G-E947FMJPKL

Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom of the old

Daily wise saying in Nkwen Language

Daily Wise Saying In Nkwen (Mǝbǎkò’ò Sènǝ). An attempt to expantiate on the Wisdom of the Old or Wisdom of our Forefathers.

Nkwen Language Handbook

Nkwen Language Podcast

Mǝbǎkò’ò Senǝ  March 29, 2023  Àbwo bikàkǝ ntsu adàŋə̀ dàŋə nko’o

Ndǝ̀mǝ wà, boŋǝ ŋù yii nghantǝ wwo, o fyâ nyenǝ azuŋǝ; kâ a khǝ bǝ la, a ma’à ntsǔ zhǝ. O fya nkyi a nyǝ. Àbwo ma kò’o ntsu daŋǝ danǝ, a ko’o lya tô ngòŋǝ̀, la a ko’o nǝ nyǝnǝ̀ zuŋǝ. àyὲ’ὲsǝ̀ yii

Mǝbǎkò’ò Senǝ  March 28, 2023  Ǹdya tə̀ sa’anə̀ bə awε̌ ŋu.

Muwi, boŋǝ bu tε ndwi ndya bə bya kə ngha’atə boŋǝ buu bə za kə boŋnə̌. A bə aghəmə wu ma ətyə dzwu kwa’atə anyu nzəŋə ghə alaa mo’o a bonnə biŋə.

A kə lya mbə aghəmə wu ma ətyə dwa’arə, adwà’àrə̀ yii. Aghǝ̀mə̀ tsə bwo sa’anə̀ mboŋǝ bǔ biŋnə. Lya ma mədzwinə ndya ya’atə bə. Bu təkhə’ə nsa’anə bu swa’a nduŋə nchisə.  Mbə’əma mə̀ dzwinə̀ nə bə̀ boŋə nhyàtə̀ mə dzwinə̀ wwò-wwò

Mǝbǎkò’ò Senǝ  March 27, 2023  Bǝ̌ tyə mbenə mə ndya bə nə̀ ngrə̀-məkwε.

Tanka wà, Boŋǝ bǔ ndǝ̀mǝ wwò tǝ nsa’anǝ, kǝ̀ tǝ tyǝnǝ, ò tǝ bòŋnǝ ò myi mǝ̀tuwè̀ mbà. O tǝ fuu yi ò kǝ nǝ fuu ǝ zaŋǝ susu.

Mbǝ’ǝma ndǝ̀mǝ wwò tε̌ mbǝ ndǝ̀mǝ̀ wwò. O lya kǝ̌ tǝ khǝ̀’ǝ fὲ’ε mya nǝ̀lǐ yε̌.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  March 26, 2023  Ǹchə̀ ngwo dzwi nə ngwo.

Bə̀ləmə ba, boŋə ŋù tə tèntə tyə, kə̀ tə ghə̀rə aghàbə̀rə̂ mənyù, kə tə swà’àtə əlàrə̀, kə̀ tə kə bù’utə mənyù, bə təə yi a ka zu’u, bə mὲ’ὲtə̀.

À chə̌  lya àtyə̂bə̀ŋə̀ zhi.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  March 25, 2023 Boŋə ò ka kù’u bǔ ŋù tòŋə̀ ò kàkə ǹfὲ’ὲ njya zhì zhi.

Ndə̀mə, Ò kə nta’a yi nə tiŋǝ shi’i ngə lyi ŋu nshi’inə kə ŋu tə̀boŋə mbǎ.

Ghǝ̀tə̀ nəbenə zhə zà’a mboŋǝ zhi ngə à bə ŋù nshi’ìnə̀ kə̀ wù tə̀bòŋə̀.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  March 24, 2023 Boŋə ò ka ndya dzwi bə bǐtə̀ ǹjyǎ zhə̀ nə̌ nkyǐ.

Ndə̀mnə, boŋə o bə ŋù nkùŋsə̀, a bə njwe nkùŋsə̀ ò ku ndya nə̀ fə̀’ə̀.

Boŋə ò ngha’a nyii nchya fə̀’ə̀ boŋə o kə gha’a nyə əlwi məlù’ù. À wa bə tε ngha nnà kə nkabə, zhə̀ khə̌tə̀.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  March 23, 2023   Zə Məkù nə̀ Njwe.

Ndǝ̀mǝ wà, À zàŋsə̀ nkwi a boŋə susu. Mə khə nə əlàrə̀ kə mbə mbuŋə̀ nshi’inə̌.

Ò ghǝ adi’i o zaŋsə̀ nkwi. Ò tiŋə adi’i nzə əlàrə tə yii ò lyə wwo.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  March 22, 2023  Àwuŋə nə̀ tə kwi afò a ǹnà kàkə̌ m̀yə̀.

Ndǝ̀mǝ wà, O ghǝ adi’i ajyǝ, o jyǝ nkǝ nyǝ mu ma mǝ ku’unǝ a ǹnu wwò nkwi wwo. O kǝ nǝ ti’i jye, nye ǝlye adi’i wu mbǝ’ǝma ò zǝ ngǝ ajye zha lanǝ mbri ngha’a.

Mǝbǎkò’ò Senǝ March 21, 2023 Fya a zuŋə a mbwo ŋù wu ma a zhi ǹdwènə̀.

Mǝ̀liŋnǝ̀ a zuŋǝ zhǝ nshi’inǝ̀ boŋǝ susu. Bǝ̀ bǝ zǝ nnu zha mbonkǝ, mbǝ’ǝma bǝ̀ koŋǝ mǝ zǝnǝ̌ mbǝ zù ma ŋù liŋǝ azuŋǝ̀ zhi nshi’inǝ̌. A ŋù ntsǝ̀mǝ̀ ti’i ngherǝtǝ wwo.

Mǝbǎkò’ò Sànǝ March 20, 2023 Ò tə kuu moo ŋù ò jwe wwò.

Aliŋǝ chya nkyi.  Moo bǝ ya’a kasǝ yi linǝ atàa bwo mya njwe yε, kǝ̌ nline yii ti’ì ngho’o ǝkwo kǝ fǝlùŋǝ.

O bǝ nlìnǝ̀ moo wwo, ò kǝ yi nǝ̀ fὲrǝ. A bǝ bǝ ànyù aliŋǝ.

Mǝbǎkò’ò SèMarch 19, 2023 – Ngwo nə̀ kǎ moo ngwo dàŋə njwe.

Mbὲ̀rǝ ya’a njwe mbεrǝ. Ŋu mǝ̀tenǝ̀ ya’a njwe ŋu metenè.

ŋù mǝ̀chii kǝ nya’a njwe ŋu mǝ̀chìi. Moo ya’a mbě mbuŋǝ ǝtàa yì kǝ zǝ mma yε.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  March 18, 2023  Moo tə̀ zu’ù̀ ǹtǝ̀ǝ mya, kù zhə̀ nsansə̌.

Moo, zu’ù̀ ǹtǝ̀ǝ m̀ma wwò bwo etaa wwò mba, mbe’ema ànyù ntsǝ̀mǝ̀ zu ma o ghǝ̀rè̀, wwò moo zǝ. Ò ka zu’ù̀, wwò moo lye kàkǝ yi zhǝ̀ ke zu’u. A mǝ̀liŋnǝ̀ wu ma o niŋǝ mǝntiŋǝ bǝ̀tàa bwo lyǝ̀ nkǝ yii a ntiŋǝ wwò.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ March 17, 2023 – Boŋə mbì’ìnə̀ kàkə atyə̌ chyà.

Mǝ̀ngye tε mbǝ mǝ̀nghě, mǝ̀mbaŋnǝ̀ kǝ mbǝ mǝ̀mbaŋǝ̌. Nywè a fusǝ̀ ngi mò’o a nnu mǝ̀mbaŋnǝ̀ nghwurǝ̀ mǝ̀ngye wǝ. Boŋǝ mǝ̀ngye kakǝ mǝ̀mbaŋnǝ̀ bǝ.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ March 16, 2023 – M̀bàŋə̀ nə̀lwenə̀ a moo.

Nǝ̀lwènǝ bǝ ànyu ŋu ntsǝ̀mǝ̀. Bǝ jwe wwo senǝ boŋǝ a tǝ bǝ ezo o tε nkǝ lwentǝ. Moo, linǝ ǝtaa wwò bwo mma wwò a nǝlwenǝ bwo mbà. Kǝ nlinǝ bǝtàa bwo bǝma bwo fǝ mǝmǝ alànǝ a nǝlwenǝ bwo,  mbǝ’ǝma Nywè a bikakǝ moo a mbwo ŋu tsǝmǝ̀ fya.

 

Daily Wise Saying In Nkwen

 

Daily wise saying in Nkwen Language

4 thoughts on “Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom of the old

  1. Pingback: Poems About Life

Leave a Reply

%d bloggers like this: