G-E947FMJPKL

Collective, Uncountable, Abstract Nouns in Nkwen Language

àtàrə̀ bəsəŋə    – a flock of birds Collective Nouns Ndurǝ-ǝdzuŋǝ̀ ǹkàa nyǔ  – a swamp of bees ǹgəŋə məmbǒ  – a bunch of bananas àtàrə nko’òndzə̀mə̀ – a herd of cattle àtàrə̀ bəsəŋə    – a flock of birds ǹno bə     –  a crowd of people ǹgəŋə nəngùŋə  – a bunch of  plantains nə̀bəŋə nə ndə̀ŋə  – a bunch ofContinue reading “Collective, Uncountable, Abstract Nouns in Nkwen Language”

%d bloggers like this: