Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Thirtieth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:46-52

October 24 2021,

 Gospel in English and in Nkwen

Gospel – Mark 10:46-52

Thirtieth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:46-52 https://youtu.be/y5o65YQ9Hkw

https://anchor.fm/nwufor

46 As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging.

47 On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, “Jesus, son of David, have pity on me.”

48 And many rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, “Son of David, have pity on me.”

49 Jesus stopped and said, “Call him.” So they called the blind man, saying to him, “Take courage; get up, Jesus is calling you.”

50 He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. 51 Jesus said to him in reply, “What do you want me to do for you?” The blind man replied to him, “Master, I want to see.”

52 Jesus told him, “Go your way; your faith has saved you.” Immediately he received his sight and followed him on the way.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkù̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 10:46-52

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

46 Ma Yesù â kǝ fu fǝ̀fǝ̀ Jeriko bwo bǝ̀ nganǝ̀-ku jwi nǝ̀ bǝ̀ ba gha’atǝ̌ la,

Afǝ̀ǝ tsǝ̀ ma ǝ̀lwenǝ̀ yi bǝ̀ Bartìmeyùsǝ̀, moo ǝ̀tàa Timeyùsǝ̀, a nunǝ̀ aghoŋǝ̀ mânduŋǝ nlontǝ̀ ǝ̀dzuŋǝ̀.

47 A zu’u ngǝ̀ a bǝ̀ Yesù ŋù Nazarètǝ̀ ma a chya, nti’i nzhitǝ̀ mǝ̀ zhwinǝnǝ̀ nǝ̀tenǝ̀ ngǝ̀, “Yesù moo Dàvitǝ̀, ko mǝlìŋnǝ̀ wà.”

48 Bǝ̀ ba nǝnǝ̀ ya yi nswiŋǝ̀ nǝ̀ zhǝ̀ ngǝ̀ a kentǝ̀, la a bu nzhwinǝ̀ nghǝ bǝ nǝ̀ nshi ngǝ̀, “Yesù moo Davitǝ̀, ko mǝlìŋnǝ̀ wà̀.”

49 Yesù tiŋǝ̀ nswiŋǝ̀ ngǝ̀, “Toŋnǝ̀ yɛ” Bǝ̀ bu ti’i ntoŋǝ̀ Afǝ̀ǝ zu, nswiŋǝ ngǝ, “Gaŋǝ ntiŋǝ̀, bǝ̀ŋnǝ, Yesu toŋǝ̀ lya wwo.”

50 A mɛ’ɛ̀ atsǝ̀’ǝ zhi, nlyi mbǝ̀ŋnǝ̀, nghǝ a mbwo Yesù.

51 Yesù kuwe mbiŋse yi ngǝ, “O swa’a ngǝ mǝ gha la nǝ wwò?” Afǝ̀ǝ zu kuwe a mbwo zhǝ ngǝ, “ǝ̀taa mǝ swa’a ǝzǝ̀ǝ ǝdi’i.”

52 Yesù̀ swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ, “Ghǝ̀ wwo; mǝ̀biŋnǝ̀ mwo kwesǝ lya wwo.” Mmi mǝ ŋu wwa kǝ mbi nwa’a a ti’i nzoŋnǝ̀ Yesù a mânduŋǝ̀.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

46 As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging.

Ma Yesù â kǝ fu fǝ̀fǝ̀ Jeriko bwo bǝ̀ nganǝ̀-ku jwi nǝ̀ bǝ̀ ba gha’atǝ̌ la,

Afǝ̀ǝ tsǝ̀ ma ǝ̀lwenǝ̀ yi bǝ̀ Bartìmeyùsǝ̀, moo ǝ̀tàa Timeyùsǝ̀, a nunǝ̀ aghoŋǝ̀ mânduŋǝ nlontǝ̀ ǝ̀dzuŋǝ̀.

47 On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, “Jesus, son of David, have pity on me.” A zu’u ngǝ̀ a bǝ̀ Yesù ŋù Nazarètǝ̀ ma a chya, nti’i nzhitǝ̀ mǝ̀ zhwinǝnǝ̀ nǝ̀tenǝ̀ ngǝ̀, “Yesù moo Dàvitǝ̀, ko mǝlìŋnǝ̀ wà.”

48 And many rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, “Son of David, have pity on me.” Bǝ̀ ba nǝnǝ̀ ya yi nswiŋǝ̀ nǝ̀ zhǝ̀ ngǝ̀ a kentǝ̀, la a bu nzhwinǝ̀ nghǝ bǝ nǝ̀ nshi ngǝ̀, “Yesù moo Davitǝ̀, ko mǝlìŋnǝ̀ wà̀.”

49 Jesus stopped and said, “Call him.” So they called the blind man, saying to him, “Take courage; get up, Jesus is calling you.” Yesù tiŋǝ̀ nswiŋǝ̀ ngǝ̀, “Toŋnǝ̀ yɛ” Bǝ̀ bu ti’i ntoŋǝ̀ Afǝ̀ǝ zu, nswiŋǝ ngǝ, “Gaŋǝ ntiŋǝ̀, bǝ̀ŋnǝ, Yesu toŋǝ̀ lya wwo.”

50 He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. A mɛ’ɛ̀ atsǝ̀’ǝ zhi, nlyi mbǝ̀ŋnǝ̀, nghǝ a mbwo Yesù.

51 Jesus said to him in reply, “What do you want me to do for you?” The blind man replied to him, “Master, I want to see.” Yesù kuwe mbiŋse yi ngǝ, “O swa’a ngǝ mǝ gha la nǝ wwò?” Afǝ̀ǝ zu kuwe a mbwo zhǝ ngǝ, “ǝ̀taa mǝ swa’a ǝzǝ̀ǝ ǝdi’i.”

52 Jesus told him, “Go your way; your faith has saved you.” Immediately he received his sight and followed him on the way. Yesù̀ swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ, “Ghǝ̀ wwo; mǝ̀biŋnǝ̀ mwo kwesǝ lya wwo.” Mmi mǝ ŋu wwa kǝ mbi nwa’a a ti’i nzoŋnǝ̀ Yesù a mânduŋǝ̀.

Thirtieth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:46-52 https://youtu.be/y5o65YQ9Hkw
Gospel Readings in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=e9APj6P88wI&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://anchor.fm/nwufor