Categories
Uncategorized

Thirty-first Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 12:28B-34

Gospel in English and in Nkwen

October 31 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – Mark 12:28B-34

Thirty-first Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 12:28B-34 https://youtu.be/yRGe79SMfFQ

28B One of the scribes came to Jesus and asked him, “Which is the first of all the commandments?” 

29 Jesus replied, “The first is this: Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! 

30 You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. 

31 The second is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these.” 

32 The scribe said to him, “Well said, teacher. You are right in saying, ‘He is One and there is no other than he.’ 

33 And ‘to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself’ is worth more than all burnt offerings and sacrifices.”  34 And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, “You are not far from the kingdom of God.” And no one dared to ask him any more questions. 

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkùsə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, Mark 12:28B-34

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

28 A fǝ’ǝ̀ wu wwa, ŋu ntǝ̀ǝ wi mò’o a yii a mbwo Yesù mbiŋsǝ̀ yi ngǝ, “Nchyambi ntǝ̀ǝ mǝmǝ̀ ntǝ̀ǝ ntsǝ̀mǝ̀ bǝ ze nǝ?

29  Yesu kuwe ngǝ, “Nchyambi bǝ ngǝ, “O Izuyɛl, Nywe Nfò winǝ̀ bǝ Nfò tsɛ’ɛ̀ zhǝzhǝ!

30  Ò bǝ koŋǝ Nywe Nfò wwò nǝ ntiŋǝ̀ wwo ntsǝ̀mǝ̀, nǝ azhwe zhǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀wi’itǝnǝ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀tenǝ̀ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀.

31  Nzoŋtǝ̀ bǝ ngǝ: O koŋǝ ndǝ̀mǝ̀ wwò ma atyǝ̀mbǝ̀ŋǝ̀ zhǝ. Ntǝ̀ǝ daŋǝ̀ bikakǝ̀ bu gha’a chya dzwu dzwi.”

32  Ŋù ntǝ̀ǝ wwa swiŋǝ nǝ̀ zhǝ̀ ngǝ̀, “O boŋnǝ nshi’inǝ̌ ndǝ̀. A bǝ nko’onyu ma ò swinǝ ngǝ ‘A bǝ tsuŋǝ̀ zhǝzhǝ, ŋudanǝ ka ma zhǝ bu dzwi.’

33  Mǝ̀koŋnǝ̀ yi nǝ ntiŋǝ̀ wwo ntsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀wi’itǝnǝ̀ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀tenǝ̀ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀ kǝ koŋǝ ndǝmǝ̀ wwò ma atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zhǝ ǝ chyatǝ mə wanə̀ mbyi nə̀ mǝ̀duŋǝ̀  mə mǝghu’usǝnǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀.“ 34Ma Yesu nzǝ̀ mbǝ̀ zu ma a kuwe nǝ̀ azhi’itǝ là, nti’i nswiŋǝ a mbwo zhǝ̀ ngǝ, “Agha zhǝ bikakǝ̀ sa fǝ̀ nǝ̀ nǝ̀fonǝ̀ nǝ Nywe.” Ŋudanǝ̀ kakǝ̀ bu za biŋsǝ̀ yi nǝ anyu dàŋǝ̀. ●

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò. ●

Free Translation

28B One of the scribes came to Jesus and asked him, “Which is the first of all the commandments?” A fǝ’ǝ̀ wu wwa, ŋu ntǝ̀ǝ wi mò’o a yii a mbwo Yesù mbiŋsǝ̀ yi ngǝ, “Nchyambi ntǝ̀ǝ mǝmǝ̀ ntǝ̀ǝ ntsǝ̀mǝ̀ bǝ ze nǝ?

29 Jesus replied, “The first is this: Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! Yesu kuwe ngǝ, “Nchyambi bǝ ngǝ, “O Izuyɛl, Nywe Nf winǝ̀ bǝ Nf tsɛ’ɛ̀ zhǝzhǝ!

30 You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. O bǝ koŋǝ Nywe Nfò wwò nǝ ntiŋǝ̀ wwo ntsǝ̀mǝ̀, nǝ azhwe zhǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀wi’itǝnǝ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀tenǝ̀ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀.

31 The second is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these.” Nzoŋtǝ̀ bǝ ngǝ: O koŋǝ ndǝ̀mǝ̀ wwò ma atyǝ̀mbǝ̀ŋǝ̀ zhǝ. Ntǝ̀ǝ daŋǝ̀ bikakǝ̀ bu gha’a chya dzwu dzwi.

32 The scribe said to him, “Well said, teacher. You are right in saying, ‘He is One and there is no other than he.’ Ŋù ntǝ̀ǝ wwa swiŋǝ nǝ̀ zhǝ̀ ngǝ̀, “O boŋnǝ nshi’inǝ̌ ndǝ̀. A bǝ nko’onyu ma ò swinǝ ngǝ “A bǝ tsuŋǝ̀ zhǝzhǝ, ŋudaŋǝ ka ma zhǝ bu dzwi.

33 And ‘to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself’ is worth more than all burnt offerings and sacrifices.” Mǝ̀koŋnǝ̀ yi nǝ ntiŋǝ̀ wwo ntsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀wi’itǝnǝ̀ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀, nǝ mǝ̀tenǝ̀ mwo mǝ̀tsǝ̀mǝ̀ kǝ koŋǝ ndǝmǝ̀ wwò ma atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zhǝ ǝ chyatǝ mə wanə̀ mbyi nə̀ mǝ̀duŋǝ̀  mə mǝghu’usǝnǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀.

34 And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, “You are not far from the kingdom of God.” And no one dared to ask him any more questions. Ma Yesu nzǝ̀ mbǝ̀ zu ma a kuwe nǝ̀ azhi’itǝ̀, nswiŋǝ a mbwo zhǝ̀ ngǝ, “Agha zhǝ bikakǝ̀ sa fǝ̀ nǝ̀ nǝ̀fonǝ̀ nǝ Nywe.” Ŋudaŋǝ̀ kakǝ̀ bu za biŋsǝ̀ yi nǝ anyu daŋǝ̀.

Thirty-first Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 12:28B-34 https://youtu.be/yRGe79SMfFQ

Responsorial Psalm for Thirtieth Sunday in Ordinary Time, Year B – Psalms 126:1-2, 2-3, 4-5, 6

Responsorial Psalm for Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year B

Fruits of my daily reflections 2

https://anchor.fm/nwufor

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.youtube.com/watch?v=e9APj6P88wI&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s