G-TYJ3NHVZW5

Good Friday Passion Of Our Lord In English and Nkwen

Good Friday Passion Of Our Lord in Nkwen and English

View post to subscribe to site newsletter.

Responsorial Psalm, Gospel Acclamation and Passion For Good Friday Year A

 Good Friday Psalm and Passion https://open.acast.com/public/streams/62868b6a9126f90014cf8b01/episodes/642329b61d4b8a0011fd7fa6.mp3   – Psalms 31:2, 6, 12-13, 15-16, 17, 25 R. (Luke 23:46) Father, into your hands I commend my spirit. 2  In you, O LORD, I take refuge; let me never be put to shame. In your justice rescue me. 6  Into your hands I commend my spirit; youContinue reading “Responsorial Psalm, Gospel Acclamation and Passion For Good Friday Year A”

View post to subscribe to site newsletter.

Birth Celebration In Nkwen Culture – Anyu Ndyamoo

 Birth Celebration In Nkwen- Ǹdyâmoo Məbâkoˀo alaˀa tsə dzwi ngə “mbaŋə nəlwenə bə moo”, moo kə bə la nəfonə fə memə alanə. Noŋsə Mənkwenə, lonə nguˀu alaˀa dəsə ngə boŋə bə jwe moo məmə alanə a bə aghuˀusə fə a mbwo ŋutsə̀mə̀ a məmə alanə wa. A bə nguˀu-alaˀa la mə̀ngye a tuˀunə bə mmaContinue reading “Birth Celebration In Nkwen Culture – Anyu Ndyamoo”

Psalm, Gospel and Gospel Acclamation For Holy Thursday Evening Mass of the Lord’s Supper Year A

Responsorial Psalm For Holy Thursday Evening Mass of the Lord’s Supper Year C

View post to subscribe to site newsletter.

%d bloggers like this: