Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:2-16 Or Mark 10:2-12

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

a couple in white dress standing in view of the mountain

October 3 2021

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – Mark 10:2-16

https://youtu.be/nA4wR5FG_uY

2 The Pharisees approached Jesus and asked, “Is it lawful for a husband to divorce his wife?” They were testing him.  

3 He said to them in reply, “What did Moses command you?”  

4 They replied, “Moses permitted a husband to write a bill of divorce and dismiss her

5 But Jesus told them, “Because of the hardness of your hearts he wrote you this commandment.

6 But from the beginning of creation, God made them male and female.

7 For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife,

8 and the two shall become one flesh. So they are no longer two but one flesh.

9 Therefore what God has joined together, no human being must separate.”

10 In the house the disciples again questioned Jesus about this.

11 He said to them, “Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her;

12 and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.”

13 And people were bringing children to him that he might touch them, but the disciples rebuked them.

14 When Jesus saw this he became indignant and said to them, “Let the children come to me; do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these.

15 Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it.”

16 Then he embraced them and blessed them, placing his hands on them.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 10:2-16

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fəˀə̀ wu wwa,

2 Bə̀farasi bwo yìi a mbwo Yesù mə kwàˀàrənə̀ yi, mbiŋsə yi ngə, “Ntə̀ə la də̀sə ngə boŋə ŋù sərə mə̀ngye yì?”

3 Yesù a kwe a mbwo bwo ngə, “Mose lyǝ nswiŋǝ a ngǝ kǝ̀ a mbwo buu?”

4 Bwo kwe a mbwo zhə ngə, “Muse kə̀ biŋə ngə boŋə ŋù fya àŋwàˀàrə̀ sà’àrǝ nǝzo’o a mbwo mə̀ngye yì ntiˀi nsərə yɛ.”

5 Yesù tiˀi nswiŋə a mbwo bwo ngə, “Mose swiŋǝ li a mbəˀə məntiŋǝ mə tǝbòŋǝ̀ mu ma bù dzwi nǝ̀ mu.

6 La nǝ mǝ̀zhìtǝnǝ̀ ma Nywe a ma’a nshye zi, â ghərə bə, məmbaŋnə̀ bwo mə̀ngyě.

7 Mbəˀə anyù zu zǐ, ŋù bə mɛˀɛtə ətàa yi bwo mmǎ yi tiˀi dzwi bwo mə̀ngyě yɛ,

8 a bwo bəbya tiˀi mbə nnu moˀo. Əlya bwo bə kakə bəbya bri bə, la bə nnu moˀo.

9 Əlya, àzuŋə zu ma Nywe a kùŋsə â ŋùdàŋə kə sàˀàrə̌.”

10 Ma bwo bùu ndya la, ngaŋə-kù Yesù bû mbiŋsə yi nə anyù nəzoˀo zǐ.

11 Yesù a swiŋə a mbwo bwo ngə, “Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma à sə̀rə məngye yì nlo wu dàŋə̀, a ghə̀rə əbwu nnu mǝ̀ngye yɛ.

12 Məngye wu kə̌ mɛˀɛ nduŋə yì nzo’o ŋu dàŋə̀, à kə̌ nghə̀rə a əbwu.”

Bə̀ ti’i nkə yìi nə bənkhə a mbwo Yesù ngə â ŋa wwa, la ngaŋə-kù dzwi sə̀rə wwa.

14 Yesù a shwesə̀ ntòŋə̀ mbəˀə anyù zu ma a zə ngaŋə-kù dzwi ghə̀rə la, ntiˀi nswiŋə a mbwo ngə, “mɛ̀ˀɛ̀tənə̀ əboo bya bwo yii a mbwo mwo. Kə nə wwa bǔ sərə mbəˀəma alaˀa nəfònə Nywe dzwi a mbwo bə̀ bu ma bwo dzwi ma ǝ̀bənkhə lǐ.

15 Nə nkoˀonyù, mə swiŋə a mbwo bù ngə, ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma à bikàkə nəfònə̀ nə Nywe mâ mənkhə biŋǝ, à dzwi kàkə wu kuu.” 16Yesù tiˀi nswirǝtǝ əboo bǔ, nnoŋsə mbwo myi atyə bwo mfwo wwa.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

2 The Pharisees approached Jesus and asked, “Is it lawful for a husband to divorce his wife?” They were testing him. A fəˀə̀ wu wwa, Bə̀farasi bwo yìi a mbwo Yesù mə kwàˀàrənə̀ yi, mbiŋsə yi ngə, “Ntə̀ə la də̀sə ngə boŋə ŋù sərə mə̀ngye yì?”

3 He said to them in reply, “What did Moses command you?” Yesù a kwe a mbwo bwo ngə, “Mose lyǝ nswiŋǝ a ngǝ kǝ̀ a mbwo buu?”

4 They replied, “Moses permitted a husband to write a bill of divorce and dismiss her.” Bwo kwe a mbwo zhə ngə, “Muse kə̀ biŋə ngə boŋə ŋù fya àŋwàˀàrə̀ sà’àrǝ nǝzo’o a mbwo mə̀ngye yì ntiˀi nsərə yɛ.”

5 But Jesus told them, “Because of the hardness of your hearts he wrote you this commandment. Yesù tiˀi nswiŋə a mbwo bwo ngə, “Mose swiŋǝ li a mbəˀə məntiŋǝ mə tǝbòŋǝ̀ mu ma bù dzwi nǝ̀ mu.

6 But from the beginning of creation, God made them male and female. La nǝ mǝ̀zhìtǝnǝ̀ ma Nywe a ma’a nshye zi, â ghərə bə, məmbaŋnə̀ bwo mə̀ngyě.

7 For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, Mbəˀə anyù zu zǐ, ŋù bə mɛˀɛtə ətàa yi bwo mmǎ yi tiˀi dzwi bwo mə̀ngyě yɛ,

8 and the two shall become one flesh. So they are no longer two but one flesh. a bwo bəbya tiˀi mbə nnu moˀo. Əlya bwo bə kakə bəbya bri bə, la bə nnu moˀo.

9 Therefore what God has joined together, no human being must separate.” Əlya, àzuŋə zu ma Nywe a kùŋsə â ŋùdàŋə kə sàˀàrə̌.” 

10 In the house the disciples again questioned Jesus about this. Ma bwo bwo bùu ndya la, ngaŋə-kù Yesù bû mbiŋsə yi nə anyù nəzoˀo zǐ.

11 He said to them, “Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her; Yesù a swiŋə a mbwo bwo ngə, “Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma à sə̀rə məngye yì nlo wu dàŋə̀, a ghə̀rə əbwu nnu mǝ̀ngye yɛ.

12 and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.” Məngye wu kə̌ mɛˀɛ nduŋə yì nzo’o ŋu dàŋə̀, à kə̌ nghə̀rə a əbwu.

13 And people were bringing children to him that he might touch them, but the disciples rebuked them. Bə̀ ti’i nkə yìi nə bənkhə a mbwo Yesù ngə â ŋa wwa, la ngaŋə-kù dzwi sə̀rə wwa.

14 When Jesus saw this he became indignant and said to them, “Let the children come to me; do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these. Yesù a shwesə̀ ntòŋə̀ mbəˀə anyù zu ma a zə ngaŋə-kù dzwi ghə̀rə la, ntiˀi nswiŋə a mbwo ngə, “mɛ̀ˀɛ̀tənə̀ əboo bya bwo yii a mbwo mwo. Kə nə wwa bǔ sərə mbəˀəma alaˀa nəfònə Nywe dzwi a mbwo bə̀ bu ma bwo dzwi ma ǝ̀bənkhə lǐ.

15 Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it.” Nə nkoˀonyù, mə swiŋə a mbwo bù ngə, ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma à bikàkə nəfònə̀ nə Nywe mâ mənkhə biŋǝ, à dzwi kàkə wu kuu.

16 Then he embraced them and blessed them, placing his hands on them. Yesù tiˀi nswirǝtǝ əboo bǔ, nnoŋsə mbwo myi atyə bwo mfwo wwa.

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 9:30-37

September 19 2021,

food man people winter

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – Mark 9:30-37

https://youtu.be/e9APj6P88wI

30 Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to know about it.  

31 He was teaching his disciples and telling them, “The Son of Man is to be handed over to men and they will kill him, and three days after his death the Son of Man will rise.”  

32 But they did not understand the saying, and they were afraid to question him.  

33 They came to Capernaum and, once inside the house, he began to ask them, “What were you arguing about on the way?”

34 But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way who was the greatest.  

35 Then he sat down, called the Twelve, and said to them, “If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all.

36 Taking a child, he placed it in their midst, and putting his arms around it, he said to them,  

37 “Whoever receives one child such as this in my name, receives me; and whoever receives me, receives not me but the One who sent me.”  

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 9:30-37

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

 A fǝ’ǝ̀ wu wwa,

30 Yesù bwo ngaŋə-ndzəmə̀ jwi lyə adi’i wu ma bwo dzwi wu nghǝ nchya alaˀa Galili la â kakə nswàˀà ngə ŋùdàŋə̀ zhi ngə bwo chyǎ.

 kə ziˀirə ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀ jwi, nswiŋə nə bwo ngə: “Bə̌ bə fya Moo Ŋù a mbwo bə̀ ma bwo bə zwɛrə yi, la ndzəmə njwe dzwi tarə ma à kwo, â bəŋnə nəwwo”.

32 Ŋgaŋə-kù dzwi bikàkə anyù zu ma â swiŋə li a zuˀu la mbo mə biŋsənə̀ yɛ.

33 Ma bwo kuˀu fəfə kafànawum nku ndya la, Yesù a biŋsə̀ wwa ngə: “Bu ghə nsa’a a kə̀ a mânduŋə lə?”

34 Bwo tiŋǝ tǝ̀kwe, la ma bwo kə bòŋnə̀ atǝtǝ̌ bwo a mânduŋə nswa’à mə zhinə̀ ŋù wu ma a bə ŋù nghwe a tətə̌ bwo.

35. Yesù tiˀi nnunə nshyə ntoŋə ngaŋə-kù jwi nchǝ̀-bya nswiŋə a mbwo bwo ngə: “Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a swaˀa mə bə nə  nchyàmbì â təsǝ̀ atyəmbə̀ŋə̀ zhi nə nlwǐtə̀ adìˀi, nkə mbə ŋu fàˀà a mbwo ŋù ntsə̀mə̀.”

36 Yesù tiˀi nlo mənyèntə̀ moo tsə̀ ntəsə atǝtǝ̌ bwo, mma’a mbwo myi nnu zhǝ nkarǝsǝ, ntiˀi  nswiŋə a mbwo bwo ngə:

37 “ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a lòo moo ma wi nshinə mbəˀə ǝlwenǝ̀ wa à lòo a wa. Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma à kə lòo wa nshinə à bikakə bə wa lò, a lòo a bə ŋu wu ma a tuŋə wa.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

30 Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to know about it. Yesù bwo ngaŋəndzəmə̀ jwi lyə adi’i wu ma bwo dzwi wu nghǝ nchya alaˀa Galili la â kakə nswàˀà ngə ŋùdàŋə̀ zhi ngə bwo chyǎ.

Free Translation

31 He was teaching his disciples and telling them, “The Son of Man is to be handed over to men and they will kill him, and three days after his death the Son of Man will rise.” A kə ziˀirə ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀ jwi, nswiŋə nə bwo ngə: “Bə̌ bə fya Moo ŋù a mbwo bə̀ ma bwo bə zwɛrə yi, la ndzəmə njwe dzwi tarə ma à kwo, â bəŋnə nəwwo”. 

32 But they did not understand the saying, and they were afraid to question him. Ŋgaŋə-kù jwi bikàkə anyù zu ma â swiŋə li a zuˀu la mbo mə biŋsənə̀ yɛ. 

33 They came to Capernaum and, once inside the house, he began to ask them, “What were you arguing about on the way?”Ma bwo kuˀu fəfə kafànawum nku ndya la, Yesù a biŋsə̀ wwa ngə: “Bu ghə nsa’a a kə̀ a mânduŋə lə? 

34 But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way who was the greatest. Bwo tiŋǝ tǝ̀kwe, la ma bwo kə bòŋnə̀ atǝteǝ̌ bwo a mânduŋə nswa’ mə zhinə̀ ŋù wu ma a bə ŋù nghwe a tətə̌ bwo.

35 Then he sat down, called the Twelve, and said to them, “If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all.”Yesù tiˀi nnunə nshyə ntoŋə ngaŋə-kù jwi nchǝ̀-bya nswiŋə a mbwo bwo ngə: “ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a swaˀa mə bə nə  nchyàmbì â təsǝ̀ atyəmbə̀ŋə̀ zhi nə nlwǐtə̀ adìˀi, nkə mbə ŋu fàˀà a mbwo ŋù ntsə̀mə̀.”

36 Taking a child, he placed it in their midst, and putting his arms around it, he said to them, Yesù tiˀi nlo mənyèntə̀ moo tsə̀ ntəsə atǝtǝ̌ bwo, mma’a mbwo myi nnu zhǝ nkarǝsǝ, ntiˀi  nswiŋə a mbwo bwo ngə:

37 “Whoever receives one child such as this in my name, receives me; and whoever receives me, receives not me but the One who sent me.” “ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a lòo moo ma wi nshinə mbəˀə ǝlwenǝ̀ wa à lòo a wa. Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma à kə lòo wa nshinə à bikakə bə wa lò, a lòo a bə ŋu wu ma a tuŋə wa.”

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Sunday Gospel in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=1aOIEkHkQ2o&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://anchor.fm/nwufor

https://youtube.com/c/TaminangThereseN