G-TYJ3NHVZW5

Speaking in Nkwen Language

Speaking in Nkwen Language

Speaking in Nkwen Language

Playlist on Youtube here

Episodes Playlist

Nkwen Language Lessons Online Part 1

Nkwen Language Lessons on Speaking Online Part 2

Nkwen Language Lessons on Speaking online Part 3

Nkwen Lessons on Speaking online Part 4

Oral Conversation In Nkwen

On Youtube:

Nkwen Language Lessons on Speaking Online

Nkwen Language Lessons

PLAY ALL Nkwen Language Handbook Audio Version

Birth Celebration In Nkwen Culture – Anyu Ndyamoo

 Birth Celebration In Nkwen- Ǹdyâmoo Məbâkoˀo alaˀa tsə dzwi ngə “mbaŋə nəlwenə bə moo”, moo kə bə la nəfonə fə memə alanə. Noŋsə Mənkwenə, lonə nguˀu alaˀa dəsə ngə boŋə bə jwe moo məmə alanə a bə aghuˀusə fə a mbwo ŋutsə̀mə̀ a məmə alanə wa. A bə nguˀu-alaˀa la mə̀ngye a tuˀunə bə mmaContinue reading “Birth Celebration In Nkwen Culture – Anyu Ndyamoo”

Advertisements
REPORT THIS AD

My favorite type of weather

My favorite type of weather What is your favorite type of weather? This video shows my favorite type of weather TikTok     What do you think?   Category Archives: General Knowlege Revision Quizzes A Deeper Look On What Love Is What Love is about. A deeper look On what love is.   Share Twitter FacebookContinue reading “My favorite type of weather”

Multiplying And Dividing Mixed Fractions

A mixed fraction is made up of a whole number and a proper fraction. Improper fractions are usually converted to get mixed fractions. We can multiply and divided mixed fractions in different ways. Here are some examples.

RESPIRATION, TRANSPIRATION, AND THE ENVIRONMENT REVISION FOR KIDS 4 THROUGH 12

RESPIRATION, TRANSPIRATION, AND THE ENVIRONMENT REVISION FOR KIDS 4 THROUGH 12. IMPORTANCE OF RESPIRATION TO PLANTS.

Story 1 Kila Discovered The Secret

Kila Discovered The Secret story

 

%d bloggers like this: