Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

Second Sunday of Lent, Year B

Gospel in English and in Nkwen

February 28, 2021

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Gospel – Mark 9:2-10

https://www.youtube.com/watch?v=vWj1ooEeRdA&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY Sixth Sunday in Ordinary Time Basic Multiplication by 2 and 3

Gospel – Mark 9:2-10

2 Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them,

3 and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them.

4 Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus.

5 Then Peter said to Jesus in reply, “Rabbi, it is good that we are here! Let us make three tents: one for you, one for Moses, and one for Elijah.” 6 He hardly knew what to say, they were so terrified.

7 Then a cloud came, casting a shadow over them; from the cloud came a voice, “This is my beloved Son. Listen to him

8 Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them.

9 As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead.

10  So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma  Marәkùs  Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 9:2-10

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.       

Yesù lo Bità nǝ Dzemsǝ̀ nǝ Dzonǝ̀ bwo ko’o nghǝ atyǝ̂ shà mba tsǝ̀ tsuŋǝ bwo bwô. Bǝ ti’i nghǝrǝ ǝ̀khǝ̀’ǝ zhi kwǝbǝrǝ̀ nshi bwo. Ə̀tsǝ̀’ǝ jwi ti’i nfǝbǝ nwankǝ̂ titi ma boŋǝ nsǔ-ǝtsǝ̀’ǝ daŋǝ nshye wi kàkǝ̌ sǔ.  Elayidzà bwo Mose ti’i nfune nu bwo, bwo bǝ̀ Yesù ti’i m̀bòŋnǝ̌. Bità ti’i nswiŋǝ a mbwo Yesù ngǝ, “Rabayì, a boŋǝ ngǝ binǝ̀ dzwi fǐ, a bi ghwurǝ mǝntàŋǝ̀ mǝntarǝ: wi mo’o mbwo wwò, wi mo’o mbwo Mose nǝ wi mo’o a mbwo Èlayidzà. Àswerǝ̀ ti’i ngaŋǝ wwa titì a kakǝ anyu dàŋǝ̀ bu zhi mǝswiŋnǝ̀.

Mbà’à tsǝ̀ ti’i nyii mbùŋǝ̀ wwa, njì tsǝ̀ fu mǝmǝ mbà’à wu nswiŋǝ ngǝ, “Li bǝ moo wà ma mǝ̀ koŋǝ susu, a bù zu’u a mbwo zhǝ.” Tsuŋǝ fǝ̀bàŋtǝ̀ li bwo ti’ì mbu li ǝdi’i nkarǝsǝ nti’i nzǝ tsuŋǝ̀ Yesù zhǝzhǝ kàkǝ wwa ŋu dàŋǝ̀ bu zǝ.

Ma bwô lyǝ atyǝ nta’a nti’i ntsô la, Yesù kwantǝ̀ wwa ngǝ a bwo kǝ anyù zu ma bwo zə a mbwo ŋùdàŋǝ nǝ swiŋǝ, la nlyǝ nswiŋǝ tsɛ’ɛ a fǝ’ǝ̀ wu ma Moo Ŋù̀ lyǝ tɛ bǝ̀ŋnǝ̀ nǝwwo. Bwo ti’i nliŋǝ anyù zi atətə̌ bwo la mbiŋsǝ àtyembə̀ŋə̀ zha ngǝ mǝ̀bǝ̀ŋnǝnǝ̀ nǝwwo bǝ li ngǝ kǝ̀ lǝ.

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

2 Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, Yesù lo Bità nǝ Dzemsǝ̀ nǝ Dzonǝ̀ bwo ko’o nghǝ atyǝ̂ shà mba tsǝ̀ tsuŋǝ bwo bwô. Bǝ ti’i nghǝrǝ ǝ̀khǝ̀’ǝ zhi kwǝbǝrǝ̀ nshi bwo.

3 and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them. Ə̀tsǝ̀’ǝ jwi ti’i nfǝbǝ nwankǝ̂ titi ma boŋǝ nsǔ-ǝtsǝ̀’ǝ daŋǝ nshye wi kàkǝ̌ sǔ. 

4 Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus. Elayidzà bwo Mose ti’i nfune nu bwo, bwo bǝ̀ Yesù ti’i m̀bòŋnǝ̌.

5 Then Peter said to Jesus in reply, “Rabbi, it is good that we are here! Let us make three tents: one for you, one for Moses, and one for Elijah.” Bità ti’i nswiŋǝ a mbwo Yesù ngǝ, “Rabayì, a boŋǝ ngǝ binǝ̀ dzwi fǐ, a bi ghwurǝ mǝntàŋǝ̀ mǝntarǝ: wi mo’o mbwo wwò, wi mo’o mbwo Mose nǝ wi mo’o a mbwo Èlayidzà.

6 He hardly knew what to say, they were so terrified. Àswerǝ̀ ti’i ngaŋǝ wwa titì a kakǝ anyu dàŋǝ̀ bu zhi mǝswiŋnǝ̀.

7 Then a cloud came, casting a shadow over them; from the cloud came a voice, “This is my beloved Son. Listen to him.” Mbà’à tsǝ̀ ti’i nyii mbùŋǝ̀ wwa, njì tsǝ̀ fu mǝmǝ mbà’à wu nswiŋǝ ngǝ, “Li bǝ moo wà ma mǝ̀ koŋǝ susu, a bù zu’u a mbwo zhǝ.”

8 Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them. Tsuŋǝ fǝ̀bàŋtǝ̀ li bwo ti’ì mbu li ǝdi’i nkarǝsǝ nti’i nzǝ tsuŋǝ̀ Yesù zhǝzhǝ kàkǝ wwa ŋu dàŋǝ̀ bu zǝ.

9 As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead. Ma bwô lyǝ atyǝ nta’a nti’i ntsô la, Yesù kwantǝ̀ wwa ngǝ a bwo kǝ anyù zu ma bwo zə a mbwo ŋùdàŋǝ nǝ swiŋǝ, la nlyǝ nswiŋǝ tsɛ’ɛ a fǝ’ǝ̀ wu ma Moo Ŋù lyǝ tɛ bǝ̀ŋnǝ̀ nǝwwo.

Second Sunday of Lent, Year B Gospel in Nkwen


g
https://www.youtube.com/watch?v=vWj1ooEeRdA&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

6 replies on “Second Sunday of Lent, Year B”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s