Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

The /d/ sound in Nkwen Language

The /d/ sound in Nkwen Language

dәdoˀo → a frog

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

https://www.youtube.com/watch?v=nLMEu7XpF0A&list=PL_ihUsy6_PLI5VO1oysx_8h9P52bjXtsz

/d/ is a consonant in the Nkwen Language Alphabet. It occurs more frequently at the initial and medial positions in words. It doesn’t come at the final position. Here are words with /d/ and a short reading exercise in Nkwen Language.

D d
dànә̀ → a wine calabash

dǝ̀ǝ → a wedding song

doŋә̀ → a horn

dәdoˀo → a frog

dàrә̂ → to fly

dә̀sә̂ → to show

dòŋsә̂ → to fit

dòrә̀ → a kind of grass

nә̀dorә̀ → happiness

duŋǝ̀ → husband

dàbàˀà → tobacco

dòˀoǹywè → a name

àdasә̀ → commission

dâbòŋә̀ → a name (m)

dǝ̀mǝ → brother/sister

Mә̀toŋtәnә̀ Reading
Mә̀lùˀù lùu mәmә dànә̀ Ǹdìfò. Bì bә nyә kә dorә. Ǹdòˀoǹywè bә niŋә mâtsә nә ǹdoŋә mabrә. Ətàa nyә mәlùˀù ǹkә nyә ǹdàbàˀà. Ndǝ̀mǝ wà bwo ǹduŋǝ yì dorǝ wwa. Bwo bǝlya zo’onǝ ǝ benǝ ǹdǝ̀ǝ nǝ̀loŋǝ.

Free Translation
Ndifor’s calabash is full of wine. We will drink and play. Ndonwie will fill mother’s wine gorde with some. Father is drinking and smoking tobacco. My sister and her husband are playing. They shall do the wedding dance when they are married.

See more on the Nkwen Language Alphabet.

Nkwen Language Alphabet with more examples https://youtu.be/Zflvf97oiQM More On Wise Sayings In Nkwen Days of the week and months of the year in Nkwen
Second Edition of Nkwen Language Alphabet https://www.youtube.com/watch?v=XJUCogrcLvo&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk The Nkwen Language Alphabet The quarantine is doing more good than harm. My home skills just got better With high combat on COVID-19 the future seems promising (Advantages of COVID-19)
https://www.youtube.com/watch?v=nLMEu7XpF0A&list=PL_ihUsy6_PLI5VO1oysx_8h9P52bjXtsz
Revised Edition of Nkwen Alphabet https://www.youtube.com/watch?v=XJUCogrcLvo&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk Advantages of COVID-19 for the future. With high combat on COVID-19 the future seems promising.
Nkwn Language Lessons https://www.youtube.com/watch?v=XJUCogrcLvo&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk Corn Fufu and Njyama-njyama. African Dish. Recipe and Preparation My home skills just got better My Traditional Dish, Achu and Yellow Soup How my backyard garden came to reality

One reply on “The /d/ sound in Nkwen Language”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s