Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 8:27-35

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

September 12 2021,

Gospel – Mark 8:27-35

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 8:27-35 https://youtube.com/playlist?list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

Gospel – Mark 8:27-35

27 Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way he asked his disciples, “Who do people say that I am?” 

28 They said in reply, “John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets.” 

29 And he asked them, “But who do you say that I am?” Peter said to him in reply, “You are the Christ.”  

30 Then he warned them not to tell anyone about him. 

31 He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and rise after three days.  

32 He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. 

33 At this he turned around and, looking at his disciples, rebuked Peter and said, “Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do.” 

34 He summoned the crowd with his disciples and said to them, “Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. 

35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 8:27-35

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

27  Yesù bwo ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ jwi ghə fəfə ǝ̀tuŋǝ dzwu ma ǝ dzwi fǝfǝ Seseriya Filibi. Yesù a biŋsə̀ wwa mânduŋə ngə: “ swiŋə ngə ̀ a ?”

28  Ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀  dzwi kwe a mbwo zhə ngə: “̀ bâtsə swiŋə ngə Ò ̂ Dzonə̀ Nfyânkyǐ. Bǎtsə swiŋə ngə Ò Ɛlidza, bǎtsə mbu nswiŋə ngə Ò Brofetà wutsə̌.” 

29  Yesù ti’i mbiŋsə wwa ngə: “Atyəmbə̀ŋə̀ zu, bǔ swiŋə ngə mə̀ bə̌ a wə̀?” Bità kwe a mbwo zhə ngə, “Ò bə̌ Kristò.”

30  Yesù ti’i nkwàntǝ̀ wwa ngə bwo kə a mbwo ŋùdàŋə̀ nə swiŋǝ.

31 Yesù ti’ì nzhitə zhi’irənə̀ ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ dzwi ngə, Moo Ŋù ̌ təkò’ò ngəˀə. ̀ nghwe, ̀ fara nghwebwo ngaŋə sa’a mənsa’a, ki ; bwo zwɛrə la ndzəmə njwe tarə â bəŋnə̀ nəwwo.

32  Yesù a swiŋə ànyù zi tsɛ’ɛ ndanə. Bità ti’i a lǒ yi ala nəbenə nti’i nzhitə məsa’anə̀ .

33  Əlya, Yesù kasə yi nlii  ngaŋə-kù dzwi, nsa’a Bità, nswiŋə a mbwo zhə ngə: “Buu ndzə̀mə mwo Satànǝ̀. Ò bikàkə anyù ma Nywe nwi’itə, la nwi’itə tsuŋə̀ ma ŋù”.

34  Yesù tiˀi ntoŋə bwo ̀ ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ dzwi nti’i nswiŋə a mbwo bwo ngə: “Boŋə ŋù swa’a zoŋə mwò, â lənə̀ atyəmbə̀ŋə̀ zhi, nlo abàŋnə̀ zhi ntiˀi nzoŋə mwò.

35   Mbə’əma ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a swà’à mə liŋnə̀ mədzwinə̀ myi a bə bye, ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a bye mə̀dwinə̀ myi mbə’ə wa nə mbə’ə Nkenə̀ Nywe wu nshi’inə a bə̌ dzwi nə mu.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.  

Free Translation

27 Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way he asked his disciples, “Who do people say that I am?” Yesù bwo bə ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ jwi kə ghə fəfə nǝ ǝ̀tuŋǝ dzwu ma ǝ dzwi fǝfǝ Seseriya Filibi. Yesù a biŋsə̀ wwa mânduŋə ngə: “ Bə swiŋə ngə mə̀ bə a wə?”

28 They said in reply, “John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets.” Ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀  dzwi kwe a mbwo zhə ngə: “Bə̀ bâtsə swiŋə ngə Ò bə̂ Dzonə̀ Nfyânkyǐ. Bǎtsə swiŋə ngə Ò bə Ɛlidza, bǎtsə kə mbu nswiŋə ngə Ò bə Brofetà wutsə̌.” 

29 And he asked them, “But who do you say that I am?” Peter said to him in reply, “You are the Christ.” Yesù ti’i mbiŋsə wwa ngə: “Atyəmbə̀ŋə̀ zu, bǔ swiŋə ngə mə̀ bə̌ a wə̀?” Bità kwe a mbwo zhə ngə, “Ò bə̌ Kristò.”

30 Then he warned them not to tell anyone about him. Yesù ti’i nkwàntǝ̀ wwa ngə bwo kə a mbwo ŋùdàŋə̀ nə swiŋǝ.

31 He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and rise after three days. Yesù ti’ì nzhitə mə zhi’irənə̀ ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ dzwi ngə, Moo Ŋù bə̌ zə təkò’ò ngəˀə. Bə̀ bâ nghwe, nə bə̀ fara bâ nghwe, bwo bǝ ngaŋə sa’a mənsa’a, bə ki yɛ; bwo bə zwɛrə yɛ la ndzəmə njwe tarə â bəŋnə̀ nəwwo.

32 He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. Yesù a swiŋə ànyù zi tsɛ’ɛ ndanə. Bità ti’i a lǒ yi ala nəbenə nti’i nzhitə məsa’anə̀ yɛ.

33 At this he turned around and, looking at his disciples, rebuked Peter and said, “Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do.” Əlya, Yesù kasə yi nlii  ngaŋə-kù dzwi, nsa’a Bità, nswiŋə a mbwo zhə ngə: “Buu ndzə̀mə mwo Satànǝ̀. Ò bikàkə anyù ma Nywe nwi’itə, la nwi’itə tsuŋə̀ ma ŋù”.

34 He summoned the crowd with his disciples and said to them, “Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. Yesù tiˀi ntoŋə bə bǔ bwo bə̀ ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ dzwi nti’i nswiŋə a mbwo bwo ngə: “Boŋə ŋù tə swa’a zoŋə nə mwò, â lənə̀ atyəmbə̀ŋə̀ zhi, nlo abàŋnə̀ zhi ntiˀi nzoŋə nə mwò.

35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it.” Mbə’əma ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a swà’à mə liŋnə̀ mədzwinə̀ myi a bə bye, ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a bye mə̀dwinə̀ myi mbə’ə wa nə mbə’ə Nkenə̀ Nywe wu nshi’inə a bə̌ dzwi nə mu.”

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

3 thoughts on “Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 8:27-35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: