Categories
Uncategorized

Eighteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:24-35

August 1 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – John 6:24-35

Eighteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:24-35 https://youtu.be/aL0U2NVmnO4

24 When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. 

25 And when they found him across the sea they said to him, “Rabbi, when did you get here?” 

26 Jesus answered them and said, “Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled. 

27 Do not work for food that perishes but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal.” 

28 So they said to him, “What can we do to accomplish the works of God?” 

29 Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in the one he sent.” 

30 So they said to him, “What sign can you do, that we may see and believe in you? What can you do? 

31 Our ancestors ate manna in the desert, as it is written: He gave them bread from heaven to eat.” 

32 So Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven. 

33 For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world.” 

34 So they said to him, “Sir, give us this bread always.” 

35 Jesus said to them, “I am the bread of, life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.” 

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:24-35

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

 A fǝ’ǝ̀ wu wwa, 24Ma nno bǝ wu zǝ ngǝ kǎ Yesù kǝ ǹgaŋǝ ndzǝ̀mǝ jwi bikàkǝ nǝbenǝ bwo bu dzwi la, bwo zhà ngà kǝ nku mǝmǝ̀ àbaŋǝ-nkyì nyìi fǝfə Kafànàwum mǝ nswa’anǝ̀ yɛ.

25  Ma bwo zǝ yi ndzenǝ̀ nkyì la nti’i mbiŋsǝ yi ngǝ, “Rabayì, o tɛ̌ nyii fǐ a aghǝ̀mǝ kǝ?

26  Yesù a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù, nǝ nko’onyu, mǝ̀ swiŋǝ a mbwo bù ngǝ bù bikàkǝ wa nswa’a bǝ mbǝ̀’ǝ ngǝ bù zǝ mǝ̀nyù mâ nghwe, la mbǝ’ǝma bù kǝ̀ jyǝ ǝbanǝ zha nzurǝ.”

27  A bù kǝ̌ fa’a bǝ nswa’a mǝ̀jye ma mǝ̂ bǝ̂ mye la fà’à bǝ swa’a mǝjyǝ ma mǝ bǝ dzwi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀, ma Moo Ŋù bǝ̂ fya nǝ bùu, mbǝ’ǝma Nywe Ətàa a niŋǝ alènsǝ̀ zhi a nnu zhǝ.

28  Bwo biŋsǝ̀ yi ngǝ, “Boŋǝ bì gha li la mǝ fà’anǝ afà’à Nywe?

29  Yesù a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Àfà’à Nywe bǝ zi, ngǝ ô biŋǝ a mbwo ŋù wu ma à tuŋǝ”.

30  Bwo swiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Alensǝ̀ zu ma boŋǝ ò ghǝrǝ mǝ ngǝ boŋǝ bi zǝ mbiŋǝ a mbwo wwo bǝ li kǝ? Boŋǝ ò ghǝrǝ̀ kǝ̀?

31  Bǝ̀tàa bi bâ nchàmbi kwurǝ mana adi’i waŋsǝ-nshyǝ, mbǝ̀ zu ma bǝ ŋwa’arǝ ngǝ, “Â fya ǝ̀̀banǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo bwo kwurǝ.”

32  Yesù a swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù nǝ nko’onyù mǝ̀ swiŋǝ a mbwò bù ngǝ â bikakǝ Mose bǝ ma â fya ǝ̀banǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo ; Ətàa wa fya nkànsǝ̀ ǝ̀banǝ ma ǝ fuu nǝkàŋǝ̀ a bwo bùu.

33  Mbǝ’ǝma ǝ̀banǝ Nywe bǝ zu ma ǝ tso nǝkàŋǝ̀ nfya mǝ̀dzwinǝ̀ a mbwo nshye ntsǝ̀mǝ̀”.

34  Bwo swiŋǝ nǝ zhǝ ngǝ, “Ndǝ̀, fya ǝbanǝ zu zi a mbwo bìi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀. 35Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Mǝ mbǝ ǝ̀banǝ mǝdzwinǝ̀; ŋùtsǝ̀mǝ̀ wu ma a yìi mbwo mwo nji lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀, ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma à biŋǝ a mbwo mwo njì nkyi lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Free Translation

24 When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. (A fǝ’ǝ̀ wu wwa,) ma nno bǝ wu zǝ ngǝ kǎ Yesù kǝ ǹgaŋǝ ndzǝ̀mǝ jwi bikàkǝ nǝbenǝ bwo bu dzwi la, bwo zha nga kǝ nku mǝmǝ̀ àbanŋǝ-nkyì nyìi fǝfə Kafànàwum mǝ nswa’anǝ̀ yɛ.

25 And when they found him across the sea they said to him, “Rabbi, when did you get here?” Ma bwo zǝ yi ndzenǝ̀ nkyì la nti’i mbiŋsǝ yi ngǝ, “Rabayì, o tɛ nyii fǐ a aghǝ̀mǝ kǝ?

26 Jesus answered them and said, “Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled. Yesu a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù, nǝ nko’onyù, mǝ̀ swiŋǝ a mbwo bù ngǝ bù bikàkǝ wa nswa’a bǝ mbǝ̀’ǝ ngǝ bù zǝ mǝ̀nyù mâ nghwe, la mbǝ’ǝma bù kǝ jyǝ ǝbanǝ zha nzurǝ.”

27 Do not work for food that perishes but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal.” A bù kǝ̌ fa’a bǝ nswa’a mǝ̀jye ma mǝ̂ bǝ̂ mye la fa’a bǝ swa’a mǝjyǝ ma mǝ bǝ dzwi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ, ma Moo Ŋù bǝ̂ fya nǝ bùu. Mbǝ’ǝma Nywe Ətàa a niŋǝ alensǝ̀ zhi nnu zhǝ.

28 So they said to him, “What can we do to accomplish the works of God?” Bwo biŋsǝ̀ yi ngǝ, “Boŋǝ bì gha li la mǝ fa’anǝ afà’a Nywe?

29 Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in the one he sent.” Yesu a kwe a mbwo bwo ngǝ, “Àfa’à Nywe bǝ zi, ngǝ ô biŋǝ a mbwo ŋù wu ma à tuŋǝ”.

30 So they said to him, “What sign can you do, that we may see and believe in you? What can you do? Bwo swiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Alensǝ̀ zu ma boŋǝ ò ghǝrǝ mǝ ngǝ boŋǝ bi zǝ mbiŋǝ a mbwo wwo bǝ li kǝ? Boŋǝ ò ghǝrǝ̀ kǝ̀?

31 Our ancestors ate manna in the desert, as it is written: He gave them bread from heaven to eat.” Bǝ̀tàa bi bâ nchyàmbi kwurǝ mana adi’i waŋsǝ-nshyǝ, mbǝ̀ zu ma bǝ ŋwa’arǝ ngǝ, “Â fya àbanǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo bwo kwurǝ.”

32 So Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven. Yesù a swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Nǝ nko’onyù nǝ nko’onyù mǝ̀ swiŋǝ a mbwò bù ngǝ â bikakǝ Mose bǝ ma â fya ǝ̀banǝ ma ǝ̂ fu nǝkàŋǝ a mbwo bwo; Ətàa wa fya nkànsǝ̀ ǝ̀banǝ ma ǝ fuu nǝkàŋǝ̀ a bwo bùu.

33 For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world.” Mbǝ’ǝma ǝ̀banǝ Nywe bǝ zu ma ǝ tso nǝkàŋǝ nfya mǝ̀dzwinǝ̀ a mbwo nshye ntsǝmǝ.”

34 So they said to him, “Sir, give us this bread always.” Bwo swiŋǝ nǝ zhǝ ngǝ, “Ndǝ, fya ǝbanǝ zu zi a mbwo bìi aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀.

35 Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.” Yesù swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Mǝ mbǝ ǝ̀banǝ mǝdzwinǝ̀; ŋutsǝ̀mǝ wu ma a yìi mbwo mwo nji lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀, ŋù ntsǝmǝ wu ma à biŋǝ a mbwo mwo njì nkyi lyǝ kǝ yi zaŋǝ̀.”

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Sunday Gospel Reading in Nkwen Language. https://www.youtube.com/watch?v=YqCiQDbE1EA&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:1-15

July 25 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – John 6:1-15

https://www.youtube.com/watch?v=YqCiQDbE1EA https://www.youtube.com/watch?v=qtlhEPRgGZA&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

1 Jesus went across the Sea of Galilee.

2 A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick.

3 Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples.

4 The Jewish feast of Passover was near.

5 When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, “Where can we buy enough food for them to eat?”

6 He said this to test him, because he himself knew what he was going to do.

7 Philip answered him, “Two hundred days’ wages worth of food would not be enough for each of them to have a little.”

8 One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him,

9 “There is a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?”

10 Jesus said, “Have the people recline.” Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about five thousand in number.

11 Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted.

12 When they had had their fill, he said to his disciples, “Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted.” 13 So they collected them, and filled twelve wicker baskets with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat

14 When the people saw the sign he had done, they said, “This is truly the Prophet, the one who is to come into the world.”

15 Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:1-15

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fǝ̀’ǝ wu wwa,

1 Yesù a tuŋǝ ndzenǝ̀ nkyì fǝngwaŋǝ wu ma ǝ dzwi fǝfǝ Galili.

2 Nǝnǝ bǝ̀ zoŋǝ̀ nǝ̀ zhǝ wu mbǝ’ǝma bwo zǝ mǝ̀nyù mâ nghwe mu ma â kǝ fa’a nnu ngaŋǝ ghonǝ.

3 Yesù a ko’o nghǝ atyǝ shà mba nnunǝ wu bwo bǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝmǝ jwi.

4 Njwe nghwe Paska bǝ Dzusǝ̀ kǝ ti’i nku’u.

5 Ma Yesu kǝsǝ mmi myi nzǝ ngǝ nǝnǝ bǝ̀ kǝ yìi a mbwo zhǝ la, a biŋsǝ̀ Filibǝ̀ ngǝ, “Boŋǝ binǝ̀ zu mǝjyǝ li fǝ mǝ ku’u ndzǝ wwa wu?”

6 Yesù â swiŋǝ li a tsuŋǝ mǝ kwà’àrǝnǝ̀ Filibǝ̀ mbǝ’ǝma zhǝ nǝ atyǝmmbǝŋǝ zhi zhi anyù zu ma zhǝ bǝ fa’a.

7 Filibǝ̀ kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Boŋǝ nkabǝ̀ two ngaŋǝ fà’à nǝ njwe nkɛrǝ̀ bya kàkǝ ku’u mǝ ngǝ boŋǝ ŋu nǝ wwa bî ndzwi tsuŋǝ nǝ̀ mǝnyentǝ̀ mǝjyǝ.”

8 Ŋù-dzǝ̀mǝ̀ yi wi mò’o ma ǝlwenǝ̀ yi bǝ Andreyà ndǝmǝ Shununǝ̀ Bità a swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ,

9  “Moo tsǝ̀ dzwi fî ma à dzwi nǝ ǝbanǝ̀ tonǝ dzwi tanǝ nǝ mǝ̀bye mǝmbya la boŋǝ ǝ ghǝrǝ li ǝbòŋǝ kǝ mbwo nǝnǝ bǝ̀?”

10  Yesù swiŋǝ ngǝ̀, “A bù ghǝrǝ bwo nunǝ.” Ngwenǝ̀ kǝ nlanǝ dzwi adi’i wu. Bǝ̀ bu ti’i nnunǝ nshye. Bwo bǝ ma nchù’ù tanǝ̀ ma boŋǝ bǝ seŋǝ.

11 Yesù lo ǝbanǝ zu, ntaŋǝ ndzùɲǝ, nti’i ngha a mbwo bǝ̀ bu ma bwo nunǝ la, nkǝ fya nǝbye zha mbwo bwo mbǝ̀ zu ma bwo swà’a.

12 Ma bwo jye nzurǝ la, Yesù swiŋǝ nǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ jwi ngǝ, “A bù kuŋsǝ nkhwù’u dzwu ma ǝ bri bǝ kǝ dzwa daŋǝ nǝ mὲ’ε.”

13 Bwo ti’i mbentǝ nkhwù’ù dzwu ma ǝ̂ fuu nǝ ǝbanǝ zha ma ǝ chya wwa mǝjyenǝ̀ ǝ luu nkhye nchǝ-bya.

14 Ma bǝ̀ bu zǝ̂ tǝko’o afa’a wu ma Yesù fa’a la bwo swiŋǝ ngǝ .”Li tǝ̀sǝ mbǝ Bropheta wu ma à dzwi mǝ yìi nǝ̀ mǝmǝ̀ nshye la.”

15 Ma Yesù zhi ngǝ bwo swà’a yìi ko yi ǝzo’o nǝ nfò wwa la, a bu nfu ghǝ yi atyǝ sha mba zhǝ zhǝ.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

1 Jesus went across the Sea of Galilee. (A fǝ̀’ǝ wu wwa,) Yesù a tuŋǝ ndzenǝ̀ nkyì fǝngwaŋǝ wu ma ǝ dzwi fǝfǝ Galili.

2 A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick. Nǝnǝ bǝ̀ zoŋǝ̀ nǝ̀ zhǝ wu mbǝ’ǝma bwo zǝ mǝ̀nyù mâ nghwe mu ma â kǝ fa’a nnu ngaŋǝ ghonǝ.

3 Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. Yesù a ko’o nghǝ atyǝ shà bǝ mba nnunǝ wu bwo bǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝmǝ.

4 The Jewish feast of Passover was near. Njwe nghwe paska bǝ Dzusǝ̀ kǝ ti’i nku’u.

5 When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, “Where can we buy enough food for them to eat?” Ma Yesu kǝsǝ mmi myi nzǝ nǝnǝ bǝ̀ wu ma bwo yìi mbwo zhǝ la, a biŋsǝ̀bFilibǝ̀ ngǝ, “Boŋǝ binǝ̀ zu mǝjyǝ li fǝ mǝ ku’u ndzǝ wwa wu?

6 He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Yesù â swiŋǝ li a tsuŋǝ mǝ kwà’àrǝnǝ̀ Filibǝ̀ mbǝ’ǝma zhǝ nǝ atyǝmmbǝŋǝ zhi zhi anyù zu ma zhǝ bǝ fa’a.

7 Philip answered him, “Two hundred days’ wages worth of food would not be enough for each of them to have a little.” Filibǝ̀ kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Boŋǝ nkabǝ̀ two ngaŋǝ fà’à nǝ njwe nkɛrǝ̀ bya kàkǝ ku’u mǝ ngǝ boŋǝ ŋu nǝ wwa bî ndzwi tsuŋǝ nǝ̀ mǝnyentǝ̀ mǝjyǝ”

8 One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, Ŋù-dzǝ̀mǝ̀ yi wi mò’o ma ǝlwenǝ̀ yi bǝ Andreyà ndǝmǝ Shununǝ̀ Bità a swiŋǝ nǝ̀ zhǝ ngǝ,

9 “There is a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?”Moo tsǝ̀ dzwi fi ma à dzwi nǝ ǝbanǝ̀ tonǝ dzwi tanǝ nǝ mǝ̀bye mǝmbya la boŋǝ ǝ ghǝrǝ li ǝbòŋǝ kǝ mbwo nǝnǝ bǝ̀?

10 Jesus said, “Have the people recline.” Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about five thousand in number. Yesù swiŋǝ ngǝ̀, “A bù ghǝrǝ bwo nunǝ.” Ngwenǝ̀ kǝ nlanǝ dzwi adi’i wu. Bǝ̀ bu ti’i nnunǝ nshye. Bwo bǝ ma nchù’ù tanǝ̀ ma boŋǝ bǝ seŋǝ.

11 Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. Yesù lo ǝbanǝ zu, ntaŋǝ ndzùɲǝ, nti’i ngha a mbwo bǝ̀ bu ma bwo nunǝ la, nkǝ fya nǝbye zha mbwo bwo mbǝ̀ zu ma bwo swà’a.

12 When they had had their fill, he said to his disciples, “Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted.” Ma bwo jye nzurǝ la, Yesù swiŋǝ nǝ̀ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ jwi ngǝ, “A bù kuŋsǝ nkhwù’u dzwu ma ǝ bri bǝ kǝ dzwa daŋǝ nǝ busǝ,.

13 So they collected them, and filled twelve wicker baskets with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat. Bwo ti’i mbentǝ nkhwù’ù dzwu ma ǝ̂ fuu nǝ ǝbanǝ zha ma ǝ chya wwa mǝjyenǝ̀ ǝ luu nkhye nchǝ-bya

14 When the people saw the sign he had done, they said, “This is truly the Prophet, the one who is to come into the world.” Ma bǝ̀ bu zǝ̂ tǝko’o afa’a wu ma Yesù fa’a la bwo swiŋǝ ngǝ .”Li tǝ̀sǝ mbǝ Bropheta wu ma à dzwi mǝ yìi nǝ̀ mǝmǝ̀ nshye la.”

15 Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone. Ma Yesù zhi ngǝ bwo swà’a yìi ko yi ǝzo’o nǝ nfò wwa la, a bu nfu ghǝ yi atyǝ mba zhǝ zhǝ.

Sunday Gospels in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=qtlhEPRgGZA&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor