Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Fourteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 6:1-6

Gospel in English and in Nkwen

July 4 2021

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – Mark 6:1-6

https://youtu.be/BxI5XdwJ9Ts

1 Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples.

2 When the Sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, “Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands!

3 Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?” And they took offense at him.

4 Jesus said to them, “A prophet is not without honour except in his native place and among his own kin and in his own house.”

5 So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them.

6 He was amazed at their lack of faith.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkù̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:1-6

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fǝ’ǝ̀ wu wwa,

1 Yesù bwo bǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ jwi lye adi’i wu ma â dzwi wu mbu ala’a bwo.

2 Njwe ndyâ-nywè ku’u, a zhitǝ̀ mǝzi’irǝnǝ̀ a mǝmǝ̀ ndyâ-nywè, bǝ̀ bâ nǝnǝ̀ zu’u ànyù zu ǝ chya wwa. Bwo ti’i mbiŋsǝ ngǝ, “ŋù wi lo mǝnyù mi mǝtsǝ̀mǝ̀ li fǝ lǝ? zi mbuŋǝ mǝ̀chì wu mbwo li fya wǝ̀ lǝ? Li mǝnyu mâ nghwe ma a fa’a nǝ mbwo mi lili!

3 À bikǝ a kamǝndà wwa bǝ? Moo Mariyà, nkǝ mbǝ ndǝmǝ̀ Dzemsǝ̀ nǝ Yosesə̀ nǝ Dzudasǝ̀ bwo Shimùnǝ̀? Bǝ̀lǝmǝ bi bâ bǝngye kǝ nǝ bi nǝ̀ fi dzwi?” Nnu zha ti’i mbǝ̂kǝ mbǝ’ǝ Yesù.

4 Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nfò ntsǝmǝ̀ dzwi nǝ̀ àghu’usǝ̀ la adi’i zhə, mǝmǝ bi bǝ̀ nǝ alanǝ zhi bǝ kakǝ yi nghu’usǝ.”

5 Yesù kàkǝ yi mǝnyù ma nghwe wu fa’a ǝ chyatǝ̀ ngǝ â noŋsǝ mbwo myi nnu ngaŋǝ ghonǝ̀ dzwa tsǝ bwo bonǝ̀.

6 Anyu zu lanə̀ nkhə’ənə yi məzənə ngə bi bə̀ bikàkə nə mə̀binŋnə̀ dzwi.Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

Free Translation

1 Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. A fǝ’ǝ̀ wu wwa, Yesù bwo bǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ jwi lyǝ adi’i wu ma â dzwi wu mbu ala’a bwo.

2 When the sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, “Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands! Njwe ndyâ-nywè ku’u, a zhitǝ̀ mǝzi’irǝnǝ̀ a mǝmǝ̀ ndyâ-nywè, bǝ̀ bâ nǝnǝ̀ zu’u ànyù zu ǝ chya wwa. Bwo ti’i mbiŋsǝ ngǝ, “ŋù wi lo mǝnyù mi mǝtsǝ̀mǝ̀ li fǝ lǝ? zi mbuŋǝ mǝ̀chì wu mbwo li fya wǝ̀ lǝ? Li mǝnyu mâ nghwe ma a fa’a nǝ mbwo mi lili!

3 Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?” And they took offense at him. À bikǝ a kamǝndà wwa bǝ? Moo Mariyà, nkǝ mbǝ ndǝmǝ̀ Dzemsǝ̀ nǝ Yoses nǝ Dzudasǝ̀ bwo Shimùnǝ̀? Bǝ̀lǝmǝ bi bâ bǝngye kǝ nǝ bi nǝ̀ fi dzwi? Nnu zha ti’i mbǝ̂kǝ mbǝ’ǝ Yesù.

4 Jesus said to them, “A prophet is not without honour except in his native place and among his own kin and in his own house.” Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nfò ntsǝmǝ̀ dzwi nǝ̀ àghu’usǝ̀ la mǝmǝ bi bǝ̀ nǝ alanǝ zhi bǝ kakǝ yi nghu’usǝ.”

5 So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. Yesù kàkǝ yi mǝnyù ma nghwe wu bǔ fa’a ǝ chyatǝ̀ ngǝ â noŋsǝ mbwo myi nnu ngaŋǝ ghonǝ̀ dzwa tsǝ bwo bonǝ̀.

6 He was amazed at their lack of faith.  Anyu zi lanə̀ nkhə’ənə yi məzənə ngə bi bə̀ bikàkə nə mə̀binŋnə̀ dzwi.

Fourteenth Sunday in Ordinary Time, Year B Gospel Mark 6:1-6 https://www.youtube.com/watch?v=GLPIzLcWnLw&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81MGViN2U2OC9wb2RjYXN0L3Jzcw==


Sunday Gospel Readings https://www.youtube.com/watch?v=GLPIzLcWnLw&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY
Fourteenth Sunday in Ordinary Time, Year B Gospel Mark 6:1-6 https://www.youtube.com/watch?v=GLPIzLcWnLw&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s