Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

The /d/ sound in Nkwen Language

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

https://www.youtube.com/watch?v=nLMEu7XpF0A&list=PL_ihUsy6_PLI5VO1oysx_8h9P52bjXtsz

/d/ is a consonant in the Nkwen Language Alphabet. It occurs more frequently at the initial and medial positions in words. It doesn’t come at the final position. Here are words with /d/ and a short reading exercise in Nkwen Language.

D d
dànә̀ → a wine calabash

dǝ̀ǝ → a wedding song

doŋә̀ → a horn

dәdoˀo → a frog

dàrә̂ → to fly

dә̀sә̂ → to show

dòŋsә̂ → to fit

dòrә̀ → a kind of grass

nә̀dorә̀ → happiness

duŋǝ̀ → husband

dàbàˀà → tobacco

dòˀoǹywè → a name

àdasә̀ → commission

dâbòŋә̀ → a name (m)

dǝ̀mǝ → brother/sister

Mә̀toŋtәnә̀ Reading
Mә̀lùˀù lùu mәmә dànә̀ Ǹdìfò. Bì bә nyә kә dorә. Ǹdòˀoǹywè bә niŋә mâtsә nә ǹdoŋә mabrә. Ətàa nyә mәlùˀù ǹkә nyә ǹdàbàˀà. Ndǝ̀mǝ wà bwo ǹduŋǝ yì dorǝ wwa. Bwo bǝlya zo’onǝ ǝ benǝ ǹdǝ̀ǝ nǝ̀loŋǝ.

Free Translation
Ndifor’s calabash is full of wine. We will drink and play. Ndonwie will fill mother’s wine gorde with some. Father is drinking and smoking tobacco. My sister and her husband are playing. They shall do the wedding dance when they are married.

See more on the Nkwen Language Alphabet.

Nkwen Language Alphabet with more examples https://youtu.be/Zflvf97oiQM More On Wise Sayings In Nkwen Days of the week and months of the year in Nkwen
Second Edition of Nkwen Language Alphabet https://www.youtube.com/watch?v=XJUCogrcLvo&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk The Nkwen Language Alphabet The quarantine is doing more good than harm. My home skills just got better With high combat on COVID-19 the future seems promising (Advantages of COVID-19)
https://www.youtube.com/watch?v=nLMEu7XpF0A&list=PL_ihUsy6_PLI5VO1oysx_8h9P52bjXtsz
Revised Edition of Nkwen Alphabet https://www.youtube.com/watch?v=XJUCogrcLvo&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk Advantages of COVID-19 for the future. With high combat on COVID-19 the future seems promising.
Nkwn Language Lessons https://www.youtube.com/watch?v=XJUCogrcLvo&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk Corn Fufu and Njyama-njyama. African Dish. Recipe and Preparation My home skills just got better My Traditional Dish, Achu and Yellow Soup How my backyard garden came to reality

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

Nkwen Language Present Tense

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Tenses in Nkwen Language https://youtu.be/acZLPXzpsQE BLOG My Patroness Amazes Me Music With Local Instruments 1. My Songs and Lyrics
Speaking Lessons Online Part 1. Mother Tongue Education in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=hUxKr8OnLBI&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ
NKWEN LANGUAGE LESSONS Greetings, family, Alphabet, Tone Marks, Numbers https://www.youtube.com/watch?v=hUxKr8OnLBI&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ
https://www.youtube.com/watch?v=hUxKr8OnLBI&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Speaking in Mkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=DT0RktLKNs8&list=PL_ihUsy6_PLIc4fZ4BAf2WyDY6Q3AiLHm
Nkwen Language lessons https://www.youtube.com/watch?v=hUxKr8OnLBI&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ
The present continuous tense in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=XJUCogrcLvo&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk The Past Tense in Nkwen Language The Future Tense in Nkwen Language
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

Nkwen Language Scheme of Work

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Mother Tongue Education https://www.youtube.com/watch?v=hUxKr8OnLBI&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ Nkwen Language The Future Tense Nkwen Language Past Tense More On Wise Sayings In Nkwen

This scheme is a proposed plan of work aimed at assisting kids and Pupils who are in the Nursery and primary ̧Schools in Nkwen Fondom to enable them speak, read, and write the Nkwen Mother Tongue.

A Teaching Guide

A SCHEME OF WORK PROPOSED FOR BEGINNERS IN THE NKWEN LANGUAGE IN THE NURSERY AND PRIMARY SCHOOLS IN NKWEN FONDOM.

This scheme is a proposed plan of work aimed at assisting kids and Pupils who are in the Nursery and primary ̧Schools in Nkwen Fondom to be able to speak, read, and write the Nkwen Mother Tongue. Note should be taken that these schemes have been broken down from the National syllabus of the English speaking primary schools in Cameroon. The aim of this project, as conceived by the Nkwen Language Committee, is to foster the speaking, writing, and reading of the Nkwen Mother Tongue (MT) in all the Nursery and Primary schools in the Fondom as well as in all its quarters. This will also enable the child to move gradually from his mother Tongue to the English (foreign) language, which is introduced to him in school. There are two ways in which this program could be handled in a school system. The first is to use the mother tongue as a medium in the teaching/learning process where all the subjects are taught using the Mother Tongue. This is very effective in a situation where nearly all the children in a class speak the same language. The second method is when the mother tongue is taught as a subject on the school timetable. Thus, periods are allocated for Mother tongue on the timetable. These schemes, broken down into six sequences as wanted by the educational authorities in Cameroon, will guide the teaching of the Nkwen Mother Tongue and help the learner develop the following skills.

SCHEMES FOR NURSERY AND PRIMARY SCHOOLS

FIRST SEQUENCE

 1. Greetings/simple commands (mә̀tsὲ’ὲtәnә̀:  ǹjwelǎ? a bәla? ò zĭ? ò yĭ? ò bǔ? ò dzwi ǹshi’inә̀?)  Commands: (yĭ! Ghә̌! Tiŋә! Dә̌! Fyâ! Khә̌! Zεˀεtә! tiŋә ndәŋә! Nunә nshye! Lìnә! Fu abi! Ku nyĭ! zhwinә! Kĭ!  Tsәmә̀! Wwe!
 2. Self introduction (ә̀lwenә̀ wa bә…, mә̀ mbә…, mә̀ mbә ә̀lùŋә̀ nә̀kwà, ә̀lwenә әtàa wà bә…, ә̀lwenә mma wa bә…, mә dzwi fәfә….)
 3. Introducing others. (li bә…, a dzwi fe …, à fu fә…, a fà’a fәfә…, a dzwi nә̀ әboo bi…
 4. Polite request and appreciation. (lontә wa nә̀…, ti boŋә ɔ̀ lontә̀ wa nә̀…, tәkò’o mәyà, Mәyà wwɔ̀.)
 5. Identification of objects (at home, school, environment), nouns
 6. Pronouns: mine, yours, his/ hers, ours, theirs, yours (pl), these, that, those. (wà, wwò, yε̌, wĭ, wwă, wwǔ, bìi, wa, bya.) 
 • Kitchen utencils and plurals. (àkaŋә̀ – ә̀kaŋә̀, àlә̀ŋә – ә̀lә̀ŋә, ǹtò -bә̀ntò,  etc.
 • Classroom equipment and plurals. (m̀bәŋә̀ – m̀bәŋә̀, àŋwà’àrә̀ – ә̀ŋwà’àrә̀, ǹkoŋә-aŋwà’àrә̀ – mә̀nkòŋә̀ mә aŋwa’arә, tafrә̌ – bǝ̀tafrә, fәtù – bә̀fәtù, etc)
 • Parts of the Body and plurals.( àtyә̂ – ә̀tyә̂, ǹtòŋә – mә̀tòŋә, nә̀tòŋә – mètɔ̀ŋә, àkù – mә̀kù, etc)
 • Places. (àdì’i  – ә̀dì’i, àfò  – ә̀fò, àtò’ò – ә̀tò’ò, àtyә-nta’à – ә̀tyә-mә̀nta’à, mә̀tànә – bǝ̀mǝ̀tanǝ

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

SECOND SEQUENCE

 1. Identification of characters or letters of the alphabet ( a, b, ch, d, dz, e, ɛ, ǝ, f, g, gh, i, j.…etc)
 2. Reading letters of the alphabet. ( a, b, ch, d, dz, e, ɛ, ǝ, f, g, gh, i, j.…etc)
 3. Writing Letters of the Alphabet. ( a, b, ch, d, dz, e, ɛ, ǝ, f, g, gh, i, j.…etc)
 4.  Countingmò’o, bya, tarә, kwà, tanә, ǹtǔ, sàmbâ, nә̀fă, nә̀bu’u, nә̀ghǝmә̀, ǹchә̀-mò’o, ǹchә̀-bya, ǹchә̀-tarә, etc.
 5.  Use of the present continuous tense and picture reading. (Ngәfò a chu’u akù’u, Talǎ wà nna, etc)
 6.  Description of a picture / Pictures of animals, pets, their names and nature. ( ò zә kә mәmә fәtu wǐ? A gha a la? A ghe a fә? Etc.

 Animals (1. ǹgwo, ǹgwu, 3.  àŋkә’ә, 4. mya-ngwu, 5.  bushì, 6. mbyi-ndoŋә, 7. mbyi-ǹdzɛ̀rә, 8. ànkwùŋә̀, 9. àlwεnә̀, 10. àkwi-mbyi, 11. kwunyàmә̀, 13. ǹnà-mәkarә, 14. dedo’o 15. tsә̀tsà, 16. ǹsànkyî, 17. chichi’i, 18. nәnaŋә, 19. kaa, 20. àcә̌, 21. fәnyә, 22. ǹkànә, 23. nkâbàŋә̀, 24. kàŋә, 25. tò’orә, 26. àntswìŋә, 27. tәkwurә-mәlә̀ŋә, 28. m̀byi-mә̀lù’ù, 29. fә̀bu’ù, 30. ǹnà-nkyî, 31. m̀bòŋә̀, 32. nghâ, 33. ǹnarә̀,  34. ǹsenә̀, 35. cùwe, 36. àfònә, 37. ǹnà-nwe, 38. ǹdzǝbә̀rә̂, 39. ǹdzǝbә̀rә̂-ntingùŋә, 40. m̀biyandùŋә, 41. kә̀bә̀, 42. babәngò’ò, 43. swigәrә-ǹkà’aŋkà’à, 44. dòŋfawurǝ̀, 45. dzàkashi, 46. àliliŋә, 47. forә, 48. swìŋnә̀, 49. ǹnǎ-ngyә̀’ә, etc)

 1. Birds: 1. tso’o, 2. wàrә̀, 3. àfә̀fàrә̀, 4. àyìyὲ, 5. tsowε̌, 6. Bu’urә-mә̀kû, 7. kwùŋǝ̀, 8.bǝ̀bǝ̀rǝ̀, 9. tsokò’o, 10. tòŋә̀, 11. mә̀nenә̀, 12. sәŋә-lyәbu, 13. àŋәŋya, 14. wazε’εmoo. àngù’u, 16. fә̀tòŋә, 17. kwa’atә-tyi, 18. kò’òdziŋә.

THIRD SEQUENCE

 1. Trees / grasses (әtyĭ:  ǹgà’a, àgǝ̀mә̀, fù, wàrә̀, àkәkwε, ǹfàbә, àfәfaŋәàngwenә, ǹkòŋә, ǹdzàŋә, àkànә̀, lònә, ǹsàrә̀, bàŋә̀, àluŋә̀, bὲrә̀,                       ǹdzoŋә-ndzoŋә, bya, frәsә̀garә̀) Grasses: ǹgwenè: àsә̀soŋә̀, achi’inә̌, tәtya nywὲ, ǹsǔ, ǹsǔ-ngha, sὲmbε’ε, àswĭnkyi, nә̀’ә, chisәghòrә̀, lànshye, ǹdi’i, bàŋndzә̀m-mò’o, nә̀ghonә̀, m̀mi me ngwu, ǹkyi-nkyi mmi, nә̀kòŋә̀ nә bәnkhә, ǹdorә̀, fi-ndzoŋә, fi la’a, ǹkә̀ŋә, ǹgә̀ngɔ̀rә-nkә’ә, etc
 2. Fruits:  m̀bεrә, ǹsàrә̀, fә̀jyә, àdzò, ǹtàŋә̀, àntsò’ò, m̀bànta’à, mәmbɔ̂, nә̀bò’o nә nkyi-nkyi, àsәsaŋә, ǹfàgә̀lùŋә̀, lamshì, bòbo mangòrә̀, nanashì, ǹgwabàŋә̀, fә̀mbà.
 3. Simple questions. Listening and responding.( lya bә kә? ò swa’a a gha la? ò dzwi nә̀ nkabә̀ dàŋә fya, a li mbe  bә ntamә Ngu’u zha? Responses: kǎka,  à a, ǹgaŋә, anyu dàŋǝ! kye, ǎndε!
 4.  Rhymes. Possessions(bә̀sәŋә ba, bә̀sәŋә bwo, bә̀sәŋә byi, bәsәŋә bu, bә̀sәŋә bya. ǹnà za, ǹnà zhә̀,… m̀bεrә wwa, mbεrә wwo,…, fә̀ngwaŋә̀ fa, fә̀ngwaŋә̀ fwo,…mә̀lu’u ma, mǝ̀lu’u mwo,… mә̀lu’u muu
 5.  Riddles and jokes (ǹkwalә̀’ә – lә̀’ә̀nkwa: nòŋә̀ li, nòŋә li = ә̀bǔ, tiŋә atyә nta’a nkwusә akoŋә̀ zhǝ  – ә̀bo’o , etc.
 6. Story telling (ǹkwalә̀’ә, lә̀’ә̀nkwa, Ətaa/Mma tsә dzwi yi wu, …)
 7.  Common games and rules.(ǹnà ǹnà kuku, ò bye lo, tu’u mbyi Sunde Màriyà, bә̀sәŋә bә mba’amba’ chya nzε’εsә atyә muwi, tsәmә wwo muwi tsәmә wwo lә.

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

FOURTH SEQUENCE

 1.  Parts of the body and their functions (the five senses)(Mә zә әdi’i nә m̀mi ma, mә fa’a nә m̀bwo ma, mә lә̀msә̀ nә mә̀lwi ma, mә zu’u nә әtugәrә dzwa, mә jyә nә ǹtswù wwa, etc)
 2. Sources and  Importance of water(mә̀ză, ǹkyi fәngwaŋә̀, nә̀fĭ, àtsә̀mә̀, ghә̀ŋә̀, ǹkyî-ngorә̀, karә-ghәrә): (ǹkyî mә nyәnә̀, ǹkyî la mәjyә, ǹkyî sǔ nnu, ǹkyî sǔ tsә̀’ә, etc)
 3. Questions and discussion on health.   – Toiletries (Boŋә ò gha la mә ghәrәnә̀ ngә ǹnu zhә̀ nwa’a? , mә swà’a ghә mәmbà’à, etc
 4.  Cleaning tools and their functions (asɔ̂, ǹnywe, mә̀saŋә̀, nә̀kyǐ,, etc)
 5.  Describe actions in a chronological order eg 1st, 2nd, 3rd, 4th, etc. (ǹchyàmbì, àzòŋtә̀, adì’i tarә,  adì’i nәkwà, etc, ǹlwitә̀.) ̀
 6. Foodstuffs, common meals, different meals. (ǹgwàsaŋә̀, àzu’u, mәnjyә̌, fә̀ndә̀ŋә̀, màkàbә̀, mә̀kû, kàsarә̀, nә̀bò’o, nә̀ngùŋә, mәmbɔ̂, mә̀tu’u mә tyi, mètu’u mә әkàrә, ǹdòŋә, mәmbaŋә, ә̀kù’u la’à, ǹtàgә̀là) Meals:(àkù’u nә̀ njyâ-nә̀kyǐ, ǹgwàsaŋә nә̀ mәŋjyә̌,  mә̀ku mә karә nә ǹjya mә̀kaŋәtә, etc)
 7.  Description of journeys,  (mә̀ ghә̀ mәtanә, mә ghә ntεnә̀, mә ghә afò, mә ghә aghanә̀, mә ghә ndyâ ǹtswa’à, mә nku nkyî,  mә ku nto’o, mә ko’o nta’à, etc) 

FIFTH SEQUENCE

 1.  Expressions in the past tense (today, yesterday and remote past) (à ghә nla akù’u mba’a-mba’a, à tε nla akù’u, à kә̀ laa akù’u әzo/ ǹghà/ngù’u,  a lyә nla akù’u)
 2.  Simple expression of feelings / Expressions in the future tense. eg I like it. It is good.(mә̀ kòŋә, mә̀ koŋtә ngә, à bòŋә wwa, / à bә ghә̀ mәtanә,  à bә lya ghә̀ mәtanә әzo / nghà/ngù’u, ă lyә ghә̀rә/bù’u nyù, etc.)
 3.  Types of professions (occupations) and their functions. (ǹtâ-tsǝ̀’ә, ǹghùrә̀-mә̀la’à, ǹtyә̂-khә̌, ǹkuŋә̀-tyә, m̀ba’à-ǹkyὲ, ŋù-ngàŋә̀, ǹtsu’ù mә̀ghònә, ǹgàŋә sa’a mәnsa’a: m̀fò korә̀, bә̀ta bә korә̀, ǹsa’à mә̀nsa’à, ǹtsὲrә̀ mә̀nsa’à, ǹtò’òtә̀ mә̀nsa’à, etc
 4.  Days of the week. Yesterday, tomorrow.(Zә̀ntye, Zә̀nkhalye, Zә̀lye, Zә̀nkhaka Zәkă, Zә̀kă, Zә̀zĭ, Zә̀ngәfә̀kwenǝ, Zә̀nkhaka zәntyε; ә̀zo ma à kә̀ chya, ә̀zo ma a yìi, etc)
 5.  Activities and duration, telling the time and date, months (fә̀’ә̀ li’i mәsuŋә, fә̀’ә̀ mә̀jyә, fә̀’ә̀ fә̀lye, fә̀’ә̀ bә…, ǹjwe senә bә…, etc, months:1. ŋorә ǹchyambi, 2. ŋorǝ̀ àbә̀bә, 3. ŋorǝ̀ ǹcǔmbә̀ŋә̀, 4. ŋorǝ̀ àzhә̌, 5. ŋorǝ̀ shә̌ ngwenә̀, 6. ŋorǝ̀ ǹwùŋnә̀ alùŋә̀, 7. ŋorә mә̀ghă kә nә̀fu’u, 8. ŋorǝ̀  mǝ̀kû mә lùŋә̀ kә àlansә̂-mbә̀ŋә̀, 9. ŋorǝ̀ ǹtswusanә, 10. ŋorǝ̀ ŋ̀wà’àsànә, 11. ŋorǝ̀ ǹgwenә, 12. ŋorǝ̀ krәsә̀mεnә̀)
 6.  Description of the weather.(abì ŋwa’à / boŋә̀, abì bǝ̀ǝ, ә̀dì’i ŋwa’à, әdì’i senә, m̀bә̀ŋә shwi’i, m̀fә ko, ә̀dì’i lùŋә, ә̀dì’i fye, etc

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

SIXTH SEQUENCE

 1.  Location of objects, persons and animals (bәsәŋә dzwi atyә ati, bә dzwi afo, mәna dzwi a mәmә ba’a, etc)
 2.  Ages. Pronunciation, stress and intonation.(Tone marking) (   ̀ ׳ ˆ ˇ ) 

̀̀       àbà, àsәŋә,

      ׳  sәŋә, fәfә, forә (the high tone is respected but not marked)

ˆ      sâ, fâ, 

ˇ      să, fă 

 1.  Synonyms and Antonyms ( to harvest: fù’u, tsò’o, kha, toŋә̀, bεnә̀, sә̀ŋә, fàrә, sorәtә, wă, kә’ә asәsaŋә, to plant:wε̌, shwuε, zεrә, mà’anә, kә’ә̀, fә̀mtә, anthonyms; àbòŋә̀ – ә̀bwu, bàŋә̀ – shi, ghà’àtә – khә̌tә, sǎtә – kә̀mtә, mә̀ngye – mә̀mbàŋnә̌, Mәǹgenә̀ – Tanzò’o,)
 2.  Labelling of object and colouring. ( èdzwuŋә dzwà sὲnә, bàŋnә, fә̀bә̀nә, ŋwὲ’ὲrә, fùŋnә,)  
 3. Counting 100 – 100000 :Counting 100 – 100000 : (ǹkὲrә̀, ǹkὲrә̀ nә àzuŋә- mò’o (101/ǹkὲrә̀ nә ә̀dzuŋә nә̀ghәmә̀ (110), ǹkὲrә̀ nә ǹchǝ̀-mò’o (111), ǹkὲrә̀-bya (200), ǹkὲrә̀-tarә (300), nkὲrә̀-nә̀kwà, ǹkὲrә̀-tanә̀, nkὲrә̀-ntǔ, ǹkὲrә̀-sàmba, nkὲrә̀-nә̀fǎ, ǹkὲrә̀-nә̀bù’u, ǹcù’u, nchù’u nә ǹkὲrә̀-nә̀bù’u, ǹchù’u bya, ǹchù’u tarә, ǹchù’u nә̀ghǝmә̀, ǹchù’u ǹchә̀-mò’o, ǹchù’u ǹchә̀-bya, ǹchù’u ǹchә̀-nә̀bù’u, ǹchù’u mә̀ghәmә mәbya,  ǹchù’u mә̀ghǝmә metarә, àbà nkabә̀, ә̀bà bya, ә̀bà tarә, ә̀bà nә̀bù’u, ǹkamә̀, etc

SCHEMES FOR ADULT LITERACY CLASSES IN NKWEN MOTHER TONGUE

We also proposed the following topics as guidelines to any seminar that will be organized for adult learners. The topics are re-arranges with some additions. The adult learners may progress faster or slower, depending on their ability to grasp the lessons. After treating all these topics, the adult learner should be able to speak fluently, read and write the Nkwen Mother Tongue that he/she is already speaking or learning to speak correctly.

 1. Greetings
 2. Self introduction  and Introducing of others
 3. Identification of characters or letters of the alphabet
 4. Reading letters of the alphabet
 5. Writing Letters of the Alphabet
 6. Tone marks
 7. Counting
 8. More on the Alphabet – short passages
 9. Pictures of animals, pets and their names
 10. Ages. Pronunciation, stress and intonation.
 11. Trees / grasses
 12. Animals and birds
 13. Synonyms and Antonyms Noun classes
 14. Plural of nouns
 15. Pronouns: mine,  his/ hers, theirs, ours, yours,  these, that, those
 16. Sequential pronouns
 17. The present continuous tense 
 18. The past tense and markers
 19. The future tense and markers
 20. Polite request and appreciation
 21. Simple questions. Listening and responding. (conversation)
 22. Rhymes and poems
 23. Riddles and jokes
 24. Proverbs
 25. Tradition concerning Marriages,    births, deaths, and other celebrations
 26. Common games and rules
 27. Parts of the body and their functions
 28. Essay writing eg Importance of water, etc.
 29. Story telling
 30. Appreciation  – part of a text  – Sentence construction 
 31. Types  of professions (occupations)  and their functions
 32. Days of the week. Yesterday, tomorrow.
 33. Activities and duration, telling the time and date
 34. Description of the weather.
 35. Common meals, different meals. 
 36. Pictures of animals, pets and their nature
 37. Synonyms and Antonyms

TEXT BOOKS/DIDACTIC MATERIAL

 1. Primer one and two
 2. Mathematic Book
 3. Let’s learn, write and read Nkwen Language
 4. Some Grammatical Aspects of the Nkwen Language.
 5.  Nkwen language for the Kids.
 6. STUDY GUIDE For The Teaching of Nkwen Language

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

METHODS

TheTeaching/Learning methods to be used are; Questioningdiscussion, demonstrationillustrationstory tellingrhymes and songs, etc. Progress from one lesson to another should depend on how the first one has been mastered by the learners.

This work was done by the following appointed Nkwen language sub-committee members.

 1. Mrs. Taminang Theresia Ngeche
 2. Mrs. Tandia Regina Ngegha
 3. Mr. Joseph Che
 4. Mr. Wankwe Michael 
 5. Miss Usla Na’ah
 6. Mr. Azeh Chrysanthus
 7. Mrs Azefor Emmerentia 

Share this:

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

More videos on Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=BlwSpS0eLyc&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk Corn Fufu and Njyama-njyama. African Dish. Recipe and Preparation The quarantine is doing more good than harm. My home skills just got better
https://www.youtube.com/watch?v=dc8rWv73yu4&list=PL_ihUsy6_PLL97Zdkho2kVy3FL_3S-5dI With high combat on COVID-19 the future seems promising (Advantages of COVID-19) The Nkwen Language Alphabet and some Grammatical Aspects
https://www.youtube.com/watch?v=Ujl3jtLzO-4&list=PL_ihUsy6_PLIH9KxSwacoxdZ3m76vsYsD The quarantine is doing more good than harm. My home skills just got better Advantages of COVID-19 for the future. With high combat on COVID-19 the future seems promising.
https://www.youtube.com/watch?v=cQ2NZ53034o&list=PL_ihUsy6_PLK-rNbEuGye59EVlhjfeaVb My Traditional Dish, Achu and Yellow Soup Corn Fufu and Njyama-njyama. African Dish. Recipe and Preparation The Nkwen Traditional Anthem

https://youtube.com/c/TaminangThereseN