Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

FOURTH SUNDAY OF EASTER YEAR B – Gospel John 10:11-18

Gospel in English and in Nkwen

April 25, 2021

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

John 10:11-18

https://youtu.be/nLBUHjorCsQ

10:11 “I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.

10:12 The hired hand, who is not the shepherd and does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and runs away–and the wolf snatches them and scatters them.

10:13 The hired hand runs away because a hired hand does not care for the sheep.

10:14 I am the good shepherd. I know my own and my own know me,

10:15 just as the Father knows me and I know the Father. And I lay down my life for the sheep.

10:16 I have other sheep that do not belong to this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd.

10:17 For this reason the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again.

10:18 No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have power to lay it down, and I have power to take it up again. I have received this command from my Father.”

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

In Nkwen

John 10:11-18

Abòŋnǝ Yesu Kristò ma Dzonǝ̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwà’arǝ̂. 10:11-18

Mǝ̀kwu’utǝnǝ̀ dzwi a mbwo wwò o Nfò wìi.

Yesu swiŋǝ ngǝ,

Mǝ mbǝ ǹtsì-mbyi nshi’inǝ̌. Ǹtsì-mbyi ǹshi’ìnǝ̌ kwo ayǝ̂ mbyi dzwi.

Ŋù wu ma bǝ dya yi dya, ma à bikàkǝ ntsì-mbyi bǝ, kǝ kâ ngàŋǝ mbyi bǝ, a zǝ àfònǝ̀ tǝ yìi la, a mɛ’ɛ mbyi dzwu nkhǝ yε, — afònǝ̀ yii nsa’arǝ mbyi dzwu nkǝ kotǝ dzwa tsǝ ndyǝ yɛ.

Ŋù wwu ma bǝ dya yi dya à khǝ a mbǝ’ǝ ngǝ ŋù ndyanǝ̀ nǝ̀ kǝ yi mbyi nshi’inǝ̌ nlinǝ.

Mǝ mbǝ ntsì-mbyi nshi’ìnǝ̌. Mǝ̀ nzhi mbyi dzwa, mbyi dzwa kǝ nzhi wwa, tsuŋǝ ma Ətàa wwa zhi wwa mǝ̀ nkǝ zhi yɛ. Mǝ̀ kǝ̌ mfya medzwinǝ̀ ma mbǝ’ǝ mbyi dzwa.

Mǝ̀ ndzwi nǝ̀ mbyi dzwa tsǝ ma ǝ̂ bikakǝ mǝmǝ àkara mbyi wi dzwi. Mǝ̀ mbǝ̂ lò yìi nǝ dzwu, ǝ̂ kǝ̂ nzu’u njì zà. Â ti’i ndzwi tsɛ’ɛ̀ àkarǝ mbyi zi mo’o nǝ ǹtsì-mbyi wǐ mò’o.

Ətàa koŋǝ wwa a mbǝ’ǝ anyù zu zǐ, mbǝ’ǝma mǝ̀ nòŋsǝ̂ mǝ̀dzwinǝ̀ ma nshyǝ mǝ bǔ bǝ̀ŋsǝnǝ̌ ndiŋǝ̀.

Ŋùdaŋǝ dzwi kàkǝ a mbwo mwò kwɛ, mǝ̀ nòŋsǝ nshye tsɛ̀’ɛ nkòŋǝ mwò. Mǝ̀ ndzwi nǝ̀ mǝ̀tenǝ̀ mǝ nòŋsǝnǝ nshyǝ nkǝ dzwi nǝ mǝ̀tenǝ̀ mǝ bǝ̀ŋsǝnǝ ndiŋǝ. Mǝ̀ kwɛ mǝ̀tenǝ̀ mu mi â mbwo Ətàa wwà.”

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

Nghu’usǝ dzwi a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Free Translation


10:11 “I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Mǝ mbǝ ǹtsì-mbyi nshi’inǝ̌. Ǹtsì-mbyi ǹshi’ìnǝ̌ kwo ayǝ̂ mbyi dzwi.

10:12 The hired hand, who is not the shepherd and does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and runs away–and the wolf snatches them and scatters them. Ŋù wu ma bǝ dya yi dya, ma à bikàkǝ ntsì-mbyi bǝ, kǝ kâ ngàŋǝ mbyi bǝ, a zǝ àfònǝ̀ tǝ yìi la, a mɛ’ɛ mbyi dzwu nkhǝ yi, — afònǝ̀ yii nsa’are mbyi dzwu nkǝ kotǝ dzwa tsȩ ndyǝ yɛ.

10:13 The hired hand runs away because a hired hand does not care for the sheep. Ŋù wwu ma bǝ dya yi khǝ a mbǝ’ǝ ngǝ ŋù ndyanǝ̀ nǝ̀ kǝ yi mbyi nshi’inǝ̌ linǝ.

10:14 I am the good shepherd. I know my own and my own know me, Mǝ mbǝ ntsì-mbyi nshi’ìnǝ̌. Mǝ̀ nzhi mbyi dzwa, mbyi dzwa kǝ nzhi wwa.

10:15 just as the Father knows me and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. tsuŋǝ ma Ətàa wwa zhi wwa mǝ̀ nkǝ zhi yɛ. Mǝ̀ kǝ̌ mfya medzwinǝ̀ mbǝ’ǝ mbyi dzwa.

10:16 I have other sheep that do not belong to this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. Mǝ̀ ndzwi nǝ̀ mbyi dzwa daŋǝ̀ ma ǝ̂ bikakǝ mǝmǝ àkara mbyi zi dzwi. Mǝ̀ mbǝ̂ lò yìi nǝ dzwu, ǝ̂ kǝ̂ nzu’u njì zà. Â ti’i ndzwi tsɛ’ɛ̀ àkarǝ mbyi zǝ mo’o nǝ ǹtsì-mbyi wǐ mò’o.

10:17 For this reason the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again. Ətàa koŋǝ wwa a mbǝ’ǝ anyù zu zǐ, mbǝ’ǝma mǝ̀ nòŋsǝ̂ mǝ̀dzwinǝ̀ ma nshyǝ mǝ bǔ bǝ̀ŋsǝnǝ̌ ndiŋǝ̀.

10:18 No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have power to lay it down, and I have power to take it up again. I have received this command from my Father.” Ŋùdaŋǝ dzwi kàkǝ a mbwo mwò kwɛ, mǝ̀ nòŋsǝ nshye tsɛ̀’ɛ nkòŋǝ mwò. Mǝ̀ ndzwi nǝ̀ mǝ̀tenǝ̀ mǝ nòŋsǝnǝ nshyǝ nkǝ dzwi nǝ mǝ̀tenǝ̀ mǝ bǝ̀ŋsǝnǝ ndiŋǝ. Mǝ̀ kwɛ mǝ̀tenǝ̀ mu mi â mbwo Ətàa wwà.”

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

Nghu’usǝ dzwi a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Sunday Gospel Reading Play list https://youtube.com/playlist?list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY Speaking Lessons Online Part 1. Mother Tongue Education in Nkwen Language Pictures and names of Animals

Get more at https://youtube.com/c/TaminangThereseN

One reply on “FOURTH SUNDAY OF EASTER YEAR B – Gospel John 10:11-18”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s