Categories
Uncategorized

Eighteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:24-35

August 1 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Gospel – John 6:24-35

Eighteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:24-35 https://youtu.be/aL0U2NVmnO4

24 When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. 

25 And when they found him across the sea they said to him, “Rabbi, when did you get here?” 

26 Jesus answered them and said, “Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled. 

27 Do not work for food that perishes but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal.” 

28 So they said to him, “What can we do to accomplish the works of God?” 

29 Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in the one he sent.” 

30 So they said to him, “What sign can you do, that we may see and believe in you? What can you do? 

31 Our ancestors ate manna in the desert, as it is written: He gave them bread from heaven to eat.” 

32 So Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven. 

33 For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world.” 

34 So they said to him, “Sir, give us this bread always.” 

35 Jesus said to them, “I am the bread of, life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.” 

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:24-35

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

 A fǝ’ǝ̀ wu wwa, 24Ma nno bǝ wu zǝ ngǝ kǎ Yesù kǝ ǹgaŋǝ ndzǝ̀mǝ jwi bikàkǝ nǝbenǝ bwo bu dzwi la, bwo zhà ngà kǝ nku mǝmǝ̀ àbaŋǝ-nkyì nyìi fǝfə Kafànàwum mǝ nswa’anǝ̀ yɛ.

25  Ma bwo zǝ yi ndzenǝ̀ nkyì la nti’i mbiŋsǝ yi ngǝ, “Rabayì, o tɛ̌ nyii fǐ a aghǝ̀mǝ kǝ?

26  Yesù a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù, nǝ nko’onyu, mǝ̀ swiŋǝ a mbwo bù ngǝ bù bikàkǝ wa nswa’a bǝ mbǝ̀’ǝ ngǝ bù zǝ mǝ̀nyù mâ nghwe, la mbǝ’ǝma bù kǝ̀ jyǝ ǝbanǝ zha nzurǝ.”

27  A bù kǝ̌ fa’a bǝ nswa’a mǝ̀jye ma mǝ̂ bǝ̂ mye la fà’à bǝ swa’a mǝjyǝ ma mǝ bǝ dzwi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀, ma Moo Ŋù bǝ̂ fya nǝ bùu, mbǝ’ǝma Nywe Ətàa a niŋǝ alènsǝ̀ zhi a nnu zhǝ.

28  Bwo biŋsǝ̀ yi ngǝ, “Boŋǝ bì gha li la mǝ fà’anǝ afà’à Nywe?

29  Yesù a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Àfà’à Nywe bǝ zi, ngǝ ô biŋǝ a mbwo ŋù wu ma à tuŋǝ”.

30  Bwo swiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Alensǝ̀ zu ma boŋǝ ò ghǝrǝ mǝ ngǝ boŋǝ bi zǝ mbiŋǝ a mbwo wwo bǝ li kǝ? Boŋǝ ò ghǝrǝ̀ kǝ̀?

31  Bǝ̀tàa bi bâ nchàmbi kwurǝ mana adi’i waŋsǝ-nshyǝ, mbǝ̀ zu ma bǝ ŋwa’arǝ ngǝ, “Â fya ǝ̀̀banǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo bwo kwurǝ.”

32  Yesù a swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù nǝ nko’onyù mǝ̀ swiŋǝ a mbwò bù ngǝ â bikakǝ Mose bǝ ma â fya ǝ̀banǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo ; Ətàa wa fya nkànsǝ̀ ǝ̀banǝ ma ǝ fuu nǝkàŋǝ̀ a bwo bùu.

33  Mbǝ’ǝma ǝ̀banǝ Nywe bǝ zu ma ǝ tso nǝkàŋǝ̀ nfya mǝ̀dzwinǝ̀ a mbwo nshye ntsǝ̀mǝ̀”.

34  Bwo swiŋǝ nǝ zhǝ ngǝ, “Ndǝ̀, fya ǝbanǝ zu zi a mbwo bìi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀. 35Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Mǝ mbǝ ǝ̀banǝ mǝdzwinǝ̀; ŋùtsǝ̀mǝ̀ wu ma a yìi mbwo mwo nji lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀, ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma à biŋǝ a mbwo mwo njì nkyi lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Free Translation

24 When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. (A fǝ’ǝ̀ wu wwa,) ma nno bǝ wu zǝ ngǝ kǎ Yesù kǝ ǹgaŋǝ ndzǝ̀mǝ jwi bikàkǝ nǝbenǝ bwo bu dzwi la, bwo zha nga kǝ nku mǝmǝ̀ àbanŋǝ-nkyì nyìi fǝfə Kafànàwum mǝ nswa’anǝ̀ yɛ.

25 And when they found him across the sea they said to him, “Rabbi, when did you get here?” Ma bwo zǝ yi ndzenǝ̀ nkyì la nti’i mbiŋsǝ yi ngǝ, “Rabayì, o tɛ nyii fǐ a aghǝ̀mǝ kǝ?

26 Jesus answered them and said, “Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled. Yesu a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù, nǝ nko’onyù, mǝ̀ swiŋǝ a mbwo bù ngǝ bù bikàkǝ wa nswa’a bǝ mbǝ̀’ǝ ngǝ bù zǝ mǝ̀nyù mâ nghwe, la mbǝ’ǝma bù kǝ jyǝ ǝbanǝ zha nzurǝ.”

27 Do not work for food that perishes but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal.” A bù kǝ̌ fa’a bǝ nswa’a mǝ̀jye ma mǝ̂ bǝ̂ mye la fa’a bǝ swa’a mǝjyǝ ma mǝ bǝ dzwi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ, ma Moo Ŋù bǝ̂ fya nǝ bùu. Mbǝ’ǝma Nywe Ətàa a niŋǝ alensǝ̀ zhi nnu zhǝ.

28 So they said to him, “What can we do to accomplish the works of God?” Bwo biŋsǝ̀ yi ngǝ, “Boŋǝ bì gha li la mǝ fa’anǝ afà’a Nywe?

29 Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in the one he sent.” Yesu a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Àfa’à Nywe bǝ zi, ngǝ ô biŋǝ a mbwo ŋù wu ma à tuŋǝ”.

30 So they said to him, “What sign can you do, that we may see and believe in you? What can you do? Bwo swiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Alensǝ̀ zu ma boŋǝ ò ghǝrǝ mǝ ngǝ boŋǝ bi zǝ mbiŋǝ a mbwo wwo bǝ li kǝ? Boŋǝ ò ghǝrǝ̀ kǝ̀?

31 Our ancestors ate manna in the desert, as it is written: He gave them bread from heaven to eat.” Bǝ̀tàa bi bâ nchyàmbi kwurǝ mana adi’i waŋsǝ-nshyǝ, mbǝ̀ zu ma bǝ ŋwa’arǝ ngǝ, “Â fya àbanǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo bwo kwurǝ.”

32 So Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven. Yesù a swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù nǝ nko’onyù mǝ̀ swiŋǝ a mbwò bù ngǝ â bikakǝ Mose bǝ ma â fya ǝ̀banǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo; Ətàa wa fya nkànsǝ̀ ǝ̀banǝ ma ǝ fuu nǝkàŋǝ̀ a bwo bùu.

33 For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world.” Mbǝ’ǝma ǝ̀banǝ Nywe bǝ zu ma ǝ tso nǝkàŋǝ nfya mǝ̀dzwinǝ̀ a mbwo nshye ntsǝmǝ.”

34 So they said to him, “Sir, give us this bread always.” Bwo swiŋǝ nǝ zhǝ ngǝ, “Ndǝ, fya ǝbanǝ zu zi a mbwo bìi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀.

35 Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.” Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Mǝ mbǝ ǝ̀banǝ mǝdzwinǝ̀; ŋutsǝ̀mǝ wu ma a yìi mbwo mwo nji lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀, ŋù ntsǝmǝ wu ma à biŋǝ a mbwo mwo njì nkyi lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀.”

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Sunday Gospel Reading in Nkwen Language. https://www.youtube.com/watch?v=YqCiQDbE1EA&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Fourteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 6:1-6

July 4 2021

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Gospel – Mark 6:1-6

https://youtu.be/BxI5XdwJ9Ts

1 Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples.

2 When the Sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, “Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands!

3 Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?” And they took offense at him.

4 Jesus said to them, “A prophet is not without honour except in his native place and among his own kin and in his own house.”

5 So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them.

6 He was amazed at their lack of faith.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkù̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:1-6

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fǝ’ǝ̀ wu wwa,

1 Yesù bwo bǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ jwi lye adi’i wu ma â dzwi wu mbu ala’a bwo.

2 Njwe ndyâ-nywè ku’u, a zhitǝ̀ mǝzi’irǝnǝ̀ a mǝmǝ̀ ndyâ-nywè, bǝ̀ bâ nǝnǝ̀ zu’u ànyù zu ǝ chya wwa. Bwo ti’i mbiŋsǝ ngǝ, “ŋù wi lo mǝnyù mi mǝtsǝ̀mǝ̀ li fǝ lǝ? zi mbuŋǝ mǝ̀chì wu mbwo li fya wǝ̀ lǝ? Li mǝnyu mâ nghwe ma a fa’a nǝ mbwo mi lili!

3 À bikǝ a kamǝndà wwa bǝ? Moo Mariyà, nkǝ mbǝ ndǝmǝ̀ Dzemsǝ̀ nǝ Yosesə̀ nǝ Dzudasǝ̀ bwo Shimùnǝ̀? Bǝ̀lǝmǝ bi bâ bǝngye kǝ nǝ bi nǝ̀ fi dzwi?” Nnu zha ti’i mbǝ̂kǝ mbǝ’ǝ Yesù.

4 Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nfò ntsǝmǝ̀ dzwi nǝ̀ àghu’usǝ̀ la adi’i zhə, mǝmǝ bi bǝ̀ nǝ alanǝ zhi bǝ kakǝ yi nghu’usǝ.”

5 Yesù kàkǝ yi mǝnyù ma nghwe wu fa’a ǝ chyatǝ̀ ngǝ â noŋsǝ mbwo myi nnu ngaŋǝ ghonǝ̀ dzwa tsǝ bwo bonǝ̀.

6 Anyu zu lanə̀ nkhə’ənə yi məzənə ngə bi bə̀ bikàkə nə mə̀binŋnə̀ dzwi.Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

Free Translation

1 Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. A fǝ’ǝ̀ wu wwa, Yesù bwo bǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ jwi lyǝ adi’i wu ma â dzwi wu mbu ala’a bwo.

2 When the sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, “Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands! Njwe ndyâ-nywè ku’u, a zhitǝ̀ mǝzi’irǝnǝ̀ a mǝmǝ̀ ndyâ-nywè, bǝ̀ bâ nǝnǝ̀ zu’u ànyù zu ǝ chya wwa. Bwo ti’i mbiŋsǝ ngǝ, “ŋù wi lo mǝnyù mi mǝtsǝ̀mǝ̀ li fǝ lǝ? zi mbuŋǝ mǝ̀chì wu mbwo li fya wǝ̀ lǝ? Li mǝnyu mâ nghwe ma a fa’a nǝ mbwo mi lili!

3 Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?” And they took offense at him. À bikǝ a kamǝndà wwa bǝ? Moo Mariyà, nkǝ mbǝ ndǝmǝ̀ Dzemsǝ̀ nǝ Yoses nǝ Dzudasǝ̀ bwo Shimùnǝ̀? Bǝ̀lǝmǝ bi bâ bǝngye kǝ nǝ bi nǝ̀ fi dzwi? Nnu zha ti’i mbǝ̂kǝ mbǝ’ǝ Yesù.

4 Jesus said to them, “A prophet is not without honour except in his native place and among his own kin and in his own house.” Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nfò ntsǝmǝ̀ dzwi nǝ̀ àghu’usǝ̀ la mǝmǝ bi bǝ̀ nǝ alanǝ zhi bǝ kakǝ yi nghu’usǝ.”

5 So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. Yesù kàkǝ yi mǝnyù ma nghwe wu bǔ fa’a ǝ chyatǝ̀ ngǝ â noŋsǝ mbwo myi nnu ngaŋǝ ghonǝ̀ dzwa tsǝ bwo bonǝ̀.

6 He was amazed at their lack of faith.  Anyu zi lanə̀ nkhə’ənə yi məzənə ngə bi bə̀ bikàkə nə mə̀binŋnə̀ dzwi.

Fourteenth Sunday in Ordinary Time, Year B Gospel Mark 6:1-6 https://www.youtube.com/watch?v=GLPIzLcWnLw&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81MGViN2U2OC9wb2RjYXN0L3Jzcw==


Sunday Gospel Readings https://www.youtube.com/watch?v=GLPIzLcWnLw&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY
Fourteenth Sunday in Ordinary Time, Year B Gospel Mark 6:1-6 https://www.youtube.com/watch?v=GLPIzLcWnLw&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Thirteenth Sunday in Ordinary Time Year B – Gospel Mark 5:21-43

June 27 2021

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Gospel – Mark 5:21-43

https://youtu.be/GLPIzLcWnLw
Do not pass me by when you are anointing your people song

21 When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea

22 One of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing him he fell at his feet

23 and pleaded earnestly with him, saying, “My daughter is at the point of death. Please, come lay your hands on her that she may get well and live.”

24 He went off with him, and a large crowd followed him and pressed upon him.

25 There was a woman afflicted with hemorrhages for twelve years.

26 She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet she was not helped but only grew worse.

27 She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak.

28 She said, “If I but touch his clothes, I shall be cured.”

29 Immediately her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction.

30 Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, “Who has touched my clothes?”

31 But his disciples said to Jesus, “You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, ‘Who touched me?’” 32 And he looked around to see who had done it.

33 The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth.

34 He said to her, “Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction.”

35 While he was still speaking, people from the synagogue official’s house arrived and said, “Your daughter has died; why trouble the teacher any longer?”

36 Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue official, “Do not be afraid; just have faith.”

37 He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James.

38 When they arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of a commotion, people weeping and wailing loudly.

39 So he went in and said to them, “Why this commotion and weeping? The child is not dead but asleep.”

40 And they ridiculed him. Then he put them all out. He took along the child’s father and mother and those who were with him and entered the room where the child was.

41 He took the child by the hand and said to her, “Talitha koum,” which means, “Little girl, I say to you, arise!”

42 The girl, a child of twelve, arose immediately and walked around. At that they were utterly astounded.

43 He gave strict orders that no one should know this and said that she should be given something to eat.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsǝ̀ Ŋwà’ànǝ̀ â ŋwà’arǝ, 5:21-43

All: Mǝ̀kwu’utǝnǝ̀ dzwi mbwo wwò ô Nfò wìi.

A fǝ̀’ǝ wu wwa,

21 Ma Yesu bu nku mǝmǝ àbaŋǝ-nkyì ntuŋǝ ndzenǝ̀ nkyì la, ǹno bǝ yìi a mbwo zhǝ a ti’i ndzwi nǝbenǝ nkyǐ fǝngwaŋǝ.

22 Ŋù fa’a ndyâ-nywe wu tsǝ̀ ma ǝ̀lwenǝ̀ yi bǝ Jayirusǝ̀ a yìtǝ nshyi, nzǝ yi nwwo mǝkù zhǝ

23 mbu’u mbwo mbwo zhǝ nswiŋǝ ngǝ, “Moo wà wu mǝ̀ngye ti’i mǝ kwonǝ̀, àtsà’atsà’a zhǝ, yìi nnoŋsǝ mbwo mwo nnu zhǝ mǝ ngǝ â bonǝ ndzwi.”24 Bwo zhǝ lye nghǝ, bǝ̀ bâ nǝnǝ ti’i nzoŋǝ nǝ zhǝ nfɛrǝ yɛ.

25 Mǝ̀ngye tsǝ dzwi wu ma a kǝ ghonǝ nǝ nòŋshye tǝ̀ mye nǝ ǝ̀lùŋǝ̀ nchǝ̀-bya.

26 A tɛ̌ nzǝ ngǝ’ǝ susu a mbwo bǝ̀ bǝ ngàŋǝ̀, ntô nkabǝ̀ zhi ntsǝ̀mǝ̀ la kakǝ bonǝ̀, aghonǝ bǔ ntǝmnǝ tǝmnǝ.

27 Â zu’u mǝ̀nyù mbǝ’ǝ Yesù nti’i ko’otǝ nghǝ ndzǝ̀mǝ zhǝ nnya atsǝ̀’ǝ zhi.

28 Nswiŋǝ nǝ atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zhi ngǝ, ” Boŋǝ mǝ̀ nya atsǝ̀’ǝ zhi boŋǝ mǝ̀ mbǝ bonǝ.”29 Tsuŋǝ fǝ’ǝ̀ wu wwa noŋǝ nshye wwa nnu zhǝ kentǝ̀, a zu’u nnu zhǝ ngǝ zhǝ bonǝ mǝmǝ̀ ngǝ’ǝ̀ zhi.

30 Yesù kǝ mbi nzhi ngǝ mǝ̀tenǝ̀ fu a nnu zhǝ, nti’i nkasǝ yi mbiŋsǝ bǝ bu ngǝ, “La ŋa wǝ̀ nnya atsǝ̀’ǝ za?” 31 La ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ jwi swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ, “Ò zǝ mbǝ̀ zu ma nno bǝ̀ wi zhi’i wwo ò bǔ mbiŋsǝ nge, ‘La nya wǝ̀ nŋa wa?’”32 Yesu ti’ì lǐ ǝ̀dì’ì nkarǝsǝ mǝ zǝnǝ̀ ŋù wu ma à ŋa yɛ.

33 Mǝngye wwa zhi anyù zu ma ǝ chya nnu zhǝ, nti’i nyìtǝ nshi, nchi’inǝ nǝ mǝbônǝ̀, nwwo mǝku Yesù nswiŋǝ nkò’onyù yi mbǝ’ǝ anyù zu ma ǝ chya nnu zhǝ.

34 Yesù swiŋǝ mbwo zhǝ ngǝ, “Moo wà mǝ̀biŋnǝ̀ mwo kwesǝ wwo, ghǝ nǝ mbòonǝ nkǝ mbonǝ mǝmǝ̀ ngǝ’ǝ zhǝ.

35 Ma à kǝ brǝ mboŋnǝ la, bǝ̀ lyǝ ndyâ ŋù fa’a ndyâ-nywe wwa nyìì nswiŋ a mbwo zhǝ ngǝ, “Moo wwò tɛ̌ nkwo ò bǔ nghasǝ Ndǝ̀ wi li ngǝ kǝ̀?”

36 Yesù ghǝrǝ ma zhǝ bikàkǝ nkenǝ wu ma bwo yii nwiŋǝ la zu’u, nswiŋǝ ambwo ŋu wwa ngǝ, “Kǝ nǝ bo,dzwi tsɛ’ɛ̀ nǝ̀ mǝbiŋnǝ̀.”

37 Â bikàkǝ̌ biŋǝ ngǝ bǝ̀ zoŋǝ nǝ zhǝ nku abi wu la nlo tsɛ’ɛ Bità nǝ Dzemsǝ̀ nǝ Dzonǝ̀ ndǝmǝ Dzemsǝ.

38 Ma bwo ku’u ndya ŋù fà’à ndya-nywe wwa la, Yesù zǝ ma ǝdi’i kǝ̂ bǝŋnǝ nǝ mbǝ̀ zu ma bǝ̀ kǝ̂ kî nǝtenǝ nwuŋǝ wwa.

39 A kuu nswiŋǝ nǝ bwo ngǝ, “Bùu ki li kǝ̀ ǝdì’ì bǝŋnǝ lǝ? Moo wi bikàkǝ̌ kwo, a lye lye.”

40 Bwo sa yi fǝ nǝwwe. A ti’i nfusǝ wwa bǝtsǝmǝ bi. Nti’i nlo ǝtàa bǝ̀ moo wwa bwo mma yì nǝ bǝ̀ bu ma bwo bwo yii bwo kuu nghǝ mǝmǝ̀ ndyâ mǝmǝ̀ wu ma moo wu noŋǝ wǝ.

41 Yesù gaŋǝ abwo moo wu nswiŋ a mbwo zhǝ ngǝ, “Talita kum,” ma a bǝ ngǝ, “Moo Mǝngyè, mǝ̀ swiŋǝ mbwo wwò, bǝŋnǝ!”

42 Moo mǝngye wwa ma â bǝ ǝluŋǝ nchǝ̀-bya, a kǝ mbi mbǝ̀ŋnǝ nti’i ntiŋǝ nkarǝ. ǝlya, ànyù zu lanǝ̀ chyatǝ̀ bǝ. 43 Yesù kwantǝ̀ wwa ngǝ a ŋùdaŋǝ kǝ anyù zi nǝ zu’u nkǝ nswiŋǝ nǝ bwo ngǝ bwo fya azuŋǝ a ̂ jyǝ.

Àbòŋnǝ Yesù Kristò All: Nghu’usǝ̀ dzwi a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò

Free Translation

21 When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea. Ma Yesu bu nku mǝmǝ àbaŋǝ-nkyì ntuŋǝ ndzenǝ̀ nkyì la, ǹno bǝ yìi a mbwo zhǝ a ti’i ndzwi nǝbenǝ nkyǐ fǝngwaŋǝ.

22 One of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing him he fell at his feet Ŋù fa’a ndyâ-nywe wu tsǝ̀ ma ǝ̀lwenǝ̀ yi bǝ Jayirusǝ̀ a yìtǝ nshyi, nzǝ yi nwwo mǝkù zhǝ

23 and pleaded earnestly with him, saying, “My daughter is at the point of death. Please, come lay your hands on her that she may get well and live.” mbu’u mbwo mbwo zhǝ nswiŋǝ ngǝ, “Moo wà wu mǝ̀ngye ti’i mǝ kwonǝ̀, àtsà’atsà’a zhǝ, yìi nnoŋsǝ mbwo mwo nnu zhǝ mǝ ngǝ â bonǝ ndzwi.”

24 He went off with him, and a large crowd followed him and pressed upon him. Bwo zhǝ lye nghǝ, bǝ̀ bâ nǝnǝ ti’i nzoŋǝ nǝ zhǝ nfɛrǝ yɛ.

25 There was a woman afflicted with hemorrhages for twelve years. Mǝ̀ngye tsǝ dzwi wu ma a kǝ ghonǝ nǝ nòŋshye tǝ̀ mye nǝ ǝ̀lùŋǝ̀ nchǝ̀-bya.

26 She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet she was not helped but only grew worse. A tɛ̌ nzǝ ngǝ’ǝ susu a mbwo bǝ̀ bǝ ngàŋǝ̀, ntô nkabǝ̀ zhi ntsǝ̀mǝ̀ la kakǝ bonǝ̀, aghonǝ bǔ ntǝmnǝ tǝmnǝ.

27 She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. Â zu’u mǝ̀nyù mbǝ’ǝ Yesù nti’i ko’otǝ nghǝ ndzǝ̀mǝ zhǝ nnya atsǝ̀’ǝ zhi.

28 She said, “If I but touch his clothes, I shall be cured.” Nswiŋǝ nǝ atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zhi ngǝ, ” Boŋǝ mǝ̀ nya atsǝ̀’ǝ zhi boŋǝ mǝ̀ mbǝ bonǝ.

29 Immediately her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction. Tsuŋǝ fǝ’ǝ̀ wu wwa noŋǝ nshye wwa nnu zhǝ kentǝ̀, a zu’u nnu zhǝ ngǝ zhǝ bonǝ mǝmǝ̀ ngǝ’ǝ̀ zhi.

30 Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, “Who has touched my clothes?” 30 Yesù kǝ mbi nzhi ngǝ mǝ̀tenǝ̀ fu a nnu zhǝ, nti’i nkasǝ yi mbiŋsǝ bǝ bu ngǝ, “La ŋa wǝ̀ nnya atsǝ̀’ǝ za?”

31 But his disciples said to Jesus, “You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, ‘Who touched me?’” La ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ jwi swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ, “Ò zǝ mbǝ̀ zu ma nno bǝ̀ wi zhi’i wwo ò bǔ mbiŋsǝ nge, ‘La nya wǝ̀ nŋa wa?’”

32 And he looked around to see who had done it. Yesu ti’ì lǐ ǝ̀dì’ì nkarǝsǝ mǝ zǝnǝ̀ ŋù wu ma à ŋa yɛ.

33 The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. Mǝngye wwa zhi anyù zu ma ǝ chya nnu zhǝ, nti’i nyìtǝ nshi, nchi’inǝ nǝ mǝbônǝ̀, nwwo mǝku Yesù nswiŋǝ nkò’onyù yi mbǝ’ǝ anyù zu ma ǝ chya nnu zhǝ.

34 He said to her, “Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction.” Yesù swiŋǝ mbwo zhǝ ngǝ, “Moo wà mǝ̀biŋnǝ̀ mwo kwesǝ wwo, ghǝ nǝ mbòonǝ nkǝ mbonǝ mǝmǝ̀ ngǝ’ǝ zhǝ.

35 While he was still speaking, people from the synagogue official’s house arrived and said, “Your daughter has died; why trouble the teacher any longer?” Ma à kǝ brǝ mboŋnǝ la, bǝ̀ lyǝ nyâ ŋù fa’a ndyânywe wwa nyìì nswiŋ nǝ zhǝ ngǝ, “Moo wwò tɛ̌ nkwo ò bǔ nghasǝ Ndǝ̀ wi li ngǝ kǝ̀?”

36 Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue official, “Do not be afraid; just have faith.” Yesù ghǝrǝ ma zhǝ bikàkǝ nkenǝ wu ma bwo yii nwiŋǝ a zu’u, nswiŋǝ ambwo ŋu wwa ngǝ, “Kǝ nǝ bo,dzwi tsɛ’ɛ̀ nǝ̀ mǝbiŋnǝ̀.”

37 He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James. Â bikàkǝ̌ biŋǝ ngǝ bǝ̀ zoŋǝ nǝ zhǝ nku ndyâ la nlo tsɛ’ɛ Bità nǝ Dzemsǝ̀ nǝ Dzonǝ̀ ndǝmǝ Dzemsǝ.

38 When they arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of a commotion, people weeping and wailing loudly. Ma bwo ku’u ndya ŋù fà’à ndya-nywe wwa la, Yesù zǝ ma ǝdi’i kǝ̂ bǝŋnǝ nǝ mbǝ̀ zu ma bǝ̀ kǝ̂ kî nǝtenǝ nwuŋǝ wwa.

39 So he went in and said to them, “Why this commotion and weeping? The child is not dead but asleep.” A kuu nswiŋǝ nǝ bwo ngǝ, “Bùu ki li kǝ̀ ǝdì’ì bǝŋnǝ lǝ? Moo wi bikàkǝ̌ kwo, a lye lye.”

40 And they ridiculed him. Then he put them all out. He took along the child’s father and mother and those who were with him and entered the room where the child was. Bwo sa yi fǝ nǝwwe. A ti’i nfusǝ wwa bǝtsǝmǝ bi. Nti’i nlo ǝtàa bǝ̀ moo wwa bwo mma yì nǝ bǝ̀ bu ma bwo bwo yii bwo kuu nghǝ mǝmǝ̀ ndyâ mǝmǝ̀ wu ma moo wu noŋǝ wǝ.

41 He took the child by the hand and said to her, “Talitha koum,” which means, “Little girl, I say to you, arise!” Yesù gaŋǝ abwo moo wu nswiŋ a mbwo zhǝ ngǝ, “Talita kum,” ma a bǝ ngǝ, “Moo Mǝngyè, mǝ̀ swiŋǝ mbwo wwò, bǝŋnǝ!”

42 The girl, a child of twelve, arose immediately and walked around. At that they were utterly astounded. Moo mǝngye wwa ma â bǝ ǝluŋǝ nchǝ̀-bya, a kǝ mbi mbǝ̀ŋnǝ nti’i ntiŋǝ nkarǝ. ǝlya, ànyù zu lanǝ̀ chyatǝ̀ bǝ.

43 He gave strict orders that no one should know this and said that she should be given something to eat. Yesù kwantǝ̀ wwa ngǝ a ŋùdaŋǝ kǝ anyù zi nǝ zu’u nkǝ nswiŋǝ nǝ bwo ngǝ bwo fya azuŋǝ a jyǝ.

Do not pass me by when you are anointing your people song https://www.youtube.com/watch?v=mdIH563Syag&list=PL_ihUsy6_PLItOv_edVgic63xqp2hc0Xe
Categories
Inspiration Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Eleventh Sunday in Ordinary Time Year B – Gospel Mark 4:26-34

June 13 2021,

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Gospel – Mark 4:26-34

https://youtube.com/playlist?list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

Gospel – Mark 4:26-34

Jesus said to the crowds: “This is how it is with the kingdom of God; it is as if a man were to scatter seed on the land

27 and would sleep and rise night and day and through it all the seed would sprout and grow, he knows not how.

28 Of its own accord the land yields fruit, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear.

29 And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for the harvest has come.”

30. He said, “To what shall we compare the kingdom of God, or what parable can we use for it?

31 It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground, is the smallest of all the seeds on the earth.

32 But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants and puts forth large branches, so that the birds of the sky can dwell in its shade.”

33 With many such parables he spoke the word to them as they were able to understand it.

34 Without parables he did not speak to them, but to his own disciples he explained everything in private.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsǝ̀ Ŋwà’ànǝ̀ â ŋwà’arǝ. Mark 4:26-34

All: Mǝ̀kwu’utǝnǝ̀ dzwi mbwo wwò ô Nfò wìi.

A fǝ̀’ǝ̀ wu wwa, Yesu swiŋǝ a mbwo ǹno bǝ ngǝ, “Li mbǝ̀ zu ma àla’a nǝfonǝ̀ Nywe dzwi. Nǝ dzwi a ma ŋù ma à wɛ̀ɛ nsùŋǝ yi nti’i mbu nlye yi nǝtu’u nǝ̀ njwe, ǹgwɛ̀ tuŋǝ nkuwê la a kàkǝ̌ mbǝ̀ zu ma ǝ kuwe la zhi.

Ǹshye nǝ̀ àtyǝmbǝŋǝ zhi ghǝrǝ̀ mǝjyǝ kuwe, mǝ chyambì ntuŋǝ, nti’i mbǝŋǝ atugǝrǝ forǝ nti’i nko’o njwe mǝjyǝ̂.

 Ngwàsaŋǝ tenǝ a kǝ mbi nlo nywe nǝ̀fu’u zhi nghǝ mbenǝ mbǝ’ǝma fǝ̀’ǝ nǝ̀fù’ù kù’u.”

A swiŋǝ ngǝ, “Boŋǝ binǝ̀ nlo ngǝ àla’a nǝfonǝ Nywe bǝ li kǝ̀, kǝ̀ boŋǝ binǝ̀ lo li wine mǝbǎkò’ò nswiŋǝ wu?

Nǝ jwi a ma mǝnyentǝ fǝ̀tâ ma fǝ kǝ̌ nchyatǝ fǝta fǝtsǝmǝ atyǝ̂ nshye wǐ.

la bǝ wɛɛ fǝ kuwe mbǝ tǝko’o ǝtì nghǝrǝ ntâ dzwà ghà’àkǝ̌, mbǝ adi’i ma bǝ̀sǝŋǝ bǝ ndǝŋǝ yìi ndzwi wǝ.”

Yesù ti’i mboŋnǝ a mbwo bwo nǝ mǝbǎkò’ò mbǝ̀ zu ma boŋǝ bwo zu’u.

A bikàkǝ a mbwo bwo tǝ mǝbǎkò’ò boŋnǝ la a bû ndzǝ̀mǝ̀ a kǝ̌tǝ̀ mǝ̀nyù mǝ̀tsǝ̀mǝ a mbwo ngaŋǝ-kù dzwi.

Àbòŋnǝ Yesù Kristò

All: Nghu’usǝ̀ dzwi a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò

Free Translation

26 Jesus said to the crowds: “This is how it is with the kingdom of God; it is as if a man were to scatter seed on the land A fǝ̀’ǝ̀ wu wwa, Yesu swiŋǝ a mbwo ǹno bǝ ngǝ, “Li mbǝ̀ zu ma àla’a nǝfonǝ̀ Nywe dzwi. Nǝ dzwi a ma ŋù ma à wɛ̀ɛ nsùŋǝ yi.

27 and would sleep and rise night and day and through it all the seed would sprout and grow, he knows not how. nti’i mbu nlye yi nǝtu’u nǝ̀ njwe, ǹgwɛ̀ tuŋǝ nkuwê la a kàkǝ̌ mbǝ̀ zu ma ǝ kuwe la zhi.

28 Of its own accord the land yields fruit, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. Ǹshye nǝ̀ àtyǝmbǝŋǝ zhi ghǝrǝ̀ mǝjyǝ kuwe, mǝ chyambì ntuŋǝ, nti’i mbǝŋǝ atugǝrǝ forǝ nti’i nko’o njwe mǝjyǝ̂.

29 And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for the harvest has come.” Ngwàsaŋǝ tenǝ a kǝ mbi nlo nywe nǝ̀fu’u zhi nghǝ mbenǝ mbǝ’ǝma fǝ̀’ǝ nǝ̀fù’ù kù’u.

30 He said, “To what shall we compare the kingdom of God, or what parable can we use for it? A swiŋǝ ngǝ, “Boŋǝ binǝ̀ nlo ngǝ àla’a nǝfonǝ Nywe bǝ li kǝ̀, kǝ̀ boŋǝ binǝ̀ lo li wine mǝbǎkò’ò nswiŋǝ wu?

31 It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground, is the smallest of all the seeds on the earth. Nǝ jwi a ma mǝnyentǝ fǝ̀tâ ma fǝ kǝ̌ nchya fǝta fǝtsǝmǝ atyǝ̂ nshye wi.

32 But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants and puts forth large branches, so that the birds of the sky can dwell in its shade.” la bǝ wɛɛ fǝ kuwe mbǝ tǝko’o ǝtì nghǝrǝ ntâ dzwà ghà’àkǝ̌, mbǝ adi’i ma bǝ̀sǝŋǝ bǝ ndǝŋǝ yìi ndzwi wǝ.”

33 With many such parables he spoke the word to them as they were able to understand it. Yesù ti’i mboŋnǝ a mbwo bwo nǝ mǝbǎkò’ò mbǝ̀ zu ma boŋǝ bwo zu’u.

34 Without parables he did not speak to them, but to his own disciples he explained everything in private. A bikàkǝ mbwo bwo tǝ mǝbǎkò’ò boŋnǝ la a bû ndzǝ̀mǝ̀ a kǝ̌tǝ̀ mǝ̀nyù mǝ̀tsǝ̀mǝ a mbwo ngaŋǝ-kù dzwi.

https://youtube.com/playlist?list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Revision On General Knowledge – History THE EMPIRES OF THE WESTERN SUDAN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

THE EMPIRES OF THE WESTERN SUDAN

https://www.youtube.com/watch?v=j6uPpKukmUY&list=PL_ihUsy6_PLKF61YMc3yXS2pFCkWTTk49 Grass Types And Vegetables Fractions; Definition and Types
 1. From the late 8th to 15th centuries, a series of major kingdoms emerged in the Sudanic zone between the Niger River and the Atlantic known in the history of Africa as _______________ The empires of the Western Sudan
 2.  There were four empires of the Western Sudan, which was the first?  Ghana (Seventh to eleventh century)
 3. The first inhabitants of the Ghana Empire were the ______ Soninke peoples
 4. Which was the Capital of the Ghana Empire?  Kumbi Saleh 
 5.  The first King of the Ghana Empire was  King ____ Kayamagan
 6. The king of Ghana who conquered several neighboring states was _____ king Sumanguru.
 7. Ghana empire was conquered by the __________ Almoravids
 8. The fall of Ghana gave rise to the  _____________ empire. Mali Empire (13th to 15th century) 
 9. __________ defeated Sumanguru and founded a new Sudanese empire, Mali. Sundiata Keita
 10. Who was the first king of the Mali Empire?. Sundiata Keita
 11. Mansa Musa of Mali was known as the great Mansa because _________. He made a pilgrimage to Mecca.    
 12. The capital of Mali was ____. Niani 
 13. The trade practiced by ancient Ghana where goods were exchanged for goods was known as ______ or ______. Silent Trade or Trade by Batter.
 14. The original inhabitants of the Ghana Empire were the _____. Soninke’s  
 15. The Ghana empire was rich in _____. Gold
 16. The immediate cause of the fall of the Ghana Empire was ________. The rise of the Mali Empire
 17. The first king of the Songhai Empire(1464 to 1591) was ___________.  Soni Ali Kolen
 18. The capital of the Songhai Empire was ___________. Gao
 19.  _________ was considered as the greatest Askia of the Songhai Empire? Mohammed Abu Baker
 20. The civilization that gave rise to the Kanem-Bornu Empire was the _______. Sao civilization
 21. The capital of the Karnem Borno Empire was  _____________. Njiri
https://www.youtube.com/watch?v=j6uPpKukmUY&list=PL_ihUsy6_PLKF61YMc3yXS2pFCkWTTk49 Revision On General Knowledge – History ANCIENT CIVILIZATION Revision On General Knowledge – History 1
https://www.youtube.com/watch?v=j6uPpKukmUY&list=PL_ihUsy6_PLKF61YMc3yXS2pFCkWTTk49 Revision On General Knowledge – History ANCIENT CIVILIZATION Revision On General Knowledge – History 1
Categories
Uncategorized

Nkwen Language Exercises

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Nkwen Language Lessons https://www.youtube.com/watch?v=iQjHVo7qV8w&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ Nkwen Language The Future Tense
Nkwen Language Lessons https://www.youtube.com/watch?v=iQjHVo7qV8w&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ
Nkwen Language Lessons https://www.youtube.com/watch?v=iQjHVo7qV8w&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ Nkwen Language Present Tense
Nkwen Language Lessons https://www.youtube.com/watch?v=iQjHVo7qV8w&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ Verb Tenses The Sentence Adjectives and Adverbs
Categories
Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

Classification of Nouns in Nkwen Language

https://youtube.com/c/Taminang Therese N

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Nouns in Nkwen Language https://youtu.be/j0awirhLaDc

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Nouns in Nkwen Language

Below is a table showing the different noun prefixes in Nkwen Language. There are nine (9) noun classes following the noun prefixes. The nouns in class one (1) begin with the prefix (m̀ or ǹ ). It should be noted that classes 2, 5 and 7 are plural classes while the rest are singular. Thus, class seven (7) is different from class (3) three which is a singular class, though they both begin with the prefix ǝ̀. The last class (9) is made up of nouns with no prefix.

A TABLE OF NOUN PREFIXES IN NKWEN LANGUAGE

ClassNoun prefix
Examples
Free Translation

1.ǹ, m̀nfò
m̀byî
m̀bɛrǝ
chief
goat
lazy-one
ǹta’à
ǹnà
ǹcǐ
ǹsa’à
ǹzɛrǝ̀
ǹsùŋə
Hill,
animal
in-law
injection
thief
farmǹkyî
ǹgwo
ǹgarǝ̀
ǹkǝ̀mə
ǹkɛnǝ̀
ǹfòŋǝ
Water
dog
gun
noble
message
cup
2.̀Bə̀fò
bə̀kə̀mǝ
bə̀ntò
bǝ̀zɛ̀rǝ
Chiefs
nobles
pots
thieves

3.ə̀


ə̀làrə̀
ǝ̀lyi
ǝ̀li’ì
ǝ̀lìi

ǝ̀tàrǝ̀bridge
soldier-ant
farm work
incense
cram

4.̀Nə̀sa
nə̀lòŋə
nə̀fâ
nǝ̀là’a
Buttock
radio
twin
net

5.̀Mə̀nta’à
mǝ̀kù
mǝ̀sâ 
mǝkû
mə̀fâ
mǝ̀là’a
Hills
legs
buttocks
beans
twins
nets

6.à̀àkù
àtî
àfwǒ
àkaŋǝ̀
àlǝ̀ŋǝ
Foot
tree
leave
pan
chair

7.ǝ̀ə̀so
ə̀tsə̀’ə
ə̀bà’à
ǝ̀lǝ̀ŋǝ
ǝ̀kaŋǝ̀
Hoes
clothes
doors
chairs
pans

8.̀Fə̀nkəbə̀
fəkəbə
fə̀ŋnyə
fǝ̀sàŋǝ̀
Statue
spoon
snake
star

9.фKàŋə̀
forə
bàtǝ̀

wàrə̀
tankǎ
yɛ̀rǝ̀
Squirrel
rat
wine- calabash

hawk
friend
earing
https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Nouns in Nkwen Language

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Parts of the head in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=hUxKr8OnLBI&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Uncountable Nouns in Nkwen Language

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

More on Nkwen Language

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

Speaking Lessons Online Part 2. Mother Tongue Education in Nkwen Language

Speaking Lessons Online Part 2. Mother Tongue Education in Nkwen Language 1 https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm The Come Holy Spirit Prayer in Nkwen Language

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

The first things to do when learning a new language is trying to speak, speak, and speak. Converse and converse with it. Do much on one to one conversation. With a vocabulary of about 100 words, converse more with those who already know how to speak the set language. Master several common sentence patterns in it. Give more time to it. Print and revise your lessons. Keep practicing in your head, and don’t be ashamed to make a lot of mistakes. This lesson will help you to use common sentence patterns in the Nkwen language. Check below for many more speaking lessons and sentence patterns in the Nkwen language.

Speaking Lessons Online Part 2. Mother Tongue Education in Nkwen Language 3 https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHmm The Past Tense in Nkwen Language
Speaking Lessons Online Part 2. Mother Tongue Education in Nkwen Language 4 https://www.youtube.com/watch? v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm The present Tense in Nkwen Language
Speaking Lessons Online Part 2. Mother Tongue Education in Nkwen Language 6 https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm My Traditional Dish, Achu and Yellow Soup

Speaking Lessons Online Part 2. Mother Tongue Education in Nkwen Language 7 https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm The quarantine is doing more good than harm. My home skills just got better
Speaking Lessons Online Part 2. Mother Tongue Education in Nkwen Language 12 https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm My Patroness Amazes Me
Speaking Lessons Online Part 2. Mother Tongue Education in Nkwen Language 12 https://www.youtube.com/watch? v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm How my backyard garden came to reality
Speaking Lessons Online Part 2. Mother Tongue Education in Nkwen Language 9 https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm Advantages of COVID-19 for the future. With high combat on COVID-19 the future seems promising.
Speaking Lessons Online Part 2. Mother Tongue Education in Nkwen Language 10 https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm My Traditional Dish, Achu and Yellow Soup
Speaking Lessons Online Part 2. Mother Tongue Education in Nkwen Language 14 https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm Basic Division With And Without Remainder
Speaking Lessons Online Part 2. Mother Tongue Education in Nkwen Language 15 https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm Mastering The Alphabet 1, 2 and 3; Enabling Reading For Slow Learners E-book Series
Speaking in Nkwen Language https://youtu.be/ZQk4YGFk2Cg

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

Speaking Lessons Online Part 1 in Nkwen Language; Mother Tongue Education

Sentence Patterns on greetings, self introduction and introducing others.

The first things to do when learning a new language is trying to speak, speak, and speak. Converse and converse with it. Do much on one to one conversation. With a vocabulary of about 100 words, converse more with those who already know how to speak the set language. Master several common sentence patterns in it. Give more time to it. Print and revise your lessons. Keep practicing in your head, and don’t be ashamed to make a lot of mistakes. This lesson will help you to use common sentence patterns in the Nkwen language. Check below for many more speaking lessons and sentence patterns in the Nkwen language.

Sentence Patterns on greetings, self introduction and introducing others. https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm Pictures and Names of Insects

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Greetings in Nkwen language 1. Good morning. How are you? welcome. good afternoon. https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm
Greetings in Nkwen Language 2 Are you fine? How are you guys. Thank you. https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm The quarantine is doing more good than harm. My home skills just got better
Father, mother, brother, sister, etc in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm Corn Fufu and Njyama-njyama. African Dish. Recipe and Preparation
Greetings in Nkwen Language 1 Good morning father, …
How are you father?
Welcome father, …
Good afternoon Father, …
Welcome back father, …
https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm Adding Numbers up to 20
Greetings in Nkwen Language Adding Numbers In Columns; Place Value
Greeting people in Nkwen language 2 Are you fine Father, … https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm Basic Division With And Without Remainder
Self introduction in Nkwen Language Long Division With And Without Remainder
Introducing others in Nkwen Language 1 This is my Father. … https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm Mastering the Alphabet 2; Sounds in words; Enabling Reading for Slow Learners
Introducing others in Nkwen Language 2 Introducing others. https://www.youtube.com/watch?v=42460jBre6k&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm Mastering The Alphabet 1, 2 and 3; Enabling Reading For Slow Learners E-book Series

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

Pictures and Names of Birds

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Pictures and Names of Birds in Nkwen animated https://www.youtube.com/watch?v=RXBTPJCtQLQ&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk
Pictures and Names of Insects With high combat on COVID-19 the future seems promising (Advantages of COVID-19)
Pictures and Names of Birds in Nkwen https://www.youtube.com/watch?v=RXBTPJCtQLQ&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk Mastering The Alphabet 1, 2 and 3; Enabling Reading For Slow Learners E-book Series

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

More lessons for kids 1 – 12 https://www.youtube.com/watch?v=RXBTPJCtQLQ&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk Grass Types And Vegetables Advantages of COVID-19 for the future. With high combat on COVID-19 the future seems promising.
Music by Taminang Theresia and Nkwen Language lessons https://www.youtube.com/watch?v=dc8rWv73yu4&list=PL_ihUsy6_PLL97Zdkho2kVy3FL_3S-5dI Pictures and Names of Insects Corn Fufu and Njyama-njyama. African Dish. Recipe and Preparation

https://youtube.com/c/TaminangThereseN