//chalaips.com/4/6319538

Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:2-16 Or Mark 10:2-12

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Advertisements
a couple in white dress standing in view of the mountain

https://anchor.fm/nwufor

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Advertisements
Advertisements

Gospel – Mark 10:2-16

https://youtu.be/nA4wR5FG_uY
Advertisements

2 The Pharisees approached Jesus and asked, “Is it lawful for a husband to divorce his wife?” They were testing him.  

3 He said to them in reply, “What did Moses command you?”  

4 They replied, “Moses permitted a husband to write a bill of divorce and dismiss her

5 But Jesus told them, “Because of the hardness of your hearts he wrote you this commandment.

6 But from the beginning of creation, God made them male and female.

7 For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife,

8 and the two shall become one flesh. So they are no longer two but one flesh.

9 Therefore what God has joined together, no human being must separate.”

10 In the house the disciples again questioned Jesus about this.

Advertisements

11 He said to them, “Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her;

12 and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.”

13 And people were bringing children to him that he might touch them, but the disciples rebuked them.

14 When Jesus saw this he became indignant and said to them, “Let the children come to me; do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these.

15 Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it.”

16 Then he embraced them and blessed them, placing his hands on them.

Advertisements

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 10:2-16

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fəˀə̀ wu wwa,

2 Bə̀farasi bwo yìi a mbwo Yesù mə kwàˀàrənə̀ yi, mbiŋsə yi ngə, “Ntə̀ə la də̀sə ngə boŋə ŋù sərə mə̀ngye yì?”

3 Yesù a kwe a mbwo bwo ngə, “Mose lyǝ nswiŋǝ a ngǝ kǝ̀ a mbwo buu?”

4 Bwo kwe a mbwo zhə ngə, “Muse kə̀ biŋə ngə boŋə ŋù fya àŋwàˀàrə̀ sà’àrǝ nǝzo’o a mbwo mə̀ngye yì ntiˀi nsərə yɛ.”

5 Yesù tiˀi nswiŋə a mbwo bwo ngə, “Mose swiŋǝ li a mbəˀə məntiŋǝ mə tǝbòŋǝ̀ mu ma bù dzwi nǝ̀ mu.

6 La nǝ mǝ̀zhìtǝnǝ̀ ma Nywe a ma’a nshye zi, â ghərə bə, məmbaŋnə̀ bwo mə̀ngyě.

7 Mbəˀə anyù zu zǐ, ŋù bə mɛˀɛtə ətàa yi bwo mmǎ yi tiˀi dzwi bwo mə̀ngyě yɛ,

8 a bwo bəbya tiˀi mbə nnu moˀo. Əlya bwo bə kakə bəbya bri bə, la bə nnu moˀo.

9 Əlya, àzuŋə zu ma Nywe a kùŋsə â ŋùdàŋə kə sàˀàrə̌.”

10 Ma bwo bùu ndya la, ngaŋə-kù Yesù bû mbiŋsə yi nə anyù nəzoˀo zǐ.

11 Yesù a swiŋə a mbwo bwo ngə, “Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma à sə̀rə məngye yì nlo wu dàŋə̀, a ghə̀rə əbwu nnu mǝ̀ngye yɛ.

Advertisements

12 Məngye wu kə̌ mɛˀɛ nduŋə yì nzo’o ŋu dàŋə̀, à kə̌ nghə̀rə a əbwu.”

Bə̀ ti’i nkə yìi nə bənkhə a mbwo Yesù ngə â ŋa wwa, la ngaŋə-kù dzwi sə̀rə wwa.

14 Yesù a shwesə̀ ntòŋə̀ mbəˀə anyù zu ma a zə ngaŋə-kù dzwi ghə̀rə la, ntiˀi nswiŋə a mbwo ngə, “mɛ̀ˀɛ̀tənə̀ əboo bya bwo yii a mbwo mwo. Kə nə wwa bǔ sərə mbəˀəma alaˀa nəfònə Nywe dzwi a mbwo bə̀ bu ma bwo dzwi ma ǝ̀bənkhə lǐ.

15 Nə nkoˀonyù, mə swiŋə a mbwo bù ngə, ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma à bikàkə nəfònə̀ nə Nywe mâ mənkhə biŋǝ, à dzwi kàkə wu kuu.” 16Yesù tiˀi nswirǝtǝ əboo bǔ, nnoŋsə mbwo myi atyə bwo mfwo wwa.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Advertisements

Free Translation

2 The Pharisees approached Jesus and asked, “Is it lawful for a husband to divorce his wife?” They were testing him. A fəˀə̀ wu wwa, Bə̀farasi bwo yìi a mbwo Yesù mə kwàˀàrənə̀ yi, mbiŋsə yi ngə, “Ntə̀ə la də̀sə ngə boŋə ŋù sərə mə̀ngye yì?”

3 He said to them in reply, “What did Moses command you?” Yesù a kwe a mbwo bwo ngə, “Mose lyǝ nswiŋǝ a ngǝ kǝ̀ a mbwo buu?”

4 They replied, “Moses permitted a husband to write a bill of divorce and dismiss her.” Bwo kwe a mbwo zhə ngə, “Muse kə̀ biŋə ngə boŋə ŋù fya àŋwàˀàrə̀ sà’àrǝ nǝzo’o a mbwo mə̀ngye yì ntiˀi nsərə yɛ.”

5 But Jesus told them, “Because of the hardness of your hearts he wrote you this commandment. Yesù tiˀi nswiŋə a mbwo bwo ngə, “Mose swiŋǝ li a mbəˀə məntiŋǝ mə tǝbòŋǝ̀ mu ma bù dzwi nǝ̀ mu.

6 But from the beginning of creation, God made them male and female. La nǝ mǝ̀zhìtǝnǝ̀ ma Nywe a ma’a nshye zi, â ghərə bə, məmbaŋnə̀ bwo mə̀ngyě.

Advertisements

7 For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, Mbəˀə anyù zu zǐ, ŋù bə mɛˀɛtə ətàa yi bwo mmǎ yi tiˀi dzwi bwo mə̀ngyě yɛ,

8 and the two shall become one flesh. So they are no longer two but one flesh. a bwo bəbya tiˀi mbə nnu moˀo. Əlya bwo bə kakə bəbya bri bə, la bə nnu moˀo.

9 Therefore what God has joined together, no human being must separate.” Əlya, àzuŋə zu ma Nywe a kùŋsə â ŋùdàŋə kə sàˀàrə̌.” 

10 In the house the disciples again questioned Jesus about this. Ma bwo bwo bùu ndya la, ngaŋə-kù Yesù bû mbiŋsə yi nə anyù nəzoˀo zǐ.

11 He said to them, “Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her; Yesù a swiŋə a mbwo bwo ngə, “Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma à sə̀rə məngye yì nlo wu dàŋə̀, a ghə̀rə əbwu nnu mǝ̀ngye yɛ.

12 and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.” Məngye wu kə̌ mɛˀɛ nduŋə yì nzo’o ŋu dàŋə̀, à kə̌ nghə̀rə a əbwu.

13 And people were bringing children to him that he might touch them, but the disciples rebuked them. Bə̀ ti’i nkə yìi nə bənkhə a mbwo Yesù ngə â ŋa wwa, la ngaŋə-kù dzwi sə̀rə wwa.

Advertisements

14 When Jesus saw this he became indignant and said to them, “Let the children come to me; do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these. Yesù a shwesə̀ ntòŋə̀ mbəˀə anyù zu ma a zə ngaŋə-kù dzwi ghə̀rə la, ntiˀi nswiŋə a mbwo ngə, “mɛ̀ˀɛ̀tənə̀ əboo bya bwo yii a mbwo mwo. Kə nə wwa bǔ sərə mbəˀəma alaˀa nəfònə Nywe dzwi a mbwo bə̀ bu ma bwo dzwi ma ǝ̀bənkhə lǐ.

15 Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it.” Nə nkoˀonyù, mə swiŋə a mbwo bù ngə, ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma à bikàkə nəfònə̀ nə Nywe mâ mənkhə biŋǝ, à dzwi kàkə wu kuu.

16 Then he embraced them and blessed them, placing his hands on them. Yesù tiˀi nswirǝtǝ əboo bǔ, nnoŋsə mbwo myi atyə bwo mfwo wwa.

Advertisements

Latest Posts

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Pages

Advertisements

Leave a Reply

//dubzenom.com/4/6328012
Skip to content
%d bloggers like this: