Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:35-45 Or Mark 10:42-45

October 17 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – Mark 10:35-45

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:35-45 Or Mark 10:42-45 https://youtu.be/wVNMexvcIBE

35 James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, “Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you.”

36 He replied, “What do you wish me to do for you?”

37 They answered him, “Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left.”

38 Jesus said to them, “You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink or be baptized with the baptism with which I am baptized?”

39 They said to him, “We can.” Jesus said to them, “The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized;

40 but to sit at my right or at my left is not mine to give but is for those for whom it has been prepared.”

41 When the ten heard this, they became indignant at James and John.

42 Jesus summoned them and said to them, “You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt.

43 But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant;

44 whoever wishes to be first among you will be the slave of all.

45 For the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many.”

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkù̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:60-69

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fә’ә̀ wu wwa,

35 Dzemsǝ̀ bwo Dzonǝ, ǝboo bǝ Zebedì, yìi nswiŋǝ a mbwo Yesù ngǝ, “Ndǝ̀ bìi swà’a ngǝ boŋǝ ò fyà ǝdzuŋǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀ ma bìi bǝ biŋsǝ wwo wǝ.”

36 Yesù biŋsǝ̀ wwa ngǝ, Bùu swa’a ngǝ mǝ ngha la nǝ bǔ?”

37 Bwo kuwe ngǝ, “Ghǝ̀rǝ̀ ngǝ bìi lyǝ nunǝ, ŋù mo’o ala bwo ma’a wwò nǝ wu tsǝ̀ ala bwo nkwebǝ fǝfǝ ala’a nǝfonǝ wwò.

38 Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Bùu bikàkǝ a zuŋǝ zu ma bùu biŋsǝ lya zhi. Tìboŋǝ bù nyǝnǝ̀ nfòŋǝ wu ma mǝ̀ nyǝ nǝ̀ wu, kǝ nkwɛ nkyi wu ma mǝ̀ kwɛ̌ lǝ?”

39 Bwo swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ, “Boŋǝ bìi nyǝ nkǝ̀ nkwɛ.” Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nfoŋǝ wu ma mǝ nyǝ bùu bǝ nyǝ nǝ wu, nkyi wu ma mǝ nkwɛ a bù kǝ nkwɛ;

40 la mǝ̀ nunǝnǝ̀ abwo mà’à kǝ a bwo nkwǝ̀bǝ̀ mwo boŋǝ a kakǝ mwo fya, ǝ dzwi bǝ a mbwo bǝ̀ bu ma bǝ liŋǝ a mbwo bwo.”

41 Abwu’u ngàŋǝ-kù Yesù nǝghemǝ̀ zu’u anyù zi nti’i nshwesǝ ntoŋǝ a nnu Dzǝmsǝ̀ bwo Dzonǝ̀.

42 Yesù toŋǝ wwa bǝtsǝ̀mǝ̀ swiŋǝ nǝ mbwo bwo ngǝ, ” Bù zhi ngǝ atǝtǝ̌ bǝ̀ bu ma bwo bikàkǝ Nywe biŋǝ, bǝtàa bǝ ala’a bya bwo nunǝ atyǝ bwo, bǝ bya bâ nghwè kǝ̌ ndǝ̌ nghwe wwa a mbwo bwo.

43 La ǝ̀ bǝ̂ kàkǝ̌ lya atǝtǝ̌ bù dzwi, ŋù wu ma a swà’a bǝ̌ ŋù nghwe a tǝtǝ̌ bù bǝ̂ bǝ ŋù fa’a wwu.

44 ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma â swà’a bǝ ncyambì a tǝtǝ̌ bù bǝ bǝ abuù a mbwo ŋù ntsǝ̀mǝ.

45 Mbǝ’ǝma Moo Ŋù bikàkǝ̌ yìi bǝ ngǝ bǝ̀ fa’a a mbwo zhǝ la bǝ mǝ fa’anǝ a mbwo bǝ̀ kǝ fya atyǝmbǝŋǝ zhǝ ma azuŋǝ nǝwwo a mbwo ŋù ntsǝ̀mǝ̀.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

35 James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, “Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you.” Dzemsǝ̀ bwo Dzonǝ, ǝboo bǝ Zebedì, yìi nswiŋǝ a mbwo Yesù ngǝ, “Ndǝ̀ bìi swà’a ngǝ boŋǝ ò fyà ǝdzuŋǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀ ma bìi bǝ biŋsǝ wwo wǝ.”

36 He replied, “What do you wish me to do for you?” Yesù biŋsǝ̀ wwa ngǝ, Bù swa’a ngǝ mǝ ngha la nǝ bǔ.

37 They answered him, “Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left.” bwo kuwe ngǝ, “Ghǝ̀rǝ̀ ngǝ bìi lyǝ nunǝ, ŋù mo’o ala bwo ma’a wwò nǝ wu tsǝ̀ ala bwo nkwebǝ fǝfǝ ala’a nǝfonǝ wwò.

38 Jesus said to them, “You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink or be baptized with the baptism with which I am baptized?” Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Bùu bikàkǝ a zuŋǝ zu ma bùu biŋsǝ lya zhi. Tìboŋǝ bù nyǝnǝ̀ nfòŋǝ wu ma mǝ̀ nyǝ nǝ̀ wu, kǝ nkwɛ nkyi wu ma mǝ̀ kwɛ̌ lǝ?”

39 They said to him, “We can.” Jesus said to them, “The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized; Bwo swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ, “Boŋǝ bìi nyǝ nkǝ̀ nkwɛ.” Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nfoŋǝ wu ma mǝ nyǝ bùu bǝ nyǝ nǝ wu, nkyi wu ma mǝ nkwɛ a bù kǝ nkwɛ;

40 but to sit at my right or at my left is not mine to give but is for those for whom it has been prepared.” la mǝ̀ nunǝnǝ̀ abwo mà’à kǝ a bwo nkwǝ̀bǝ̀ mwo boŋǝ a kakǝ mwo fya, ǝ dzwi bǝ a mbwo bǝ̀ bu ma bǝ liŋǝ a mbwo bwo.”

41 When the ten heard this, they became indignant at James and John. Abwu’u ngàŋǝ-kù Yesù nǝghemǝ̀ zu’u anyù zi nti’i nshwesǝ ntoŋǝ a nnu Dzǝmsǝ̀ bwo Dzonǝ̀.

42 Jesus summoned them and said to them, “You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt. Yesù toŋǝ wwa bǝtsǝ̀mǝ̀ swiŋǝ nǝ mbwo bwo ngǝ, ” Bù zhi ngǝ atǝtǝ̌ bǝ̀ bu ma bwo bikàkǝ Nywe biŋǝ, bǝtàa bǝ ala’a bya bwo nunǝ atyǝ bwo, bǝ bya bâ nghwè kǝ̌ ndǝ̌ nghwe wwa a mbwo bwo.

43 But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant; La ǝ̀ bǝ̂ kàkǝ̌ lya atǝtǝ̌ bù dzwi, ŋù wu ma a swà’a bǝ̌ ŋù nghwe a tǝtǝ̌ bù bǝ̂ bǝ ŋù fa’a wwu.

44 whoever wishes to be first among you will be the slave of all. ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma â swà’a bǝ ncyambì a tǝtǝ̌ bù bǝ bǝ abuù a mbwo ŋù ntsǝ̀mǝ.

45 For the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many.” Mbǝ’ǝma Moo Ŋù bikàkǝ̌ yìi bǝ ngǝ bǝ̀ fa’a a mbwo zhǝ la bǝ mǝ fa’anǝ a mbwo bǝ̀ kǝ fya atyǝmbǝŋǝ zhǝ ma azuŋǝ nǝwwo a mbwo ŋù ntsǝ̀mǝ̀.

Sunday Gospel Readings in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=e9APj6P88wI&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://anchor.fm/nwufor

2 thoughts on “Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:35-45 Or Mark 10:42-45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: