//chalaips.com/4/6319538

Solemnity of The Assumption of the Blessed Virgin Mary

https://anchor.fm/nwufor

Advertisements

Gospel – Luke 1:39-56

Advertisements

Play and follow our podcast on Spotify and you would be notified of upcoming ones.

https://open.spotify.com/episode/72oB9aaDUCSaxujQvs4zUZ?si=81328d37fdb24f8b

39 Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, 

40 where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. 

41 When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, 

42 cried out in a loud voice and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. 

43 And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? 

44 For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. 

45 Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.” 

Advertisements

46 And Mary said: 

"My soul proclaims the greatness of the Lord; 

47 my spirit rejoices in God my Savior 

48 for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: 

49 the Almighty has done great things for me and holy is his Name. 

50 He has mercy on those who fear him in every generation.  

51 He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their conceit.

52 He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly.

53 He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. 

54 He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy, 

55 the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." 

56 Mary remained with her about three months and then returned to her home. 

Advertisements

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Lukaə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:41-51

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

39  A fǝ’ǝ wu wwa, Mariya lɛrǝ̀ nnu zhi nfu ntiŋǝ nǝtenǝ̀ nǝ̀tenǝ̀, nchya ala’a-nta’a nghǝ nku’u fǝfǝ nǝkwurǝ tsǝ ma nǝ dzwi fǝfǝ Dzudiyà,

40  A kuu ndya Zàkàriyà wu nti’i ntsɛ’ɛtǝ Àlisàbènǝ̀.

41  Ma Àlizàbèbǝ̀ zu’u àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ Mariyà la moo nǝbǝ̀mǝ zhǝ dza’a nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ. Alisàbènǝ̀ ti’i nluu nǝ Azhwe zǝ Ŋwa’anǝ,

42 nti’i nswiŋǝ nǝtènǝ̀ ngǝ “Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi nǝ̀ wwò atǝtǝ̌ bǝ̀ngyě betseme, nkǝ ndzwi a mbwo moo nǝ̀bǝ̀mǝ wwo.

43  Zi anyu funǝ nnu mwò li ngǝ kǝ, ngǝ mma bǝ̀ Nfò wà yìi a ghàntǝ wa?

44 Mbǝ’ǝma tsuŋǝ̀ ma àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ zhǝ kuu ǝtugǝrǝ mwò la moo nǝbǝ̀mǝ mwò dza’à nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ̀.

45 Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi a mbwo wwò mbǝ’ǝma ò biŋǝ ngǝ ànyù zu ma Nywè a swiŋǝ a mbwo wwò bǝ dzwi.”

Advertisements

46 Màriyà swiŋǝ ngǝ,

"Ntiŋǝ̀ wa fya ǝ̀lwenǝ̀ nghwe a mbwo Nywè;

47  àzhwe zha yɛ̀'ɛsǝ a nnu Nywe nkwesǝ̀ wa

48  Mbǝ'ǝma à linǝ ŋu fà'a yi wu daŋǝ daŋǝ nǝ̀ ntiŋǝ̀ nshi'inǝ̌.  Ə lonǝ senǝ mbyi ntsǝ̀mǝ bǝ toŋǝ wa nǝ Ŋwa'anǝ:

49  Nywe wu ma à dzwi nǝ̀ mǝ̀tenǝ̀ mǝtsǝ̀mǝ̀ a ghǝ̀rǝ mǝ̀nyù mâ nghwe a mbwo mwò, Ə̀lwenǝ̀ yi bǝ wù ŋwà'anǝ̌. 

50   atyǝ ǝkwènǝ mbyi ǹtsǝ̀mǝ̀ a komǝliŋnǝ̀ bǝ bu ma bwo bo yɛ. 

51 A dǝ̀sǝ mǝ̀tenǝ̀ mǝ mbwo myi nkǝ nsa'arǝ ngaŋǝ tǝ̌ nnu mǝmǝ ǝ̀bwu wwa.  

52 A shwi'isǝ bǝ̀ bǎ nghwe alǝŋǝ bwo, nko'osǝ bǝ bǝ daŋǝ daŋǝ ndiŋǝ.

53 A fya ǝdzuŋǝ dzwà mboŋnǝ a mbwo bǝ̀ bu ma nji zaŋǝ wwa, nsǝ̀rǝ bǝ bǎ nghwe bwo ghǝ adàŋǝ̀ dàŋǝ. 

54  A kwesǝ ŋu-fà'à yi Izuyɛl mbǝ'ǝma a wi'itǝ akha'anǝ zhi fǝ mǝ ko nǝ̀ mǝlìŋnǝ̀ wwa. 

55 Àkà'ànǝ zu ma a fya a mbwo bǝtàa binǝ̀ bâ nchyambì,  a mbwo Abraham bwo bǝ̀ ǝ̀boo bi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀."

56 Mariya ti’i ndzwi bwo Alizàbènǝ̀ ma bǝ̀ŋorǝ bǝ tarǝ za’a mboŋǝ bǔ kwi yi abi zhǝ.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Advertisements

Free Translation

39 Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, A fǝ’ǝ wu wwa, Mariya lɛrǝ̀ nnu zhi nfu ntiŋǝ nǝtenǝ̀ nǝ̀tenǝ̀, nchya ala’a-nta’a nghǝ nku’u fǝfǝ nǝkwurǝ tsǝ ma nǝ dzwi fǝfǝ Dzudiyà,

40 where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. A kuu ndya Zàkàriyà wu nti’i ntsɛ’ɛtǝ Àlisàbènǝ̀.

41 When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, Ma Àlizàbèbǝ̀ zu’u àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ Mariyà la moo nǝbǝ̀mǝ zhǝ dza’a nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ. Alisàbènǝ̀ ti’i nluu nǝ Azhwe zǝ Ŋwa’anǝ,

42 cried out in a loud voice and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. nti’i nswiŋǝ nǝtènǝ̀ ngǝ “Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi nǝ̀ wwò atǝtǝ̌ bǝ̀ngyě betseme, nkǝ ndzwi a mbwo moo nǝ̀bǝ̀mǝ wwo.

43 And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? Zi anyu funǝ nnu mwò li ngǝ kǝ, ngǝ mma bǝ̀ Nfò wà yìi a ghàntǝ wa?

44 For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Mbǝ’ǝma tsuŋǝ̀ ma àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ zhǝ kuu ǝtugǝrǝ mwò la moo nǝbǝ̀mǝ mwò dza’à nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ̀.

45 Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.” Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi a mbwo wwò mbǝ’ǝma ò biŋǝ ngǝ ànyù zu ma Nywè a swiŋǝ a mbwo wwò bǝ dzwi.”

Advertisements

46 And Mary said: Màriyà swiŋǝ ngǝ,

"My soul proclaims the greatness of the Lord; Ntiŋǝ̀ wa fya ǝ̀lwenǝ̀ nghwe a mbwo Nywè;

47 my spirit rejoices in God my Savior àzhwe zha yɛ̀'ɛsǝ a nnu Nywe nkwesǝ̀ wa

48 for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: Mbǝ'ǝma à linǝ ŋu fà'a yi wu daŋǝ daŋǝ nǝ̀ ntiŋǝ̀ nshi'inǝ̌. Ə lonǝ senǝ mbyi ntsǝ̀mǝ bǝ toŋǝ wa nǝ Ŋwa'anǝ:

49 the Almighty has done great things for me and holy is his Name. Nywe wu ma à dzwi nǝ̀ mǝ̀tenǝ̀ mǝtsǝ̀mǝ̀ a ghǝ̀rǝ mǝ̀nyù mâ nghwe a mbwo mwò, Ə̀lwenǝ̀ yi bǝ wù ŋwà'anǝ̌.

50 He has mercy on those who fear him in every generation. atyǝ ǝkwènǝ mbyi ǹtsǝ̀mǝ̀ a komǝliŋnǝ̀ bǝ bu ma bwo bo yɛ.

51 He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their conceit.A dǝ̀sǝ mǝ̀tenǝ̀ mǝ mbwo myi nkǝ nsa'arǝ ngaŋǝ tǝ̌ nnu mǝmǝ ǝ̀bwu wwa.

52 He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly.A shwi'isǝ bǝ̀ bǎ nghwe alǝŋǝ bwo, nko'osǝ bǝ bǝ daŋǝ daŋǝ ndiŋǝ

53 He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. A fya ǝdzuŋǝ dzwà mboŋnǝ a mbwo bǝ̀ bu ma nji zaŋǝ wwa, nsǝ̀rǝ bǝ bǎ nghwe bwo ghǝ adàŋǝ̀ dàŋǝ.

54 He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy, A kwesǝ ŋu-fà'à yi Izuyɛl mbǝ'ǝma a wi'itǝ akha'anǝ zhi fǝ mǝ ko nǝ̀ mǝlìŋnǝ̀ wwa.


55 the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." Àkà'ànǝ zu ma a fya a mbwo bǝtàa binǝ̀ bâ nchyambì, a mbwo Abraham bwo bǝ̀ ǝ̀boo bi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀."

56 Mary remained with her about three months and then returned to her home. Mariya ti’i ndzwi bwo Alizàbènǝ̀ ma bǝ̀ŋorǝ bǝ tarǝ za’a mboŋǝ bǔ kwi yi abi zhǝ.

Advertisements

Latest Posts

Advertisements

pages

Advertisements

Leave a Reply

//dubzenom.com/4/6328012
Skip to content
%d bloggers like this: