G-E947FMJPKL

Nkwen Language Speaking Lessons Online Part 2. Mother Tongue Education

The first thing to do when learning a new language is trying to speak, speak, and speak. Converse and converse with it. Do much on one to one conversation. With a vocabulary of about 100 words, converse more with those who already know how to speak the set language. Master several common sentence patterns in it. Give more time to it. Print and revise your lessons. Keep practicing in your head, and don’t be ashamed to make a lot of mistakes.

Numbers in Nkwen Language

mòˀo – 1

bya – 2

tarə – 3

kwà – 4

tanә̀ – 5

ǹtùu – 6

sàmba – 7

nә̀fǎ – 8

nә̀bwùˀu – 9

nә̀ghәmә̀ – 10

ǹchә̀-mo’o – 11

ǹchә̀-bya – 12

ǹchә̀-tarә – 13

ǹchә̀-nə̀kwà – 14

ǹchә̀-tanə – 15

ǹchә̀-ǹtùu – 16

ǹchә̀-sàmba – 17

ǹchә̀-nə̀fàa – 18

ǹchә̀-nə̀bwùˀu – 19

mə̀ghə̀mə məmbya – 20

Nkwen Language Wise Saying Mǝbǎkò’ò

Àbàa ntəǝ nə̀ kàa nluu. An Advice bag never gets full. Fya azuŋə ambwo ŋù wuma a zhi ǹdwènə̀. Give something to one who knows the value. (Said in a situation where someone takes good care of something)

The Hail Holy Queen Prayer

Tsὲ’ὲtә Mya Nfò ŋwà’ànǝ̌, Mya ǹtsă mә̀liŋәnә̀. Linә medzwinә̀ mi nә ə̀bòŋə̀ wii, nә awiˀitə̀ zii. Bìi kìi a mbwo wwò, Bìi boŋә Ifà. Bìi kə̀sə̀ bə̀tswὲrə̀ nə mə̀loŋnə̀ mii fə mәmә nә̀bә̀mә̀ nә nkyi mmi zìi, o àkù-ntuŋə Nywe, kasə la mmi məlìŋnə mwo nnu bìi. Na’a ngә’ә zi zìi lyǝ mye, dəsə Yesù moo-ngonə ŋwàˀànə̀ wwò a mbwo bìi. O ŋwàˀànə̀, o ǹkoŋә wii, o ə̀lə̀mtə məngònә̀ Màriyà. Àdzwilǐ.

%d bloggers like this: