǝ bâ nǝnǝ nkǝ nzo’o ngaŋǝ ghonǝ̀ nǝ mǝwurǝ bwo bonǝ.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

7 Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits. Yesù a kuŋsǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ jwi nchǝ̀-bya nti’i ntuŋǝ wwa bǝbya bǝbya, nfya mǝtenǝ mbwo bwo atyǝ ǝ̂zhwe tǝbòŋǝ.

8 He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick no food, no sack, no money in their belts. A tǝǝ wwa ngǝ a bwo kǝ azuŋǝ dàŋǝ nǝ lǒ chyàtǝ̀ mbàŋǝ zha, kǎ mǝ̀jyǝ mâdàŋǝ kǎ abà kǎ nkabǝ̀ daŋǝ abàa bwo.

9 They were, however, to wear sandals but not a second tunic. La boŋǝ bwo wìi ntamǝ la kàkǝ ǝtsǝ̀’ǝ dàŋǝ̀ bǔ tu’unǝ.

10 He said to them, “Wherever you enter a house, stay there until you leave. A swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ,”bù ku ndya wu ma nǝ̀ ku wu bù dzwi tsɛ’ɛ̀ wu ti lya nfu.

11 Whatever place does not welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them.” Àdì’i nstǝ̀mǝ̀ zu ma bǝ bikàkǝ wu nshi’ìnǝ wu lo bù zîtǝ̀ nshye mǝkǔ bù nlye ma àkwàntǝ a mbwo bwo.

12 So they went off and preached repentance. Bwo ti’ì nfuu nghǝ nswiŋǝ anyu kwǝ̀bǝ̀rǝ mǝntiŋǝ̀.

13 The Twelve drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them. Bwo nchǝ̀-bya ti’ì nghǝ nsǝrǝ bǝ̀liŋǝ bâ nǝnǝ nkǝ nzo’o ngaŋǝ ghonǝ̀ nǝ mǝwurǝ bwo bonǝ.

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Fourteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 6:1-6

July 4 2021

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Gospel – Mark 6:1-6

https://youtu.be/BxI5XdwJ9Ts

1 Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples.

2 When the Sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, “Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands!

3 Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?” And they took offense at him.

4 Jesus said to them, “A prophet is not without honour except in his native place and among his own kin and in his own house.”

5 So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them.

6 He was amazed at their lack of faith.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkù̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:1-6

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fǝ’ǝ̀ wu wwa,

1 Yesù bwo bǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ jwi lye adi’i wu ma â dzwi wu mbu ala’a bwo.

2 Njwe ndyâ-nywè ku’u, a zhitǝ̀ mǝzi’irǝnǝ̀ a mǝmǝ̀ ndyâ-nywè, bǝ̀ bâ nǝnǝ̀ zu’u ànyù zu ǝ chya wwa. Bwo ti’i mbiŋsǝ ngǝ, “ŋù wi lo mǝnyù mi mǝtsǝ̀mǝ̀ li fǝ lǝ? zi mbuŋǝ mǝ̀chì wu mbwo li fya wǝ̀ lǝ? Li mǝnyu mâ nghwe ma a fa’a nǝ mbwo mi lili!

3 À bikǝ a kamǝndà wwa bǝ? Moo Mariyà, nkǝ mbǝ ndǝmǝ̀ Dzemsǝ̀ nǝ Yosesə̀ nǝ Dzudasǝ̀ bwo Shimùnǝ̀? Bǝ̀lǝmǝ bi bâ bǝngye kǝ nǝ bi nǝ̀ fi dzwi?” Nnu zha ti’i mbǝ̂kǝ mbǝ’ǝ Yesù.

4 Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nfò ntsǝmǝ̀ dzwi nǝ̀ àghu’usǝ̀ la adi’i zhə, mǝmǝ bi bǝ̀ nǝ alanǝ zhi bǝ kakǝ yi nghu’usǝ.”

5 Yesù kàkǝ yi mǝnyù ma nghwe wu fa’a ǝ chyatǝ̀ ngǝ â noŋsǝ mbwo myi nnu ngaŋǝ ghonǝ̀ dzwa tsǝ bwo bonǝ̀.

6 Anyu zu lanə̀ nkhə’ənə yi məzənə ngə bi bə̀ bikàkə nə mə̀binŋnə̀ dzwi.Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

Free Translation

1 Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. A fǝ’ǝ̀ wu wwa, Yesù bwo bǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ jwi lyǝ adi’i wu ma â dzwi wu mbu ala’a bwo.

2 When the sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, “Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands! Njwe ndyâ-nywè ku’u, a zhitǝ̀ mǝzi’irǝnǝ̀ a mǝmǝ̀ ndyâ-nywè, bǝ̀ bâ nǝnǝ̀ zu’u ànyù zu ǝ chya wwa. Bwo ti’i mbiŋsǝ ngǝ, “ŋù wi lo mǝnyù mi mǝtsǝ̀mǝ̀ li fǝ lǝ? zi mbuŋǝ mǝ̀chì wu mbwo li fya wǝ̀ lǝ? Li mǝnyu mâ nghwe ma a fa’a nǝ mbwo mi lili!

3 Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?” And they took offense at him. À bikǝ a kamǝndà wwa bǝ? Moo Mariyà, nkǝ mbǝ ndǝmǝ̀ Dzemsǝ̀ nǝ Yoses nǝ Dzudasǝ̀ bwo Shimùnǝ̀? Bǝ̀lǝmǝ bi bâ bǝngye kǝ nǝ bi nǝ̀ fi dzwi? Nnu zha ti’i mbǝ̂kǝ mbǝ’ǝ Yesù.

4 Jesus said to them, “A prophet is not without honour except in his native place and among his own kin and in his own house.” Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nfò ntsǝmǝ̀ dzwi nǝ̀ àghu’usǝ̀ la mǝmǝ bi bǝ̀ nǝ alanǝ zhi bǝ kakǝ yi nghu’usǝ.”

5 So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. Yesù kàkǝ yi mǝnyù ma nghwe wu bǔ fa’a ǝ chyatǝ̀ ngǝ â noŋsǝ mbwo myi nnu ngaŋǝ ghonǝ̀ dzwa tsǝ bwo bonǝ̀.

6 He was amazed at their lack of faith.  Anyu zi lanə̀ nkhə’ənə yi məzənə ngə bi bə̀ bikàkə nə mə̀binŋnə̀ dzwi.

Fourteenth Sunday in Ordinary Time, Year B Gospel Mark 6:1-6 https://www.youtube.com/watch?v=GLPIzLcWnLw&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81MGViN2U2OC9wb2RjYXN0L3Jzcw==


Sunday Gospel Readings https://www.youtube.com/watch?v=GLPIzLcWnLw&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY
Fourteenth Sunday in Ordinary Time, Year B Gospel Mark 6:1-6 https://www.youtube.com/watch?v=GLPIzLcWnLw&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Thirteenth Sunday in Ordinary Time Year B – Gospel Mark 5:21-43

June 27 2021

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Gospel – Mark 5:21-43

https://youtu.be/GLPIzLcWnLw
Do not pass me by when you are anointing your people song

21 When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea

22 One of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing him he fell at his feet

23 and pleaded earnestly with him, saying, “My daughter is at the point of death. Please, come lay your hands on her that she may get well and live.”

24 He went off with him, and a large crowd followed him and pressed upon him.

25 There was a woman afflicted with hemorrhages for twelve years.

26 She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet she was not helped but only grew worse.

27 She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak.

28 She said, “If I but touch his clothes, I shall be cured.”

29 Immediately her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction.

30 Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, “Who has touched my clothes?”

31 But his disciples said to Jesus, “You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, ‘Who touched me?’” 32 And he looked around to see who had done it.

33 The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth.

34 He said to her, “Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction.”

35 While he was still speaking, people from the synagogue official’s house arrived and said, “Your daughter has died; why trouble the teacher any longer?”

36 Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue official, “Do not be afraid; just have faith.”

37 He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James.

38 When they arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of a commotion, people weeping and wailing loudly.

39 So he went in and said to them, “Why this commotion and weeping? The child is not dead but asleep.”

40 And they ridiculed him. Then he put them all out. He took along the child’s father and mother and those who were with him and entered the room where the child was.

41 He took the child by the hand and said to her, “Talitha koum,” which means, “Little girl, I say to you, arise!”

42 The girl, a child of twelve, arose immediately and walked around. At that they were utterly astounded.

43 He gave strict orders that no one should know this and said that she should be given something to eat.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsǝ̀ Ŋwà’ànǝ̀ â ŋwà’arǝ, 5:21-43

All: Mǝ̀kwu’utǝnǝ̀ dzwi mbwo wwò ô Nfò wìi.

A fǝ̀’ǝ wu wwa,

21 Ma Yesu bu nku mǝmǝ àbaŋǝ-nkyì ntuŋǝ ndzenǝ̀ nkyì la, ǹno bǝ yìi a mbwo zhǝ a ti’i ndzwi nǝbenǝ nkyǐ fǝngwaŋǝ.

22 Ŋù fa’a ndyâ-nywe wu tsǝ̀ ma ǝ̀lwenǝ̀ yi bǝ Jayirusǝ̀ a yìtǝ nshyi, nzǝ yi nwwo mǝkù zhǝ

23 mbu’u mbwo mbwo zhǝ nswiŋǝ ngǝ, “Moo wà wu mǝ̀ngye ti’i mǝ kwonǝ̀, àtsà’atsà’a zhǝ, yìi nnoŋsǝ mbwo mwo nnu zhǝ mǝ ngǝ â bonǝ ndzwi.”24 Bwo zhǝ lye nghǝ, bǝ̀ bâ nǝnǝ ti’i nzoŋǝ nǝ zhǝ nfɛrǝ yɛ.

25 Mǝ̀ngye tsǝ dzwi wu ma a kǝ ghonǝ nǝ nòŋshye tǝ̀ mye nǝ ǝ̀lùŋǝ̀ nchǝ̀-bya.

26 A tɛ̌ nzǝ ngǝ’ǝ susu a mbwo bǝ̀ bǝ ngàŋǝ̀, ntô nkabǝ̀ zhi ntsǝ̀mǝ̀ la kakǝ bonǝ̀, aghonǝ bǔ ntǝmnǝ tǝmnǝ.

27 Â zu’u mǝ̀nyù mbǝ’ǝ Yesù nti’i ko’otǝ nghǝ ndzǝ̀mǝ zhǝ nnya atsǝ̀’ǝ zhi.

28 Nswiŋǝ nǝ atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zhi ngǝ, ” Boŋǝ mǝ̀ nya atsǝ̀’ǝ zhi boŋǝ mǝ̀ mbǝ bonǝ.”29 Tsuŋǝ fǝ’ǝ̀ wu wwa noŋǝ nshye wwa nnu zhǝ kentǝ̀, a zu’u nnu zhǝ ngǝ zhǝ bonǝ mǝmǝ̀ ngǝ’ǝ̀ zhi.

30 Yesù kǝ mbi nzhi ngǝ mǝ̀tenǝ̀ fu a nnu zhǝ, nti’i nkasǝ yi mbiŋsǝ bǝ bu ngǝ, “La ŋa wǝ̀ nnya atsǝ̀’ǝ za?” 31 La ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ jwi swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ, “Ò zǝ mbǝ̀ zu ma nno bǝ̀ wi zhi’i wwo ò bǔ mbiŋsǝ nge, ‘La nya wǝ̀ nŋa wa?’”32 Yesu ti’ì lǐ ǝ̀dì’ì nkarǝsǝ mǝ zǝnǝ̀ ŋù wu ma à ŋa yɛ.

33 Mǝngye wwa zhi anyù zu ma ǝ chya nnu zhǝ, nti’i nyìtǝ nshi, nchi’inǝ nǝ mǝbônǝ̀, nwwo mǝku Yesù nswiŋǝ nkò’onyù yi mbǝ’ǝ anyù zu ma ǝ chya nnu zhǝ.

34 Yesù swiŋǝ mbwo zhǝ ngǝ, “Moo wà mǝ̀biŋnǝ̀ mwo kwesǝ wwo, ghǝ nǝ mbòonǝ nkǝ mbonǝ mǝmǝ̀ ngǝ’ǝ zhǝ.

35 Ma à kǝ brǝ mboŋnǝ la, bǝ̀ lyǝ ndyâ ŋù fa’a ndyâ-nywe wwa nyìì nswiŋ a mbwo zhǝ ngǝ, “Moo wwò tɛ̌ nkwo ò bǔ nghasǝ Ndǝ̀ wi li ngǝ kǝ̀?”

36 Yesù ghǝrǝ ma zhǝ bikàkǝ nkenǝ wu ma bwo yii nwiŋǝ la zu’u, nswiŋǝ ambwo ŋu wwa ngǝ, “Kǝ nǝ bo,dzwi tsɛ’ɛ̀ nǝ̀ mǝbiŋnǝ̀.”

37 Â bikàkǝ̌ biŋǝ ngǝ bǝ̀ zoŋǝ nǝ zhǝ nku abi wu la nlo tsɛ’ɛ Bità nǝ Dzemsǝ̀ nǝ Dzonǝ̀ ndǝmǝ Dzemsǝ.

38 Ma bwo ku’u ndya ŋù fà’à ndya-nywe wwa la, Yesù zǝ ma ǝdi’i kǝ̂ bǝŋnǝ nǝ mbǝ̀ zu ma bǝ̀ kǝ̂ kî nǝtenǝ nwuŋǝ wwa.

39 A kuu nswiŋǝ nǝ bwo ngǝ, “Bùu ki li kǝ̀ ǝdì’ì bǝŋnǝ lǝ? Moo wi bikàkǝ̌ kwo, a lye lye.”

40 Bwo sa yi fǝ nǝwwe. A ti’i nfusǝ wwa bǝtsǝmǝ bi. Nti’i nlo ǝtàa bǝ̀ moo wwa bwo mma yì nǝ bǝ̀ bu ma bwo bwo yii bwo kuu nghǝ mǝmǝ̀ ndyâ mǝmǝ̀ wu ma moo wu noŋǝ wǝ.

41 Yesù gaŋǝ abwo moo wu nswiŋ a mbwo zhǝ ngǝ, “Talita kum,” ma a bǝ ngǝ, “Moo Mǝngyè, mǝ̀ swiŋǝ mbwo wwò, bǝŋnǝ!”

42 Moo mǝngye wwa ma â bǝ ǝluŋǝ nchǝ̀-bya, a kǝ mbi mbǝ̀ŋnǝ nti’i ntiŋǝ nkarǝ. ǝlya, ànyù zu lanǝ̀ chyatǝ̀ bǝ. 43 Yesù kwantǝ̀ wwa ngǝ a ŋùdaŋǝ kǝ anyù zi nǝ zu’u nkǝ nswiŋǝ nǝ bwo ngǝ bwo fya azuŋǝ a ̂ jyǝ.

Àbòŋnǝ Yesù Kristò All: Nghu’usǝ̀ dzwi a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò

Free Translation

21 When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea. Ma Yesu bu nku mǝmǝ àbaŋǝ-nkyì ntuŋǝ ndzenǝ̀ nkyì la, ǹno bǝ yìi a mbwo zhǝ a ti’i ndzwi nǝbenǝ nkyǐ fǝngwaŋǝ.

22 One of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing him he fell at his feet Ŋù fa’a ndyâ-nywe wu tsǝ̀ ma ǝ̀lwenǝ̀ yi bǝ Jayirusǝ̀ a yìtǝ nshyi, nzǝ yi nwwo mǝkù zhǝ

23 and pleaded earnestly with him, saying, “My daughter is at the point of death. Please, come lay your hands on her that she may get well and live.” mbu’u mbwo mbwo zhǝ nswiŋǝ ngǝ, “Moo wà wu mǝ̀ngye ti’i mǝ kwonǝ̀, àtsà’atsà’a zhǝ, yìi nnoŋsǝ mbwo mwo nnu zhǝ mǝ ngǝ â bonǝ ndzwi.”

24 He went off with him, and a large crowd followed him and pressed upon him. Bwo zhǝ lye nghǝ, bǝ̀ bâ nǝnǝ ti’i nzoŋǝ nǝ zhǝ nfɛrǝ yɛ.

25 There was a woman afflicted with hemorrhages for twelve years. Mǝ̀ngye tsǝ dzwi wu ma a kǝ ghonǝ nǝ nòŋshye tǝ̀ mye nǝ ǝ̀lùŋǝ̀ nchǝ̀-bya.

26 She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet she was not helped but only grew worse. A tɛ̌ nzǝ ngǝ’ǝ susu a mbwo bǝ̀ bǝ ngàŋǝ̀, ntô nkabǝ̀ zhi ntsǝ̀mǝ̀ la kakǝ bonǝ̀, aghonǝ bǔ ntǝmnǝ tǝmnǝ.

27 She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. Â zu’u mǝ̀nyù mbǝ’ǝ Yesù nti’i ko’otǝ nghǝ ndzǝ̀mǝ zhǝ nnya atsǝ̀’ǝ zhi.

28 She said, “If I but touch his clothes, I shall be cured.” Nswiŋǝ nǝ atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zhi ngǝ, ” Boŋǝ mǝ̀ nya atsǝ̀’ǝ zhi boŋǝ mǝ̀ mbǝ bonǝ.

29 Immediately her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction. Tsuŋǝ fǝ’ǝ̀ wu wwa noŋǝ nshye wwa nnu zhǝ kentǝ̀, a zu’u nnu zhǝ ngǝ zhǝ bonǝ mǝmǝ̀ ngǝ’ǝ̀ zhi.

30 Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, “Who has touched my clothes?” 30 Yesù kǝ mbi nzhi ngǝ mǝ̀tenǝ̀ fu a nnu zhǝ, nti’i nkasǝ yi mbiŋsǝ bǝ bu ngǝ, “La ŋa wǝ̀ nnya atsǝ̀’ǝ za?”

31 But his disciples said to Jesus, “You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, ‘Who touched me?’” La ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ jwi swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ, “Ò zǝ mbǝ̀ zu ma nno bǝ̀ wi zhi’i wwo ò bǔ mbiŋsǝ nge, ‘La nya wǝ̀ nŋa wa?’”

32 And he looked around to see who had done it. Yesu ti’ì lǐ ǝ̀dì’ì nkarǝsǝ mǝ zǝnǝ̀ ŋù wu ma à ŋa yɛ.

33 The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. Mǝngye wwa zhi anyù zu ma ǝ chya nnu zhǝ, nti’i nyìtǝ nshi, nchi’inǝ nǝ mǝbônǝ̀, nwwo mǝku Yesù nswiŋǝ nkò’onyù yi mbǝ’ǝ anyù zu ma ǝ chya nnu zhǝ.

34 He said to her, “Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction.” Yesù swiŋǝ mbwo zhǝ ngǝ, “Moo wà mǝ̀biŋnǝ̀ mwo kwesǝ wwo, ghǝ nǝ mbòonǝ nkǝ mbonǝ mǝmǝ̀ ngǝ’ǝ zhǝ.

35 While he was still speaking, people from the synagogue official’s house arrived and said, “Your daughter has died; why trouble the teacher any longer?” Ma à kǝ brǝ mboŋnǝ la, bǝ̀ lyǝ nyâ ŋù fa’a ndyânywe wwa nyìì nswiŋ nǝ zhǝ ngǝ, “Moo wwò tɛ̌ nkwo ò bǔ nghasǝ Ndǝ̀ wi li ngǝ kǝ̀?”

36 Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue official, “Do not be afraid; just have faith.” Yesù ghǝrǝ ma zhǝ bikàkǝ nkenǝ wu ma bwo yii nwiŋǝ a zu’u, nswiŋǝ ambwo ŋu wwa ngǝ, “Kǝ nǝ bo,dzwi tsɛ’ɛ̀ nǝ̀ mǝbiŋnǝ̀.”

37 He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James. Â bikàkǝ̌ biŋǝ ngǝ bǝ̀ zoŋǝ nǝ zhǝ nku ndyâ la nlo tsɛ’ɛ Bità nǝ Dzemsǝ̀ nǝ Dzonǝ̀ ndǝmǝ Dzemsǝ.

38 When they arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of a commotion, people weeping and wailing loudly. Ma bwo ku’u ndya ŋù fà’à ndya-nywe wwa la, Yesù zǝ ma ǝdi’i kǝ̂ bǝŋnǝ nǝ mbǝ̀ zu ma bǝ̀ kǝ̂ kî nǝtenǝ nwuŋǝ wwa.

39 So he went in and said to them, “Why this commotion and weeping? The child is not dead but asleep.” A kuu nswiŋǝ nǝ bwo ngǝ, “Bùu ki li kǝ̀ ǝdì’ì bǝŋnǝ lǝ? Moo wi bikàkǝ̌ kwo, a lye lye.”

40 And they ridiculed him. Then he put them all out. He took along the child’s father and mother and those who were with him and entered the room where the child was. Bwo sa yi fǝ nǝwwe. A ti’i nfusǝ wwa bǝtsǝmǝ bi. Nti’i nlo ǝtàa bǝ̀ moo wwa bwo mma yì nǝ bǝ̀ bu ma bwo bwo yii bwo kuu nghǝ mǝmǝ̀ ndyâ mǝmǝ̀ wu ma moo wu noŋǝ wǝ.

41 He took the child by the hand and said to her, “Talitha koum,” which means, “Little girl, I say to you, arise!” Yesù gaŋǝ abwo moo wu nswiŋ a mbwo zhǝ ngǝ, “Talita kum,” ma a bǝ ngǝ, “Moo Mǝngyè, mǝ̀ swiŋǝ mbwo wwò, bǝŋnǝ!”

42 The girl, a child of twelve, arose immediately and walked around. At that they were utterly astounded. Moo mǝngye wwa ma â bǝ ǝluŋǝ nchǝ̀-bya, a kǝ mbi mbǝ̀ŋnǝ nti’i ntiŋǝ nkarǝ. ǝlya, ànyù zu lanǝ̀ chyatǝ̀ bǝ.

43 He gave strict orders that no one should know this and said that she should be given something to eat. Yesù kwantǝ̀ wwa ngǝ a ŋùdaŋǝ kǝ anyù zi nǝ zu’u nkǝ nswiŋǝ nǝ bwo ngǝ bwo fya azuŋǝ a jyǝ.

Do not pass me by when you are anointing your people song https://www.youtube.com/watch?v=mdIH563Syag&list=PL_ihUsy6_PLItOv_edVgic63xqp2hc0Xe
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twelfth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 4:35-41

June 20 2021,

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Gospel – Mark 4:35-41

https://www.youtube.com/watch?v=H1czlNy4Ujg&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

35 On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples: “Let us cross to the other side.”

36 Leaving the crowd, they took Jesus with them in the boat just as he was. And other boats were with him.

37 A violent squall came up and waves were breaking over the boat, so that it was already filling up.

38 Jesus was in the stern, asleep on a cushion. They woke him and said to him, “Teacher, do you not care that we are perishing?”

39 He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, “Quiet! Be still!” The wind ceased and there was great calm.

40 Then he asked them, “Why are you terrified? Do you not yet have faith?”

41 They were filled with great awe and said to one another, “Who then is this whom even wind and sea obey?”

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsǝ̀ Ŋwà’ànǝ̀ â ŋwà’arǝ, 4:26-34

All: Mǝ̀kwu’utǝnǝ̀ dzwi mbwo wwò ô Nfò wìi.

 njwe wwa, ma fǝ̀’ǝ̀ nkwîfò kǝ kù’ù la, Yesù swiŋǝ a mbwo ǹgaŋǝ-kù jwi ngǝ. “A binǝ̀ tuŋǝ nghǝ ndzenǝ̀ nkyǐ.”

Bwo mɛ’ɛtǝ̀ bǝ̀, nlo Yesù a mǝmǝ̀ abaŋǝ-nkyì tsuŋǝ mbǝ̀ zu ma â dzwi. Dzwa tsǝ ǝ̀bàŋǝ-nkyì kǝ nzoŋǝ nǝ̀ zhǝ.

Fǝ̀rǝ̀ ǹtentǝ̀ yìi ǹkyî ti’i nsǝ̌kǝ̀ nkǔ mǝmǝ àbaŋǝ-nkyǐ zha titì ǝ ti’ì mǝ lǔnǝ̀ nǝ̀ nkyǐ.

Yesù a noŋǝ mǝmǝ àbaŋǝ-nkyì atyǝ azuŋǝ mbǒnǝ̀ nlye. Bwo zǝ̀ŋǝ̀ yi nswiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Ndǝ̀, “Binǝ̀ ti’i mǝkwokǝnǝ̀ ò kàkǝ̌ nkwe?

A bǝ̀ŋnǝ̀ nsa’a fɛrǝ wwa, nswiŋǝ a mbwo nkyì ngǝ, “Kentǝ! Bonǝ nunǝ! Fɛ̀rǝ̀ wwa kentǝ ǝdi’ì bonǝ̀.

A ti’ì mbiŋsǝ wwa ngǝ, “Bùu bo a kǝ̀? Bù bikakǝ nǝ mǝ̀biŋnǝ̀ dzwi?”

Ànyù zu chya wwa bwo ti’i nswiŋǝ atǝtǝ̌ bwo ngǝ, “Li mbunkǝ ŋu ma fɛ̀rǝ̀ bwo bǝ̀ nkyǐ zu’unǝ yi li lǝ?”

Àbòŋnǝ Yesù Kristò All: Nghu’usǝ̀ dzwi a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò

Free Translation

35 On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples: “Let us cross to the other side.” Â njwe wwa, ma fǝ̀’ǝ̀ nkwîfò kǝ kù’ù la, Yesù swiŋǝ a mbwo ǹgaŋǝ-kù jwi ngǝ. “A binǝ̀ tuŋǝ nghǝ ndzenǝ̀ nkyǐ.”

36 Leaving the crowd, they took Jesus with them in the boat just as he was. And other boats were with him. Bwo mɛ’ɛtǝ̀ bǝ̀, nlo Yesù a mǝmǝ̀ abaŋǝ-nkyì tsuŋǝ ma â dzwi. Dzwa tsǝ ǝ̀bàŋǝ-nkyì kǝ nzoŋǝ nǝ̀ bwo.

37 A violent squall came up and waves were breaking over the boat, so that it was already filling up. Fǝ̀rǝ̀ ǹtentǝ̀ yìi ǹkyî ti’i nsǝ̌kǝ̀ nkǔ mǝmǝ àbaŋǝ-nkyǐ zha titì ǝ ti’ì mǝ lǔnǝ̀ nǝ̀ nkyǐ.

38 Jesus was in the stern, asleep on a cushion. They woke him and said to him, “Teacher, do you not care that we are perishing?” Yesù a noŋǝ mǝmǝ àbaŋǝ-nkyì nǝ azuŋǝ mbǒnǝ̀ nlye. Bwo zǝ̀ŋǝ̀ yi nswiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Ndǝ̀, “Binǝ̀ ti’i mǝkwokǝnǝ̀ ò kàkǝ̌ nkwe?

39 He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, “Quiet! Be still!” The wind ceased and there was great calm. A bǝ̀ŋnǝ̀ nsa’a fɛrǝ wwa, nswiŋǝ a mbwo nkyì ngǝ, “Kentǝ! Bonǝ nunǝ! Fɛ̀rǝ̀ wwa kentǝ ǝdi’ì bonǝ̀.

40 Then he asked them, “Why are you terrified? Do you not yet have faith?” A ti’ì mbiŋsǝ wwa ngǝ, “Bùu bo a kǝ̀? Bù bikakǝ nǝ mǝ̀biŋnǝ̀ dzwi?

41 They were filled with great awe and said to one another, “Who then is this whom even wind and sea obey?” Ànyù zu chya wwa bwo ti’i nswiŋǝ atǝtǝ̌ bwo ngǝ, “Li mbunkǝ ŋu ma fɛ̀rǝ̀ bwo bǝ̀ nkyǐ zu’unǝ yi li lǝ?

https://youtube.com/playlist?list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY Verb Tenses Adjectives and Adverbs Mastering the Alphabet 3; Double Sounds; Enabling Reading for Slow Learners
Categories
Inspiration Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Eleventh Sunday in Ordinary Time Year B – Gospel Mark 4:26-34

June 13 2021,

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Gospel – Mark 4:26-34

https://youtube.com/playlist?list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

Gospel – Mark 4:26-34

Jesus said to the crowds: “This is how it is with the kingdom of God; it is as if a man were to scatter seed on the land

27 and would sleep and rise night and day and through it all the seed would sprout and grow, he knows not how.

28 Of its own accord the land yields fruit, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear.

29 And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for the harvest has come.”

30. He said, “To what shall we compare the kingdom of God, or what parable can we use for it?

31 It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground, is the smallest of all the seeds on the earth.

32 But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants and puts forth large branches, so that the birds of the sky can dwell in its shade.”

33 With many such parables he spoke the word to them as they were able to understand it.

34 Without parables he did not speak to them, but to his own disciples he explained everything in private.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsǝ̀ Ŋwà’ànǝ̀ â ŋwà’arǝ. Mark 4:26-34

All: Mǝ̀kwu’utǝnǝ̀ dzwi mbwo wwò ô Nfò wìi.

A fǝ̀’ǝ̀ wu wwa, Yesu swiŋǝ a mbwo ǹno bǝ ngǝ, “Li mbǝ̀ zu ma àla’a nǝfonǝ̀ Nywe dzwi. Nǝ dzwi a ma ŋù ma à wɛ̀ɛ nsùŋǝ yi nti’i mbu nlye yi nǝtu’u nǝ̀ njwe, ǹgwɛ̀ tuŋǝ nkuwê la a kàkǝ̌ mbǝ̀ zu ma ǝ kuwe la zhi.

Ǹshye nǝ̀ àtyǝmbǝŋǝ zhi ghǝrǝ̀ mǝjyǝ kuwe, mǝ chyambì ntuŋǝ, nti’i mbǝŋǝ atugǝrǝ forǝ nti’i nko’o njwe mǝjyǝ̂.

 Ngwàsaŋǝ tenǝ a kǝ mbi nlo nywe nǝ̀fu’u zhi nghǝ mbenǝ mbǝ’ǝma fǝ̀’ǝ nǝ̀fù’ù kù’u.”

A swiŋǝ ngǝ, “Boŋǝ binǝ̀ nlo ngǝ àla’a nǝfonǝ Nywe bǝ li kǝ̀, kǝ̀ boŋǝ binǝ̀ lo li wine mǝbǎkò’ò nswiŋǝ wu?

Nǝ jwi a ma mǝnyentǝ fǝ̀tâ ma fǝ kǝ̌ nchyatǝ fǝta fǝtsǝmǝ atyǝ̂ nshye wǐ.

la bǝ wɛɛ fǝ kuwe mbǝ tǝko’o ǝtì nghǝrǝ ntâ dzwà ghà’àkǝ̌, mbǝ adi’i ma bǝ̀sǝŋǝ bǝ ndǝŋǝ yìi ndzwi wǝ.”

Yesù ti’i mboŋnǝ a mbwo bwo nǝ mǝbǎkò’ò mbǝ̀ zu ma boŋǝ bwo zu’u.

A bikàkǝ a mbwo bwo tǝ mǝbǎkò’ò boŋnǝ la a bû ndzǝ̀mǝ̀ a kǝ̌tǝ̀ mǝ̀nyù mǝ̀tsǝ̀mǝ a mbwo ngaŋǝ-kù dzwi.

Àbòŋnǝ Yesù Kristò

All: Nghu’usǝ̀ dzwi a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò

Free Translation

26 Jesus said to the crowds: “This is how it is with the kingdom of God; it is as if a man were to scatter seed on the land A fǝ̀’ǝ̀ wu wwa, Yesu swiŋǝ a mbwo ǹno bǝ ngǝ, “Li mbǝ̀ zu ma àla’a nǝfonǝ̀ Nywe dzwi. Nǝ dzwi a ma ŋù ma à wɛ̀ɛ nsùŋǝ yi.

27 and would sleep and rise night and day and through it all the seed would sprout and grow, he knows not how. nti’i mbu nlye yi nǝtu’u nǝ̀ njwe, ǹgwɛ̀ tuŋǝ nkuwê la a kàkǝ̌ mbǝ̀ zu ma ǝ kuwe la zhi.

28 Of its own accord the land yields fruit, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. Ǹshye nǝ̀ àtyǝmbǝŋǝ zhi ghǝrǝ̀ mǝjyǝ kuwe, mǝ chyambì ntuŋǝ, nti’i mbǝŋǝ atugǝrǝ forǝ nti’i nko’o njwe mǝjyǝ̂.

29 And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for the harvest has come.” Ngwàsaŋǝ tenǝ a kǝ mbi nlo nywe nǝ̀fu’u zhi nghǝ mbenǝ mbǝ’ǝma fǝ̀’ǝ nǝ̀fù’ù kù’u.

30 He said, “To what shall we compare the kingdom of God, or what parable can we use for it? A swiŋǝ ngǝ, “Boŋǝ binǝ̀ nlo ngǝ àla’a nǝfonǝ Nywe bǝ li kǝ̀, kǝ̀ boŋǝ binǝ̀ lo li wine mǝbǎkò’ò nswiŋǝ wu?

31 It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground, is the smallest of all the seeds on the earth. Nǝ jwi a ma mǝnyentǝ fǝ̀tâ ma fǝ kǝ̌ nchya fǝta fǝtsǝmǝ atyǝ̂ nshye wi.

32 But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants and puts forth large branches, so that the birds of the sky can dwell in its shade.” la bǝ wɛɛ fǝ kuwe mbǝ tǝko’o ǝtì nghǝrǝ ntâ dzwà ghà’àkǝ̌, mbǝ adi’i ma bǝ̀sǝŋǝ bǝ ndǝŋǝ yìi ndzwi wǝ.”

33 With many such parables he spoke the word to them as they were able to understand it. Yesù ti’i mboŋnǝ a mbwo bwo nǝ mǝbǎkò’ò mbǝ̀ zu ma boŋǝ bwo zu’u.

34 Without parables he did not speak to them, but to his own disciples he explained everything in private. A bikàkǝ mbwo bwo tǝ mǝbǎkò’ò boŋnǝ la a bû ndzǝ̀mǝ̀ a kǝ̌tǝ̀ mǝ̀nyù mǝ̀tsǝ̀mǝ a mbwo ngaŋǝ-kù dzwi.

https://youtube.com/playlist?list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Revision On General Knowledge – History THE EMPIRES OF THE WESTERN SUDAN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

THE EMPIRES OF THE WESTERN SUDAN

https://www.youtube.com/watch?v=j6uPpKukmUY&list=PL_ihUsy6_PLKF61YMc3yXS2pFCkWTTk49 Grass Types And Vegetables Fractions; Definition and Types
 1. From the late 8th to 15th centuries, a series of major kingdoms emerged in the Sudanic zone between the Niger River and the Atlantic known in the history of Africa as _______________ The empires of the Western Sudan
 2.  There were four empires of the Western Sudan, which was the first?  Ghana (Seventh to eleventh century)
 3. The first inhabitants of the Ghana Empire were the ______ Soninke peoples
 4. Which was the Capital of the Ghana Empire?  Kumbi Saleh 
 5.  The first King of the Ghana Empire was  King ____ Kayamagan
 6. The king of Ghana who conquered several neighboring states was _____ king Sumanguru.
 7. Ghana empire was conquered by the __________ Almoravids
 8. The fall of Ghana gave rise to the  _____________ empire. Mali Empire (13th to 15th century) 
 9. __________ defeated Sumanguru and founded a new Sudanese empire, Mali. Sundiata Keita
 10. Who was the first king of the Mali Empire?. Sundiata Keita
 11. Mansa Musa of Mali was known as the great Mansa because _________. He made a pilgrimage to Mecca.    
 12. The capital of Mali was ____. Niani 
 13. The trade practiced by ancient Ghana where goods were exchanged for goods was known as ______ or ______. Silent Trade or Trade by Batter.
 14. The original inhabitants of the Ghana Empire were the _____. Soninke’s  
 15. The Ghana empire was rich in _____. Gold
 16. The immediate cause of the fall of the Ghana Empire was ________. The rise of the Mali Empire
 17. The first king of the Songhai Empire(1464 to 1591) was ___________.  Soni Ali Kolen
 18. The capital of the Songhai Empire was ___________. Gao
 19.  _________ was considered as the greatest Askia of the Songhai Empire? Mohammed Abu Baker
 20. The civilization that gave rise to the Kanem-Bornu Empire was the _______. Sao civilization
 21. The capital of the Karnem Borno Empire was  _____________. Njiri
https://www.youtube.com/watch?v=j6uPpKukmUY&list=PL_ihUsy6_PLKF61YMc3yXS2pFCkWTTk49 Revision On General Knowledge – History ANCIENT CIVILIZATION Revision On General Knowledge – History 1
https://www.youtube.com/watch?v=j6uPpKukmUY&list=PL_ihUsy6_PLKF61YMc3yXS2pFCkWTTk49 Revision On General Knowledge – History ANCIENT CIVILIZATION Revision On General Knowledge – History 1