Twenty-third Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 7:31-37

September 5th 2021

Gospel – Mark 7:31-37

https://youtu.be/85iSwNaoVNo Twenty-second Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

31 Again Jesus left the district of Tyre and went by way of Sidon to the Sea of Galilee, into the district of the Decapolis.

32 And people brought to him a deaf man who had a speech impediment and begged him to lay his hand on him.

33 He took him off by himself away from the crowd. He put his finger into the man’s ears and, spitting, touched his tongue;

34 then he looked up to heaven and groaned, and said to him, “Ephphatha!” – that is, “Be opened!”

35 And immediately the man’s ears were opened, his speech impediment was removed, and he spoke plainly.

36 He ordered them not to tell anyone. But the more he ordered them not to, the more they proclaimed it.

37 They were exceedingly astonished and they said, “He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkùsǝ̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 7:31-37

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fǝ’ǝ wu wwa,

31 Yesù kǝ mbu nfu ala ala’a Tayà ntì’i nghǝ nǝ nduŋǝ Sidon nku’u nkyì fǝngwaŋǝ fǝfǝ Galìli nti’i nkuu ala ala’a wu ma ǝ bǝ ǝ̀tuŋǝ dzwi nǝghǝmǝ̀.

32 Bə yìi nə̀ ŋùtsə̀ a mbwo zhə ma â bika anyù nzu’u kǎ nshi’inə̌ nkə mboŋnə, nti’i mbu’utə̀ mbwo a mbwo zhə ngə a noŋsə abwo zhi a nnu zhə.

33 Yesù a lǒ ŋù wu tsɛ’ɛ̀ zhǝzhǝ nzɛ’ɛtə nə zhə ǝla nəbenə, nnoŋsə nswi-bwo yì atugə̀rə zhǝ nkə twu mǝtwe nŋa ntsù yi nə mu,

34 nti’i nli nǝkàŋǝ̀ nnyurǝ, nswiŋə a mbwo ŋù wwa ngə “ɛfetà!” ma ə bə ngə “Nyɛ’ɛnə!”

35 Ətugə̀rə ŋu wa kə mbi nyɛ’ɛnə, aliŋə̀ zhi kə mfîkə a tiˀì nzhitə mə bòŋnənə̌ nshì’ìnə̌.

36 Yesù ti’i nkwantǝ wwa ngə bwo kə a mbwo ŋùdàŋə̀ nə swiŋə, la mbə zu ma a kwantə̀ wwa nətènə̀ la, kə mbə mbə̀ zu ma bwo kə lansǝ nkenǝ̀ wu.

37 Ànyù zu lanə nkhə̀’ənə bə bu, bwo ti’i nswiŋə ngə: “À ghə̀rə mə̀nyù mə̀tsə̀mə nshi’inə̌: A ghə̀rə̀ əkwiŋmu’u bwo zu’u nkə nghərə bə tə̀ghà bwo ghâ.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

A fǝ’ǝ wu wwa

31 Again Jesus left the district of Tyre and went by way of Sidon to the Sea of Galilee, into the district of the Decapolis. Yesù kǝ mbu nfu ala ala’a Tayà ntì’i nghǝ nǝ nduŋǝ Sidon nku’u nkyì fǝngwaŋǝ fǝfǝ Galìli nti’i nkuu ala ala’a wu ma ǝ bǝ ǝ̀tuŋǝ dzwi nǝghǝmǝ̀.

32 And people brought to him a deaf man who had a speech impediment and begged him to lay his hand on him. Bə yìi nə̀ ŋùtsə̀ a mbwo zhə ma â bika anyù nzu’u kǎ nshi’inə̌ nkə mboŋnə, nti’i mbu’utə̀ mbwo a mbwo zhə ngə a noŋsə abwo zhi a nnu zhə.

33 He took him off by himself away from the crowd. He put his finger into the man’s ears and, spitting, touched his tongue; Yesù a lǒ ŋù wu tsɛ’ɛ̀ zhǝzhǝ nzɛˀɛtə nə zhə ǝla nəbenə, nnoŋsə nswi-bwo yì atugə̀rə zhǝ nkə twu mǝtwe nŋa ntsù yi nə mu,

34 then he looked up to heaven and groaned, and said to him, “Ephphatha!” – that is, “Be opened!” nti’i nli nǝkàŋǝ̀ nnyurǝ, nswiŋə a mbwo ŋù wwa ngə “ɛfetà!” ma ə bə ngə “Nyɛ’ɛnə!”

35 And immediately the man’s ears were opened, his speech impediment was removed, and he spoke plainly. Ətugə̀rə ŋu wa kə mbi nyɛ’ɛnə, aliŋə̀ zhi kə mfîkə a tiˀì nzhitə mə bòŋnənə̌ nshì’ìnə̌.

36 He ordered them not to tell anyone. But the more he ordered them not to, the more they proclaimed it. Yesù ti’i nkwantǝ wwa ngə bwo kə a mbwo ŋùdàŋə̀ nə swiŋə, la mbə zu ma a kwantə̀ wwa nətènə̀ la, kə mbə mbə̀ zu ma bwo kə lansǝ nkenǝ̀ wu.

37 They were exceedingly astonished and they said, “He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak.” Ànyù zu lanə nkhə̀’ənə bə bu, bwo ti’i nswiŋə ngə: “À ghə̀rə mə̀nyù mə̀tsə̀mə nshi’inə̌: A ghə̀rə̀ əkwiŋmu’u bwo zu’u nkə nghərə bə tə̀ghà bwo ghâ.”

Sunday Gospel in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=1aOIEkHkQ2o&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

One thought on “Twenty-third Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 7:31-37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: