G-E947FMJPKL

Birth Celebration In Nkwen Culture – Anyu Ndyamoo

 Birth Celebration In Nkwen- Ǹdyâmoo Məbâkoˀo alaˀa tsə dzwi ngə “mbaŋə nəlwenə bə moo”, moo kə bə la nəfonə fə memə alanə. Noŋsə Mənkwenə, lonə nguˀu alaˀa dəsə ngə boŋə bə jwe moo məmə alanə a bə aghuˀusə fə a mbwo ŋutsə̀mə̀ a məmə alanə wa. A bə nguˀu-alaˀa la mə̀ngye a tuˀunə bə mmaContinue reading “Birth Celebration In Nkwen Culture – Anyu Ndyamoo”

My favorite type of weather

My favorite type of weather What is your favorite type of weather? This video shows my favorite type of weather TikTok   When it snows, the neighborhood gets cleaned up and the side walks and roads lay darkly clean, with pure white snow shinning everywhere orderly, then I enjoy my favorite weather. What do youContinue reading “My favorite type of weather”

Multiplying And Dividing Mixed Fractions

A mixed fraction is made up of a whole number and a proper fraction. Improper fractions are usually converted to get mixed fractions. We can multiply and divided mixed fractions in different ways. Here are some examples.

RESPIRATION, TRANSPIRATION, AND THE ENVIRONMENT REVISION FOR KIDS 4 THROUGH 12

RESPIRATION, TRANSPIRATION, AND THE ENVIRONMENT REVISION FOR KIDS 4 THROUGH 12. IMPORTANCE OF RESPIRATION TO PLANTS.

Story 1 Kila Discovered The Secret

Kila Discovered The Secret story

%d bloggers like this: