//chalaips.com/4/6319538

Birth Celebration In Nkwen Culture – Anyu Ndyamoo

 Birth Celebration In Nkwen- Ǹdyâmoo

Məbâkoˀo alaˀa tsə dzwi ngə “mbaŋə nəlwenə bə moo”, moo kə bə la nəfonə fə memə alanə. Noŋsə Mənkwenə, lonə nguˀu alaˀa dəsə ngə boŋə bə jwe moo məmə alanə a bə aghuˀusə fə a mbwo ŋutsə̀mə̀ a məmə alanə wa. A bə nguˀu-alaˀa la mə̀ngye a tuˀunə bə mma bwo bə̀taa bwo kə nzhitə liŋə ədzuŋə moo, ma nə̀nguŋə nə moo, məmbòo moo, nkwi moo, məwurə mə moo. 

Fə̀ˀə̀ mə jwenə moo lya nkùˀu la bə mma kə  mya-moo kwɛ moo, ntiˀi zoˀo moo nə mə̀wurə mya nlanə nyorə yi nə mu ngə nnu zhì ə nluŋtə mbəˀəma ətsəˀə bikakə nguˀu dzwi. Mâbrə mborə tiˀi nunə nə atsaŋə nəngùŋə.  Bə tìˀi nwwâ nənguŋə zha bwo məmboo wwa, nchuˀu akuˀu nə məmboo wu. Ŋù yii ə zə moo la, bə fya nənguŋə a laa kə nto bə fya məwurə a nyuˀutə wə nkwurə. Ŋù tə chya yii ntoŋtə moo bə sǔ zhi nənguŋə nə moo nfya a mbwo zhə. Bə lanə nto mmu nə nkwi dzwa  ndya wu ma mabrə borə bwo moo dzwi wə ngə nnu moo nluŋtə mbəˀəma ətsəˀə dzwa nluŋətə bikakə nguˀu ma ə dzwi  sə̂nəwi li dzwi. Bə lâ  məjyə la bə niŋə nkhe mabrə mborə mə lanə  nyaˀatə̀ nkə niŋə njya zhi nə ngwoŋə yii ə ghaˀatə ma boŋə bə mya bə moo bə̀ŋnə nfərə wwa, ŋù ghanə yii mabrə mborə tiˀi nfusə məjyə nkhe zhə nfya nə zhə.

Boŋə bə jwe moo məmə àlanə̀ bə̀ bətsə̀mə̀ bə dorə nkə nchisə məsaˀa mə̀tsə̀mə̀ fə memə àlànə̀. Ngaŋə lanə nə bə̀tanka bwo fu məkwurə məkwurə yìi  ə zə moo. Bwo tiˀitə yìi la bâtsə tuˀunə məjyə nə nə̀kyi nə moo. bwo yii la bwo jyə nkə nyə məluˀu, ntiˀi maˀa mədzàŋə mə ndya-moo mbenə. Ŋùtsə̀mə̀ tiˀi nkwi nə ədorə ntiŋə zhə. Mabrə lya tə fɛ̌ yii a wìi àwundu bɛrə̀ zhi. Mə̀ndzàŋə mə ndya-moo mâtsə mə bə ngə:

Lo moo wwa nyinə zhə

  • Lòo moo wwa yìnə zhə lòo moo wwa nyii nə zhə,Lòo moo wwa nyii nə zhə ngə mbwo ma(mii) swaˀa ngə mə nkuwɛˀɛ moo lə.
  • Lòo moo wwa yìnə zhə lòo moo wwa nyii nə zhə,Lòo moo wwa nyii nə zhə ngə mə̀tùˀù ma(mii) swaˀa ngə mə nkuwɛˀɛ moo lə.
  • Lòo moo wwa yìnə zhə lòo moo wwa nyii nə zhə,Lòo moo wwa nyii nə zhə ngə mmi ma(mii) swàˀà ngə mə nzə moo lə.
  • Lòo moo wwa yìnə zhə lòo moo wwa nyii nə zhə,Lòo moo wwa nyii nə zhə ngə ndzə̀mə̀ za(zìi) swaˀa ngə mə mba moo lə.

Bə mya bə moo nə yìi ndya-moo la ghərə kə

  • Solo: Bə mya bə moo nə yìi ndya-moo la ghə̀rə kə?                                                    
  • All : Nə̀dorə lə  x2  sǔ moo, kuwɛ’ε moo, zoˀo moo, nə̀dorə lə x2

Chya nkwε mbì mə nsuu nnu moo

Solo: Chya la nkwε la mbì, mə nsu nnu moo nzo’o,

Chya la nkwε la mbì, mə nsu nnu moo nzo’o lə mboŋə kə zòŋə nə ndzə̀mə̀.

All:  Chya la nkwε la mbì, mə nsu nnu moo nzo’o,

Chya la nkwε la mbì, mə nsu nnu moo nzo’o lə mboŋə kə zòŋə̀ nə ndzə̀mə̀.

Nənguŋə nə moo
  • Nə̀ngùŋə̀ nə moo lə x2 nə̀nguŋə nə moo boŋə bi kwùrə nə̀ngùŋə nə moo lə.
  • solo: Nə̀ngùŋə nə moo boŋə bi kwurə nə̀ngùŋə yə əh.
Mə̀ndzàŋə̀ mә tsə̀msә moo – lullabies in Nkwen

Get them here

Tsәmə wwo muwi tssәmə wwo lә.

Ma wwò bә kwi lò wwo lə,

fya nәbòˀò nә ntə̀ntə̀ zhә lә.

ˀε  yεˀεsә, Yεˀε  yεˀεsә.

U u u u muwi ngoŋә

a bә fәlye  O lyε lә muwì ngòŋə̀,

a be nәkì o ki ntsәmә lә muwi ngòŋә

Nywè Ngoŋә jye â azuŋə nkrә wwo wu lә muwi ngoŋә

a bә fәlye  O lye lә muwi ngòŋə̀,

a bә nәkì o ki ntsәmә lә muwi ngòŋə̀.

Mèdzaŋə̀ mə lontә әboo a mbwo Nywè ala’a – Songs to beg children from God of our land.  

 

Song 1: Ngədzàŋə bwo Tandzàŋə

1) Solo: Ngə̀dzàŋə̀ bwo Tandzàŋə̀ bə azuŋə mə zoŋə lə,
All: wə yε eh, Ngə̀dzàŋə̀ bwo Tandzàŋə̀ bə azuŋə nə zoŋə lə, əh əh.
2) Solo: Məzoŋə məzoŋə Nywè ma’a mborə wu lə.
All: wə yε eh, məzoŋə məzoŋə Nywè ma’a mborə wu lə, əh əh.
3) Solo: À lye nəkhə̀ə̀ kyi wà lə.
All: wə yε eh, À lye nəkhə̀ə̀ khi wà lə, əh əh.
4) Solo: À frə̀ nkwi ntenuŋə̀ khi wa lə.
All: wə yε eh, à frə̀ nkwi ntenùŋə̀ khi wa lə əh əh
5) Solo: Mə lyə nkwi wa ntenùŋə̀ mə yìi nduŋə ndorə lə.
All: wə ye eh, lyə nkwi wa ntenùŋə̀ mə yìi nduŋə ndorə lə, əh əh.

Song 2: Mya Shikhe

a) Solo: Mya Shikhe lə tiŋə nkù məlù’ù mə nkaŋè mwo əh
All: Mya Shikhe lə tiŋə nkù məlù’ù mə nkaŋè mwo əh
b) Solo: nkaŋə zhə wwè wwo ngə nkaŋə wwo fèndzègèrə eh.
All: nkaŋè zhə wwè wwu ngə nkaŋè wwo fèndzègèrə
c) Solo: Mya Shikhe lə tiŋə nkù azuˀu Mbəfùŋə zhə eh
All: Mya Shikhe lə tiŋə nkù azuˀu Mbəfùŋə zhə
d) Solo: nkaŋə zhə wwè wwo ngə nkàŋè wwo fèndzègèrə eh.
All: nkaŋè zhə wwè wwu ngə nkàŋè wwo fèndzègèrə.

 

Birth Celebration In Nkwen- Ǹdyâmoo

 

More Aspects of the Nkwen Culture

 Birth Celebration In Nkwen- Ǹdyâmoo

 

Birth Celebration In Nkwen Culture – Anyu Ndyamoo

 Birth Celebration In Nkwen- Ǹdyâmoo Məbâkoˀo alaˀa tsə dzwi ngə “mbaŋə nəlwenə bə moo”, moo kə bə la nəfonə fə memə alanə. Noŋsə Mənkwenə, lonə nguˀu alaˀa dəsə ngə boŋə bə jwe moo məmə alanə a bə aghuˀusə fə a mbwo ŋutsə̀mə̀ a məmə alanə wa. A bə nguˀu-alaˀa la mə̀ngye a tuˀunə bə mmaContinue reading “Birth Celebration In Nkwen Culture – Anyu Ndyamoo”

Advertisements
REPORT THIS AD

My favorite type of weather

My favorite type of weather What is your favorite type of weather? This video shows my favorite type of weather TikTok     What do you think?   Category Archives: General Knowlege Revision Quizzes A Deeper Look On What Love Is What Love is about. A deeper look On what love is.   Share Twitter FacebookContinue reading “My favorite type of weather”

Multiplying And Dividing Mixed Fractions

A mixed fraction is made up of a whole number and a proper fraction. Improper fractions are usually converted to get mixed fractions. We can multiply and divided mixed fractions in different ways. Here are some examples.

RESPIRATION, TRANSPIRATION, AND THE ENVIRONMENT REVISION FOR KIDS 4 THROUGH 12

RESPIRATION, TRANSPIRATION, AND THE ENVIRONMENT REVISION FOR KIDS 4 THROUGH 12. IMPORTANCE OF RESPIRATION TO PLANTS.

Story 1 Kila Discovered The Secret

Kila Discovered The Secret story

Leave a Reply

//dubzenom.com/4/6328012
Skip to content
%d bloggers like this: