Nkwen Language Wordlists on Nouns

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Nkwen Language Wordlist on Nouns 1 https://youtu.be/k3Zp_V2rWYs
 NounNoun SingularNoun PluralPoss Sing (my)Poss Plur (their)Dem Sing (this)Dem  Plur (those)
1. achuàkùˀuàkùˀuzazhazìizhǐ
2. antfə̀ngə̀gərə̂mə̀ngə̀gərə̂fafyafìímyǐ
3.antelopenghâ nghâzhǎzìijwǐ
4.arrownə̀kòŋəmə̀kòŋəzazhazìimyǐ
5.ashə̀bwuə̀bwuzazhazìizhi
6.axeǹdzààǹdzààzhǎzìijwǐ
7.bachelortə̀kwèbə̀tə̀kwèwwǎ̌wìibyi
8.backǹdzə̀mə̀ǹdzə̀mə̀zhǎzìijwǐ
9.bagàbààə̀bààzazhazìijwǐ
10.bambooǹdə̀ŋəmə̀də̀ŋəwawwawìimyǐ
11.barnerkitəwàrə̂bə̀kitəwàrə̂wwǎwìibyǐ
12.barkǹgòrə̀ǹgòrə̀zazhǎzìijwǐ
13.basketǹkheǹkhezhǎzìi jwǐ
14.batàliliŋəə̀liliŋəzazhazìijwǐ
15.beardǹnòŋə-ǹtsùǹnòŋə̀-ntsù//mə̀nòŋə mǝ ntsùdzwajwadzwǐjwǐ/myǐ
16.bedǝ̀kǔmə̀kǔwawwawìimyǐ
17.Beer/drinkmə̀lùˀùmə̀lùˀùmamyamìimyǐ
18.bellǹdziŋə̀mə̀ndziŋə̀/ ndziŋə̀ zàzhǎzìimyǐ/ jwǐ
19.benefitsiisiiwwǎwìiyìi
Nkwen Language Wordlist on Nouns 1 https://youtu.be/k3Zp_V2rWYs
Nkwen Language Wordlist on Nouns 2

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

20.birdsəŋə (singular)bèsəŋə (plural)wà (my)wwǎ (their)wìi (this)byǐ (those)
21.blacksenə̌bǝ̀senə̌wwǎwìibyǐ
22.bloodàliŋə̀àliŋə̀zazhazìizhǐ
23.bodyǹnuǹnuzhǎzìijwǐ
24breadàbanǝ̀ǝ̀banǝ̀zazhazìi jwǐ
25.boneàkwε̌ə̀kwε̌zazhazìi jwǐ
26.bottleǹtsiŋə̀mǝ̀ntsiŋə̀/ ntsiŋə̀ zhǎzìi myǐ / jwǐ
27.boundaryǹdὲrə̀bə̀ndὲrə̀wàwwǎwìibyǐ
28.bowǹsàŋə̀ǹsàŋə̀zhǎzìi jwǐ
29.breastnə̀bəə̀m̀bəə̀zazhazìimyǐ
30.bridgeə̀làrə̀mə̀làrə̀wawwawìimyǐ
31.bucketàbokərəə̀bokə́rəzazhazìi jwǐ
32.burdenǹgəˀə̀ǹgəˀə̀zhǎzìizhǐ
33.buttocknə̀sâmə̀sâzazhazìimyǐ
34.cabbagekabəjìbə̀kabəjìwàwwǎwìibyǐ
35.calabashàtiŋə̀ə̀tiŋə̀zazhazìijwì̌
36.carnə̀kâmə̀kâzazhazìimyǐ
37.cassavakàsarə̀bə̀kàsarə̀wàwwǎwìibyì
38.ceilingnə̀kàŋəmə̀kàŋəzazhazìimyǐ
39.chairàlə̀ŋəàlə̀ŋǝzazhazìi jwǐ
40.charcoalǹkhêǹkhêdzwajwazìi jwǐ
41.checkmə̀lìnənə̀mə̀lìnənə̀mamyamìimyǐ
42.chestnə̀gwòmə̀gwòzazhazìimyǐ̀
43.chest (heart)ǹtiŋə̀mə̀ntiŋə̀wawwawìimyǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 2 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Nkwen Language Wordlist on Nouns 3

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

44.childmoo (singular)ə̀boo (plural)wà (my)wwǎ (their)wìi (this)byǐ́ (those)
45.chinàləˀə̀rə̂ə̀ləˀə̀rə̂zazhazìijwǐ
46.sorrowmə̀lìŋnə̀mə̀lìŋnə̀wwǎwìiyìi
47.clawànyìǹnyìzazhazìijwǐ̀
48.clothàtsə̀ˀəə̀tsə̀ˀəzazhazìijwǐ
49.cloudm̀bàˀàm̀bàˀàzàzhǎzìizhì
50.combǹzhàǹzhàzàzhǎzìijwì
51.cownkoˀoǹdzə̀mə̀bə̀koˀoǹdzə̀mə̀zàzhǎzìibyǐ
 52cupǹfòŋəmə̀nfòŋəwawwawìimyǐ
 53cutlassǹnywemə̀nywezhǎzìimyi
54.dayǹjweǹjwezhǎzìijwǐ
55.dishàkaŋə̀ə̀kaŋə̀zazhazìijwǐ
56.soap dishàkaŋə-nəkyiə̀kaŋə-nəkyizazhazìijwǐ
57.soup dishàkaŋə-njyaə̀kaŋə-njyazazhazìijwǐ
58.donkeydzàkashìbǝ̀dzàkashìwàwwǎwìibyǐ
59.dooràbàˀaə̀bàˀazazhazìijwǐ
60.drugàfwǒmə̀fwǒzazhazìimyǐ
61.duckdòŋfawurə̀bə̀dòŋfawurə̀wàwwǎwìibyǐ
62.dustə̀bìgə̀rə̂ə̀bìgə̀rə̂zazhazìizhǐ
63.earàtugə̀rə̂ə̀tugə̀rə̂zazhazìijwǐ
64.eggnə̀bùŋəm̀bùŋəzazhazìimyǐ
65.elephantǹsenə̀ǹsenə̀zàzhǎzìi jwǐ
66.enemyŋù-mbànə̀ǹgàŋə-mbanə̀wàwwǎwìijwǐ
67.erroràfὲnə-nyùə̀fὲnə-mǝnyùzazhazìijwǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 3
Nkwen Language Wordlist on Nouns 4 https://youtu.be/xLW0s71Daf0
68.eyenə̀lí (singular)m̀mí  (plural)za (my)zha (their)zìi (this)myǐ (those)
69.eyebrowǹgwὲrə-nə̀liǹgwὲrə-mmizhǎzìijwǐ
70.faceǹshimə̀nshiwawwawìimyǐ
71.face (side)ə̀lamə̀lawawwawìimyǐ
72.famineə̀zhə̌ə̀zhə̌zazhazìizhǐ
73.farmàfòə̀fòzazhazìijwǐ
74.fatherətàabə̀tàawwǎ̌wìibyǐ
75.father-in-lawǹchǐbə̀nchǐwwǎwìibyi
76.feathernə̀frə̀nǝ̀mə̀frə̀nə̀zazhazìimyǐ
 77.fenceǹkhâmə̀nkhâwawwawìimyǐ
 78.fingerǹswî-bwobə̀swî-bwowwǎwìibyǐ
 79.firem̀mum̀muwwawìiyìi
80.fishnə̀byêmə̀byê /ǹshuzazhazìimyǐ /jwǐ
81.fogm̀bàˀàm̀bàˀàzàzhǎzìizhǐ
82.foodmə̀jyə̂mə̀jyə̂mamyamìimyǐ
83.footàkùmə̀kùzazhazìimyǐ
84.foreheadǹshî nǝduŋə/nǝdzinǝmǝ̀nshî nǝduŋə/nǝdzinǝwawwawìimyǐ
85.frogdədoˀobə̀dədoˀowwǎwìibyǐ
86.fufuǝ̀banə̀ə̀banə̀zazhazìizhǐ
87.gameàghaˀà/nǝ̀dorǝ̀ə̀ghaˀà/ nǝ̀dorǝ̀zazhazìizhǐ
88.ghostàzhwèə̀zhwèzazhazìidzwǐ
89.glassglasə̀bə̀glasə̀wwǎwìibyǐ
90.grasshopperǹgwènǝ mǝ̀gwènǝwawwawìimyǐ
91.goatm̀byim̀byizhǎzìijwǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 4 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

92.gumbo (okro)akòrə̀ (singular)̀ akòrə̀  (plural)wà (my)wwǎ (their)wìi (this)byǐ (those)
93.grainm̀bòŋə̀m̀bòŋə̀zhǎzìi jwǐ
94.grandfatherə̀tàà-ntìnkàŋəbətàà ntìnkàŋəwwǎwìibyǐ
95.grand-motherm̀mà-ntìnkàŋəbəmà ntìnkàŋəwwǎwìibyǐ
96.grassǹgwenə̀mə̀ngwenə̀zhǎzìimyǐ
97.grinding stoneNgòˀò ghòˀo njyâmə̀ngòˀò mə ghòˀo njyâzhǎziimyǐ
98.groundǹshyêǹshyêzhǎzìizhǐ
99.groundnutsmənjyə̌mənjyə̌wwǎwìiyìi
100.guestŋù-ghanə̀bə̀ bə ghanə̀wwǎwìibyǐ
101.guitarnə̀lòŋəmə̀lòŋəzazhazìi myǐ
102.gunǹgarə̀mə̀ngarə̀wawwawìimyǐ
 103.hairǹnòŋə̀ǹ̀nòŋə̀/mə̀nòŋədzwajwajwi jwǐ /myǐ
 104.airm̀fəm̀fəwawwawìiyìi
105.handàbwom̀bwozazhazìimyǐ
106.haricot (bean)fə̀kûmə̀kûfafyafìimyǐ
107.wristàtὲrǝ-bwoǝ̀tὲrǝ-mbwozazhazìi jwǐ
108.headàtyə̂ə̀tyə̂zazhazìi jwǐ
109.hipàkwùˀuə̀kwùˀuzazhazìi jwǐ
110.henmyâ ngwubə̀myâ bə́ ngwuwàwwǎwìibyǐ
111.hippopotamusǹnà-nkyînnǎ-nkyîzhǎzìi jwǐ
112.hoeàsôə̀sôzazhazìi jwǐ
113.Honey/honey-beeǹnyuǹnyuzhzìizhǐ
114.hornǹdoŋə̀mə̀ndoŋə̀zhǎzìimyǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 5

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

115.houseǹdyâ (singular)mə̀láˀà (plural)zà (my)zha (their)zìi (this) myǐ (those)
116.hunterŋù-wuŋə̀bə̀ bə wuŋə̀wwawìi byǐ
117.insectssəˀəbə̀səˀəwwawìi byǐ
118.intestineǹgonə̀mə̀ngonə̀zhǎ̌zìi myǐ
119.judgeǹtsὲrǝ-mə̀nsaˀàbə̀ntsὲrǝ bǝ mə̀nsaˀàwwawìi byǐ
120.keyàkwabàˀàə̀kwabàˀàzazhzìi jwǐ
121.kingǹfòbə̀nfòwwawìi byǐ
122.kitchenkəchìnə̀bə̀kəchìnəwwawìi byǐ
123.kneeàkwìˀìtə̂mə̀kwìˀìtə̂zazhazìi myǐ
124.knifefə̀nywěmə̀nywěfafyafìi myǐ
125.kola nutnə̀byîmə̀byîzazhazìi myǐ
126.leaveàfwǒə̀fwòzazhazìi jwǐ
127.leopardàfònəə̀fònə zazhazìi jwǐ
 128.lightǹkàˀamə̀nkàˀawwawìi myǐ
 129.lionǹnà-nghwe ǹnà-nghwe zhǎ̌zìi jwǐ
 130.lipàwùŋə-ǹtsùə̀wùŋə-ǹtsùzazhazìi jwǐ
131.loinclothàlàbaə̀làbazazhazìi jwǐ
132.loveàkòŋnə̀àkòŋnə̀/ǝ̀kòŋǝ̀̀zazhazìi zhǐ
133.luckə̀bòŋə-tyəə̀bòŋə-tyə́zazhazìi zhǐ
134.lungfùfùbə̀fùfùwwǎ̌wìi byǐ
135.marriagenə̀zoˀòmə̀zoˀòzhazìi myǐ
136.masterǹdə̀/ǝtàa-tyǝbə̀ndə̀/bǝ̀tǎ-tyewwǎ̌ wìi byǐ
137.meatǹnàǹnàzhǎ̌zìi jwǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 6 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

138.melonnə̀bòˀo (singular)mə̀bòˀo  (plural)za (my)zha (their)zì (this) myǐ (those)
139.mirrormalə̀mə̀bə̀malə̀mə̀wwawìi byǐ
140.monthŋorə̀bə̀ŋorə̀wwawìi byǐ
141.moonŋorə̀bə̀ŋorə̀wwawìi byǐ
142.mortaràkhə̌ə̀khə̌zazhǎ̌zìi jwǐ
143.mothermmǎbə́mmǎwwawìi byǐ
144.mother-in-lawnoŋsə̂bə̀noŋsə̂wwawìí byǐ
145.mountainǹtaˀ́amə̀nta’àwwawìi myǐ
146.Mouse(animal)mbyambyazàzhǎ̌zìi dzwǐ
147.mouthǹtsùmə̀ntsùwwawìi myǐ
148.mudàtsə̀tsaˀaàtsə̀tsaˀazazhǎ̌zìi zhǐ
149.mushroomə̀boˀoə̀boˀowwawìi yìi
150.nameə̀lwenə̀mə̀lwenə̀wwawìi myǐ
151.netnə̀là’amə̀là’a  zazhǎ̌mìi myǐ
152.namesakem̀bu-mbùbə̀mbu-mbùwwawìi byǐ
153.navelnə̀tòŋəmə̀tòŋəzazhǎ̌zìi myǐ
154.ndoleǹdòlεǹdòlεzazhǎ̌zìi zhǐ
155.neckǹtòŋəmə̀ntòŋəwàwwawìi myǐ
156.needleǹdènsə̀ǹdènsə̀zhǎ̌zìi jwǐ
157.noblenessàbonə̀àbonə̀zhǎ̌zìi zhǐ
158.nosenə̀lwimə̀lwizazhǎ̌zìi myǐ
159.oilmə̀wurə̀mə̀wurə̀mamyamìi myǐ
160.palm nutǹdzàŋəǹdzàŋəzazhǎ̌zìi jwǐ
161.palm winemə̀lùˀùmə̀lùˀùmamyamìi myǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 7
162.peacembòonə (singular)mbòonə  (plural)zà (my)zha (their)zìi (this)zhi (those)
163.peace treeǹkə̀ŋəǹkə̀ŋəzazhǎ̌ jwǐ
164.pearbiyàbə̀biyàwawwawìi byǐ
165.penism̀benə̀m̀benə̀zhǎ̌zìi jwǐ
166.peppertə̀tyabə̀tə̀tyawawwawìi byǐ
167.personŋùbə̀wawwawìi byǐ
168.pestleǹkòŋəmə̀nkòŋəwwawìi myǐ
169.pigkwunyàmə̀bəkwunyàmə̀babyawìi byǐ
170.placeàdìˀ̀iə̀dìˀ̀izazhǎ̌zìi jwǐ
171.Pump/fanǹniŋə̀-mfə́/àwìbǝ̀tǝ̀bə̀niŋə̀-mfə́/ǝ̀wìbǝ̀tǝ̀wà/zaWwa/zhawìi/zìiByi/jwi
172.potǹtòbə̀ntòwwawìi byǐ
173.potatoesfə̀tuˀùmə̀tuˀùfafyafìi myǐ
174.pregnancymə̀tu’unǝnə̀mə̀tu’unǝnə̀mazhǎ̌mìi myǐ
175.priceǹdwènə̀mə̀ndwènə̀wawwawìi myǐ
176.queenm̀ma/mə̀ngye ntoˀòbə̀ngye bə́ntoˀòwwawìi byǐ
177.rainm̀bə̀ŋə̀m̀bə̀ŋə̀zhǎ̌zìi zhǐ
178.ringfεrəbə̀fεrəwwawìi byǐ
179.ripǹgîǹgîzhǎ̌zìi jwǐ
180.roommə̀mə-ndyâmə̀mə-mə̀la’àzhǎ̌zìi jwǐ
181.ropeǹkὲrǝmə̀nkὲrǝwawwawìi myǐ
182.salivamə̀tuwemə̀tuwemamyamìi myǐ
183.scalfyangəshìbə̀yangəshìwwawìi byǐ
184.scorpiontὲrə̀bə̀tὲrə̀zhǎ̌zìi byǐ
185.seedsǹgwὲ/fǝ̀̀tǎǹgwὲ/mǝ̀ntǎzhǎ̌zìi zhǐ / myǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 8 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

186.shadowàlə̀ˀə̀rə (singular)ə̀lə̀ˀə̀rə  (plural)za (my)zha ́(their)zìi (this) jwǐ (those)
187.shoeǹtamə̀ǹtamə̀zhǎ̌zìi jwǐ
198.soldiersogì bə̀sogìwàwwabìi byǐ
199.shoulderm̀bìˀìnə̀m̀bìˀìnə̀byazìi dzwǐ
190.sick personŋù-ghònəǹgàŋə-ghònəwwawìi jwǐ
191.sicknessàghònəmə̀ghònəzazhǎ̌zìi myǐ
192.sievechὲkὲrə̀/àchì’ì                   bə̀chὲkὲrə̀/bǝ̀chì’ìwà/zawwa/zhǎ̌wìi/zìi byǐ
193.skinǹgwò ǹgwòzhǎ̌zìi jwǐ
194.skynə̀kàŋənə̀kàŋəzazhǎ̌zìi zhǐ
195.slaveàbùˀuə̀bùˀuzazhǎ̌zìi jwǐ
196.soapnə̀kyimə̀kyizazhǎ̌zìi myǐ
197.spearnə̀kòŋəmə̀kòŋəzazhǎ̌zìi myǐ
298.spear gracenə̀ˀəbə̀nə̀ˀəwwawìi byǐ
299.spidertὲrə̀bə̀tὲrə̀wwawìi byǐ
200.spoonfəkəbəbə̀fəkəbəwwawìi byǐ
201.squirreltòˀòrə̀bə̀tòˀòrə̀wwawìi byǐ
202.stickàkə̀mə-tiə̀kə̀mə-tizazhǎ̌zìi jwǐ
203.stomachnə̀bə̀mə̀mə̀bə̀mə̀zazhǎ̌ myǐ
204.stoneǹgòˀòmə̀ngòˀòzhǎ̌zìi myǐ
205.sugar caneàsəsaŋəə̀səsaŋəzazhǎ̌zìi jwǐ
206.suitcaseàbààə̀bààzazhǎ̌zìi jwǐ
207.sunnùŋə̀bə̀nùŋə̀wwawìi byǐ
208.potatofə̀tuˀumə̀tuˀumamyamìi myǐ
209.swardǹkiŋə-ntòŋəbə̀nkiŋə-ntòŋəwwawìi byǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 9 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

210.tableàtətə̀ (singular)ə̀tətə̀  (plural)zá (my)zha (their)zì (this)Jwi (those)
211.tearsǹkyi-myiǹkyi-myiwawwawìi yìi
212.termiteǹgòˀoǹgòˀozhǎ̌zìi zhǐ
213.testicleǹtswàŋəbə̂tswàŋəwwǎ̌wìibyǐ
214.thiefǹzὲrəbə̀zὲrəwwǎ̌wìi byǐ
215.thingàzuŋə̀ə̀dzuŋə̀zazhazìi jwǐ
216.thornǹdzoŋə̀ǹdzoŋə̀-ǹdzoŋə̀zàzhǎ̌zìi jwǐ
217.thunderm̀bə̀ŋə̀ kwurǝ̀nǝm̀bə̀ŋə̀ kwurǝ̀nǝzhǎ̌zìizhi
218.timefə̀ˀə̀fə̀ˀə̀wwǎ̌wìi yìi
219.tirednessnə̀kanə̀nə̀kanə̀zazhazìi zhǐ
220.toemoo-kùə̀boo bə kùwwǎ̌wìibyi
221.tombnə̀shə̀mə̀shə̀zazhazìimyǐ
222.tongueàliŋə̀ə̀liŋə̀zazhazìi jwǐ
223.toothnə̀sòŋəmə̀sòŋəzazhamyǐ
224.torchbὲ’ὲtǝ̀bǝ̀bὲ’ὲtǝ̀wàwwǎ̌wìi byǐ
225.tortoisekwimânkòˀòbə̀kwimânkòˀòwwǎ̌wìi byǐ
226.treeàtǐə̀tǐzhǎ̌zìijwǐ
227.trouserstrosàbə̀trosàwàwwǎ̌wìi byǐ
228.twinnə̀fâmə̀fâzazhazìimyǐ
229.umbrellaàkoŋə̀ə̀koŋə̀zazhazìijwǐ
230.urinemə̀dzìmə̀dzìmamyamìimyǐ
231.vaginaǹnyìǹnyìzhǎ̌zìi jwǐ
232.veinǹgàŋəmə̀ngàŋəwawwawìi myǐ
233.villageàlaˀàə̀laˀàzazhazìi jwǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 10 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

234voiceǹjì (singular)ǹjì  (plural)za (my)zha (their)zìi (this) jwǐ (those)
235wallàsâ-ndyâə̀sâ-ndyâzazhazìi jwǐ
236warǹchə̀ǹchə̀wawwawìi yìi
237waterǹkyîǹkyîwawwawìi yìi
238whiteFubu/fǝbǝnǝ̌Fubu/fǝbǝnǝ̌wwǎ̌wìi yìi
239wingnə̀bàgə̀rə̀mə̀bàgə̀rə̀zazhazìi myǐ
240woodǹkwiǹkwidzwajwadzwǐ jwǐ
241workàfàˀàə̀fàˀàzazhazìi jwǐ
242worldǹshye (mbyi)ǹshye (mbyi)zhǎ̌zìizhǐ
243wormànyənyəə̀nyənyəzazhazìi jwǐ
244yamàzuˀ̀ùə̀dzuˀ̀ùzazhazìi jwǐ
245Yam (coco)màkàbǝ̀bǝ̀màkàbǝ̀wwǎwìi byǐ
246yearàlùŋə̀ə̀lùŋə̀zazhǎ̌zìi jwǐ
247young girlmoo-mə̀ngyěə̀boo-bə̀ngyěwàwwǎ̌wìi byǐ
248young manmoo-mə̀mbaŋnə̌ə̀boo-bə̀mbaŋnə̌wwǎ̌wìi byǐ
        
Nkwen Language Wordlist on Nouns 11 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

2 thoughts on “Nkwen Language Wordlists on Nouns

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: