//chalaips.com/4/6319538

Twenty-second Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Advertisements

Gospel – Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

https://youtu.be/xy-fe5JDyQQ
Advertisements

1 When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem
gathered around Jesus, 

2 they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed, hands.  

3 (For the Pharisees and, in fact, all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. 

4 And on coming from the marketplace they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed, the purification of cups and jugs and kettles and beds. 

5 So the Pharisees and scribes questioned him, “Why do your disciples not follow the tradition of the elders but instead eat a meal with unclean hands?” 

6 He responded, “Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written: This people honors me with their lips, but their hearts are far from me;

7 in vain do they worship me,
teaching as doctrines human precepts. 

8 You disregard God’s commandment but cling to human tradition.” 

Advertisements

14 He summoned the crowd again and said to them, “Hear me, all of you, and understand. 

15 Nothing that enters one from outside can defile that person; but the things that come out from within are what defile.

21 “From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder,   

22 adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. 

23 All these evils come from within and they defile.”

Advertisements

IN Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkùsǝ̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 7:1-8, 14-15, 21-23

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

 A fǝ’ǝ̀ wu wwa,

1  Ma Bə̀faràsi bwo ̀ ngaŋə ntǝǝ ma bwo fuu fəfə Yɛ̀rəsalə̀mǝ̀, yii nkùngsǝ̀ nǝbenǝ Yesù la,

2 bwo mbə zu ma ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa tsə jyə mbwo ma bikakə ŋwàˀà, ma ə ngə, bwo jyə sùù mbwo.

3  Mbəˀəma Farasi bi, bwo ̀ Dzudənǝ zoŋə noŋsə bə̀tàa bya kakə njyə ma bwo bikakə mbwo mya lanə sùu.

4  Bwo kwi mətanə la, bwo kàkə̌ jyə ̀ ngə bwo ŋwa’asǝ atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zha. Bwo liŋə ntəə ǝ ghàˀàtə nzoŋǝ noŋsǝ wwa: tsuŋǝ̀ ma ntə̀ə sùu mǝ̀nfoŋə, sùu bǝ̀ntò, sùu bǝketrò sùu mǝku.

5  Əlya, Bəfarasi bwo ̀ ngaŋə ntǝǝ bwo biŋsə̀ Yesù ngə: “À ghə̀rə ̀ ma ngaŋə-kù jwo bikakə̌ ntəə bə̀tàa bii nchyàmbi nliŋə njyə ̀ mbwo mya sùu ?”

6  Yesù a kwe a mbwo bwo ngə: “A nkoˀonyù mbǝ̀ zu ma Ntuŋə-nywe Àzàyà lyǝ swiŋə mbəˀə wu ngaŋə ntsɛ̀rə̀, mbǝ̀ zu ma bǝ ŋwa’are ngə: “̀ bii bwo fya nlwenə nghwe a mbwo mwò tsuŋǝ ntsù, la ntiŋə wwa dzwabaŋə saa mwò;

7  Àghuˀusə̀ zu ma bwo fya a mbwo mwò kakə azuŋə daŋə . Bwo ziˀirə tsɛˀɛ noŋsə ŋù nshye.

8 Buu mɛˀɛ ntə̀ə Nywe la ntyə mbenə liŋnə̀ ntə̀ə ŋù.”

Advertisements

14  Yesù buu ntoŋə nno ̀ wu nswiŋə bwo ngə: “A bùu zwi’itǝ anyù zu ma swiŋə, nlanə nzuˀu nshiˀìnə̌.

15  Boŋǝ Àzuŋə ma ǝlyǝ nta’a nku nnu ŋu, kakǝ yi busǝ, la ǝdzuŋə dzwu ma ə fuu məmə ntiŋə ŋù dzwu ma ǝ bwusǝ .

21Mə̀wiˀitənə̀ təboŋə̀ mətsə̀mə̀ fu a nnu ̀ , a mǝmǝ mǝ̀ntiŋə bwo. Tsuŋǝ ma anyù kwàrǝ̀, anyu nzɛrə, mə̀zwɛrənə̀ ŋu,

22 anyu mayabe, ankhyǝ, mə̀busənə̀ əlwenə ŋu ̀ mə̀linənə̀ ŋu nəli təboŋə, mə̀liˀisənə̀ ŋù, mə̀niŋnə̂ ntiŋə ədzwuŋə nshye ̀ lwàˀà-ǹtoŋə, mə̀liŋnə ŋu ntiŋə wwò ̀ àghə̀ˀə̀nə̀, mə̀dzùŋ̀ Nywe, ànyìtə̀, àlentǝ̀ nədorə,

23 Mə̀nyù təboŋə̀ mi mətsə̀mə̀  fu a mǝmǝ ntiŋə ŋù mbwusǝ .”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Advertisements

Free Translation

1 When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem
gathered around Jesus, A fǝ’ǝ̀ wu wwa, ma Bə̀faràsi bwo bə̀ ngaŋə ntǝǝ ma bwo fuu fəfə Yɛ̀rəsalə̀mǝ̀, yii nkùngsǝ̀ nǝbenǝ Yesù la.

2 they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed, hands. Bwo zə mbə zu ma ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa tsə kə jyə nə mbwo ma mə bikakə ŋwàˀà, ma ə bə ngə, bwo kə jyə tə sùù mbwo.

3 (For the Pharisees and, in fact, all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. Mbəˀəma bə Farasi bi, bwo bə̀ bə Dzudənǝ kə zoŋə nə noŋsə bə̀tàa bya kakə njyə ma bwo bikakə mbwo mya lanə sùu.

4 And on coming from the marketplace they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed, the purification of cups and jugs and kettles and beds. Bwo kwi mətanə la, bwo kàkə̌ jyə tə̀ ngə bwo ŋwa’asǝ atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zha. Bwo kə liŋə ntəə ǝ ghàˀàtə nzoŋǝ nǝ noŋsǝ wwa: tsuŋǝ̀ ma ntə̀ə sùu mǝ̀nfoŋə, sùu bǝ̀ntò, sùu bǝketrò kə sùu mǝku.

Advertisements

5 So the Pharisees and scribes questioned him, “Why do your disciples not follow the tradition of the elders but instead eat a meal with unclean hands?” Əlya, Bəfarasi bwo bə̀ ngaŋə ntǝ bwo biŋsə̀ Yesù ngə: “À ghə̀rə kə̀ ma ngaŋə-kù jwo bikakə̌ ntəə bə̀tàa bii bǎ nchyàmbi nliŋə njyə nə̀ mbwo mya tə sùu lə?

6 He responded, “Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written: This people honors me with their lips, but their hearts are far from me; Yesù a kwe a mbwo bwo ngə: “A bə nkoˀonyù mbǝ̀ zu ma Ntuŋə-nywe Àzàyà lyǝ swiŋə mbəˀə wu ngaŋə ntsɛ̀rə̀, mbǝ̀ zu ma bǝ ŋwa’are ngə: “Bə̀ bii bwo fya nlwenə nghwe a mbwo mwò tsuŋǝ nə ntsù, la ntiŋə wwa dzwabaŋə saa nə mwò;

7 in vain do they worship me,
teaching as doctrines human precepts. Àghuˀusə̀ zuma bwo fya a mbwo mwò kakə azuŋə daŋə bə. Bwo ziˀirə tsɛˀɛ noŋsə ŋù nshye.

8 You disregard God’s commandment but cling to human tradition.” Buu mɛˀɛ ntə̀ə Nywe la ntyə mbenə mə liŋnə̀ ntə̀ə ŋù.”

Advertisements

14 He summoned the crowd again and said to them, “Hear me, all of you, and understand. Yesù buu ntoŋə nno bə̀ wu nswiŋə nə bwo ngə: “A bùu zwi’itǝ anyù zu ma mə swiŋə, nlanə nzuˀu nshiˀìnə̌.

15 Nothing that enters one from outside can defile that person; but the things that come out from within are what defile. Boŋǝ Àzuŋə ma ǝlyǝ nta’a nku nnu ŋu, kakǝ yi busǝ, la ǝdzuŋə dzwu ma ə fuu məmə ntiŋə ŋù bǝ dzwu ma ǝ bwusǝ yɛ.

21 “From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder,   Mə̀wiˀitənə̀ mâ təboŋə̀ mətsə̀mə̀ mə fu a nnu bǝ̀ , a mǝmǝ ntiŋə bwo. Tsuŋǝ ma anyù kwàrǝ̀, anyu nzɛrə, mə̀zwɛrənə̀ ŋu,

22 adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. anyu mayabe, ankhyǝ, mə̀busənə̀ əlwenə ŋu kə̀ mə̀linənə̀ ŋu nə nəli nə təboŋə, mə̀liˀisənə̀ ŋù, mə̀niŋnə̂ ntiŋə nə ədzwuŋə nshye kə̀ lwàˀà-ǹtoŋə, mə̀liŋnə ŋu ntiŋə wwò kǝ̀ àghə̀ˀə̀nə̀, mə̀dzùŋnə̀ Nywe, ànyìtə̀, àlentǝ̀ nədorə,

23 All these evils come from within and they defile.” Mə̀nyù mâ təboŋə̀ mi mətsə̀mə̀ mə fu a mǝmǝ ntiŋə ŋù mbwusǝ yɛ.”

Advertisements
Advertisements

Latest Posts

Advertisements

Pages

Advertisements

Leave a Reply

//dubzenom.com/4/6328012
Skip to content
%d bloggers like this: