Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Solemnity of The Assumption of the Blessed Virgin Mary

https://anchor.fm/nwufor

August 15 2021

Gospel – Luke 1:39-56

39 Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, 

40 where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. 

41 When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, 

42 cried out in a loud voice and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. 

43 And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? 

44 For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. 

45 Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.” 

46 And Mary said: 

"My soul proclaims the greatness of the Lord; 

47 my spirit rejoices in God my Savior 

48 for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: 

49 the Almighty has done great things for me and holy is his Name. 

50 He has mercy on those who fear him in every generation.  

51 He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their conceit.

52 He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly.

53 He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. 

54 He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy, 

55 the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." 

56 Mary remained with her about three months and then returned to her home. 

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Lukaə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:41-51

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

39  A fǝ’ǝ wu wwa, Mariya lɛrǝ̀ nnu zhi nfu ntiŋǝ nǝtenǝ̀ nǝ̀tenǝ̀, nchya ala’a-nta’a nghǝ nku’u fǝfǝ nǝkwurǝ tsǝ ma nǝ dzwi fǝfǝ Dzudiyà,

40  A kuu ndya Zàkàriyà wu nti’i ntsɛ’ɛtǝ Àlisàbènǝ̀.

41  Ma Àlizàbèbǝ̀ zu’u àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ Mariyà la moo nǝbǝ̀mǝ zhǝ dza’a nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ. Alisàbènǝ̀ ti’i nluu nǝ Azhwe zǝ Ŋwa’anǝ,

42 nti’i nswiŋǝ nǝtènǝ̀ ngǝ “Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi nǝ̀ wwò atǝtǝ̌ bǝ̀ngyě betseme, nkǝ ndzwi a mbwo moo nǝ̀bǝ̀mǝ wwo.

43  Zi anyu funǝ nnu mwò li ngǝ kǝ, ngǝ mma bǝ̀ Nfò wà yìi a ghàntǝ wa?

44 Mbǝ’ǝma tsuŋǝ̀ ma àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ zhǝ kuu ǝtugǝrǝ mwò la moo nǝbǝ̀mǝ mwò dza’à nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ̀.

45 Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi a mbwo wwò mbǝ’ǝma ò biŋǝ ngǝ ànyù zu ma Nywè a swiŋǝ a mbwo wwò bǝ dzwi.”

46 Màriyà swiŋǝ ngǝ,

"Ntiŋǝ̀ wa fya ǝ̀lwenǝ̀ nghwe a mbwo Nywè;

47  àzhwe zha yɛ̀'ɛsǝ a nnu Nywe nkwesǝ̀ wa

48  Mbǝ'ǝma à linǝ ŋu fà'a yi wu daŋǝ daŋǝ nǝ̀ ntiŋǝ̀ nshi'inǝ̌.  Ə lonǝ senǝ mbyi ntsǝ̀mǝ bǝ toŋǝ wa nǝ Ŋwa'anǝ:

49  Nywe wu ma à dzwi nǝ̀ mǝ̀tenǝ̀ mǝtsǝ̀mǝ̀ a ghǝ̀rǝ mǝ̀nyù mâ nghwe a mbwo mwò, Ə̀lwenǝ̀ yi bǝ wù ŋwà'anǝ̌. 

50   atyǝ ǝkwènǝ mbyi ǹtsǝ̀mǝ̀ a komǝliŋnǝ̀ bǝ bu ma bwo bo yɛ. 

51 A dǝ̀sǝ mǝ̀tenǝ̀ mǝ mbwo myi nkǝ nsa'arǝ ngaŋǝ tǝ̌ nnu mǝmǝ ǝ̀bwu wwa.  

52 A shwi'isǝ bǝ̀ bǎ nghwe alǝŋǝ bwo, nko'osǝ bǝ bǝ daŋǝ daŋǝ ndiŋǝ.

53 A fya ǝdzuŋǝ dzwà mboŋnǝ a mbwo bǝ̀ bu ma nji zaŋǝ wwa, nsǝ̀rǝ bǝ bǎ nghwe bwo ghǝ adàŋǝ̀ dàŋǝ. 

54  A kwesǝ ŋu-fà'à yi Izuyɛl mbǝ'ǝma a wi'itǝ akha'anǝ zhi fǝ mǝ ko nǝ̀ mǝlìŋnǝ̀ wwa. 

55 Àkà'ànǝ zu ma a fya a mbwo bǝtàa binǝ̀ bâ nchyambì,  a mbwo Abraham bwo bǝ̀ ǝ̀boo bi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀."

56 Mariya ti’i ndzwi bwo Alizàbènǝ̀ ma bǝ̀ŋorǝ bǝ tarǝ za’a mboŋǝ bǔ kwi yi abi zhǝ.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

39 Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, A fǝ’ǝ wu wwa, Mariya lɛrǝ̀ nnu zhi nfu ntiŋǝ nǝtenǝ̀ nǝ̀tenǝ̀, nchya ala’a-nta’a nghǝ nku’u fǝfǝ nǝkwurǝ tsǝ ma nǝ dzwi fǝfǝ Dzudiyà,

40 where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. A kuu ndya Zàkàriyà wu nti’i ntsɛ’ɛtǝ Àlisàbènǝ̀.

41 When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, Ma Àlizàbèbǝ̀ zu’u àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ Mariyà la moo nǝbǝ̀mǝ zhǝ dza’a nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ. Alisàbènǝ̀ ti’i nluu nǝ Azhwe zǝ Ŋwa’anǝ,

42 cried out in a loud voice and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. nti’i nswiŋǝ nǝtènǝ̀ ngǝ “Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi nǝ̀ wwò atǝtǝ̌ bǝ̀ngyě betseme, nkǝ ndzwi a mbwo moo nǝ̀bǝ̀mǝ wwo.

43 And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? Zi anyu funǝ nnu mwò li ngǝ kǝ, ngǝ mma bǝ̀ Nfò wà yìi a ghàntǝ wa?

44 For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Mbǝ’ǝma tsuŋǝ̀ ma àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ zhǝ kuu ǝtugǝrǝ mwò la moo nǝbǝ̀mǝ mwò dza’à nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ̀.

45 Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.” Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi a mbwo wwò mbǝ’ǝma ò biŋǝ ngǝ ànyù zu ma Nywè a swiŋǝ a mbwo wwò bǝ dzwi.”

46 And Mary said: Màriyà swiŋǝ ngǝ,

"My soul proclaims the greatness of the Lord; Ntiŋǝ̀ wa fya ǝ̀lwenǝ̀ nghwe a mbwo Nywè;

47 my spirit rejoices in God my Savior àzhwe zha yɛ̀'ɛsǝ a nnu Nywe nkwesǝ̀ wa

48 for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: Mbǝ'ǝma à linǝ ŋu fà'a yi wu daŋǝ daŋǝ nǝ̀ ntiŋǝ̀ nshi'inǝ̌. Ə lonǝ senǝ mbyi ntsǝ̀mǝ bǝ toŋǝ wa nǝ Ŋwa'anǝ:

49 the Almighty has done great things for me and holy is his Name. Nywe wu ma à dzwi nǝ̀ mǝ̀tenǝ̀ mǝtsǝ̀mǝ̀ a ghǝ̀rǝ mǝ̀nyù mâ nghwe a mbwo mwò, Ə̀lwenǝ̀ yi bǝ wù ŋwà'anǝ̌.

50 He has mercy on those who fear him in every generation. atyǝ ǝkwènǝ mbyi ǹtsǝ̀mǝ̀ a komǝliŋnǝ̀ bǝ bu ma bwo bo yɛ.

51 He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their conceit.A dǝ̀sǝ mǝ̀tenǝ̀ mǝ mbwo myi nkǝ nsa'arǝ ngaŋǝ tǝ̌ nnu mǝmǝ ǝ̀bwu wwa.

52 He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly.A shwi'isǝ bǝ̀ bǎ nghwe alǝŋǝ bwo, nko'osǝ bǝ bǝ daŋǝ daŋǝ ndiŋǝ

53 He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. A fya ǝdzuŋǝ dzwà mboŋnǝ a mbwo bǝ̀ bu ma nji zaŋǝ wwa, nsǝ̀rǝ bǝ bǎ nghwe bwo ghǝ adàŋǝ̀ dàŋǝ.

54 He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy, A kwesǝ ŋu-fà'à yi Izuyɛl mbǝ'ǝma a wi'itǝ akha'anǝ zhi fǝ mǝ ko nǝ̀ mǝlìŋnǝ̀ wwa.


55 the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." Àkà'ànǝ zu ma a fya a mbwo bǝtàa binǝ̀ bâ nchyambì, a mbwo Abraham bwo bǝ̀ ǝ̀boo bi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀."

56 Mary remained with her about three months and then returned to her home. Mariya ti’i ndzwi bwo Alizàbènǝ̀ ma bǝ̀ŋorǝ bǝ tarǝ za’a mboŋǝ bǔ kwi yi abi zhǝ.

Sunday Gospel Reading in Nkwen https://www.youtube.com/watch?v=t2ULxUPplXg&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

Wise Sayings in Nkwen Language part 3

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

“Ǹchə̀ ngwo dzwi nə ngwo.”

The dog’s curse is on itself. (Do not revenge)

Other Wise Sayings in Nkwen

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

1fə̀li’i dzwi ndyâ.There is smoke in the house. There is a stranger in the house.
2Azuŋə zuma ntiŋkaŋə nunə nshye nzə boŋə məŋkhə kə a tiŋə ndəŋə, boŋə a kakə zə.While an elder sees while sitting even if a child climbs a tree he cannot see.
3Nchyambi moo ŋù bə ndəmə yε.A man’s first child is his brother or sister.
4Boŋə o ka wwò ò kakə mbàŋə bə.If you do not fall you cannot pick a stick.
5Boŋə fənyə tya wwo ò  zə ŋwεŋwε tsətsuŋə ò khə.If a snake bites you, you will run when you see a worm.
6Mmi mə kwi’ifò ə̀fwò məyii.The eyes of a Kwifor (Palace Masquerade of Authority) are the grasses.
7Ngamə ləmətə nzεrə wwε nəkàŋəThe discussion in the house was interesting that caused the thief to laugh from the ceiling.
8Nkabə bwo ŋù nə kakə mboŋnə.Somebody cannot discuss with money.
9Akòŋnə chya nkabə.Love is important than money.
10Abwo mo’o bikàkə nəbu’u nkwεrə.One hand cannot tie a bundle.
11Nkabə ŋu bə̀ bi.A man’s money is in his people.
12Boŋə njə̀ ka ala’a kuu bəkəmə jyə kə̀?If there are no defaulters what will kingmakers eat? If there are no fines or penalties what will the government benefit?
13Nəzo’o bə əkwerə ntiŋəMarriage is perseverance.
14Bεnə abàà  zhə adi’i wuma abwo zhə bə kù’ù wə .Hang your bag where your hand can reach.
15Bə lεrə lεrə nshye wi . We are only tallying in this world.
16Azuŋə nshi’inə nə kakə nlεrətǝ .Good things never last.
17Fə̀lya ndə̀mǝ nə̀wwo.Sleep is the brother/sister to death.
18Ò təmə akù zhə  a bânǝ̀ ngo’o.If you hid your foot, let the stone break. 
19Boŋə ò zii abi boŋə o bə jyə məjyə mə moo.If you spend your day at home, you will eat the child’s food.
20Njwe mbə̀ŋə a zhi nshye.A rainy day is known by the earth.
21Ǹnà fa zanə bə zə̀ mə̀ konə̀ .The animal that separates from the others is bound to be caught.
22Abenə – mfò boŋə bəgwè.The King’s dance is good for the comedians.
23Swigərə a dzwi ma mmu maכboŋə  ə tô nta’a.Gossiping is a wild fire that can burn a hill.
24Fə̀saŋə fəmo’o bikakə ndyâ nzi.A single broom stick cannot sweep the house.
25Ǹnà bika nshye nwwo mbəŋnə tə fə̀ngò’ò.Meat cannot fall down and it’s picked up without sand.
26Àwuŋə ǹtsə̀mə̀ boŋə nə awuŋə nkà’à.For a hunting expedition to be successful young hunters must be present.
27boŋǝ abarə ndya bonə mbyi noŋə̀ wǝ.If the backyard is good goats will lie on.
28Ntâ ti bitə bə’ənə lya səŋə kə ndarə yε.The branch broke just when the bird was taking off.
29Taa mbə̀ŋə̀ nə gha.Protect yourself from the rain when it is still far off.
30Tso’o  atsə̀’ətyə nkwε maku’u wwò.Remove your cap and take something to eat.
31Tu’u nkyi məmə nkhe.Carry water in a basket.
32Kəfəmə ghǝ̀rə anyù nə anyù.The bee is doing something for something.
33Mayàbǝ̀ be anyu ngu’u .Love issues are things of the past.
34Ba wwo bə təmə nzεrə.Make way and let the thief be caught.
35Chyâ ndzəmə fὲrə̀ nkwurə aborə nəngùŋə.Eat premature plantains because of the wind..
36Ngwo tyǝnǝ a nǝ akwεǎ.If you hear dogs fighting, there is a bone.
37Boŋǝ ò lεrə  ntenə ò chə nkwi dzwâ mfye.If you stay out of home for long you may harvest wet wood.
38kə alə’ərə zhə nə khə chyâ.Don’t run faster than your shadow.
39Mε’ε azuŋə mbə azuŋə.Throw something to pick something.
40ndiŋə ntsəmə dzwi nǝ taŋka yε.Every witch/wizard has a friend.
41Ǹna mângòŋə bikàkə ntaŋə.Meat for many is not tough. A task for many people is never difficult.
42Ntsǔ kwurə əkwε.A mouth that eats bones. (empty talking)
Wise sayings in nkwen Language

More on wise Sayings in Nkwen

Other Wise Sayings in Nkwen

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

More On Wise Sayings In Nkwen

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Boŋə ò ka kù’u bǔ ŋù tòŋə ò kàkə̌ ǹfὲ’ὲ njya zhì zhi.If you’ve never eaten achu’u with someone you’ll never know how he licks the soup. (If you’ve never lived with someone, you’ll never know his/her attitude.)

Wise Sayings in Nkwen Language part 3

1. Ŋùdàŋə tuŋə afəmə ŋùdàŋə̀ wu’usə mə̀gə̀’ə̀ mi.Someone is blowing the trumpet and another is raising the jaws. (Said when someone wants to take credits on the good acts of another.)
2. Bə kuu nkyi kǎ məkǔ nfǝ’ǝ.  Legs are not measured when entering water. (Meaning abilities are not the same. You do only what you are able to. You don’t need to compare yourself with others.)
3. Àghàngà̀ŋə̀ zu’u ngaŋə̀Only those who hear the language understand. (Said in a situation where only part of a gathering understands what is said. When a message is passed on in an idiomatic way that only particular people present could hear and understand.
5. Boŋə ò banǝ ntenə ò jwe nkwu.If you hate a living being, then you’ll bring forth a death one. (If you refuse the truth, that is the beginning of evil or you give rise to evil.
6. Əzduŋə nshye chya tsε’ε adaŋə adaŋə.Earthly things pass away. (Said in situations when generosity is expected or when someone refuses to be generous)
7. Ŋkyi luu a nə̀ awigə̀rə̂.It is the runoff that makes the river full. (Said when a crowd or a thing is needed as part of a situation just to make things move.)
8. Ə̀̀̀̀̀nywe bənkhə tsə be mbà’ambà’à.A young man’s cutlass is sharp only in the morning. (The young get discouraged easily)
9. Əbòŋnə bya-bya zoŋə a ndzèmə nzεrə.Babbling follows a thief. (If someone says so many things almost at the same time, then he/she is probably guilty.)
10. Ǹghə̀ kwo məmə tὲrə̀A calabash jar or wine gourd is broken inside the wine pot. (Said as a regret when something bad happens in a situation that blames cannot be laid on)
11. O dzwi afo nchə̀ o kə bəkwu nsəŋə.While on a battle front don’t count the dead. (If you’ve embarked in doing something, don’t give room to discouragement or allow difficulties to discourage you).
12. O təmə nna o zoŋə nə̀ aliŋə.If you’ve shot an animal, follow the blood. (If you have started something, continue till the end.)
13. Boŋə ntoŋə wwo tə lwε’ɛtə boŋə o bə lya ku ndyâ mə̀shà.If you have and appetizing throat, you will enter a cult. (If you are a power monger or long for wealth at all cause, you may frustrate your life by joining a cult before you know.)
14. Njwe laa mə̀nyù laa.As the day breaks, so do events. (As we live, so do we and things that surround us change.)
15. Azuŋə abàa wwò niŋə àkù zhə.Something is put into your bag by your legs. (If you have got a present somewhere you’ve been, it’s thanks to your legs that took you there.)
16. Bə bikakə ngwu məmə nkəmə nsəŋə.Fowls cannot be counted in a cage. (Said in connection to transparency when everybody needs to see what is presented.)
17. Ncu’u ətyə forə bə nkonə yε.What saves the rat is its tail. (When there is just a narrow space for one to use in order to escape danger. In a situation where you sense danger or when there is high possibility of danger, say this and leave)
18. Njwe afò bə̀zεrə bə njwe-la’à.A farm day for a thief is the country Sunday. (Meaning, a thief only goes on mission when he knows no one is there to see him/her)
19. Boŋə o kakə nkuŋə̀-tyə li’isə̀.You cannot fool a barber. (You can’t deceive someone who renders a more often service to you for you shall surely go back the him)
20. Nəwo nə ŋu fəmə kii zhə la zə ŋu nkabə kii be bâdaŋə.A poor man weeps for his dead but that of a reach man is mourned by others. (A poor person’s pain or difficulty is not the concern of many as compared to that of a rich or popular person.)
21. Aya afò məjyə nə ka nsaa.The way to a food crop farm is never too far. (We are never discouraged to go where there are rewards or benefits.)
 22. Əboo bə mbwo bikàke kù’ùtə̀.Fingers are not the same. (Meaning abilities are not the same. You do only what you are able to. You don’t need to compare yourself with others.)
Wise Saying in Nkwen Language

Other wise Sayings in Nkwen

Nkwen Language Lesson
More lessons for kids 1 – 12 https://www.youtube.com/watch?v=RXBTPJCtQLQ&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk
Music by Taminang Therese and Nkwen Language lessons https://www.youtube.com/watch?v=dc8rWv73yu4&list=PL_ihUsy6_PLL97Zdkho2kVy3FL_3S-5dI Sensitization on Covid 19 in Nkwen

More on Wise Sayings in Nkwen