Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 9:38-43, 45, 47-48

people church ceremony celebration

September 26 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Gospel – Mark 9:38-43, 45, 47-48

https://youtu.be/NXczvPQ-oxU

38 At that time, John said to Jesus, “Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us.”

39 Jesus replied, “Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me.

40 For whoever is not against us is for us.

41 Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward.

42 “Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea.

43 If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to go into Gehenna, into the unquenchable fire. 45 And if your foot causes you to sin, cut if off. It is better for you to enter into life crippled than with two feet to be thrown into Gehenna.

47 And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you to enter into the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into Gehenna, 48 where ‘their worm does not die, and the fire is not quenched.’”

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkùsǝ̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ9:38-43, 45, 47-48

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

38  A fəˀə̀ wu wwa, Dzonə a swiŋə a mbwo Yesù ngə: “Ətàa bi kə̀ zə̌ ŋu tsə ma a sərə ndìŋə̀ nə əlwenə̀ wwo. Bi swiŋə nə zhə ngə a kentə mbəˀəma a bikàkǝ nǝ wwo nzoŋǝ.”

39  Yesù a swiŋə a mbwo bwo ngə: “A bù kə yi buu nànnǝ, ŋùdaŋǝ̀ bikàkǝ dzwi ma â ghərə mənyù ma nghwe nə əlwenə̀ wa ma boŋə a bu bwusə̀ ǝlwenǝ̀ wa.

40 Ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma à bikàkə winə̀ mbanə, à bə ŋù ndzə̀mə̀ winə̀.

41  Nə nkoˀonyù, mə swiŋə a mbwo bù ngə, boŋə ŋù a fya nfoŋə nkyì a mbwo bù ngə bù nyə, mbəˀəma bù bǝ bǝ̀ ba, boŋǝ à bə kakə dzwi tə̀ àtso’onǝ afà’à zhi;

42 la ŋù ntsə̀mə̀ wu ma â ghǝ̀rǝ̀ ngǝ mǝnyentǝ̀ moo wi wutsǝ̀ ma bwo biŋǝ a mbwo mwò li ghǝrǝ ǝbwu, boŋə a bi mboŋə bǝ ngǝ a bə kwɛrə a təkòˀò ngòˀò tsǝ ntoŋə zhə mmaˀa yi məmə nkyǐ nghwe.

43  Boŋə abwo zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô nghərə əbwu, ò tswa mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə ô kuu nəkàŋə̀ nə akǝ̀mǝ abwo ncyàtə̀ mǝ ngə ô dzwi nə mbwo mə̀tsə̀mə̀ la bǝ ma’a wwo a təkòˀò mmu, mǝmǝ̀ mmu tə byenǝ̀.

45 Boŋə àkù zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô nghərə əbwu, ò tswa mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə o kuu nəkàŋə̀ nə àkǝ̀mǝ akù nchyatə mǝ ngə bǝ ma’a wwo nə̀ mǝ̀kù mə̀tsə̀mə̀ məmǝ təkòˀò mmu.

47  Boŋə nə̀li zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô ghərə əbwu, tsoˀo mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə ô kuu nəkàŋə̀ nə nə̀li nə moˀo ncyàtə̀ mǝ ngə ô dzwi nə mmi məbya bə maˀa wwo məmə təkoˀo mmu.

48  ma ə̀gwì jwa bikàkə̌ nlye, mmu wu kǎ nkə mbyenə.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

38 At that time, John said to Jesus, “Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us.” A fəˀə̀ wu wwa, Dzonə a swiŋə a mbwo Yesù ngə: “Ətàa bi kə̀ zə̌ ŋu tsə ma a sərə ndìŋə̀ nə əlwenə̀ wwo. Bi swiŋə nə zhə ngə a kentə mbəˀəma a bikàkǝ nǝ wwo nzoŋǝ.”

39 Jesus replied, “Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. Yesù a swiŋə a mbwo bwo ngə: “A bù kə yi buu nànnǝ, ŋùdaŋǝ̀ bikàkǝ dzwi ma â ghərə akhə̀ˀə̀nə nyù nə əlwenə̀ wa ma boŋə a bu bwusə̀ ǝlwenǝ̀ wa.

40 For whoever is not against us is for us. Ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma à bikàkə winə̀ mbanə, à bə ŋù ndzə̀mə̀ winə̀.

41 Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward. Nə nkoˀonyù, mə swiŋə a mbwo bù ngə, boŋə ŋù a fya nfoŋə nkyì a mbwo bù ngə bù nyə, mbəˀəma bù bǝ bǝ̀ ba, boŋǝ à bə kakə dzwi tə̀ àtso’onǝ afà’à zhi;

42 “Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea. la ŋù ntsə̀mə̀ wu ma â ghǝ̀rǝ̀ ngǝ mǝnyentǝ̀ moo wi wutsǝ̀ ma bwo biŋǝ a mbwo mwò li ghǝrǝ ǝbwu, boŋə a bi mboŋə bǝ ngǝ a bə kwɛrə a təkòˀò ngòˀò tsǝ ntoŋə zhə mmaˀa yi məmə nkyǐ nghwe.

43 If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to go into Gehenna, into the unquenchable fire. Boŋə abwo zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô nghərə əbwu, ò tswa mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə ô kuu nəkàŋə̀ nə akǝ̀mǝ abwo ncyàtə̀ mǝ ngə ô dzwi nə mbwo mə̀tsə̀mə̀ la bǝ ma’a wwo a təkòˀò mmu, mǝmǝ̀ mmu tə bɛnǝ̀.

45 And if your foot causes you to sin, cut if off. It is better for you to enter into life crippled than with two feet to be thrown into Gehenna. Boŋə àkù zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô nghərə əbwu, ò tswa mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə o kuu nəkàŋə̀ nə àkǝ̀mǝ akù nchyatə mǝ ngə bǝ ma’a wwo nə̀ mǝ̀kù mə̀tsə̀mə̀ məmǝ təkòˀò mmu.

47 And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you to enter into the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into Gehenna, Boŋə nə̀li zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô ghərə əbwu, tsoˀo mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə ô kuu nəkàŋə̀ nə nə̀li nə moˀo ncyàtə̀ mǝ ngə ô dzwi nə mmi məbya bə maˀa wwo məmə təkoˀo mmu.

48 where ‘their worm does not die, and the fire is not quenched.’” ma ə̀gwì jwa bikàkə̌ nlye, mmu wu kakə nkə mbyenə.

https://www.youtube.com/watch?v=e9APj6P88wI&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 9:30-37

September 19 2021,

food man people winter

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – Mark 9:30-37

https://youtu.be/e9APj6P88wI

30 Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to know about it.  

31 He was teaching his disciples and telling them, “The Son of Man is to be handed over to men and they will kill him, and three days after his death the Son of Man will rise.”  

32 But they did not understand the saying, and they were afraid to question him.  

33 They came to Capernaum and, once inside the house, he began to ask them, “What were you arguing about on the way?”

34 But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way who was the greatest.  

35 Then he sat down, called the Twelve, and said to them, “If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all.

36 Taking a child, he placed it in their midst, and putting his arms around it, he said to them,  

37 “Whoever receives one child such as this in my name, receives me; and whoever receives me, receives not me but the One who sent me.”  

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 9:30-37

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

 A fǝ’ǝ̀ wu wwa,

30 Yesù bwo ngaŋə-ndzəmə̀ jwi lyə adi’i wu ma bwo dzwi wu nghǝ nchya alaˀa Galili la â kakə nswàˀà ngə ŋùdàŋə̀ zhi ngə bwo chyǎ.

 kə ziˀirə ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀ jwi, nswiŋə nə bwo ngə: “Bə̌ bə fya Moo Ŋù a mbwo bə̀ ma bwo bə zwɛrə yi, la ndzəmə njwe dzwi tarə ma à kwo, â bəŋnə nəwwo”.

32 Ŋgaŋə-kù dzwi bikàkə anyù zu ma â swiŋə li a zuˀu la mbo mə biŋsənə̀ yɛ.

33 Ma bwo kuˀu fəfə kafànawum nku ndya la, Yesù a biŋsə̀ wwa ngə: “Bu ghə nsa’a a kə̀ a mânduŋə lə?”

34 Bwo tiŋǝ tǝ̀kwe, la ma bwo kə bòŋnə̀ atǝtǝ̌ bwo a mânduŋə nswa’à mə zhinə̀ ŋù wu ma a bə ŋù nghwe a tətə̌ bwo.

35. Yesù tiˀi nnunə nshyə ntoŋə ngaŋə-kù jwi nchǝ̀-bya nswiŋə a mbwo bwo ngə: “Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a swaˀa mə bə nə  nchyàmbì â təsǝ̀ atyəmbə̀ŋə̀ zhi nə nlwǐtə̀ adìˀi, nkə mbə ŋu fàˀà a mbwo ŋù ntsə̀mə̀.”

36 Yesù tiˀi nlo mənyèntə̀ moo tsə̀ ntəsə atǝtǝ̌ bwo, mma’a mbwo myi nnu zhǝ nkarǝsǝ, ntiˀi  nswiŋə a mbwo bwo ngə:

37 “ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a lòo moo ma wi nshinə mbəˀə ǝlwenǝ̀ wa à lòo a wa. Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma à kə lòo wa nshinə à bikakə bə wa lò, a lòo a bə ŋu wu ma a tuŋə wa.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

30 Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to know about it. Yesù bwo ngaŋəndzəmə̀ jwi lyə adi’i wu ma bwo dzwi wu nghǝ nchya alaˀa Galili la â kakə nswàˀà ngə ŋùdàŋə̀ zhi ngə bwo chyǎ.

Free Translation

31 He was teaching his disciples and telling them, “The Son of Man is to be handed over to men and they will kill him, and three days after his death the Son of Man will rise.” A kə ziˀirə ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀ jwi, nswiŋə nə bwo ngə: “Bə̌ bə fya Moo ŋù a mbwo bə̀ ma bwo bə zwɛrə yi, la ndzəmə njwe dzwi tarə ma à kwo, â bəŋnə nəwwo”. 

32 But they did not understand the saying, and they were afraid to question him. Ŋgaŋə-kù jwi bikàkə anyù zu ma â swiŋə li a zuˀu la mbo mə biŋsənə̀ yɛ. 

33 They came to Capernaum and, once inside the house, he began to ask them, “What were you arguing about on the way?”Ma bwo kuˀu fəfə kafànawum nku ndya la, Yesù a biŋsə̀ wwa ngə: “Bu ghə nsa’a a kə̀ a mânduŋə lə? 

34 But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way who was the greatest. Bwo tiŋǝ tǝ̀kwe, la ma bwo kə bòŋnə̀ atǝteǝ̌ bwo a mânduŋə nswa’ mə zhinə̀ ŋù wu ma a bə ŋù nghwe a tətə̌ bwo.

35 Then he sat down, called the Twelve, and said to them, “If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all.”Yesù tiˀi nnunə nshyə ntoŋə ngaŋə-kù jwi nchǝ̀-bya nswiŋə a mbwo bwo ngə: “ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a swaˀa mə bə nə  nchyàmbì â təsǝ̀ atyəmbə̀ŋə̀ zhi nə nlwǐtə̀ adìˀi, nkə mbə ŋu fàˀà a mbwo ŋù ntsə̀mə̀.”

36 Taking a child, he placed it in their midst, and putting his arms around it, he said to them, Yesù tiˀi nlo mənyèntə̀ moo tsə̀ ntəsə atǝtǝ̌ bwo, mma’a mbwo myi nnu zhǝ nkarǝsǝ, ntiˀi  nswiŋə a mbwo bwo ngə:

37 “Whoever receives one child such as this in my name, receives me; and whoever receives me, receives not me but the One who sent me.” “ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a lòo moo ma wi nshinə mbəˀə ǝlwenǝ̀ wa à lòo a wa. Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma à kə lòo wa nshinə à bikakə bə wa lò, a lòo a bə ŋu wu ma a tuŋə wa.”

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Sunday Gospel in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=1aOIEkHkQ2o&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 8:27-35

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

September 12 2021,

Gospel – Mark 8:27-35

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 8:27-35 https://youtube.com/playlist?list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

Gospel – Mark 8:27-35

27 Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way he asked his disciples, “Who do people say that I am?” 

28 They said in reply, “John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets.” 

29 And he asked them, “But who do you say that I am?” Peter said to him in reply, “You are the Christ.”  

30 Then he warned them not to tell anyone about him. 

31 He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and rise after three days.  

32 He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. 

33 At this he turned around and, looking at his disciples, rebuked Peter and said, “Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do.” 

34 He summoned the crowd with his disciples and said to them, “Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. 

35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 8:27-35

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

27  Yesù bwo ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ jwi ghə fəfə ǝ̀tuŋǝ dzwu ma ǝ dzwi fǝfǝ Seseriya Filibi. Yesù a biŋsə̀ wwa mânduŋə ngə: “ swiŋə ngə ̀ a ?”

28  Ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀  dzwi kwe a mbwo zhə ngə: “̀ bâtsə swiŋə ngə Ò ̂ Dzonə̀ Nfyânkyǐ. Bǎtsə swiŋə ngə Ò Ɛlidza, bǎtsə mbu nswiŋə ngə Ò Brofetà wutsə̌.” 

29  Yesù ti’i mbiŋsə wwa ngə: “Atyəmbə̀ŋə̀ zu, bǔ swiŋə ngə mə̀ bə̌ a wə̀?” Bità kwe a mbwo zhə ngə, “Ò bə̌ Kristò.”

30  Yesù ti’i nkwàntǝ̀ wwa ngə bwo kə a mbwo ŋùdàŋə̀ nə swiŋǝ.

31 Yesù ti’ì nzhitə zhi’irənə̀ ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ dzwi ngə, Moo Ŋù ̌ təkò’ò ngəˀə. ̀ nghwe, ̀ fara nghwebwo ngaŋə sa’a mənsa’a, ki ; bwo zwɛrə la ndzəmə njwe tarə â bəŋnə̀ nəwwo.

32  Yesù a swiŋə ànyù zi tsɛ’ɛ ndanə. Bità ti’i a lǒ yi ala nəbenə nti’i nzhitə məsa’anə̀ .

33  Əlya, Yesù kasə yi nlii  ngaŋə-kù dzwi, nsa’a Bità, nswiŋə a mbwo zhə ngə: “Buu ndzə̀mə mwo Satànǝ̀. Ò bikàkə anyù ma Nywe nwi’itə, la nwi’itə tsuŋə̀ ma ŋù”.

34  Yesù tiˀi ntoŋə bwo ̀ ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ dzwi nti’i nswiŋə a mbwo bwo ngə: “Boŋə ŋù swa’a zoŋə mwò, â lənə̀ atyəmbə̀ŋə̀ zhi, nlo abàŋnə̀ zhi ntiˀi nzoŋə mwò.

35   Mbə’əma ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a swà’à mə liŋnə̀ mədzwinə̀ myi a bə bye, ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a bye mə̀dwinə̀ myi mbə’ə wa nə mbə’ə Nkenə̀ Nywe wu nshi’inə a bə̌ dzwi nə mu.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.  

Free Translation

27 Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way he asked his disciples, “Who do people say that I am?” Yesù bwo bə ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ jwi kə ghə fəfə nǝ ǝ̀tuŋǝ dzwu ma ǝ dzwi fǝfǝ Seseriya Filibi. Yesù a biŋsə̀ wwa mânduŋə ngə: “ Bə swiŋə ngə mə̀ bə a wə?”

28 They said in reply, “John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets.” Ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀  dzwi kwe a mbwo zhə ngə: “Bə̀ bâtsə swiŋə ngə Ò bə̂ Dzonə̀ Nfyânkyǐ. Bǎtsə swiŋə ngə Ò bə Ɛlidza, bǎtsə kə mbu nswiŋə ngə Ò bə Brofetà wutsə̌.” 

29 And he asked them, “But who do you say that I am?” Peter said to him in reply, “You are the Christ.” Yesù ti’i mbiŋsə wwa ngə: “Atyəmbə̀ŋə̀ zu, bǔ swiŋə ngə mə̀ bə̌ a wə̀?” Bità kwe a mbwo zhə ngə, “Ò bə̌ Kristò.”

30 Then he warned them not to tell anyone about him. Yesù ti’i nkwàntǝ̀ wwa ngə bwo kə a mbwo ŋùdàŋə̀ nə swiŋǝ.

31 He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and rise after three days. Yesù ti’ì nzhitə mə zhi’irənə̀ ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ dzwi ngə, Moo Ŋù bə̌ zə təkò’ò ngəˀə. Bə̀ bâ nghwe, nə bə̀ fara bâ nghwe, bwo bǝ ngaŋə sa’a mənsa’a, bə ki yɛ; bwo bə zwɛrə yɛ la ndzəmə njwe tarə â bəŋnə̀ nəwwo.

32 He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. Yesù a swiŋə ànyù zi tsɛ’ɛ ndanə. Bità ti’i a lǒ yi ala nəbenə nti’i nzhitə məsa’anə̀ yɛ.

33 At this he turned around and, looking at his disciples, rebuked Peter and said, “Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do.” Əlya, Yesù kasə yi nlii  ngaŋə-kù dzwi, nsa’a Bità, nswiŋə a mbwo zhə ngə: “Buu ndzə̀mə mwo Satànǝ̀. Ò bikàkə anyù ma Nywe nwi’itə, la nwi’itə tsuŋə̀ ma ŋù”.

34 He summoned the crowd with his disciples and said to them, “Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. Yesù tiˀi ntoŋə bə bǔ bwo bə̀ ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ dzwi nti’i nswiŋə a mbwo bwo ngə: “Boŋə ŋù tə swa’a zoŋə nə mwò, â lənə̀ atyəmbə̀ŋə̀ zhi, nlo abàŋnə̀ zhi ntiˀi nzoŋə nə mwò.

35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it.” Mbə’əma ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a swà’à mə liŋnə̀ mədzwinə̀ myi a bə bye, ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a bye mə̀dwinə̀ myi mbə’ə wa nə mbə’ə Nkenə̀ Nywe wu nshi’inə a bə̌ dzwi nə mu.”

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-third Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 7:31-37

September 5th 2021

Gospel – Mark 7:31-37

https://youtu.be/85iSwNaoVNo Twenty-second Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

31 Again Jesus left the district of Tyre and went by way of Sidon to the Sea of Galilee, into the district of the Decapolis.

32 And people brought to him a deaf man who had a speech impediment and begged him to lay his hand on him.

33 He took him off by himself away from the crowd. He put his finger into the man’s ears and, spitting, touched his tongue;

34 then he looked up to heaven and groaned, and said to him, “Ephphatha!” – that is, “Be opened!”

35 And immediately the man’s ears were opened, his speech impediment was removed, and he spoke plainly.

36 He ordered them not to tell anyone. But the more he ordered them not to, the more they proclaimed it.

37 They were exceedingly astonished and they said, “He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkùsǝ̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 7:31-37

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fǝ’ǝ wu wwa,

31 Yesù kǝ mbu nfu ala ala’a Tayà ntì’i nghǝ nǝ nduŋǝ Sidon nku’u nkyì fǝngwaŋǝ fǝfǝ Galìli nti’i nkuu ala ala’a wu ma ǝ bǝ ǝ̀tuŋǝ dzwi nǝghǝmǝ̀.

32 Bə yìi nə̀ ŋùtsə̀ a mbwo zhə ma â bika anyù nzu’u kǎ nshi’inə̌ nkə mboŋnə, nti’i mbu’utə̀ mbwo a mbwo zhə ngə a noŋsə abwo zhi a nnu zhə.

33 Yesù a lǒ ŋù wu tsɛ’ɛ̀ zhǝzhǝ nzɛ’ɛtə nə zhə ǝla nəbenə, nnoŋsə nswi-bwo yì atugə̀rə zhǝ nkə twu mǝtwe nŋa ntsù yi nə mu,

34 nti’i nli nǝkàŋǝ̀ nnyurǝ, nswiŋə a mbwo ŋù wwa ngə “ɛfetà!” ma ə bə ngə “Nyɛ’ɛnə!”

35 Ətugə̀rə ŋu wa kə mbi nyɛ’ɛnə, aliŋə̀ zhi kə mfîkə a tiˀì nzhitə mə bòŋnənə̌ nshì’ìnə̌.

36 Yesù ti’i nkwantǝ wwa ngə bwo kə a mbwo ŋùdàŋə̀ nə swiŋə, la mbə zu ma a kwantə̀ wwa nətènə̀ la, kə mbə mbə̀ zu ma bwo kə lansǝ nkenǝ̀ wu.

37 Ànyù zu lanə nkhə̀’ənə bə bu, bwo ti’i nswiŋə ngə: “À ghə̀rə mə̀nyù mə̀tsə̀mə nshi’inə̌: A ghə̀rə̀ əkwiŋmu’u bwo zu’u nkə nghərə bə tə̀ghà bwo ghâ.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

A fǝ’ǝ wu wwa

31 Again Jesus left the district of Tyre and went by way of Sidon to the Sea of Galilee, into the district of the Decapolis. Yesù kǝ mbu nfu ala ala’a Tayà ntì’i nghǝ nǝ nduŋǝ Sidon nku’u nkyì fǝngwaŋǝ fǝfǝ Galìli nti’i nkuu ala ala’a wu ma ǝ bǝ ǝ̀tuŋǝ dzwi nǝghǝmǝ̀.

32 And people brought to him a deaf man who had a speech impediment and begged him to lay his hand on him. Bə yìi nə̀ ŋùtsə̀ a mbwo zhə ma â bika anyù nzu’u kǎ nshi’inə̌ nkə mboŋnə, nti’i mbu’utə̀ mbwo a mbwo zhə ngə a noŋsə abwo zhi a nnu zhə.

33 He took him off by himself away from the crowd. He put his finger into the man’s ears and, spitting, touched his tongue; Yesù a lǒ ŋù wu tsɛ’ɛ̀ zhǝzhǝ nzɛˀɛtə nə zhə ǝla nəbenə, nnoŋsə nswi-bwo yì atugə̀rə zhǝ nkə twu mǝtwe nŋa ntsù yi nə mu,

34 then he looked up to heaven and groaned, and said to him, “Ephphatha!” – that is, “Be opened!” nti’i nli nǝkàŋǝ̀ nnyurǝ, nswiŋə a mbwo ŋù wwa ngə “ɛfetà!” ma ə bə ngə “Nyɛ’ɛnə!”

35 And immediately the man’s ears were opened, his speech impediment was removed, and he spoke plainly. Ətugə̀rə ŋu wa kə mbi nyɛ’ɛnə, aliŋə̀ zhi kə mfîkə a tiˀì nzhitə mə bòŋnənə̌ nshì’ìnə̌.

36 He ordered them not to tell anyone. But the more he ordered them not to, the more they proclaimed it. Yesù ti’i nkwantǝ wwa ngə bwo kə a mbwo ŋùdàŋə̀ nə swiŋə, la mbə zu ma a kwantə̀ wwa nətènə̀ la, kə mbə mbə̀ zu ma bwo kə lansǝ nkenǝ̀ wu.

37 They were exceedingly astonished and they said, “He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak.” Ànyù zu lanə nkhə̀’ənə bə bu, bwo ti’i nswiŋə ngə: “À ghə̀rə mə̀nyù mə̀tsə̀mə nshi’inə̌: A ghə̀rə̀ əkwiŋmu’u bwo zu’u nkə nghərə bə tə̀ghà bwo ghâ.”

Sunday Gospel in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=1aOIEkHkQ2o&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-first Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:60-69

Twenty-first Sunday in Ordinary Time, Year B

August 22 2021,

Gospel – John 6:60-69

60 Many of Jesus’ disciples who were listening said, “This saying is hard; who can accept it?”

61 Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, “Does this shock you?

62 What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before?

63 It is the spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are Spirit and life.

64 But there are some of you who do not believe.” Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him.

65 And he said, “For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father.”

66 As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him.

67 Jesus then said to the Twelve, “Do you also want to leave?”

68 Simon Peter answered him, “Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life.

69 We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God.”

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:60-69

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fә’ә̀ wu wwa,

60 Ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa ngha’atǝ ma bwo kǝ zwi’itǝ abòŋnǝ̀ zhi, swiŋǝ ngǝ, “Mǝzi’irǝnǝ mii tentǝ; tiboŋǝ wǝ̀ biŋǝ?“

61 Ma Yesu zhi ngǝ ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̂ jwi kǝ nyurǝkǝ mbǝ’ǝ anyù zi la, a swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Ànyù zi chi’i wuu?“

62 Boŋǝ a bǝ ngǝ bù bǝ zǝ Moo Ŋù ma a ko’o nghǝ adi’i wu ma â bi ndzwi wu nchyambì, a ti’ì bǝ li la?”

63 A bǝ àzhwè ma ǝ fya mǝdzwinǝ̀, boŋǝ m̀bǝ̀ŋǝ̀ nnu kakǝ anyu dàŋǝ̀ ghǝrǝ̀. Əbòŋnǝ̀ dzwu ma mǝ fya nǝ̀ bù bǝ Àzhwè nkǝ mbǝ mǝdzwinǝ̀.

64 La bu batsǝ dzwi ma bù bikakǝ biŋǝ.” Nǝ mǝzhitǝnǝ, Yesu zhi bǝ̀ bu ma bwo bǝ biŋǝ nkǝ zhi ŋu wu ma a bǝ lya fyenǝ̀ yε.

65 A ti’ì nswiŋǝ ngǝ, “Mǝ̀ ntε̌ nswiŋǝ a mbwo bù ngǝ mbǝ’ǝ anyù zu zi ŋù daŋǝ dzwi kakǝ a mbwo mwò yii tǝ ngǝ ǝtaa wa a ghǝrǝ ngǝ a yii.”

66 ǝlya, mbǝ’ǝ anyù zu zi Ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa ghà’àtǝ̀ bu nghǝ wwa nǝ mǝ̀dzwinǝ̀ mya ma ǹlwenǝ̀ kakǝ wwa nǝ zhǝ bǔ zòŋǝ.

67 Yesù ti’i mbiŋsǝ ngaŋǝ-kù jwi ǹchǝ̀-bya ngǝ, “Bùu kǝ nswa’a mǝ ghǝnǝ zù ngà?”

68 Shimunǝ Bità kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Ətàà, boŋǝ bii ghǝ li a mbwo wǝ̀? o dzwi nǝ̀ ǝ̀bòŋnǝ̀ mǝdzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ myè.

69 Bìi biŋǝ nkǝ ntǝsǝ nzhi ngǝ o bǝ Ŋù Ŋwà’ànǝ Nywè.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

60 Many of Jesus’ disciples who were listening said, “This saying is hard; who can accept it?” Ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa ngha’atǝ ma bwo kǝ zwi’itǝ abòŋnǝ̀ zhi, swiŋǝ ngǝ, “Mǝzi’irǝnǝ mii tentǝ; tiboŋǝ wǝ̀ biŋǝ?“

61 Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, “Does this shock you? Ma Yesu zhi ngǝ ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̂ jwi kǝ nyurǝkǝ mbǝ’ǝ anyù zi la, a swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Ànyù zi chi’i wuu?“

62 What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? Boŋǝ a bǝ ngǝ bù bǝ zǝ Moo Ŋù ma a ko’o nghǝ adi’i wu ma â bi ndzwi wu nchyambì, a ti’ì bǝ li la?”

63 It is the spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are Spirit and life. A bǝ àzhwè ma ǝ fya mǝdzwinǝ̀, boŋǝ m̀bǝ̀ŋǝ̀ nnu kakǝ anyu dàŋǝ̀ ghǝrǝ̀. Əbòŋnǝ̀ dzwu ma mǝ fya nǝ̀ bù bǝ Àzhwè nkǝ mbǝ mǝdzwinǝ̀.

64 But there are some of you who do not believe.” Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. La bu batsǝ dzwi ma bù bikakǝ biŋǝ.” Nǝ mǝzhitǝnǝ, Yesu zhi bǝ̀ bu ma bwo bǝ biŋǝ nkǝ zhi ŋu wu ma a bǝ lya fyenǝ̀ yε.

65 And he said, “For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father.” A ti’ì nswiŋǝ ngǝ, “Mǝ̀ ntε̌ nswiŋǝ a mbwo bù ngǝ mbǝ’ǝ anyù zu zi ŋù daŋǝ dzwi kakǝ a mbwo mwò yii tǝ ngǝ ǝtaa wa a ghǝrǝ ngǝ a yii.”

66 As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. ǝlya, mbǝ’ǝ anyù zu zi Ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa ghà’àtǝ̀ bu nghǝ wwa nǝ mǝ̀dzwinǝ̀ mya ma ǹlwenǝ̀ kakǝ wwa nǝ zhǝ bǔ zòŋǝ.

67 Jesus then said to the Twelve, “Do you also want to leave?” Yesù ti’i mbiŋsǝ ngaŋǝ-kù jwi ǹchǝ̀-bya ngǝ, “Bùu kǝ nswa’a mǝ ghǝnǝ zù ngà?”

68 Simon Peter answered him, “Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Shimunǝ Bità kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Ətàà, boŋǝ bii ghǝ li a mbwo wǝ̀? o dzwi nǝ̀ ǝ̀bòŋnǝ̀ mǝdzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ myè.

69 We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God.” 69 Bìi biŋǝ nkǝ ntǝsǝ nzhi ngǝ o bǝ Ŋù Ŋwà’ànǝ Nywè.”

https://anchor.fm/nwufor

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twentieth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:51-58

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

August 18 2024,

Gospel – John 6:51-58

Jesus said to the crowds:

51 “I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.”

52 The Jews quarreled among themselves, saying, “How can this man give us his flesh to eat

53 Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you.

 54 Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day.

55 For my flesh is true food, and my blood is true drink.

56 Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him.

57 Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me.

58 This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever.”

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:51-58

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fә’ә̀ wu wwa, Yesù a swiŋә a mbwo bә bâ nәnә ngә:

51 “Mә̀ bә ǝ̀banә mәdzwinә̀ ma ǝ fu nәkàŋә̀ ntso; ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a jyә әbanә zi bә dzwi aghә̀mә̀ ntsә̀mә̀; ǝ̀banә zu ma mә fya bә m̀bә̀ŋә̀ nnu zà mbә’ә mәdzwinә̀ mә mbyi ǹtsә̀mә̀.”

52 Bә̀ bә Dzusә̀ ti’i nsa’anә atәtә̌ bwo ngә, “Boŋә ŋu wi fya m̀bә̀ŋә̀ nnu zhi ngә binǝ̀ jyә li la?”

53 “Nә nko’onyù, nә nko’onyù, mә swiŋә a mbwo bù ngә, boŋә ò ka mbә̀ŋә̀ nnu Moo Ŋù jyә kә nyә әlinŋә̀ zhi, ò kakә nә mә̀dzwinә̀ dzwi.

54 Ŋù ntsәmә̀ wu ma à jyә m̀bә̀ŋә̀ nnu zà nkә nyә әliŋә̀ za bә dzwi nә mә̀dzwinә̀ ma mә lyә kә mye, mә lyә nkә bәŋsә yi nә ǹlwìtә̀ njwe.

55 Mbә’әma m̀bә̀ŋә̀ nnu za bә ǹkànsә̀ mә̀jyǝ, àliŋә̀ za kә mbә nkànsә̀ mә̀lù’ù.

56 Ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a jyә mbә̀ŋә̀ nnu zà nkә nyә aliŋә̀ za bә dzwi nnu mwò a mә̀ nkә dzwi a nnu zhә.

57 Tsuŋә ma әtàa wu ma a dzwi, a tuŋә wa mә̀ nkә dzwi nә mә̀dzwinә̀ mbә’ә yi la, lya mbә̀ zu ma ŋù wu ma a biŋә a mbwo mwò̀ bә dzwi nә mә̀dzwinә̀ mbә’ә wa.

58 Li bә ә̀banә zu ma ә fu fәfә nәkàŋә ntso. Bәtàa bu bâ nchyàmbì jyә mbri nkwo la ŋù wu ma à bә jyә zi ә̀banә bә dzwi aghә̀mә̀ ntsә̀mә̀.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

Jesus said to the crowds: A fә’ә̀ wu wwa, Yesù a swiŋә a mbwo bә bâ nәnә ngә:
51 “I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.” “Mә̀ bә ǝ̀banә mәdzwinә̀ ma ǝ fu nәkàŋә̀ ntso; ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a jyә әbanә zi bә dzwi aghә̀mә̀ ntsә̀mә̀; ǝ̀banә zu ma mә fya bә m̀bә̀ŋә̀ nnu zà mbә’ә mәdzwinә̀ mә mbyi ǹtsә̀mә̀.”

52 The Jews quarreled among themselves, saying, “How can this man give us his flesh to eat?” Bә̀ bә Dzusә̀ ti’i nsa’anә atәtә̌ bwo ngә, “Boŋә ŋu wi fya m̀bә̀ŋә̀ nnu zhi ngә binǝ̀ jyә li la?”

53 Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Yesu swiŋә nә bwo ngә, “Nә nko’onyù, nә nko’onyù, mә swiŋә a mbwo bù ngә, boŋә ò ka mbә̀ŋә̀ nnu Moo Ŋù jyә kә nyә әlinŋә̀ zhi, ò kakә nә mә̀dzwinә̀ dzwi.

54 Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. Ŋù ntsәmә̀ wu ma à jyә m̀bә̀ŋә̀ nnu zà nkә nyә әliŋә̀ za bә dzwi nә mә̀dzwinә̀ ma mә lyә kә mye, mә lyә nkә bәŋsә yi nә ǹlwìtә̀ njwe.

55 For my flesh is true food, and my blood is true drink. Mbә’әma m̀bә̀ŋә̀ nnu za bә ǹkànsә̀ mә̀jyǝ, àliŋә̀ za kә mbә nkànsә̀ mә̀lù’ù.

56 Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a jyә mbә̀ŋә̀ nnu zà nkә nyә aliŋә̀ za bә dzwi nnu mwò a mә̀ nkә dzwi a nnu zhә.

57 Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. Tsuŋә ma әtaa wu ma a dzwi a tuŋә wa mә nkә dzwi nә mәdzwinә mbә’ә yi la, lya mbә zu ma ŋu wu ma a biŋә a mbwo mwo bә dzwi nә mәdzwinә mbә’ә wa.

58 This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever.” Li bә ә̀banә zu ma ә fu fәfә nәkàŋә ntso. Bәtàa bu bâ nchyàmbì jyә mbri nkwo la ŋù wu ma à bә jyә zi ә̀banә bә dzwi aghә̀mә̀ ntsә̀mә̀.”

Gospel Readingd in Mkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=1aOIEkHkQ2o&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY Classification of Nouns in Nkwen Language The Nkwen Language Scheme Of Work Basic Division Without Remainders Basic Subtraction of numbers up to 20 Long Division With And Without Remainder Adjectives and Adverbs

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

The Glorious Mysteries of the Holy Rosary

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

The Glorious Mysteries of the Rosary in Nkwen Language for Sundays and Wednesdays https://youtu.be/1VToRh_CDpE RESPONSES AT MASS IN NKWEN LANGUAGE

In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen

Nә әlwenә әtàa nә wu Moo nә wu Azhwә zә ŋwa’anә. Adzwilǐ

COME O HOLY SPIRIT

yìi Àzhwè zә Ŋwà’ànә̀

Come, o Holy Spirit, fill the hearts of Thy faithful and enkindle in them the fire of Thy love. Send forth Thy Spirit and they shall be created. And Thou shalt renew the face of the earth.

O Àzhwè zә Ŋwà’ànә̀ yìi, lwensә mentiŋә mә bә̀ bu ma bwo biŋə wwo, nkə chu’u mmu akòŋnə̀ wwo məntiŋə bwo. Chyasә Azhwe zhә, ə̌ bu nka’a wwa, O tiˀi nwa’asә mbyi ǹtsә̀mә̀.

Let us pray

O God, Who didst instruct the hearts of the faithful by the light of the Spirit, grant us in the same Spirit to be truly wise, and ever to rejoice in His consolation, through Christ, our Lord. Amen.

A binә̀ shwenә

O Nywè, wu ma o zìˀirə mə̀tiŋə mə bə bu ma bwo biŋə wwo nə nkàˀa Azhwè zə Ŋwàˀànə, ghәrә la ngә boŋә bi dzwi nә mə̀chìi aghə̀mə̀ ǹtsə̀mə̀, mbә’ә adasə̀  Azhwè zu zha, nkә nyε’εsә mәmә mborә̀ zhĭ mbəˀə Kristò Nywè wìi. Adzwilǐ

I Believe

Mǝ̀ mbiŋǝ̀

The Apostles Creed —
I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord.
He was conceived by the power of the Holy Spirit
and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried.
He descended to the dead.
On the third day he rose again.
He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
He will come again to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
The Holy Catholic Church,
The communion of saints,
The forgiveness of sins,
The resurrection of the body,
and the life everlasting. Amen.

Mə̀ mbiŋə mbwo Nywe Ətaa, ma a dzwi nә mә̀tenә mәtsèmә̀. Ma a ghərə nəkaŋə bwo nshye, Nә Moo Ngonә yì wi mò’o Nfò Yesu Kristò, ma bә tu’unə yi mbə’ə Azhwè zə ŋwa’anǝ̀ Mariyà a jwe yi. A zə ngə’ə zhi nshye wi mbwo Bonto Blato, Bә bu’utә̀ yi nә àbàŋnә̀, a kwo bə twiŋə yε. A tso nghə ndzwi ala’a bə̀ ba kwonǝ̌, njwe tarə a bə̀ŋnə̀ nəwwo. A ko’o nghə̀ nəkàŋə̀ nnunə abwo mà’à Ətàa ma à dzwi nә̀ mә̀tenә̀ mә̀tsә̀mә̀. A lyə bu yii məsa’anə̀ bə bə̀tsə̀mə̀ fəfə nshye. Bà dzwinə nǝ bà kwonə̌. Mә̀ mbiŋә a mbwo Àzhwè zә̌ Ŋwa’anə. Nə ǹkùŋsə̀ ndya Nywè Katorә; Nə ǹkùŋsə̀ Bә̀ bâ ŋwa’anә, nə mә na’anә̀ mә әbwu, nə mə̀zwiŋnə̀, mə m̀bə̀ŋə̀ ǹnu, nə̀ mə̀dzwinə̀ ma mə lyə kə myè. Adzwilìi

Our Father

Ətàa wi wu ma ò dzwi nǝkàŋǝ

Our Father, Who art in heaven, hallowed be
Thy name. Thy kingdom come, Thy will be
done on earth as it is in heaven. Give us this
day our daily bread, and forgive us our
trespasses, as we forgive those who trespass
against us; and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.

Әtàa wi wu ma ò dzwi nәkàŋә̀, ә̀lwenә̀ wwo bә wù ŋwà’anә, ghә̀rә nsa’à ala’à zhә̀ yii fә nshye wi tsuŋǝ ma ə̀ dzwi nәkàŋә.

Fyâ mәjyә mu ma mә ku’unә fә a mbwo bìì senә wìi, nna’a әbwu wii tsuŋә ma bìi nà’a әbwu bә bu ma bwo ghә̀rә әbwu nnu bìi. Kә wii nә mὲ’ὲtә̀ bii ghә nduŋә mbwu la fusә wii nu mә̀nyù mă bwu. Adzwilìi. 

The three Hail Marys for Faith, Hope and Charity

Bǝ Tsὲ’ὲtә̀ Mariyà bǝ tarǝ ngǝ, binǝ kwe mǝmǝ mèbiŋnǝ̀, mǝ̀linǝnǝ̀ nshi, nǝ mǝ̀ ghèrǝnǝ̌ ǝbòŋǝ̀.

Hail, Mary, full of grace, the
Lord is with thee. Blessed art
thou among women, and blessed
is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray
for us sinners, now and at the
hour of our death. Amen.

Tsὲ’ὲtә̀ Mariyà, ò luu nә̀ grashà Nywè à dzwi nǝ̀ wwò, ò ghà’a ǹchya bә̀ngye bәtsә̀mә̀, mә̀fonә̀ dzwi nә̀ moo wwò, Yesù.
Màriyà ŋwà’ànә Mya Nywè, shwenә Nywè a mbwo bìi bә bă bwu tsәtsoŋnә̀ wi nә àghә̀mә̀ newwo zii, adzwi lǐ.

The Glory Be

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Amen

Mә̀kwu’utәnә̀

Mә̀kwu’utәnә̀ dzwi ambwo Әtàa, nә Moo nә̀ Àzhwè zә ŋwà’ànә.
Ma a bi ndzwi mәzhìtәnә̀, a kә ndzwi a tsәtsoŋәnә̀ wi, nә àghә̀mә̀ ntsә̀mә̀ nә mә̀dzwinә̀ mu ma mә lyә kә myè. Adzwilĭ.

Fatima Prayer
O my Jesus,

O my Jesus,
forgive us our sins,
save us from the fires of hell,
and lead all souls to Heaven,
especially those in most need of your Mercy.

O Yesù ,

na’a әbwu wi, nfusә wi mәmә mmu tә mye, nlo azhwe bә bәtsәmә fәfә nәkaŋә, nә bu ma bwo lanә nli ngә o komәliŋnә̀ wwa.

The Glorious Mysteries (5 decades):

1. The Resurrection Jn 20: 11 – 17

Yesǔ a bǝŋnǝ nǝwô

11 But Mary was standing outside at the tomb weeping. So, as she wept, she stooped and looked into the tomb, 12 and she saw two angels in white sitting, one at the head, and one at the feet, where the body of Jesus had lain. 13 They told her, “Woman, why are you weeping?” She said to them, “Because they have taken away my Lord, and I don’t know where they have laid him.”14 When she had said this, she turned around and saw Jesus standing, and didn’t know that it was Jesus. 15 Jesus said to her, “Woman, why are you weeping? Who are you looking for?” She, supposing him to be the gardener, said to him, “Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. 16″Jesus said to her, “Mary.” She turned and said to him, “Rabboni!” which is to say, “Teacher!”17 Jesus said to her, “Don’t hold me, for I haven’t yet ascended to my Father; but go to my brothers, and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.’

Jn 20: 11 – 17

A fǝ̀’ǝ wu wwa, Mariya a tiŋǝ ntsù nǝshǝ̀ nkìi.  Ma a kìi la, nti’i nkentǝ nkasǝ yii linǝ mǝmǝ̀ nǝ̀shǝ̀, nzǝ bǝtsi-bǝdya bǝ Nywe bǝ bya ma bwo wiì ǝ̀tsǝ̀’ǝ̀ dzwa fǝ̀bǝ̀nǝ̀ nnunǝ adi’i wu ma bǝ noŋsǝ akwo Yesù wu la, wi mo’o ǝla tyǝ zhǝ nǝ wi mo’o ǝla mǝku zhǝ. Bwo biŋsǝ̀ yi ngǝ, “O kii kǝ mma? A kwe ngǝ, “Mbǝ’ǝma bǝ loo Nfò wà mǝ̀ kàkǝ̌ adi’i zu zhi ma bǝ liŋǝ yi wǝ.”Ma a swiŋǝ li la ngǝ bǝ kasǝ yi nzǝ Yesù la kakǝ̌ zhi ngǝ a bǝ zhǝ. Yesù a biŋsǝ̀ yi ngǝ, “O kìi kǝ̀ mmà.  O swa’a a wǝ? Mariya a wi’itǝ̀ ngǝ à bǝ̌ nli’i-nsuŋǝ̀ wwa, nti’i nswiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Ətàà, a bǝ ngǝ ò loo ǹlo’osǝ o dǝ̀sǝ̀ adi’i zu ma ò liŋǝ wu mǝ̀ loo nghǝ nǝ zhǝ. Yǝsù a toŋtǝ̀ ngǝ, “Mariyà” A kasǝ̀ yi nkwe ngǝ, “Rabboni” ma a bǝ ngǝ “Ndǝ̀” Yesù a swiŋǝ nǝ zhǝ ngǝ, “Kǝ wwa nǝ gaŋǝ mbǝ’ǝma mǝ̀ britǝ̀ ko’o ghǝ a mbwo Ətàa wà, ma a kǝ mbǝ Ətàa wwu, a mbwo Nywe wà ma à kǝ mbǝ Nywe wwu.

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

2. The Ascension Lk 24: 4,9-11

Yesù a ko’o nghǝ nǝbenǝ Ətàa yɛ

4 Being assembled together with them, he commanded them, “Don’t depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which you heard from me.

9 When he had said these things, as they were looking, he was taken up, and a cloud received him out of their sight.

10 While they were looking steadfastly into the sky as he went, behold, two men stood by them in white clothing, 11 who also said, “You men of Galilee, why do you stand looking into the sky? This Jesus, who was received up from you into the sky will come back in the same way as you saw him going into the sky.

Lk 24: 4,9-11

Ma bwo-bwo dzwi adi’i mo’o la, a fya ntǝ̀ǝ̀ a mbwo bwo ngǝ, “A bùu kǝ Yerǝsalǝmǝ nǝ mɛ’ɛ̀tǝ̂, la ǹtsi akhà’ànǝ̀ zu ma mǝ swiŋǝ ngǝ Nywè bǝ fya a mbwo bùu la.

Ma a tǝǝ wwa mîtǝ la, bwo ngǝ bǝ zǝ, bǝ ti’i nlo yi nko’o nǝ̀ zhǝ ndiŋǝ.  Mbà’à tsǝ̀ ti’i nyìi nkwusǝ yi, bwo kàkǝ̂ yi bǔ zǝ.

Ma bwo kǝ bri nli ndǝŋǝ la, bǝ̀ bàtsǝ bǝ bya yìi ntiŋǝ nǝbenǝ bwo, nǝ ǝ̀tsǝ̀’ǝ̀ dzwa fǝ̀bǝ̀nǝ̌, mbiŋsǝ̀ wwa ngǝ, “Bùu lìi li ǝ̀ kǝ fǝfǝ ndiŋǝ lǝ bǝ bǝ Galili. Yesù wi ma bùu zǝ bǝ lo nko’o nǝ zhǝ ndiŋǝ li bǝ̌ lyǝ kǝ bǔ yii a tsɛ’ɛ mbǝ zu ma bùù zǝ a ko’o nghǝ la.  

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

3. The Descend of the Holy Spirit  Acts 2:2 – 4

àzhwè zǝ Ŋwà’ànǝ̌ tso ǝtyǝ Ǹgaŋǝ-kù Yesù

1 Now when the day of Pentecost had come, they were all with one accord in one place. 2 Suddenly there came from the sky a sound like the rushing of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. 3 Tongues like fire appeared and go were distributed to them, and one sat on each of them. 4 They were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other languages, as the Spirit gave them the ability to speak.

Acts 2:2 – 4

Ma njwe Benticòsǝ̀ ku’u la, bwo dzwi adi’i mo’o nǝ̀ ǹtiŋǝ̀ mo’o. Fèbàŋtǝ̀ li, njì tsǝ̀ fuu fǝfǝ nǝkàŋǝ̀ tsuŋǝ ma tǝkò’ò fǝ̀rǝ̀ tsǝ̌, ǹti’i nlwensǝ mǝmǝ ndyâ zu ma bwo dzwi wu la. Bǝ̀bɛ̀’ɛ̀tǝ̀ bǝ mmu yìi nnutǝ atyǝ bwo. Bwo ti’i nluu nǝ Azhwè zǝ̌ ŋwà’ànǝ̌, nti’i nzhitǝ mǝ boŋnǝ̌nǝ̀ ǝboŋnǝ ǝtuŋǝ dzwa dàŋǝ mbǝ̀’ǝma Azhwè zǝ̌ ŋwà’ànǝ fya mǝ̀tenǝ̀ mǝ abòŋnǝ̀ a mbwo bwo.

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

4. The Assumption Lk 1:46-49

Mariyà a ko’o nghǝ̀ nǝbenǝ Moo yɛ

46 And Mary said:

“My soul glorifies the Lord, 47 and my spirit rejoices in God my Savior,
48 for he has been mindful  of the humble state of his servant.
From now on all generations will call me blessed,
49for the Mighty One has done great things for me, holy is his name.

Lk 1:46-49

Màriyà a swiŋǝ ngǝ:

“Ntiŋǝ wa fya aghu’usǝ a mbwo Nywe, Azhwe za ghɛ’ɛsǝ̀ mbǝ’ǝ Nywe nkwesǝ̀ wa,
Mbǝ’ǝma à bi ntɛ̌ nzǝ ngǝ ŋu-fa’a yi à lǒ atyembǝ̀ŋǝ̀ zhi nshye.
Zhitǝ senǝwi ghǝ`nǝ nshi, mbyi-ntsǝ̀mǝ̀ bǝ toŋǝ wa nǝ̀ ŋwa’anǝ, …”

Mbǝ’ǝma Nywè ma à dzwi nǝ̀ mǝtenǝ mǝ ntsǝ̀mǝ̀ a ghǝrǝ mǝ̀nyu ma nghwe a mbwo mwo. ǝlwenǝ̀ yi bǝ wu Nwa’anǝ.

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

5. The Coronation Rev 12:1 , Lk 1:51-52

Bǝ Zo’o Mariyà nǝ Mya Nfò

Rev 12:1

1 A great sign was seen in heaven: a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars.

Lk 1:51-52

51 Mary said, “He has performed mighty deeds with his arm;

he has scattered those who are proud in their inmost thoughts.

52 He has brought down rulers from their thrones   but has lifted up the humble.

Rev 12:1, Lk 1:51-52

Bǝ zǝ tǝko’o alensǝ fǝfǝ nǝkaŋǝ: mǝngye ma a wii nuŋǝ, ntǝtǝ mǝkù myi atye ŋorǝ, nǝ nkarǝ-nghwe yi atyǝ  zhǝ ma ǝ dzwi nǝ̀ mǝ̀saŋǝ nchǝ̀-bya.

Màriyà a swiŋǝ ngǝ: À loo mbwo mi nfa’a mefa’a ma nghwe; À sà’arǝ bǝ bu ma bwo dzwi nǝ̀ atǝ̌-nnu. À shwi’isǝ bǝfò abɛ̀rǝ bwo. Bǝ bu ma bwo tsosǝ atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zha nshye, a ko’osǝ̀ wwa ndiŋǝ̀.

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

After the Rosary:

Hail Holy Queen

Hail, Holy Queen, Mother of mercy,
Hail, our life, our sweetness and our hope.
To thee do we cry, poor banished children of Eve
To thee do we send up our sighs,
mourning and weeping in this vale of tears.
Turn then, most gracious Advocate,
Thine eyes of mercy toward us,
And after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus,
O Clement O Loving, O sweet Virgin Mary.

Tsὲ’tә Mya Nfò Nwà’ànǝ̌ 

Tsὲ’ὲtε Mya Nfò Ŋwà’ànǝ̌, Mya ǹtsă mә̀liŋәnә̀. Linә medzwinә̀ mi nә ə̀bòŋə̀ wii, nә awiˀitə̀ zii. Bìi kìi a mbwo wwò, Bìi boŋә Ifà. Bìi kə̀sə̀ bə̀tswὲrə̀ nə mə̀loŋnə̀ mii fə mәmә nә̀bә̀mә̀ nә nkyi mmi zìi, o àkù-ntuŋə Nywe, kasə la mmi məlìŋnə mwo a nnu bìi. Na’a ngә’ә zi zìi lyǝ mye, dəsə Yesù moo-ngonə Ŋwàˀànə̀ wwò a mbwo bìi. O ŋwàˀànə̀, o ǹkoŋә wii, o ə̀lə̀mtə məngònә̀ Màriyà. Àdzwilǐ.

  • Shwenǝ a mbwo bìi Ŋwà’ànǝ Mya Nywè 
  • Ngǝ boŋǝ bìi dzwi nǝ ǝ̀dzuŋǝ dzwu ma Nywè a ka’anǝ wìi wu lǝ. 
  • Pray for us, O Holy Mother of God.
  • That we may become worthy of the promises of Christ.

 Let us pray

O God whose only begotten Son
Has purchased for us the rewards of eternal life
Grant that we beseech Thee, while meditating upon these mysteries
In the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary
We may both imitate what they contain and obtain
What they promise, through the same Christ our Lord.
Amen.

A binǝ̀ shwenǝ,

O Nywè-ngòŋǝ̀, mbǝ’ǝ mǝdzwinǝ̀ mǝ Moo wwò wi mo’o nǝ nǝ̀wwo zhi nǝ mǝ̀bǝ̀ŋnǝnǝ̀ myi fǝ nǝwwo, o zuu mǝ̀dzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ̌ mye a mbwo bìi, bìi ti’i nlontǝ ngǝ ma bìi shwenǝ mǝmǝ ǝ̀dì’ì Rosarǝyà Mariyà nwa’anǝ dzwi li, a bìi ghǝrǝ anyù zu ma ǝ swiŋǝ nkǝ dzwi nǝ ǝ̀kà’anǝ dzwu ma ǝ̀ dzwi wu mǝmǝ. Bìi lontǝ lǐ nǝ ǝ̀lwenǝ moo wwò Yesu Kristò, Adzwilǐ.

The Joyful Mysteries of the Rosary in Nkwen Language for Mondays and Saturdays https://youtu.be/sPXkDYoQsnQ The Hail Holy Queen Prayer

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

The Sorrowful Mysteries of the Rosary in Nkwen Language for Tuesdays and Fridays https://youtu.be/aOtsKjoNEec
The Hail Holy Queen song https://www.youtube.com/watch?v=zgGq-SzOUyY&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk&index=69 The Hail Holy Queen Prayer in Nkwen Language
More videos https://www.youtube.com/watch?v=BlwSpS0eLyc&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk The Hail Mary Prayer in Nkwen Language http://blog

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Solemnity of The Assumption of the Blessed Virgin Mary

https://anchor.fm/nwufor

August 15 2021

Gospel – Luke 1:39-56

39 Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, 

40 where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. 

41 When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, 

42 cried out in a loud voice and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. 

43 And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? 

44 For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. 

45 Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.” 

46 And Mary said: 

"My soul proclaims the greatness of the Lord; 

47 my spirit rejoices in God my Savior 

48 for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: 

49 the Almighty has done great things for me and holy is his Name. 

50 He has mercy on those who fear him in every generation.  

51 He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their conceit.

52 He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly.

53 He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. 

54 He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy, 

55 the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." 

56 Mary remained with her about three months and then returned to her home. 

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Lukaə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:41-51

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

39  A fǝ’ǝ wu wwa, Mariya lɛrǝ̀ nnu zhi nfu ntiŋǝ nǝtenǝ̀ nǝ̀tenǝ̀, nchya ala’a-nta’a nghǝ nku’u fǝfǝ nǝkwurǝ tsǝ ma nǝ dzwi fǝfǝ Dzudiyà,

40  A kuu ndya Zàkàriyà wu nti’i ntsɛ’ɛtǝ Àlisàbènǝ̀.

41  Ma Àlizàbèbǝ̀ zu’u àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ Mariyà la moo nǝbǝ̀mǝ zhǝ dza’a nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ. Alisàbènǝ̀ ti’i nluu nǝ Azhwe zǝ Ŋwa’anǝ,

42 nti’i nswiŋǝ nǝtènǝ̀ ngǝ “Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi nǝ̀ wwò atǝtǝ̌ bǝ̀ngyě betseme, nkǝ ndzwi a mbwo moo nǝ̀bǝ̀mǝ wwo.

43  Zi anyu funǝ nnu mwò li ngǝ kǝ, ngǝ mma bǝ̀ Nfò wà yìi a ghàntǝ wa?

44 Mbǝ’ǝma tsuŋǝ̀ ma àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ zhǝ kuu ǝtugǝrǝ mwò la moo nǝbǝ̀mǝ mwò dza’à nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ̀.

45 Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi a mbwo wwò mbǝ’ǝma ò biŋǝ ngǝ ànyù zu ma Nywè a swiŋǝ a mbwo wwò bǝ dzwi.”

46 Màriyà swiŋǝ ngǝ,

"Ntiŋǝ̀ wa fya ǝ̀lwenǝ̀ nghwe a mbwo Nywè;

47  àzhwe zha yɛ̀'ɛsǝ a nnu Nywe nkwesǝ̀ wa

48  Mbǝ'ǝma à linǝ ŋu fà'a yi wu daŋǝ daŋǝ nǝ̀ ntiŋǝ̀ nshi'inǝ̌.  Ə lonǝ senǝ mbyi ntsǝ̀mǝ bǝ toŋǝ wa nǝ Ŋwa'anǝ:

49  Nywe wu ma à dzwi nǝ̀ mǝ̀tenǝ̀ mǝtsǝ̀mǝ̀ a ghǝ̀rǝ mǝ̀nyù mâ nghwe a mbwo mwò, Ə̀lwenǝ̀ yi bǝ wù ŋwà'anǝ̌. 

50   atyǝ ǝkwènǝ mbyi ǹtsǝ̀mǝ̀ a komǝliŋnǝ̀ bǝ bu ma bwo bo yɛ. 

51 A dǝ̀sǝ mǝ̀tenǝ̀ mǝ mbwo myi nkǝ nsa'arǝ ngaŋǝ tǝ̌ nnu mǝmǝ ǝ̀bwu wwa.  

52 A shwi'isǝ bǝ̀ bǎ nghwe alǝŋǝ bwo, nko'osǝ bǝ bǝ daŋǝ daŋǝ ndiŋǝ.

53 A fya ǝdzuŋǝ dzwà mboŋnǝ a mbwo bǝ̀ bu ma nji zaŋǝ wwa, nsǝ̀rǝ bǝ bǎ nghwe bwo ghǝ adàŋǝ̀ dàŋǝ. 

54  A kwesǝ ŋu-fà'à yi Izuyɛl mbǝ'ǝma a wi'itǝ akha'anǝ zhi fǝ mǝ ko nǝ̀ mǝlìŋnǝ̀ wwa. 

55 Àkà'ànǝ zu ma a fya a mbwo bǝtàa binǝ̀ bâ nchyambì,  a mbwo Abraham bwo bǝ̀ ǝ̀boo bi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀."

56 Mariya ti’i ndzwi bwo Alizàbènǝ̀ ma bǝ̀ŋorǝ bǝ tarǝ za’a mboŋǝ bǔ kwi yi abi zhǝ.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

39 Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, A fǝ’ǝ wu wwa, Mariya lɛrǝ̀ nnu zhi nfu ntiŋǝ nǝtenǝ̀ nǝ̀tenǝ̀, nchya ala’a-nta’a nghǝ nku’u fǝfǝ nǝkwurǝ tsǝ ma nǝ dzwi fǝfǝ Dzudiyà,

40 where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. A kuu ndya Zàkàriyà wu nti’i ntsɛ’ɛtǝ Àlisàbènǝ̀.

41 When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, Ma Àlizàbèbǝ̀ zu’u àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ Mariyà la moo nǝbǝ̀mǝ zhǝ dza’a nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ. Alisàbènǝ̀ ti’i nluu nǝ Azhwe zǝ Ŋwa’anǝ,

42 cried out in a loud voice and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. nti’i nswiŋǝ nǝtènǝ̀ ngǝ “Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi nǝ̀ wwò atǝtǝ̌ bǝ̀ngyě betseme, nkǝ ndzwi a mbwo moo nǝ̀bǝ̀mǝ wwo.

43 And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? Zi anyu funǝ nnu mwò li ngǝ kǝ, ngǝ mma bǝ̀ Nfò wà yìi a ghàntǝ wa?

44 For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Mbǝ’ǝma tsuŋǝ̀ ma àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ zhǝ kuu ǝtugǝrǝ mwò la moo nǝbǝ̀mǝ mwò dza’à nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ̀.

45 Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.” Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi a mbwo wwò mbǝ’ǝma ò biŋǝ ngǝ ànyù zu ma Nywè a swiŋǝ a mbwo wwò bǝ dzwi.”

46 And Mary said: Màriyà swiŋǝ ngǝ,

"My soul proclaims the greatness of the Lord; Ntiŋǝ̀ wa fya ǝ̀lwenǝ̀ nghwe a mbwo Nywè;

47 my spirit rejoices in God my Savior àzhwe zha yɛ̀'ɛsǝ a nnu Nywe nkwesǝ̀ wa

48 for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: Mbǝ'ǝma à linǝ ŋu fà'a yi wu daŋǝ daŋǝ nǝ̀ ntiŋǝ̀ nshi'inǝ̌. Ə lonǝ senǝ mbyi ntsǝ̀mǝ bǝ toŋǝ wa nǝ Ŋwa'anǝ:

49 the Almighty has done great things for me and holy is his Name. Nywe wu ma à dzwi nǝ̀ mǝ̀tenǝ̀ mǝtsǝ̀mǝ̀ a ghǝ̀rǝ mǝ̀nyù mâ nghwe a mbwo mwò, Ə̀lwenǝ̀ yi bǝ wù ŋwà'anǝ̌.

50 He has mercy on those who fear him in every generation. atyǝ ǝkwènǝ mbyi ǹtsǝ̀mǝ̀ a komǝliŋnǝ̀ bǝ bu ma bwo bo yɛ.

51 He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their conceit.A dǝ̀sǝ mǝ̀tenǝ̀ mǝ mbwo myi nkǝ nsa'arǝ ngaŋǝ tǝ̌ nnu mǝmǝ ǝ̀bwu wwa.

52 He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly.A shwi'isǝ bǝ̀ bǎ nghwe alǝŋǝ bwo, nko'osǝ bǝ bǝ daŋǝ daŋǝ ndiŋǝ

53 He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. A fya ǝdzuŋǝ dzwà mboŋnǝ a mbwo bǝ̀ bu ma nji zaŋǝ wwa, nsǝ̀rǝ bǝ bǎ nghwe bwo ghǝ adàŋǝ̀ dàŋǝ.

54 He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy, A kwesǝ ŋu-fà'à yi Izuyɛl mbǝ'ǝma a wi'itǝ akha'anǝ zhi fǝ mǝ ko nǝ̀ mǝlìŋnǝ̀ wwa.


55 the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." Àkà'ànǝ zu ma a fya a mbwo bǝtàa binǝ̀ bâ nchyambì, a mbwo Abraham bwo bǝ̀ ǝ̀boo bi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀."

56 Mary remained with her about three months and then returned to her home. Mariya ti’i ndzwi bwo Alizàbènǝ̀ ma bǝ̀ŋorǝ bǝ tarǝ za’a mboŋǝ bǔ kwi yi abi zhǝ.

Sunday Gospel Reading in Nkwen https://www.youtube.com/watch?v=t2ULxUPplXg&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Nkwen Language Counting 1 – 1000 Mǝ̀seŋtǝnǝ̀

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Counting 1 – 1000 – Mǝ̀seŋtǝnǝ̀

Nkwen Language Counting 1 – 1000 https://www.youtube.com/watch?v=_J9AneJCKUQ

Counting 1 – 10

Nkwen Language Counting 1 – 10 https://www.youtube.com/watch?v=A7fGKy_oZk8&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ&index=24

Counting 1 – 20

Nkwen Language Counting 1 – 20 https://www.youtube.com/watch?v=cyAjVubJCO8&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ&index=25

Counting 20- 50

Nkwen Language Counting 20 – 50 https://www.youtube.com/watch?v=TBqW10HXaQ4&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ&index=26
Writing Numbers 1 to 20 for kindergartens

Counting 50 – 100

Nkwen Language Counting 50 – 100 https://www.youtube.com/watch?v=-37xZJGdmrk&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ&index=27
Even and Odd numbers up to 20

Counting 100 – 1000

Nkwen Language Counting 100 – 1000 https://www.youtube.com/watch?v=wYazFFYMW7Q&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ&index=28
Square numbers and square roots

Counting 1 – 1000 Song Game

Nkwen Language Counting 1 – 1000 song Game http://Nkwen Language Counting 1 – 1000

Writing Numbers 1 to 20

Nkwen Language; Writing Numbers 1 to 20 https://www.youtube.com/watch?v=AHBE3HBpml0&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ&index=30

More Lessons on Nkwen Language

Nkwen Language Lessons https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ

Numbers in Nkwen Language
Writing Letters of the Alphabet https://www.youtube.com/watch?v=zf_j7brS_mo&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ&index=31

Writing letters of the Alphabet for kindergartens

Numbers in Nkwen Language

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Nineteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:41-51

August 8 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – John 6:41-51

https://youtu.be/t2ULxUPplXg Eighteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:24-35

41 The Jews murmured about Jesus because he said, “I am the bread that came down from heaven,” 

42 and they said, “Is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, ‘I have come down from heaven’?” 

43 Jesus answered and said to them, “Stop murmuring among yourselves. 

44 No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. 

45 It is written in the prophets: They shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. 

46 Not that anyone has seen the Father except the one who is from God; he has seen the Father. 

47 Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life. 

48 I am the bread of life. 

49 Your ancestors ate the manna in the desert, but they died; 

50 this is the bread that comes down from heaven so that one may eat it and not die. 

51 I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.” 

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:41-51

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fә’ә̀ wu wwa,

41 Bә bә Dzudә̀nә̀ ti’i nyurәkә Yәsù mbә’әma â swiŋә ngә, “Mә̀ mbә ә̀banә ma ә fu nәkàŋә.”

42 Bwo swiŋә ngә, “Li bi kә Yesù moo Yòsәbә̀ bә? Binә a kә әtaa yi bwo mma yi zhi? A ti’i nchya la mǝswiŋnә̀ ngә, “Mә̀ mfu nǝkàŋә̀ ntso?”

43 Yesù kwe nswiŋә a mbwo bwo ngә, ” A bù kә a tәtә̌ bùu nyurәkә.

44 Boŋә ŋu dàŋǝ kakә a mbwo mwo yìi tә ngә ǝtàa wu ma a tuŋә wa a suŋә yɛ, a mә lye nkә zwiŋsә yi nә ǹlwìtә̀ njwe.

45 Bә ŋwa’arә a mәmә̀ aŋwà’àrә̀ bә Brophetà̀ ngә: Nywè bә lya zi’irә wwa bәtsә̀mә̀. Ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a zu’u a mbwo әtàa wà nkә nzi’irә a mbwo zhә a yìi a mbwo mwò.

46 Ŋùdaŋә̀ britә ǝtàa tә zә chyatә ŋu wu ma à fu a mbwo Nywè, ma a tε̌ nzә yɛ.

47  Nә nko’onyù, nә nko’onyù, mә̀ swiŋә a mbwo bù ngә ŋu ntsәmә̀ wu ma à biŋә bә dzwi nә mә̀dzwinә ma mә lyә kә mye.

48  Mә̀ mbә әbanә mәdzwinә̀.

49  Bә̀tàa bu bâ nchyàmbi jyә manà fәfә adi’i waŋsә-nshye la nlyә nkwo;

50  Li bә ә̀banә zu ma ә fu nәkàŋә̀ ntso mә ngә ŋù jyә kә nә kwo. 51Mә mbә ә̀banә mәdzwinә̀ ma ә fu nәkàŋә̀ ntso; ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a jyә әbanә zi bә dzwi aghә̀mә̀ ntsә̀mә̀; ә̀banә zu ma mә bә fya bә m̀bә̀ŋә̀ nnu zhà mbә’ә mәdzwinә̀ mә mbyi ntsә̀mә̀.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

Gospel – John 6:41-51

41 The Jews murmured about Jesus because he said, “I am the bread that came down from heaven,” A fә’ә wu wwa, Bә bә dzudәnә ti’i nyurәkә Yәsu mbә’әma a swiŋә ngә, “Mә mbә әbanә ma ә fu nәkaŋә.”

42 and they said, “Is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, ‘I have come down from heaven’?” Bwo swiŋә ngә, “Li bi kә Yesù moo Yòsәbә̀ bә? Binә a kә әtaa yi bwo mma yi zhi? A ti’i nchya la mǝswiŋnә̀ ngә, “Mә̀ mfu nǝkàŋә̀ ntso?”

43 Jesus answered and said to them, “Stop murmuring among yourselves. Yesu kwe nswiŋә a mbwo bwo ngә, ” A bu kә tәtә buu nnyurәkә.

44 No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. 44 Boŋә ŋu dàŋǝ kakә a mbwo mwo yìi tә ngә ǝtàa wu ma a tuŋә wa a suŋә yɛ, a mә lye nkә zwiŋsә yi nә ǹlwìtә̀ njwe.

45 It is written in the prophets: They shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Bә ŋwa’arә a mәmә̀ aŋwà’àrә̀ bә Brophetà̀ ngә: Nywè bә lya zi’irә wwa bәtsә̀mә̀. Ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a zu’u a mbwo әtàa wà nkә nzi’irә a mbwo zhә a yìi a mbwo mwò.

46 Not that anyone has seen the Father except the one who is from God; he has seen the Father. Ŋùdaŋә̀ britә ǝtàa tә zә chyatә ŋu wu ma à fu a mbwo Nywè, ma a tε̌ nzә yɛ.

47 Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life.   Nә nko’onyù, nә nko’onyù, mә̀ swiŋә a mbwo bù ngә ŋu ntsәmә̀ wu ma à biŋә bә dzwi nә mә̀dzwinә ma mә lyә kә mye.

a48 I am the bread of life. Mә̀ mbә әbanә mәdzwinә̀.

49 Your ancestors ate the manna in the desert, but they died; Bә̀tàa bu bâ nchyàmbi jyә manà fәfә adi’i waŋsә-nshye la nlyә nkwo;

50 this is the bread that comes down from heaven so that one may eat it and not die. Li bә ә̀banә zu ma ә fu nәkàŋә̀ ntso mә ngә ŋù jyә kә nә kwo.

51 I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.” Mә mbә ә̀banә mәdzwinә̀ ma ә fu nәkàŋә̀ ntso; ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a jyә әbanә zi bә dzwi aghә̀mә̀ ntsә̀mә̀; ә̀banә zu ma mә bә fya bә m̀bә̀ŋә̀ nnu zhà mbә’ә mәdzwinә̀ mә mbyi ntsә̀mә̀.

Sunday Gospel Reading in Nkwen https://www.youtube.com/watch?v=YqCiQDbE1EA&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor