Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Thirtieth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:46-52

October 24 2021,

 Gospel in English and in Nkwen

Gospel – Mark 10:46-52

Thirtieth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:46-52 https://youtu.be/y5o65YQ9Hkw

https://anchor.fm/nwufor

46 As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging.

47 On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, “Jesus, son of David, have pity on me.”

48 And many rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, “Son of David, have pity on me.”

49 Jesus stopped and said, “Call him.” So they called the blind man, saying to him, “Take courage; get up, Jesus is calling you.”

50 He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. 51 Jesus said to him in reply, “What do you want me to do for you?” The blind man replied to him, “Master, I want to see.”

52 Jesus told him, “Go your way; your faith has saved you.” Immediately he received his sight and followed him on the way.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkù̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 10:46-52

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

46 Ma Yesù â kǝ fu fǝ̀fǝ̀ Jeriko bwo bǝ̀ nganǝ̀-ku jwi nǝ̀ bǝ̀ ba gha’atǝ̌ la,

Afǝ̀ǝ tsǝ̀ ma ǝ̀lwenǝ̀ yi bǝ̀ Bartìmeyùsǝ̀, moo ǝ̀tàa Timeyùsǝ̀, a nunǝ̀ aghoŋǝ̀ mânduŋǝ nlontǝ̀ ǝ̀dzuŋǝ̀.

47 A zu’u ngǝ̀ a bǝ̀ Yesù ŋù Nazarètǝ̀ ma a chya, nti’i nzhitǝ̀ mǝ̀ zhwinǝnǝ̀ nǝ̀tenǝ̀ ngǝ̀, “Yesù moo Dàvitǝ̀, ko mǝlìŋnǝ̀ wà.”

48 Bǝ̀ ba nǝnǝ̀ ya yi nswiŋǝ̀ nǝ̀ zhǝ̀ ngǝ̀ a kentǝ̀, la a bu nzhwinǝ̀ nghǝ bǝ nǝ̀ nshi ngǝ̀, “Yesù moo Davitǝ̀, ko mǝlìŋnǝ̀ wà̀.”

49 Yesù tiŋǝ̀ nswiŋǝ̀ ngǝ̀, “Toŋnǝ̀ yɛ” Bǝ̀ bu ti’i ntoŋǝ̀ Afǝ̀ǝ zu, nswiŋǝ ngǝ, “Gaŋǝ ntiŋǝ̀, bǝ̀ŋnǝ, Yesu toŋǝ̀ lya wwo.”

50 A mɛ’ɛ̀ atsǝ̀’ǝ zhi, nlyi mbǝ̀ŋnǝ̀, nghǝ a mbwo Yesù.

51 Yesù kuwe mbiŋse yi ngǝ, “O swa’a ngǝ mǝ gha la nǝ wwò?” Afǝ̀ǝ zu kuwe a mbwo zhǝ ngǝ, “ǝ̀taa mǝ swa’a ǝzǝ̀ǝ ǝdi’i.”

52 Yesù̀ swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ, “Ghǝ̀ wwo; mǝ̀biŋnǝ̀ mwo kwesǝ lya wwo.” Mmi mǝ ŋu wwa kǝ mbi nwa’a a ti’i nzoŋnǝ̀ Yesù a mânduŋǝ̀.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

46 As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging.

Ma Yesù â kǝ fu fǝ̀fǝ̀ Jeriko bwo bǝ̀ nganǝ̀-ku jwi nǝ̀ bǝ̀ ba gha’atǝ̌ la,

Afǝ̀ǝ tsǝ̀ ma ǝ̀lwenǝ̀ yi bǝ̀ Bartìmeyùsǝ̀, moo ǝ̀tàa Timeyùsǝ̀, a nunǝ̀ aghoŋǝ̀ mânduŋǝ nlontǝ̀ ǝ̀dzuŋǝ̀.

47 On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, “Jesus, son of David, have pity on me.” A zu’u ngǝ̀ a bǝ̀ Yesù ŋù Nazarètǝ̀ ma a chya, nti’i nzhitǝ̀ mǝ̀ zhwinǝnǝ̀ nǝ̀tenǝ̀ ngǝ̀, “Yesù moo Dàvitǝ̀, ko mǝlìŋnǝ̀ wà.”

48 And many rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, “Son of David, have pity on me.” Bǝ̀ ba nǝnǝ̀ ya yi nswiŋǝ̀ nǝ̀ zhǝ̀ ngǝ̀ a kentǝ̀, la a bu nzhwinǝ̀ nghǝ bǝ nǝ̀ nshi ngǝ̀, “Yesù moo Davitǝ̀, ko mǝlìŋnǝ̀ wà̀.”

49 Jesus stopped and said, “Call him.” So they called the blind man, saying to him, “Take courage; get up, Jesus is calling you.” Yesù tiŋǝ̀ nswiŋǝ̀ ngǝ̀, “Toŋnǝ̀ yɛ” Bǝ̀ bu ti’i ntoŋǝ̀ Afǝ̀ǝ zu, nswiŋǝ ngǝ, “Gaŋǝ ntiŋǝ̀, bǝ̀ŋnǝ, Yesu toŋǝ̀ lya wwo.”

50 He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. A mɛ’ɛ̀ atsǝ̀’ǝ zhi, nlyi mbǝ̀ŋnǝ̀, nghǝ a mbwo Yesù.

51 Jesus said to him in reply, “What do you want me to do for you?” The blind man replied to him, “Master, I want to see.” Yesù kuwe mbiŋse yi ngǝ, “O swa’a ngǝ mǝ gha la nǝ wwò?” Afǝ̀ǝ zu kuwe a mbwo zhǝ ngǝ, “ǝ̀taa mǝ swa’a ǝzǝ̀ǝ ǝdi’i.”

52 Jesus told him, “Go your way; your faith has saved you.” Immediately he received his sight and followed him on the way. Yesù̀ swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ, “Ghǝ̀ wwo; mǝ̀biŋnǝ̀ mwo kwesǝ lya wwo.” Mmi mǝ ŋu wwa kǝ mbi nwa’a a ti’i nzoŋnǝ̀ Yesù a mânduŋǝ̀.

Thirtieth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:46-52 https://youtu.be/y5o65YQ9Hkw
Gospel Readings in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=e9APj6P88wI&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:35-45 Or Mark 10:42-45

October 17 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – Mark 10:35-45

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:35-45 Or Mark 10:42-45 https://youtu.be/wVNMexvcIBE

35 James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, “Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you.”

36 He replied, “What do you wish me to do for you?”

37 They answered him, “Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left.”

38 Jesus said to them, “You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink or be baptized with the baptism with which I am baptized?”

39 They said to him, “We can.” Jesus said to them, “The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized;

40 but to sit at my right or at my left is not mine to give but is for those for whom it has been prepared.”

41 When the ten heard this, they became indignant at James and John.

42 Jesus summoned them and said to them, “You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt.

43 But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant;

44 whoever wishes to be first among you will be the slave of all.

45 For the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many.”

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkù̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:60-69

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fә’ә̀ wu wwa,

35 Dzemsǝ̀ bwo Dzonǝ, ǝboo bǝ Zebedì, yìi nswiŋǝ a mbwo Yesù ngǝ, “Ndǝ̀ bìi swà’a ngǝ boŋǝ ò fyà ǝdzuŋǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀ ma bìi bǝ biŋsǝ wwo wǝ.”

36 Yesù biŋsǝ̀ wwa ngǝ, Bùu swa’a ngǝ mǝ ngha la nǝ bǔ?”

37 Bwo kuwe ngǝ, “Ghǝ̀rǝ̀ ngǝ bìi lyǝ nunǝ, ŋù mo’o ala bwo ma’a wwò nǝ wu tsǝ̀ ala bwo nkwebǝ fǝfǝ ala’a nǝfonǝ wwò.

38 Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Bùu bikàkǝ a zuŋǝ zu ma bùu biŋsǝ lya zhi. Tìboŋǝ bù nyǝnǝ̀ nfòŋǝ wu ma mǝ̀ nyǝ nǝ̀ wu, kǝ nkwɛ nkyi wu ma mǝ̀ kwɛ̌ lǝ?”

39 Bwo swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ, “Boŋǝ bìi nyǝ nkǝ̀ nkwɛ.” Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nfoŋǝ wu ma mǝ nyǝ bùu bǝ nyǝ nǝ wu, nkyi wu ma mǝ nkwɛ a bù kǝ nkwɛ;

40 la mǝ̀ nunǝnǝ̀ abwo mà’à kǝ a bwo nkwǝ̀bǝ̀ mwo boŋǝ a kakǝ mwo fya, ǝ dzwi bǝ a mbwo bǝ̀ bu ma bǝ liŋǝ a mbwo bwo.”

41 Abwu’u ngàŋǝ-kù Yesù nǝghemǝ̀ zu’u anyù zi nti’i nshwesǝ ntoŋǝ a nnu Dzǝmsǝ̀ bwo Dzonǝ̀.

42 Yesù toŋǝ wwa bǝtsǝ̀mǝ̀ swiŋǝ nǝ mbwo bwo ngǝ, ” Bù zhi ngǝ atǝtǝ̌ bǝ̀ bu ma bwo bikàkǝ Nywe biŋǝ, bǝtàa bǝ ala’a bya bwo nunǝ atyǝ bwo, bǝ bya bâ nghwè kǝ̌ ndǝ̌ nghwe wwa a mbwo bwo.

43 La ǝ̀ bǝ̂ kàkǝ̌ lya atǝtǝ̌ bù dzwi, ŋù wu ma a swà’a bǝ̌ ŋù nghwe a tǝtǝ̌ bù bǝ̂ bǝ ŋù fa’a wwu.

44 ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma â swà’a bǝ ncyambì a tǝtǝ̌ bù bǝ bǝ abuù a mbwo ŋù ntsǝ̀mǝ.

45 Mbǝ’ǝma Moo Ŋù bikàkǝ̌ yìi bǝ ngǝ bǝ̀ fa’a a mbwo zhǝ la bǝ mǝ fa’anǝ a mbwo bǝ̀ kǝ fya atyǝmbǝŋǝ zhǝ ma azuŋǝ nǝwwo a mbwo ŋù ntsǝ̀mǝ̀.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

35 James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, “Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you.” Dzemsǝ̀ bwo Dzonǝ, ǝboo bǝ Zebedì, yìi nswiŋǝ a mbwo Yesù ngǝ, “Ndǝ̀ bìi swà’a ngǝ boŋǝ ò fyà ǝdzuŋǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀ ma bìi bǝ biŋsǝ wwo wǝ.”

36 He replied, “What do you wish me to do for you?” Yesù biŋsǝ̀ wwa ngǝ, Bù swa’a ngǝ mǝ ngha la nǝ bǔ.

37 They answered him, “Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left.” bwo kuwe ngǝ, “Ghǝ̀rǝ̀ ngǝ bìi lyǝ nunǝ, ŋù mo’o ala bwo ma’a wwò nǝ wu tsǝ̀ ala bwo nkwebǝ fǝfǝ ala’a nǝfonǝ wwò.

38 Jesus said to them, “You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink or be baptized with the baptism with which I am baptized?” Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Bùu bikàkǝ a zuŋǝ zu ma bùu biŋsǝ lya zhi. Tìboŋǝ bù nyǝnǝ̀ nfòŋǝ wu ma mǝ̀ nyǝ nǝ̀ wu, kǝ nkwɛ nkyi wu ma mǝ̀ kwɛ̌ lǝ?”

39 They said to him, “We can.” Jesus said to them, “The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized; Bwo swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ, “Boŋǝ bìi nyǝ nkǝ̀ nkwɛ.” Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nfoŋǝ wu ma mǝ nyǝ bùu bǝ nyǝ nǝ wu, nkyi wu ma mǝ nkwɛ a bù kǝ nkwɛ;

40 but to sit at my right or at my left is not mine to give but is for those for whom it has been prepared.” la mǝ̀ nunǝnǝ̀ abwo mà’à kǝ a bwo nkwǝ̀bǝ̀ mwo boŋǝ a kakǝ mwo fya, ǝ dzwi bǝ a mbwo bǝ̀ bu ma bǝ liŋǝ a mbwo bwo.”

41 When the ten heard this, they became indignant at James and John. Abwu’u ngàŋǝ-kù Yesù nǝghemǝ̀ zu’u anyù zi nti’i nshwesǝ ntoŋǝ a nnu Dzǝmsǝ̀ bwo Dzonǝ̀.

42 Jesus summoned them and said to them, “You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt. Yesù toŋǝ wwa bǝtsǝ̀mǝ̀ swiŋǝ nǝ mbwo bwo ngǝ, ” Bù zhi ngǝ atǝtǝ̌ bǝ̀ bu ma bwo bikàkǝ Nywe biŋǝ, bǝtàa bǝ ala’a bya bwo nunǝ atyǝ bwo, bǝ bya bâ nghwè kǝ̌ ndǝ̌ nghwe wwa a mbwo bwo.

43 But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant; La ǝ̀ bǝ̂ kàkǝ̌ lya atǝtǝ̌ bù dzwi, ŋù wu ma a swà’a bǝ̌ ŋù nghwe a tǝtǝ̌ bù bǝ̂ bǝ ŋù fa’a wwu.

44 whoever wishes to be first among you will be the slave of all. ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma â swà’a bǝ ncyambì a tǝtǝ̌ bù bǝ bǝ abuù a mbwo ŋù ntsǝ̀mǝ.

45 For the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many.” Mbǝ’ǝma Moo Ŋù bikàkǝ̌ yìi bǝ ngǝ bǝ̀ fa’a a mbwo zhǝ la bǝ mǝ fa’anǝ a mbwo bǝ̀ kǝ fya atyǝmbǝŋǝ zhǝ ma azuŋǝ nǝwwo a mbwo ŋù ntsǝ̀mǝ̀.

Sunday Gospel Readings in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=e9APj6P88wI&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://anchor.fm/nwufor

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Responsorial Psalm for Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year B

photo of a priest reading

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Responsorial Psalm for Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year B – Psalms 33:4-5, 18-19, 20, 22 https://www.youtube.com/watch?v=Dqb9QppLMis

R. (22) Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.

4 Upright is the word of the LORD,
and all his works are trustworthy.
5 He loves justice and right;
of the kindness of the LORD the earth is full.
R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.

18 See, the eyes of the LORD are upon those who fear him,
upon those who hope for his kindness,
19 To deliver them from death
and preserve them in spite of famine.
R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.

20 Our soul waits for the LORD,
who is our help and our shield.
22 May your kindness, O LORD, be upon us
who have put our hope in you.
R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.

Responsorial Psalm for Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year B – Psalms 33:4-5, 18-19, 20, 22 https://www.youtube.com/watch?v=Dqb9QppLMis

Importance of The Holy Rosary

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:17-30 Or Mark 10:17-27

Fruits of my daily reflections 1

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time

https://anchor.fm/nwufor

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:17-30 Or Mark 10:17-27

October 10 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

unrecognizable men praying in old catholic church

Gospel – Mark 10:17-30

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 10:17-30 Or Mark 10:17-27 https://youtu.be/dhcH3VIp17I

17 As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, “Good teacher, what must I do to inherit eternal life?”  

18 Jesus answered him, “Why do you call me good? No one is good but God alone. 

19 You know the commandments: You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall not bear false witness; you shall not defraud; honor your father and your mother.” 

20 He replied and said to him, “Teacher, all of these I have observed from my youth.” 

21 Jesus, looking at him, loved him and said to him, “You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to the poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me.” 

22 At that statement his face fell, and he went away sad, for he had many possessions. 

23 Jesus looked around and said to his disciples, “How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!” 

24 The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, “Children, how hard it is to enter the kingdom of God! 

25 It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God.” 

26 They were exceedingly astonished and said among themselves, “Then who can be saved?” 

27 Jesus looked at them and said, “For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God.” 

28 Peter began to say to him, “We have given up everything and followed you.” 

29 Jesus said, “Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel Yesù swiŋǝ ngǝ, 

30 who will not receive a hundred times more now in this present age: houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come.” 

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 10:17-30

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

 A fǝ’ǝ̀ wu wwa,

17Yesù a fu mǝ ghǝ nǝ̀ aghanǝ̀, ŋù tsǝ khǝ nyii nkhenǝ̀ a nshi zhǝ mbiŋsǝ yi ngǝ, “Ndǝ̀-ŋwà’àrǝ̀ nshi’inǝ, boŋǝ mǝ̀ gha li la me dzwinǝ̀ nǝ mǝ̀dzwinǝ ma mǝ lyǝ mye?”

18Yesù kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Ò toŋǝ wa nǝ̀ ŋu nshi’ìnǝ̀ li ngǝ kǝ̀, ŋù dàŋǝ bikakǝ boŋǝ̀ chyatǝ tsɛ’ɛ̀ Nywè zhǝ zhǝ.

19 Ò zhi ntǝ̀ǝ ma a swiŋǝ ngǝ: “Ô kǝ ŋu nǝ zwɛrǝ, Ô kǝ mayàbǝ̀ nǝ ghǝ̀rǝ, ô kǝ nǝ zɛ̀rǝ̂, Ô kǝ ntsɛ̀rǝ̀ nǝ chuwa; Ô kǝ ŋù nǝ li’isǝ; nzu’unǝ a mbwo ǝtàa wwò bwo mma wwò.” 20A swiŋǝ a mbwo Yesù ngǝ, “Ndǝ̀, mǝ̀ tɛ̌ nliŋǝ ntǝǝ dzwi ntsǝ̀mǝ̀ nlonǝ̀ ma mǝ̂ bri mǝnkhǝ.” 21Yesù lii yi nkoŋǝ yi nswiŋǝ ngǝ, “Ò bri anyù mo’o tǝ ghǝ̀rǝ̀. Ghǝ nfyanǝ ǝdzuŋǝ dzwu ma ò dzwi nǝ dzwu nfya nkabǝ zu a mbwo ngàŋǝ ngǝ’ǝ, nti’i nyii nzòŋǝ̀ nǝ mwò, boŋǝ ò bǝ jwi nǝ afù’ù nǝkàŋǝ.”

22 Ŋu wwa zu’u ànyù zi nshi yi kǝ mbi shwi’i mbǝ’ǝma â dzwi nǝ̀ abi’ì susu.

23Yesù lii ǝdì’ì nkarǝsǝ, nswiŋǝ a mbwo ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ jwi ngǝ, “A lanǝ ntentǝ a mbwo ngaŋǝ ǝdzwuŋǝ mǝ kunǝ ala’a nǝfonǝ Nywe ngǝ!” 24  Ànyù zu ma a swiŋǝ la chyàtǝ̀ ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ jwi. Yesù kǝ mbitǝ nswiŋǝ nǝ bwo ngǝ, ” Əboo ba, a tentǝ̀ mǝ kunǝ ala’a nǝfònǝ̀ Nywe ngǝ! 25 A bǝ menyentǝ̀ anyu a mbwo nsenǝ mǝ chyanǝ̀ nǝ̀li ndensǝ̀ nchyatǝ mǝngǝ ŋù nǝ̀ ǝdzuŋǝ â nkuu nǝkaŋǝ.” 26Anyù zu lanǝ ntǝsǝ nkhǝ’ǝnǝ ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ jwi bwo ti’i swiŋǝ atǝ̂tǝ̌ bwo ngǝ, “Boŋǝ a bǝ a li boŋǝ wine ŋù bǝ dzwi?” 27Yesù lìi wwa nswiŋǝ ngǝ, “A tentǝ a mbwo ŋù la kàkǝ a mbwo Nywè tentǝ̀. Mǝ̀nyù mǝtsǝ̀mǝ chya nshi’inǝ̀ a mbwo Nywè.” 28Bità ti’i nswiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Bìi mɛ’ɛ̀ ǝ̀dzuŋǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀ nzoŋǝ nǝ wwò.”

29Yesù swiŋǝ ngǝ, “Nǝ nkò’onyù, mǝ swiŋǝ a mbwo bùu, ŋù daŋǝ bikàkǝ̌ dzwi ma à mɛ̀’ɛ ndyâ kǝ bǝ̀lǝ̀mǝ bi kǝ̌ ǝtàa yì bwo mma yì kǝ̀ ǝboo bi nǝ nshye zì mbǝ’ǝ ngâ zà nǝ anyù Nywè  30 ma à bǝ kàkǝ ngâ nkɛ̀rǝ̀ dzwi nǝ ndyâ, bǝ̀lǝ̀mnǝ̀ kǝ̌ ǝtàa bwo mma kǝ̀ ǝboo nǝ nshye, bwo bǝ ǝlwenǝ tǝbòŋǝ ma bǝ fya a mbwo zhǝ: atyǝ nshye wǐ, a kǝ lyǝ dzwi nǝ mǝ̀dzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ mye a nǝ mbyi zu ma ǝ̀ bǝ lyǝ bǔ yìi.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

17 As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, “Good teacher, what must I do to inherit eternal life?” A fǝ’ǝ̀ wu wwa, Yesù a fu mǝ ghǝ nǝ̀ aghanǝ̀, ŋù tsǝ khǝ nyii nkhenǝ̀ a nshi zhǝ mbiŋsǝ yi ngǝ, “Ndǝ̀-ŋwà’àrǝ̀ nshi’inǝ, boŋǝ mǝ̀ gha li la me dzwinǝ̀ nǝ mǝ̀dzwinǝ ma mǝ lyǝ mye?”

18 Jesus answered him, “Why do you call me good? No one is good but God alone. Yesù kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Ò toŋǝ wa nǝ̀ ŋu nshi’ìnǝ̀ li ngǝ kǝ̀, ŋù dàŋǝ bikakǝ boŋǝ̀ chyatǝ tsɛ’ɛ̀ Nywè zhǝ zhǝ.

19 You know the commandments: You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall not bear false witness; you shall not defraud; honor your father and your mother.” Ò zhi ntǝ̀ǝ ma a swiŋǝ ngǝ: “Ô kǝ ŋu nǝ zwɛrǝ, Ô kǝ mayàbǝ̀ nǝ ghǝ̀rǝ, ô kǝ nǝ zɛ̀rǝ̂, Ô kǝ ntsɛ̀rǝ̀ nǝ chuwa; Ô kǝ ŋù nǝ li’isǝ; nzu’unǝ a mbwo ǝtàa wwò bwo mma wwò.”

20 He replied and said to him, “Teacher, all of these I have observed from my youth.” A swiŋǝ a mbwo Yesù ngǝ, “Ndǝ̀, mǝ̀ tɛ̌ nliŋǝ ntǝǝ dzwi ntsǝ̀mǝ̀ nlonǝ̀ ma mǝ̂ bri mǝnkhǝ.”

21 Jesus, looking at him, loved him and said to him, “You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to the poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me.” Yesù lii yi nkoŋǝ yi nswiŋǝ ngǝ, “Ò bri anyù mo’o tǝ ghǝ̀rǝ̀. Ghǝ nfyanǝ ǝdzuŋǝ dzwu ma ò dzwi nǝ dzwu nfya nkabǝ zu a mbwo ngàŋǝ ngǝ’ǝ, nti’i nyii nzòŋǝ̀ nǝ mwò, boŋǝ ò bǝ jwi nǝ afù’ù nǝkàŋǝ.”

22 At that statement his face fell, and he went away sad, for he had many possessions. ŋu wwa zu’u ànyù zi nshi yi kǝ mbi shwi’i mbǝ’ǝma â dzwi nǝ̀ abi’ì susu.

23 Jesus looked around and said to his disciples, “How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!” Yesù lii ǝdì’ì nkarǝsǝ, nswiŋǝ a mbwo ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ jwi ngǝ, “A lanǝ ntentǝ a mbwo ngaŋǝ ǝdzwuŋǝ mǝ kunǝ ala’a nǝfonǝ Nywe!”

24 The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, “Children, how hard it is to enter the kingdom of God! Ànyù zu ma a swiŋǝ la chyàtǝ̀ ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ jwi. Yesù kǝ mbitǝ nswiŋǝ nǝ bwo ngǝ, ” Əboo ba, a tentǝ̀ mǝ kunǝ ala’a nǝfònǝ̀ Nywe nge!

25 It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God.” A bǝ menyentǝ̀ anyu a mbwo nsenǝ mǝ chyanǝ̀ nǝ̀li ndensǝ̀ nchyatǝ mǝngǝ ŋù nǝ̀ ǝdzuŋǝ â nkuu nǝkaŋǝ. “

26 They were exceedingly astonished and said among themselves, “Then who can be saved?” Anyù zu lanǝ ntǝsǝ nkhǝ’ǝnǝ ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ jwi bwo ti’i swiŋǝ atǝ̂tǝ̌ bwo ngǝ, “Boŋǝ a bǝ a li boŋǝ wine ŋù bǝ dzwi?”

27 Jesus looked at them and said, “For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God.” Yesù lìi wwa nswiŋǝ ngǝ, “A tentǝ a mbwo ŋù la kàkǝ a mbwo Nywè tentǝ̀. Mǝ̀nyù mǝtsǝ̀mǝ chya nshi’inǝ̀ a mbwo Nywè. “

28 Peter began to say to him, “We have given up everything and followed you.” Bità ti’i nswiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Bìi mɛ’ɛ̀ ǝ̀dzuŋǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀ nzoŋǝ nǝ wwò.”

29 Jesus said, “Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel Yesù swiŋǝ ngǝ, “Nǝ nkò’onyù, mǝ swiŋǝ a mbwo bùu, ŋù daŋǝ bikàkǝ̌ dzwi ma à mɛ̀’ɛ ndyâ kǝ bǝ̀lǝ̀mǝ bi kǝ̌ ǝtàa yì bwo mma yì kǝ̀ ǝboo bi nǝ nshye zì mbǝ’ǝ ngâ zà nǝ anyù Nywè

30 who will not receive a hundred times more now in this present age: houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come.” ma à bǝ kàkǝ ngâ nkɛ̀rǝ̀ dzwi nǝ ndyâ, bǝ̀lǝ̀mnǝ̀ kǝ̌ ǝtàa bwo mma kǝ̀ ǝboo nǝ nshye, bwo bǝ ǝlwenǝ tǝbòŋǝ ma bǝ fya a mbwo zhe: atyǝ nshye wǐ, a kǝ lyǝ dzwi nǝ mǝ̀dzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ mye nǝ mbyi zu ma ǝ̀ bǝ lyǝ b yìi.”

Gospel Readings in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=e9APj6P88wI&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://anchor.fm/nwufor

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 9:30-37

September 19 2021,

food man people winter

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – Mark 9:30-37

https://youtu.be/e9APj6P88wI

30 Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to know about it.  

31 He was teaching his disciples and telling them, “The Son of Man is to be handed over to men and they will kill him, and three days after his death the Son of Man will rise.”  

32 But they did not understand the saying, and they were afraid to question him.  

33 They came to Capernaum and, once inside the house, he began to ask them, “What were you arguing about on the way?”

34 But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way who was the greatest.  

35 Then he sat down, called the Twelve, and said to them, “If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all.

36 Taking a child, he placed it in their midst, and putting his arms around it, he said to them,  

37 “Whoever receives one child such as this in my name, receives me; and whoever receives me, receives not me but the One who sent me.”  

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 9:30-37

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

 A fǝ’ǝ̀ wu wwa,

30 Yesù bwo ngaŋə-ndzəmə̀ jwi lyə adi’i wu ma bwo dzwi wu nghǝ nchya alaˀa Galili la â kakə nswàˀà ngə ŋùdàŋə̀ zhi ngə bwo chyǎ.

 kə ziˀirə ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀ jwi, nswiŋə nə bwo ngə: “Bə̌ bə fya Moo Ŋù a mbwo bə̀ ma bwo bə zwɛrə yi, la ndzəmə njwe dzwi tarə ma à kwo, â bəŋnə nəwwo”.

32 Ŋgaŋə-kù dzwi bikàkə anyù zu ma â swiŋə li a zuˀu la mbo mə biŋsənə̀ yɛ.

33 Ma bwo kuˀu fəfə kafànawum nku ndya la, Yesù a biŋsə̀ wwa ngə: “Bu ghə nsa’a a kə̀ a mânduŋə lə?”

34 Bwo tiŋǝ tǝ̀kwe, la ma bwo kə bòŋnə̀ atǝtǝ̌ bwo a mânduŋə nswa’à mə zhinə̀ ŋù wu ma a bə ŋù nghwe a tətə̌ bwo.

35. Yesù tiˀi nnunə nshyə ntoŋə ngaŋə-kù jwi nchǝ̀-bya nswiŋə a mbwo bwo ngə: “Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a swaˀa mə bə nə  nchyàmbì â təsǝ̀ atyəmbə̀ŋə̀ zhi nə nlwǐtə̀ adìˀi, nkə mbə ŋu fàˀà a mbwo ŋù ntsə̀mə̀.”

36 Yesù tiˀi nlo mənyèntə̀ moo tsə̀ ntəsə atǝtǝ̌ bwo, mma’a mbwo myi nnu zhǝ nkarǝsǝ, ntiˀi  nswiŋə a mbwo bwo ngə:

37 “ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a lòo moo ma wi nshinə mbəˀə ǝlwenǝ̀ wa à lòo a wa. Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma à kə lòo wa nshinə à bikakə bə wa lò, a lòo a bə ŋu wu ma a tuŋə wa.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

30 Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to know about it. Yesù bwo ngaŋəndzəmə̀ jwi lyə adi’i wu ma bwo dzwi wu nghǝ nchya alaˀa Galili la â kakə nswàˀà ngə ŋùdàŋə̀ zhi ngə bwo chyǎ.

Free Translation

31 He was teaching his disciples and telling them, “The Son of Man is to be handed over to men and they will kill him, and three days after his death the Son of Man will rise.” A kə ziˀirə ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀ jwi, nswiŋə nə bwo ngə: “Bə̌ bə fya Moo ŋù a mbwo bə̀ ma bwo bə zwɛrə yi, la ndzəmə njwe dzwi tarə ma à kwo, â bəŋnə nəwwo”. 

32 But they did not understand the saying, and they were afraid to question him. Ŋgaŋə-kù jwi bikàkə anyù zu ma â swiŋə li a zuˀu la mbo mə biŋsənə̀ yɛ. 

33 They came to Capernaum and, once inside the house, he began to ask them, “What were you arguing about on the way?”Ma bwo kuˀu fəfə kafànawum nku ndya la, Yesù a biŋsə̀ wwa ngə: “Bu ghə nsa’a a kə̀ a mânduŋə lə? 

34 But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way who was the greatest. Bwo tiŋǝ tǝ̀kwe, la ma bwo kə bòŋnə̀ atǝteǝ̌ bwo a mânduŋə nswa’ mə zhinə̀ ŋù wu ma a bə ŋù nghwe a tətə̌ bwo.

35 Then he sat down, called the Twelve, and said to them, “If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all.”Yesù tiˀi nnunə nshyə ntoŋə ngaŋə-kù jwi nchǝ̀-bya nswiŋə a mbwo bwo ngə: “ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a swaˀa mə bə nə  nchyàmbì â təsǝ̀ atyəmbə̀ŋə̀ zhi nə nlwǐtə̀ adìˀi, nkə mbə ŋu fàˀà a mbwo ŋù ntsə̀mə̀.”

36 Taking a child, he placed it in their midst, and putting his arms around it, he said to them, Yesù tiˀi nlo mənyèntə̀ moo tsə̀ ntəsə atǝtǝ̌ bwo, mma’a mbwo myi nnu zhǝ nkarǝsǝ, ntiˀi  nswiŋə a mbwo bwo ngə:

37 “Whoever receives one child such as this in my name, receives me; and whoever receives me, receives not me but the One who sent me.” “ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a lòo moo ma wi nshinə mbəˀə ǝlwenǝ̀ wa à lòo a wa. Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma à kə lòo wa nshinə à bikakə bə wa lò, a lòo a bə ŋu wu ma a tuŋə wa.”

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Sunday Gospel in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=1aOIEkHkQ2o&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://anchor.fm/nwufor

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-first Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:60-69

Twenty-first Sunday in Ordinary Time, Year B

August 22 2021,

Gospel – John 6:60-69

60 Many of Jesus’ disciples who were listening said, “This saying is hard; who can accept it?”

61 Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, “Does this shock you?

62 What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before?

63 It is the spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are Spirit and life.

64 But there are some of you who do not believe.” Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him.

65 And he said, “For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father.”

66 As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him.

67 Jesus then said to the Twelve, “Do you also want to leave?”

68 Simon Peter answered him, “Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life.

69 We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God.”

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:60-69

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fә’ә̀ wu wwa,

60 Ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa ngha’atǝ ma bwo kǝ zwi’itǝ abòŋnǝ̀ zhi, swiŋǝ ngǝ, “Mǝzi’irǝnǝ mii tentǝ; tiboŋǝ wǝ̀ biŋǝ?“

61 Ma Yesu zhi ngǝ ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̂ jwi kǝ nyurǝkǝ mbǝ’ǝ anyù zi la, a swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Ànyù zi chi’i wuu?“

62 Boŋǝ a bǝ ngǝ bù bǝ zǝ Moo Ŋù ma a ko’o nghǝ adi’i wu ma â bi ndzwi wu nchyambì, a ti’ì bǝ li la?”

63 A bǝ àzhwè ma ǝ fya mǝdzwinǝ̀, boŋǝ m̀bǝ̀ŋǝ̀ nnu kakǝ anyu dàŋǝ̀ ghǝrǝ̀. Əbòŋnǝ̀ dzwu ma mǝ fya nǝ̀ bù bǝ Àzhwè nkǝ mbǝ mǝdzwinǝ̀.

64 La bu batsǝ dzwi ma bù bikakǝ biŋǝ.” Nǝ mǝzhitǝnǝ, Yesu zhi bǝ̀ bu ma bwo bǝ biŋǝ nkǝ zhi ŋu wu ma a bǝ lya fyenǝ̀ yε.

65 A ti’ì nswiŋǝ ngǝ, “Mǝ̀ ntε̌ nswiŋǝ a mbwo bù ngǝ mbǝ’ǝ anyù zu zi ŋù daŋǝ dzwi kakǝ a mbwo mwò yii tǝ ngǝ ǝtaa wa a ghǝrǝ ngǝ a yii.”

66 ǝlya, mbǝ’ǝ anyù zu zi Ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa ghà’àtǝ̀ bu nghǝ wwa nǝ mǝ̀dzwinǝ̀ mya ma ǹlwenǝ̀ kakǝ wwa nǝ zhǝ bǔ zòŋǝ.

67 Yesù ti’i mbiŋsǝ ngaŋǝ-kù jwi ǹchǝ̀-bya ngǝ, “Bùu kǝ nswa’a mǝ ghǝnǝ zù ngà?”

68 Shimunǝ Bità kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Ətàà, boŋǝ bii ghǝ li a mbwo wǝ̀? o dzwi nǝ̀ ǝ̀bòŋnǝ̀ mǝdzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ myè.

69 Bìi biŋǝ nkǝ ntǝsǝ nzhi ngǝ o bǝ Ŋù Ŋwà’ànǝ Nywè.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

60 Many of Jesus’ disciples who were listening said, “This saying is hard; who can accept it?” Ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa ngha’atǝ ma bwo kǝ zwi’itǝ abòŋnǝ̀ zhi, swiŋǝ ngǝ, “Mǝzi’irǝnǝ mii tentǝ; tiboŋǝ wǝ̀ biŋǝ?“

61 Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, “Does this shock you? Ma Yesu zhi ngǝ ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̂ jwi kǝ nyurǝkǝ mbǝ’ǝ anyù zi la, a swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Ànyù zi chi’i wuu?“

62 What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? Boŋǝ a bǝ ngǝ bù bǝ zǝ Moo Ŋù ma a ko’o nghǝ adi’i wu ma â bi ndzwi wu nchyambì, a ti’ì bǝ li la?”

63 It is the spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are Spirit and life. A bǝ àzhwè ma ǝ fya mǝdzwinǝ̀, boŋǝ m̀bǝ̀ŋǝ̀ nnu kakǝ anyu dàŋǝ̀ ghǝrǝ̀. Əbòŋnǝ̀ dzwu ma mǝ fya nǝ̀ bù bǝ Àzhwè nkǝ mbǝ mǝdzwinǝ̀.

64 But there are some of you who do not believe.” Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. La bu batsǝ dzwi ma bù bikakǝ biŋǝ.” Nǝ mǝzhitǝnǝ, Yesu zhi bǝ̀ bu ma bwo bǝ biŋǝ nkǝ zhi ŋu wu ma a bǝ lya fyenǝ̀ yε.

65 And he said, “For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father.” A ti’ì nswiŋǝ ngǝ, “Mǝ̀ ntε̌ nswiŋǝ a mbwo bù ngǝ mbǝ’ǝ anyù zu zi ŋù daŋǝ dzwi kakǝ a mbwo mwò yii tǝ ngǝ ǝtaa wa a ghǝrǝ ngǝ a yii.”

66 As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. ǝlya, mbǝ’ǝ anyù zu zi Ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa ghà’àtǝ̀ bu nghǝ wwa nǝ mǝ̀dzwinǝ̀ mya ma ǹlwenǝ̀ kakǝ wwa nǝ zhǝ bǔ zòŋǝ.

67 Jesus then said to the Twelve, “Do you also want to leave?” Yesù ti’i mbiŋsǝ ngaŋǝ-kù jwi ǹchǝ̀-bya ngǝ, “Bùu kǝ nswa’a mǝ ghǝnǝ zù ngà?”

68 Simon Peter answered him, “Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Shimunǝ Bità kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Ətàà, boŋǝ bii ghǝ li a mbwo wǝ̀? o dzwi nǝ̀ ǝ̀bòŋnǝ̀ mǝdzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ myè.

69 We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God.” 69 Bìi biŋǝ nkǝ ntǝsǝ nzhi ngǝ o bǝ Ŋù Ŋwà’ànǝ Nywè.”

https://anchor.fm/nwufor

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Solemnity of The Assumption of the Blessed Virgin Mary

https://anchor.fm/nwufor

August 15 2021

Gospel – Luke 1:39-56

39 Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, 

40 where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. 

41 When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, 

42 cried out in a loud voice and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. 

43 And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? 

44 For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. 

45 Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.” 

46 And Mary said: 

"My soul proclaims the greatness of the Lord; 

47 my spirit rejoices in God my Savior 

48 for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: 

49 the Almighty has done great things for me and holy is his Name. 

50 He has mercy on those who fear him in every generation.  

51 He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their conceit.

52 He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly.

53 He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. 

54 He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy, 

55 the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." 

56 Mary remained with her about three months and then returned to her home. 

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Lukaə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:41-51

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

39  A fǝ’ǝ wu wwa, Mariya lɛrǝ̀ nnu zhi nfu ntiŋǝ nǝtenǝ̀ nǝ̀tenǝ̀, nchya ala’a-nta’a nghǝ nku’u fǝfǝ nǝkwurǝ tsǝ ma nǝ dzwi fǝfǝ Dzudiyà,

40  A kuu ndya Zàkàriyà wu nti’i ntsɛ’ɛtǝ Àlisàbènǝ̀.

41  Ma Àlizàbèbǝ̀ zu’u àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ Mariyà la moo nǝbǝ̀mǝ zhǝ dza’a nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ. Alisàbènǝ̀ ti’i nluu nǝ Azhwe zǝ Ŋwa’anǝ,

42 nti’i nswiŋǝ nǝtènǝ̀ ngǝ “Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi nǝ̀ wwò atǝtǝ̌ bǝ̀ngyě betseme, nkǝ ndzwi a mbwo moo nǝ̀bǝ̀mǝ wwo.

43  Zi anyu funǝ nnu mwò li ngǝ kǝ, ngǝ mma bǝ̀ Nfò wà yìi a ghàntǝ wa?

44 Mbǝ’ǝma tsuŋǝ̀ ma àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ zhǝ kuu ǝtugǝrǝ mwò la moo nǝbǝ̀mǝ mwò dza’à nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ̀.

45 Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi a mbwo wwò mbǝ’ǝma ò biŋǝ ngǝ ànyù zu ma Nywè a swiŋǝ a mbwo wwò bǝ dzwi.”

46 Màriyà swiŋǝ ngǝ,

"Ntiŋǝ̀ wa fya ǝ̀lwenǝ̀ nghwe a mbwo Nywè;

47  àzhwe zha yɛ̀'ɛsǝ a nnu Nywe nkwesǝ̀ wa

48  Mbǝ'ǝma à linǝ ŋu fà'a yi wu daŋǝ daŋǝ nǝ̀ ntiŋǝ̀ nshi'inǝ̌.  Ə lonǝ senǝ mbyi ntsǝ̀mǝ bǝ toŋǝ wa nǝ Ŋwa'anǝ:

49  Nywe wu ma à dzwi nǝ̀ mǝ̀tenǝ̀ mǝtsǝ̀mǝ̀ a ghǝ̀rǝ mǝ̀nyù mâ nghwe a mbwo mwò, Ə̀lwenǝ̀ yi bǝ wù ŋwà'anǝ̌. 

50   atyǝ ǝkwènǝ mbyi ǹtsǝ̀mǝ̀ a komǝliŋnǝ̀ bǝ bu ma bwo bo yɛ. 

51 A dǝ̀sǝ mǝ̀tenǝ̀ mǝ mbwo myi nkǝ nsa'arǝ ngaŋǝ tǝ̌ nnu mǝmǝ ǝ̀bwu wwa.  

52 A shwi'isǝ bǝ̀ bǎ nghwe alǝŋǝ bwo, nko'osǝ bǝ bǝ daŋǝ daŋǝ ndiŋǝ.

53 A fya ǝdzuŋǝ dzwà mboŋnǝ a mbwo bǝ̀ bu ma nji zaŋǝ wwa, nsǝ̀rǝ bǝ bǎ nghwe bwo ghǝ adàŋǝ̀ dàŋǝ. 

54  A kwesǝ ŋu-fà'à yi Izuyɛl mbǝ'ǝma a wi'itǝ akha'anǝ zhi fǝ mǝ ko nǝ̀ mǝlìŋnǝ̀ wwa. 

55 Àkà'ànǝ zu ma a fya a mbwo bǝtàa binǝ̀ bâ nchyambì,  a mbwo Abraham bwo bǝ̀ ǝ̀boo bi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀."

56 Mariya ti’i ndzwi bwo Alizàbènǝ̀ ma bǝ̀ŋorǝ bǝ tarǝ za’a mboŋǝ bǔ kwi yi abi zhǝ.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

39 Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, A fǝ’ǝ wu wwa, Mariya lɛrǝ̀ nnu zhi nfu ntiŋǝ nǝtenǝ̀ nǝ̀tenǝ̀, nchya ala’a-nta’a nghǝ nku’u fǝfǝ nǝkwurǝ tsǝ ma nǝ dzwi fǝfǝ Dzudiyà,

40 where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. A kuu ndya Zàkàriyà wu nti’i ntsɛ’ɛtǝ Àlisàbènǝ̀.

41 When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, Ma Àlizàbèbǝ̀ zu’u àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ Mariyà la moo nǝbǝ̀mǝ zhǝ dza’a nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ. Alisàbènǝ̀ ti’i nluu nǝ Azhwe zǝ Ŋwa’anǝ,

42 cried out in a loud voice and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. nti’i nswiŋǝ nǝtènǝ̀ ngǝ “Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi nǝ̀ wwò atǝtǝ̌ bǝ̀ngyě betseme, nkǝ ndzwi a mbwo moo nǝ̀bǝ̀mǝ wwo.

43 And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? Zi anyu funǝ nnu mwò li ngǝ kǝ, ngǝ mma bǝ̀ Nfò wà yìi a ghàntǝ wa?

44 For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Mbǝ’ǝma tsuŋǝ̀ ma àtsɛ̀’ɛ̀tǝ̀ zhǝ kuu ǝtugǝrǝ mwò la moo nǝbǝ̀mǝ mwò dza’à nǝ àyɛ̀’ɛ̀sǝ̀.

45 Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.” Mǝ̀fwônǝ̀ dzwi a mbwo wwò mbǝ’ǝma ò biŋǝ ngǝ ànyù zu ma Nywè a swiŋǝ a mbwo wwò bǝ dzwi.”

46 And Mary said: Màriyà swiŋǝ ngǝ,

"My soul proclaims the greatness of the Lord; Ntiŋǝ̀ wa fya ǝ̀lwenǝ̀ nghwe a mbwo Nywè;

47 my spirit rejoices in God my Savior àzhwe zha yɛ̀'ɛsǝ a nnu Nywe nkwesǝ̀ wa

48 for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: Mbǝ'ǝma à linǝ ŋu fà'a yi wu daŋǝ daŋǝ nǝ̀ ntiŋǝ̀ nshi'inǝ̌. Ə lonǝ senǝ mbyi ntsǝ̀mǝ bǝ toŋǝ wa nǝ Ŋwa'anǝ:

49 the Almighty has done great things for me and holy is his Name. Nywe wu ma à dzwi nǝ̀ mǝ̀tenǝ̀ mǝtsǝ̀mǝ̀ a ghǝ̀rǝ mǝ̀nyù mâ nghwe a mbwo mwò, Ə̀lwenǝ̀ yi bǝ wù ŋwà'anǝ̌.

50 He has mercy on those who fear him in every generation. atyǝ ǝkwènǝ mbyi ǹtsǝ̀mǝ̀ a komǝliŋnǝ̀ bǝ bu ma bwo bo yɛ.

51 He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their conceit.A dǝ̀sǝ mǝ̀tenǝ̀ mǝ mbwo myi nkǝ nsa'arǝ ngaŋǝ tǝ̌ nnu mǝmǝ ǝ̀bwu wwa.

52 He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly.A shwi'isǝ bǝ̀ bǎ nghwe alǝŋǝ bwo, nko'osǝ bǝ bǝ daŋǝ daŋǝ ndiŋǝ

53 He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. A fya ǝdzuŋǝ dzwà mboŋnǝ a mbwo bǝ̀ bu ma nji zaŋǝ wwa, nsǝ̀rǝ bǝ bǎ nghwe bwo ghǝ adàŋǝ̀ dàŋǝ.

54 He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy, A kwesǝ ŋu-fà'à yi Izuyɛl mbǝ'ǝma a wi'itǝ akha'anǝ zhi fǝ mǝ ko nǝ̀ mǝlìŋnǝ̀ wwa.


55 the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." Àkà'ànǝ zu ma a fya a mbwo bǝtàa binǝ̀ bâ nchyambì, a mbwo Abraham bwo bǝ̀ ǝ̀boo bi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀."

56 Mary remained with her about three months and then returned to her home. Mariya ti’i ndzwi bwo Alizàbènǝ̀ ma bǝ̀ŋorǝ bǝ tarǝ za’a mboŋǝ bǔ kwi yi abi zhǝ.

Sunday Gospel Reading in Nkwen https://www.youtube.com/watch?v=t2ULxUPplXg&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Nkwen Language Counting 1 – 1000 Mǝ̀seŋtǝnǝ̀

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Counting 1 – 1000 – Mǝ̀seŋtǝnǝ̀

Nkwen Language Counting 1 – 1000 https://www.youtube.com/watch?v=_J9AneJCKUQ

Counting 1 – 10

Nkwen Language Counting 1 – 10 https://www.youtube.com/watch?v=A7fGKy_oZk8&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ&index=24

Counting 1 – 20

Nkwen Language Counting 1 – 20 https://www.youtube.com/watch?v=cyAjVubJCO8&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ&index=25

Counting 20- 50

Nkwen Language Counting 20 – 50 https://www.youtube.com/watch?v=TBqW10HXaQ4&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ&index=26
Writing Numbers 1 to 20 for kindergartens

Counting 50 – 100

Nkwen Language Counting 50 – 100 https://www.youtube.com/watch?v=-37xZJGdmrk&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ&index=27
Even and Odd numbers up to 20

Counting 100 – 1000

Nkwen Language Counting 100 – 1000 https://www.youtube.com/watch?v=wYazFFYMW7Q&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ&index=28
Square numbers and square roots

Counting 1 – 1000 Song Game

Nkwen Language Counting 1 – 1000 song Game http://Nkwen Language Counting 1 – 1000

Writing Numbers 1 to 20

Nkwen Language; Writing Numbers 1 to 20 https://www.youtube.com/watch?v=AHBE3HBpml0&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ&index=30

More Lessons on Nkwen Language

Nkwen Language Lessons https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ

Numbers in Nkwen Language
Writing Letters of the Alphabet https://www.youtube.com/watch?v=zf_j7brS_mo&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ&index=31

Writing letters of the Alphabet for kindergartens

Numbers in Nkwen Language

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Nineteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:41-51

August 8 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – John 6:41-51

https://youtu.be/t2ULxUPplXg Eighteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:24-35

41 The Jews murmured about Jesus because he said, “I am the bread that came down from heaven,” 

42 and they said, “Is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, ‘I have come down from heaven’?” 

43 Jesus answered and said to them, “Stop murmuring among yourselves. 

44 No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. 

45 It is written in the prophets: They shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. 

46 Not that anyone has seen the Father except the one who is from God; he has seen the Father. 

47 Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life. 

48 I am the bread of life. 

49 Your ancestors ate the manna in the desert, but they died; 

50 this is the bread that comes down from heaven so that one may eat it and not die. 

51 I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.” 

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:41-51

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fә’ә̀ wu wwa,

41 Bә bә Dzudә̀nә̀ ti’i nyurәkә Yәsù mbә’әma â swiŋә ngә, “Mә̀ mbә ә̀banә ma ә fu nәkàŋә.”

42 Bwo swiŋә ngә, “Li bi kә Yesù moo Yòsәbә̀ bә? Binә a kә әtaa yi bwo mma yi zhi? A ti’i nchya la mǝswiŋnә̀ ngә, “Mә̀ mfu nǝkàŋә̀ ntso?”

43 Yesù kwe nswiŋә a mbwo bwo ngә, ” A bù kә a tәtә̌ bùu nyurәkә.

44 Boŋә ŋu dàŋǝ kakә a mbwo mwo yìi tә ngә ǝtàa wu ma a tuŋә wa a suŋә yɛ, a mә lye nkә zwiŋsә yi nә ǹlwìtә̀ njwe.

45 Bә ŋwa’arә a mәmә̀ aŋwà’àrә̀ bә Brophetà̀ ngә: Nywè bә lya zi’irә wwa bәtsә̀mә̀. Ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a zu’u a mbwo әtàa wà nkә nzi’irә a mbwo zhә a yìi a mbwo mwò.

46 Ŋùdaŋә̀ britә ǝtàa tә zә chyatә ŋu wu ma à fu a mbwo Nywè, ma a tε̌ nzә yɛ.

47  Nә nko’onyù, nә nko’onyù, mә̀ swiŋә a mbwo bù ngә ŋu ntsәmә̀ wu ma à biŋә bә dzwi nә mә̀dzwinә ma mә lyә kә mye.

48  Mә̀ mbә әbanә mәdzwinә̀.

49  Bә̀tàa bu bâ nchyàmbi jyә manà fәfә adi’i waŋsә-nshye la nlyә nkwo;

50  Li bә ә̀banә zu ma ә fu nәkàŋә̀ ntso mә ngә ŋù jyә kә nә kwo. 51Mә mbә ә̀banә mәdzwinә̀ ma ә fu nәkàŋә̀ ntso; ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a jyә әbanә zi bә dzwi aghә̀mә̀ ntsә̀mә̀; ә̀banә zu ma mә bә fya bә m̀bә̀ŋә̀ nnu zhà mbә’ә mәdzwinә̀ mә mbyi ntsә̀mә̀.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

Gospel – John 6:41-51

41 The Jews murmured about Jesus because he said, “I am the bread that came down from heaven,” A fә’ә wu wwa, Bә bә dzudәnә ti’i nyurәkә Yәsu mbә’әma a swiŋә ngә, “Mә mbә әbanә ma ә fu nәkaŋә.”

42 and they said, “Is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, ‘I have come down from heaven’?” Bwo swiŋә ngә, “Li bi kә Yesù moo Yòsәbә̀ bә? Binә a kә әtaa yi bwo mma yi zhi? A ti’i nchya la mǝswiŋnә̀ ngә, “Mә̀ mfu nǝkàŋә̀ ntso?”

43 Jesus answered and said to them, “Stop murmuring among yourselves. Yesu kwe nswiŋә a mbwo bwo ngә, ” A bu kә tәtә buu nnyurәkә.

44 No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. 44 Boŋә ŋu dàŋǝ kakә a mbwo mwo yìi tә ngә ǝtàa wu ma a tuŋә wa a suŋә yɛ, a mә lye nkә zwiŋsә yi nә ǹlwìtә̀ njwe.

45 It is written in the prophets: They shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Bә ŋwa’arә a mәmә̀ aŋwà’àrә̀ bә Brophetà̀ ngә: Nywè bә lya zi’irә wwa bәtsә̀mә̀. Ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a zu’u a mbwo әtàa wà nkә nzi’irә a mbwo zhә a yìi a mbwo mwò.

46 Not that anyone has seen the Father except the one who is from God; he has seen the Father. Ŋùdaŋә̀ britә ǝtàa tә zә chyatә ŋu wu ma à fu a mbwo Nywè, ma a tε̌ nzә yɛ.

47 Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life.   Nә nko’onyù, nә nko’onyù, mә̀ swiŋә a mbwo bù ngә ŋu ntsәmә̀ wu ma à biŋә bә dzwi nә mә̀dzwinә ma mә lyә kә mye.

a48 I am the bread of life. Mә̀ mbә әbanә mәdzwinә̀.

49 Your ancestors ate the manna in the desert, but they died; Bә̀tàa bu bâ nchyàmbi jyә manà fәfә adi’i waŋsә-nshye la nlyә nkwo;

50 this is the bread that comes down from heaven so that one may eat it and not die. Li bә ә̀banә zu ma ә fu nәkàŋә̀ ntso mә ngә ŋù jyә kә nә kwo.

51 I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.” Mә mbә ә̀banә mәdzwinә̀ ma ә fu nәkàŋә̀ ntso; ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a jyә әbanә zi bә dzwi aghә̀mә̀ ntsә̀mә̀; ә̀banә zu ma mә bә fya bә m̀bә̀ŋә̀ nnu zhà mbә’ә mәdzwinә̀ mә mbyi ntsә̀mә̀.

Sunday Gospel Reading in Nkwen https://www.youtube.com/watch?v=YqCiQDbE1EA&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Categories
Uncategorized

Eighteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:24-35

August 1 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – John 6:24-35

Eighteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:24-35 https://youtu.be/aL0U2NVmnO4

24 When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. 

25 And when they found him across the sea they said to him, “Rabbi, when did you get here?” 

26 Jesus answered them and said, “Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled. 

27 Do not work for food that perishes but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal.” 

28 So they said to him, “What can we do to accomplish the works of God?” 

29 Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in the one he sent.” 

30 So they said to him, “What sign can you do, that we may see and believe in you? What can you do? 

31 Our ancestors ate manna in the desert, as it is written: He gave them bread from heaven to eat.” 

32 So Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven. 

33 For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world.” 

34 So they said to him, “Sir, give us this bread always.” 

35 Jesus said to them, “I am the bread of, life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.” 

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:24-35

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

 A fǝ’ǝ̀ wu wwa, 24Ma nno bǝ wu zǝ ngǝ kǎ Yesù kǝ ǹgaŋǝ ndzǝ̀mǝ jwi bikàkǝ nǝbenǝ bwo bu dzwi la, bwo zhà ngà kǝ nku mǝmǝ̀ àbaŋǝ-nkyì nyìi fǝfə Kafànàwum mǝ nswa’anǝ̀ yɛ.

25  Ma bwo zǝ yi ndzenǝ̀ nkyì la nti’i mbiŋsǝ yi ngǝ, “Rabayì, o tɛ̌ nyii fǐ a aghǝ̀mǝ kǝ?

26  Yesù a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù, nǝ nko’onyu, mǝ̀ swiŋǝ a mbwo bù ngǝ bù bikàkǝ wa nswa’a bǝ mbǝ̀’ǝ ngǝ bù zǝ mǝ̀nyù mâ nghwe, la mbǝ’ǝma bù kǝ̀ jyǝ ǝbanǝ zha nzurǝ.”

27  A bù kǝ̌ fa’a bǝ nswa’a mǝ̀jye ma mǝ̂ bǝ̂ mye la fà’à bǝ swa’a mǝjyǝ ma mǝ bǝ dzwi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀, ma Moo Ŋù bǝ̂ fya nǝ bùu, mbǝ’ǝma Nywe Ətàa a niŋǝ alènsǝ̀ zhi a nnu zhǝ.

28  Bwo biŋsǝ̀ yi ngǝ, “Boŋǝ bì gha li la mǝ fà’anǝ afà’à Nywe?

29  Yesù a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Àfà’à Nywe bǝ zi, ngǝ ô biŋǝ a mbwo ŋù wu ma à tuŋǝ”.

30  Bwo swiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Alensǝ̀ zu ma boŋǝ ò ghǝrǝ mǝ ngǝ boŋǝ bi zǝ mbiŋǝ a mbwo wwo bǝ li kǝ? Boŋǝ ò ghǝrǝ̀ kǝ̀?

31  Bǝ̀tàa bi bâ nchàmbi kwurǝ mana adi’i waŋsǝ-nshyǝ, mbǝ̀ zu ma bǝ ŋwa’arǝ ngǝ, “Â fya ǝ̀̀banǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo bwo kwurǝ.”

32  Yesù a swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù nǝ nko’onyù mǝ̀ swiŋǝ a mbwò bù ngǝ â bikakǝ Mose bǝ ma â fya ǝ̀banǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo ; Ətàa wa fya nkànsǝ̀ ǝ̀banǝ ma ǝ fuu nǝkàŋǝ̀ a bwo bùu.

33  Mbǝ’ǝma ǝ̀banǝ Nywe bǝ zu ma ǝ tso nǝkàŋǝ̀ nfya mǝ̀dzwinǝ̀ a mbwo nshye ntsǝ̀mǝ̀”.

34  Bwo swiŋǝ nǝ zhǝ ngǝ, “Ndǝ̀, fya ǝbanǝ zu zi a mbwo bìi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀. 35Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Mǝ mbǝ ǝ̀banǝ mǝdzwinǝ̀; ŋùtsǝ̀mǝ̀ wu ma a yìi mbwo mwo nji lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀, ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma à biŋǝ a mbwo mwo njì nkyi lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Free Translation

24 When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. (A fǝ’ǝ̀ wu wwa,) ma nno bǝ wu zǝ ngǝ kǎ Yesù kǝ ǹgaŋǝ ndzǝ̀mǝ jwi bikàkǝ nǝbenǝ bwo bu dzwi la, bwo zha nga kǝ nku mǝmǝ̀ àbanŋǝ-nkyì nyìi fǝfə Kafànàwum mǝ nswa’anǝ̀ yɛ.

25 And when they found him across the sea they said to him, “Rabbi, when did you get here?” Ma bwo zǝ yi ndzenǝ̀ nkyì la nti’i mbiŋsǝ yi ngǝ, “Rabayì, o tɛ nyii fǐ a aghǝ̀mǝ kǝ?

26 Jesus answered them and said, “Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled. Yesu a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù, nǝ nko’onyù, mǝ̀ swiŋǝ a mbwo bù ngǝ bù bikàkǝ wa nswa’a bǝ mbǝ̀’ǝ ngǝ bù zǝ mǝ̀nyù mâ nghwe, la mbǝ’ǝma bù kǝ jyǝ ǝbanǝ zha nzurǝ.”

27 Do not work for food that perishes but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal.” A bù kǝ̌ fa’a bǝ nswa’a mǝ̀jye ma mǝ̂ bǝ̂ mye la fa’a bǝ swa’a mǝjyǝ ma mǝ bǝ dzwi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ, ma Moo Ŋù bǝ̂ fya nǝ bùu. Mbǝ’ǝma Nywe Ətàa a niŋǝ alensǝ̀ zhi nnu zhǝ.

28 So they said to him, “What can we do to accomplish the works of God?” Bwo biŋsǝ̀ yi ngǝ, “Boŋǝ bì gha li la mǝ fa’anǝ afà’a Nywe?

29 Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in the one he sent.” Yesu a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Àfa’à Nywe bǝ zi, ngǝ ô biŋǝ a mbwo ŋù wu ma à tuŋǝ”.

30 So they said to him, “What sign can you do, that we may see and believe in you? What can you do? Bwo swiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Alensǝ̀ zu ma boŋǝ ò ghǝrǝ mǝ ngǝ boŋǝ bi zǝ mbiŋǝ a mbwo wwo bǝ li kǝ? Boŋǝ ò ghǝrǝ̀ kǝ̀?

31 Our ancestors ate manna in the desert, as it is written: He gave them bread from heaven to eat.” Bǝ̀tàa bi bâ nchyàmbi kwurǝ mana adi’i waŋsǝ-nshyǝ, mbǝ̀ zu ma bǝ ŋwa’arǝ ngǝ, “Â fya àbanǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo bwo kwurǝ.”

32 So Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven. Yesù a swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù nǝ nko’onyù mǝ̀ swiŋǝ a mbwò bù ngǝ â bikakǝ Mose bǝ ma â fya ǝ̀banǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo; Ətàa wa fya nkànsǝ̀ ǝ̀banǝ ma ǝ fuu nǝkàŋǝ̀ a bwo bùu.

33 For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world.” Mbǝ’ǝma ǝ̀banǝ Nywe bǝ zu ma ǝ tso nǝkàŋǝ nfya mǝ̀dzwinǝ̀ a mbwo nshye ntsǝmǝ.”

34 So they said to him, “Sir, give us this bread always.” Bwo swiŋǝ nǝ zhǝ ngǝ, “Ndǝ, fya ǝbanǝ zu zi a mbwo bìi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀.

35 Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.” Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Mǝ mbǝ ǝ̀banǝ mǝdzwinǝ̀; ŋutsǝ̀mǝ wu ma a yìi mbwo mwo nji lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀, ŋù ntsǝmǝ wu ma à biŋǝ a mbwo mwo njì nkyi lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀.”

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Sunday Gospel Reading in Nkwen Language. https://www.youtube.com/watch?v=YqCiQDbE1EA&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor