Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

The Hail Holy Queen Prayer

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education


Hail, Holy Queen, Mother of mercy, Hail, our life, our sweetness and our hope.To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this vale of tears.Turn then, most gracious Advocate, Thine eyes of mercy toward us,And after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus,O Clement O Loving, O sweet Virgin Mary.
Pray for us, O Holy Mother of God.That we may become worthy of the promises of Christ.
Let us pray

O God whose only begotten Son Has purchased for us the rewards of eternal life. Grant that we beseech Thee, while meditating upon these mysteries In the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary We may both imitate what they contain and obtain What they promise, through the same Christ our Lord. Amen.

In Nkwen Language

Tsὲ’εtә Mya Nfò ŋwà’ànǝ̌ (Hail Holy Queen)

Tsὲ’ὲtә Mya M̀fò ŋwà’ànǝ̌, Mya ǹtsă mә̀liŋәnә̀. Linә medzwinә̀ mi nә ə̀bòŋə̀ wii, nә awiˀitə̀ zii. Bìi kìi a mbwo wwò, Bìi boŋә Ifà. Bìi kə̀sə̀ bə̀tswὲrə̀ nə mə̀loŋnə̀ mii fə mәmә nә̀bә̀mә̀ nә nkyi mmi zìi, o àkù-ntuŋə Nywe, kasə la mmi məlìŋnə mwo nnu bìi. Na’a ngә’ә zi zìi lyǝ mye, dəsə Yesù moo-ngonə ŋwàˀànə̀ wwò a mbwo bìi. O nwàˀànə̀, o ǹkoŋә wii, o ə̀lə̀mtə məngònә̀ Màriyà. Àdzwilǐ.

Shwenǝ a mbwo bìi ŋwà’ànǝ Mya Nywè (Pray for us o Holy Mother of God)

Ngǝ boŋǝ bìi dzwi nǝ ǝ̀dzuŋǝ dzwu ma Nywè a ka’anǝ wìi wu lǝ. ( That we may be made worthy of the promises of Christ)

A binǝ̀ shwenǝ, (Let us pray)

O Nywè-ngòŋǝ̀, mbǝ’ǝ mǝdzwinǝ̀ mǝ moo wwò wi mo’o nǝ nǝ̀wwo zhi nǝ mǝ̀bǝ̀ŋnǝnǝ̀ myi fǝ nǝwwo, o zuu mǝ̀dzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ̌ mye a mbwo bìi, bìi ti’i nlontǝ ngǝ ma bìi shwenǝ mǝmǝ ǝ̀dì’ì Rosarǝyà Mariyà nwa’anǝ dzwi li, a bìi ghǝrǝ anyù zu ma ǝ swiŋǝ nkǝ dzwi nǝ ǝ̀kà’anǝ dzwu ma ǝ̀ dzwi wu mǝmǝ. Bìi lontǝ lǐ nǝ ǝ̀lwenǝ moo wwò Yesu Kristò, Adzwilǐ.

Go to Fruits of my daily reflections 1

The Joyful Mysteries of the Rosary

The Sorrowful Mysteries of the Holy Rosary

The Glorious Mysteries of the Holy Rosary

The Holy Rosary Prayer in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=3Kex7nxjZQs&list=PL_ihUsy6_PLIH9KxSwacoxdZ3m76vsYsD The Profession of Faith; I Believe in Nkwen Language
The Holy Rosary in Nkwen Language; Sorrowful Mysteries https://www.youtube.com/watch?v=hOC-7BgHsbA&list=PL_ihUsy6_PLK-rNbEuGye59EVlhjfeaVb Prayer to the Blessed Trinity (The Glory Be) and the Act of Contrition in Nkwen Language
More Lessons on Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=Ujl3jtLzO-4&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk The Hail Mary Prayer in Nkwen Language
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

The Lord’s Prayer in Nkwen Language

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

OUR FATHER

Ətàa wi wu ma ò dzwi nǝkàŋǝ

Әtàa wi wu ma ò dzwi nәkàŋә̀, ә̀lwenә̀ wwo bә wù ŋwà’anә, ghә̀rә nsa’à ala’à zhә̀ yii fә nshye wi tsuŋә ma ə̀ dzwi nәkàŋә.

Fyâ mәjyә mu ma mә ku’unә fә a mbwo bìì senә wìi, nna’a әbwu wii tsuŋә ma bìi nà’a әbwu bә bu ma bwo ghә̀rә әbwu nnu bìi. Kә wii nә mὲ’ὲtә̀ bii ghә nduŋә mbwu la fusә wii nu mә̀nyù mă bwu. Adzwilìi. 

FOR THE KINGDOM

Ala’à ntsә̀mә̀ nә mә̀tenә̀, nә àghu’usә̀ dzwi a mbwo wwò a tsәtsoŋnә̀ wi nә àghә̀mә̀ ntsә̀mә̀. (For the Kingdom, the power and the glory are yours now and forever.)

Also go to Fruits of my daily reflections 1

The Holy Rosary Prayer in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=3Kex7nxjZQs&list=PL_ihUsy6_PLIH9KxSwacoxdZ3m76vsYsD The Come Holy Spirit Prayer in Nkwen Language https://youtu.be/4WbViRTHpwI
More Lessons on Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=dc8rWv73yu4&list=PL_ihUsy6_PLL97Zdkho2kVy3FL_3S-5dI Prayer to the Blessed Trinity (The Glory Be) and the Act of Contrition in Nkwen Language

Also go to Fruits of my daily reflections 1

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

Names of Animals in Nkwen Language

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Mǝ̀lwenǝ̀ mǝ Mǝ̀nà nǝ Àbòŋnǝ Mǝnkwenǝ

1.kanǝ̀  –  a monkey
2.Fǝ̀nyǝ  –  a snake
3.Chùwe  – an antelope
4.Ǹnà-ngwe  –  a lion
5.Àfònǝ  –  a tiger (a leopard ?)
6.Nǝnaŋǝ  –  a chameleon
7.Kwimânkò’ò  –  tortoise
8.Ǹdzǝbǝ̀rǝ̌  –  grass cutter
9.Ǹdzǝbǝ̀rǝ̌-ntingùŋǝ  –  a porcupine
10.M̀byaǹduŋǝ  – a giant rat
11.Ŋ̀kâbaŋǝ̀  – a baboon
12.Ǹnǎ-nghǝ̀’ǝ  – a monkey
13.Tò’òrǝ̀ – a squirrel
14.Kàŋǝ̀  –  a cane rat
15.M̀bǐ-mǝlù’ù  – hyna
16.Fǝ̀bu’ù  –  a gorilla/chimpanzee
17.Ǹnà mǝ̀nkàŋǝ̀-mǝnkàŋǝ – a zebra
18.Fǝ̀kàrǝ̀  – bush baby
19.Ǹgǝmǝ̀  –  a python
20. Àliliŋǝ  –  a bat
21. Ǹnarǝ̀  –  giraffe
2́2. Ǹgha  –  an antelope
23. M̀bòŋǝ̀ – a buffalo
2̌4. Nǝ̀màŋǝ̀ nǝ bushi  –  a wild cat
25. Swìŋnǝ̀  _  a shrew
26. M̀bya  –  a mouse
27.Forǝ  –  a rat
28.Ǹsenǝ̀   –  an elephant
29.Babǝngò’ò – a wall gecko
30.Kǝ̀bǝ̀  –  a rabbit
31. Swigǝrǝ kà’a-nkà’à  – a lizard
32.Àchǝ̌  –  a bear
33.Kwunyàmǝ̀-akwo –Rhinoceros34 Àntswìŋǝ̀ – an ostrich
35.kwùŋǝ̀ – an owl
36.ko’ondzǝ̀mǝ̀ – a cow
37.M̀byi-ǹdoŋǝ̀ – a goat
38.M̀byi-ǹdzǝ̀rǝ̀ – a sheep
39.Ankwùŋǝ̀ – a ram
40.Ǹnà-mǝ̀karǝ – a horse
41.Ngwo – a dog
42.Dzàkashì – a donkey
43.Bushì – a cat
44.Àkwì-mbyi – a nanny goat
45.Mya-ǹgwu – a hen
46.Ankǝ̀’ǝ̀ – a roster
47.Dùnfawurǝ̀ – a duck
48.Kwunyàmǝ̀ – a pig
49.Dǝdo’o – a frog
50.Tsǝ̀tsà – a toad
51.Nǝ̀bye – a fish
52.Chichi’i– a tadpole
53.Fǝ̀ngǝ̀gǝ̀rǝ– an ant
54.Ghǝghanǝ – a butrerfly
55.ngǝ̀’ǝ-ngǝ’ǝ nǝsoŋǝ – Dragon fly
56.Kǝfǝ̀mǝ – carpenter bee
57.Ko’ofǐ– a wasp
58. ànchinǝ̌̀ – a cricket
59. Ba’a-Ngwo – a bug
60.Ǹtǝ̀rǝ-tyǝ – head louse
61.Ǹgwìŋnǝ-eku – Ticks or bed bugs
62.Afòŋko’o – Dung beetle
63.kà’à – sticks insect
64. ? – yam beetle
65. fǝ̀ndoŋ-ndoŋǝ̀ -?
66. tɛ̀rǝ̀  –  a spider
67. M̀bàrǝ̀nga’à – crocodile
Names of Animals in Nkwen Language Classification of Nouns in Nkwen Language
Animals in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=XJUCogrcLvo&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk Pictures and names of Animals Pictures and Names of Birds
Pictures and Names of Animals in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=XJUCogrcLvo&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk Pictures and Names of Insects Grass Types And Vegetables
Insects in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=XJUCogrcLvo&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk Types of Food Crops in Nkwen My Traditional Dish, Achu and Yellow Soup
More Lessons on Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=XJUCogrcLvo&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk Corn Fufu and Njyama-njyama. African Dish. Recipe and Preparation

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

Nkwen Language Alphabet

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

The Revised Edition

Nkwen Language Alphabet
Nkwen Language Alphabet Chart
Importance of Teaching/Learning from Nkwen Mother Tongue to the English Language

Nkwen Language is a Mother Tongue spoken by the Nkwen people of Cameroon in Africa. It is one of the many Cameroonian Languages at the verge of development. With many aspects already developed, further research is still recommended towards a full development and preservation of this language and the culture of the Nkwen people embedded in it.

Amongst the many aspects that have been worked on are:

 1. The Alphabet
 2. Tonality
 3. Reading and Writing
 4. Nouns/Noun classes
 5. Verbs
 6. Tenses
 7. Some grammatical aspects.
 8. Etc.

THE NKWEN LANGUAGE ALPHABET (Second Edition)

The first edition of the Nkwen Language Alphabet was established by PROPELCA (Operation Research Project for the Teaching of Cameroonian Languages) together with the then Nkwen Language Translation Committee of the Catholic Mission Futru Nkwen in their Summer Linguistic Courses in Aghiati Bafut in the mid 1990s. It was reviewed by S I L (Société International de Linguistique) and some members of the Nkwen Language Committee in a Summer Linguistics Serminar organized by S.I.L. in July 1999 at CBC Nkwen Bamenda. Thus, this second edition of the Nkwen Language Alphabet is made up of 31 sounds as follows:

/a/ /b/ /c/ /d/ /dz/ /ɛ/ /ǝ/ /f/ /g/ /gh/ /i/ /j/ /k/ /kh/ /l/ /m/ /n/ /ŋ/ /ny/ /r/ /s/ /sh/ /t/ /ts/ /u/ /’/ /w/ /y/ /z/ /zh/

THE SOUNDS IN THEIR UPPER AND LOWER CASES

/Aa/ /Bb/ /Cc/ /Dd/ /DZdz/ /Ɛɛ/ /Əǝ/ /Ff/ /Gg/ /GHgh/ /Ii/ /Jj/ /Kk/ /KHkh/ /Ll/ /Mm/ /Nn/ /Ŋŋ/ /NYny/ /Ɔɔ/ /Rr/ /Ss/ /SHsh/ /Tt/ /TSts/ /Uu/ /’/ /Ww/ /Yy/ /Zz/ /ZHzh/

The Nkwen Language Alphabet (Second Edition)

Analysis of the Second Edition of Nkwen Language Alphabet

This second edition of the Nkwen Language Alphabet is made up of 24 Consonants (M̀mi Mǝ Abɔ̀ŋnǝ̀), 6 Vowels (Nji-àbɔ̀ŋnǝ̀) and 1 glotal stop:

The Nkwen Language Consonants.

/b/ /c/ /d/ /dz/ /f/ /g/ /gh/ /j/ /k/ /kh/ /l/ /m/ /n/ /ŋ/ /ny/ /r/ /s/ /sh/ /t/ /ts/ /w/ /y/ /z/ /zh/

The Nkwen Language Vowels:

/a/ /ɛ/ /ǝ/ /i/ /ɔ/ /u/

The Glotal stop:

/’/

This second edition of the Nkwen Language Alphabet has double consonant sounds and some strange sounds as compared to the English Language Alphabet.

The Double Consonant Sounds 

The double consonants in the Nkwen Language Alphabet are considered as single sounds but are made up of two letters each. When they come at the beginning of a sentence or in proper nouns the two letters are written in caps. They are seven of them as follows.

/dz/ /gh/ /kh/ /ny/ /sh/ /ts/ /zh/

The Strange Sounds are four in number;

/ɛ/ /ǝ/ /ŋ/ /ɔ/

Sounds in the English Language Alphabet that are not found in the second edition of the Nkwen Language Alphabet are:

/e/ /h/ /p/ /q/ /v/ /x/

The /ɛ/ and /ǝ/ are more suitable than the English /e/

The letter /h/ does not stand alone but is always supported by other sounds as in /gh/ /kh/ /sh/ and /zh/, in

Ghǝ̌ – to go

khǝ̌ – to run

shǝ̂ – to weed

zhǎ – to comb

The letter /p/ is replaced by /b/ mostly in borrowed words like:

bɔ̀bɔ̀ – pawpaw or papaya.

bàbà – papa or father

Bità – Peter

sounds closer to the /q/ are spelled with /k/ as in

kwatǝ – to repeat

Kwa’atǝ –  to knock

kwǎ  –  to open

Kwintà – Queenta

The /v/ and /x/ are not found at all.

THE NKWEN LANGUAGE ALPHABET

Aa 
 àbà’à (a door)
Bb
Bàtə (calabash)
Cc
cì’i  (to shake)
Dd
dədͻ’ͻ (a frog)
DZdz
ǹdzàà (an axe)
Єε
fεrə (a ring)
Əə
ə̀lwεnə̀ (a name)
Ff
Fͻrə (a rat)
Gg
gàŋə (to hold)
GHgh
Ghəghanə (butterfly)
Ii
àliliŋə (a bat)
Jj
Ǹjijì’ì (a fly)
Kk
kaa (a crab)
KHkh
ŋ̀kha (a fence)
Ll
lə̀ŋə (to stir)
Mm
mma (mother)
Nn
ǹnà (meat)
NYny
nyə (to drink)
Ŋŋ
Ŋͻrə (moon)
Ͻͻ
Ǹtͻ̀ (a pot)
Rr
ə̀làrə̀ (a bridge)
Ss
Sǔ (to wash)
Sh
shə̂ (to week)
Tt
tanə̀ (five)
TSts
tsà (a hall)
Uu
àkù (foot)

Àtɔ’ɔ̀ (a tin)
Ww
Wàrə̀ (a hawk)
Yy
Àyiyὲ
(a weaver bird)
Zz
Zə̀ŋsə̂ ( to bend)
ZH zh
Ǹzhà (a cumb)

The Nkwen Language Alphabet (Second Edition)

Recent Review on the Second Edition of the Nkwen Language Alphabet.

It should be noted that the above second edition of the Nkwen Language Alphabet has been recently revised by CABTAL together with some members of the Nkwen Language Committee in a workshop which was aimed at developing the Nkwen Language in the lines of Literacy and Bible Translation . The few changes they have made this time , different from this second edition are:

The open /ɔ/ is now full /o/ eg . mɔɔ – moo (child)

The English /e/ has been added to the list of vowels making them seven in number; /a/ /ɛ/ /ǝ/ /e/ /o/ /u/

/c/ is now /ch/

Some of the double consonant sounds are now considered as sub-sounds except /gh/, /sh/, zh and /ch/ that are still double consonants .

The nasal /ŋ/ should not precede some consonants eg ŋ̀tarǝ̀ – ǹtarǝ̀ . This entails subsequent writings in Nkwen Language will bear these changes.

Nkwen Language Alphabet 2nd Edition https://youtu.be/OIxfvH9E-0w My Traditional Dish, Achu and Yellow Soup
The Nkwen Language Alphabet (Second Edition) https://youtu.be/OIxfvH9E-0w Story Telling; The Honest Princess
The Nkwen Language Alphabet (Second Edition) https://youtu.be/OIxfvH9E-0w Types of Food Crops in Nkwen

The Revised Edition

Nkwen Language Alphabet
Nkwen Language Alphabet Chart
https://youtu.be/khn6uSV4QS0
Nkwen Language Alphabet. Revised Edition 2019 https://youtu.be/OIxfvH9E-0w The quarantine is doing more good than harm. My home skills just got better
More lessons on Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=BlwSpS0eLyc&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk Pictures and names of Animals Pictures and names of Animals
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

RESPONSES AT MASS IN NKWEN LANGUAGE

people standing inside the church

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

MƏKWENƏ̀ MƏMƏ NDYÂ-NYWÈ

SIGN OF THE CROSS

Priest: Nә әlwenә Ətàà nә wu moo nә̀ wu Àzhwè zә Ŋwà’ànә̀, ( the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit)
People: Adzwilìi. (Amen)̄
Priest: Nywè à dzwi nә̀ bùu. (The lord is with you)
People: Nkә ndzwi nә àzhwè zhә. (And with your spirit)
Priest: Bələmə ba, a binə̀ biŋə ngə binə̀ ghərə əbwu ntiˀi nyεsə atyəmbə̀ŋə̀ zinə̀ zaˀa mboŋə zhìtə̀ mənyù mə ǹkùŋsə̀ Nywè zə ŋwàˀanə̀ zi. (Brethren/brother s and sisters), let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries.)

PENITENTIAL ACT A:
I CONFESS
 (Ǹkô-mə̀lìŋnə̀)

Priest: Mә nfi’itә әbwu wa (I confess)

People: Mә nfi’itә әbwu wa ambwo Nywè wuma a dzwi nә̀ mә̀tenә̀ mәtsә̀mә̀, nә bùu bәlә̀mә ba, ŋgә mә̀ nghә̀rә әbuu susu: A nu mә̀wi’itәnә̀ ma nә̀ ǝ̀bòŋnә̀ dzwa, a nu mә̀nyù muma mә̀ ghә̀rә nә muma mә̀ mὲ’ε tә̀ ghә̀rә̀. A nu mә̀ẁokәnә̀ ma, a nu mә̀wòkәnә̀ ma, a nu mə̀wòkәnә̀ ma mǎ nwwe. Mә̀ ti’i nlontә ambwo Màriyà Ŋwà’ànә̀ bwo bә̀tsì-bә-dya bә Nywe, nә bә̀ bǎ ŋwà’ànә̀ bәtsә̀mə̀, nә bùu bәlә̀mә ba ngә a nә̀ shwenә Nywe-Ətàà ambwo mwò.

LORD HAVE MERCY WITHOUT VERSES

Priest: Moo Nywè ko mәlìŋnә̀. (Lord have mercy)

All: Moo Nywè Ko mәlìŋnә̀. (Lord have mercy.)

Priest: Krist̀o ko mәlìŋnә̀. (Christ have mercy)

All: Kristò ko mәlìŋnә̀. (Christ have mercy)

Priest: Moo Nywè Komәlìŋnә̀. (Lord have mercy.)

All: Moo Nywè K̀o mәlìŋnә̀. (Lord have mercy.)

PENITENTIAL ACT B

Priest: Ko mәlìŋnә̀ wi, o Әtaa. (Have mercy on us, O Lord.)

All: Mbә’әma bii ghәrә ә̀buu nnu wwò. (For we have sinned against you.)

Priest: O Әtaa wi Nywe, dәsә mәna’anә̀ mә əbwu mwo a mbwo bìi. (Show us, O Lord, your mercy)

All: Nkә fya mәdzwinә̀ mwo mà nshi’inә̀ ambwo bìi. (And grant us your salvation)

Or
LORD HAVE MERCY WITH VERSES

Priest: Bә tuŋә wwo ŋgә o yii ntsu’u bә bǎ əbwu. Moo Nywè Ko mәlìŋnә̀. (Your were sent to heal the contrite of heart, Lord have Mәrcy)

All: Moo Nywè Ko mәlìŋnә̀. (Lord have mercy.)

Priest: O yii mә toŋnә̀ bə bǎ әbwu. Kristò ko mәlìŋnә̀. (You came to call sinners. Christ have mercy.)

All: Kristò ko mәlìŋnә̀. (Christ have mercy)

Priest: O nunә abwo mà’a Ətàà mә lontәnә̀ ambwo bìi. Moo Nywè Ko mәlìŋnә̀. (You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord have mercy.)

All: Moo Nywè Ko mәlìŋnә̀. (Lord have mercy.)

Priest: A Nywè ma a dzwi nə̀ mə̀tὲnə̀ mètsə̀mə̀ ko məliŋnə̀ winə̀, nnaˀa əbwu winə̀ ntiˀi nfya mədzwinə̀ ma mə lyə kə mye ambwo binə̀. (May almighty God have mercy on us, forgive us our sins and bring us to everlasting life.)

People: Adwilìi. (Amen)

Mә̀ghu’usәnә (GLORIA)

Nghù’usә dzwi a mbwo Nywe-ngoŋә ma à dzwi fәfә nәkàŋә nә mboonә mbwo ŋù ntsә̀mә̀ fә nshye ma a dzwi nә̀ ntiŋә nshi’inә̀. Bii dorә nә̀ wwò, bii foo wwo, bii myεnә wwo, bii ghu’usә wwo. Bii fya mәyà a mbwo wwò nә nәfonә̀ zhә zә̀ wwε. Nywè Ətàa, Mfò Nә̀kàŋә̀, o Nywè ma ò dzwi nә̀ mә̀tεnә̀ mәtsә̀mә̀. Mfò Yesu Kristò, Moo Ngonә mo’o. Moo Mbyi ǹdzὲrә̀, moo Nywe-ngoŋә Ətaa. O lòo әbwu mbyi ǹtsә̀mә̀, ko mәlìŋnә̀ wìi. O lòo әbwu mbyi ǹtsә̀mә̀, zwi’itә ndzùŋә̀ zìi. Ò nunә abwo mà’à Ətaa, ko mәlìŋnә̀ wìi. Tsuŋ wwò-wwò ma ò bә Ŋwà’ànә, wwò-wwò wimò’ò ma ò bә M̀fò, wwò-wwò ma ò bә M̀fò nwě, Yesu Kristò nә Azhwe zә Ŋwà’ànә̀ mәmә àghu’usә̀ Nywè Ətàa. Adzwi lìi.

AFTER THE FIRST AND SECOND READINGS

Reader: Aboŋnә Nywè. (The word of the Lord)
All: Mәyà mbwo Nywè. (Thanks be to God)

Before the Gospel

Priest: Aboŋnә Ətaa winә Yesu Kristò ma _____ (Matiyò, Marәkus, Lukas, Dzon)  Nwa’anә a ŋwa’arә̂. (The Holy Gospel According to St. __________Matthew, Mark, Luke, John)

People: Mәkwu’utәnә dzwi ambwo wwo, o Mfò wii. (Glory to you o lord)

AT THE END OF THE GOSPEL

Priest: Àbòŋnǝ Yesu Christò. (The Gospel of the Lord)
People: Nghu’usǝ̀ dzwì ambwo wwo Mfò Yesu Kristò. (Praise to you lord Jesus Christ)

THE APOSTLES CREED (Mə̀biŋnə)

Mə̀ mbiŋə mbwo Nywè Ətaa, ma a dzwi nә mәtenә mәtsemә. Ma a ghərə nəkaŋə bwo nshye, Ne Moo Ngonә yì wi mò’o M̀fò Yesu Kristo, ma bә tu’unə yi mbə’ə Azhwè zə ƥwa’anǝ̀ Mariyà a jwe yi. A zə ŋgə’ə zhi nshye wi mbwo Bonto Blato, Bә bu’utә̀ yi nә àbàŋnә̀, a kwo bə twiŋə yε. A tso nghə ndzwi ala’a bə̀ ba kwonə̌, njwe tarə a bəŋnə̀ nəwwo. A ko’o nghə̀ nəkàŋə̀ nnunə abwo mà’à Ətàa ma à dzwi nә̀ mә̀tènә mәtsә̀mә̀. A lyə bu yii məsa’anə̀ bə bətsə̀mə̀ fəfə nshye. Bǎ dzwinə nə̀ bǎ kwonə. Mә̀ mbiŋә mbwo Àzhwè zә Ŋwa’anə. Nə ǹkùŋsə̀ ndya Nywè Katorә; Nə nkùŋsə̀ Bә̀ bâ Nwa’anә, nə mә na’anә̀ mә әbwu, nə mə̀zwiŋnə̀, mə mbəŋə̀ ǹnu, nə mə̀dzwinə̀ ma mə lyə kə mye. Adzwilìi.

Hail Mary

Tsε’εtә Màriyà, o luu nә̀ grashà. Nywè à dzwi nè wwͻ̀, ò ghà’a nchya bә̀ŋgye bәtsә̀mә̀, mә̀fonә̀ dzwi nә̀ moo wwò, Yεsù.
Mariyà Ŋwà’ànә mya Nywè, shwεnә Nywè ambwo bìi bә bă bwu tsәtsoŋnә̀ wi nә àghә̀mә̀ newwo zii, adzwi lǐ.

INVITATION PRAYER

Priest: Bә̀ləmә ba, a nә̀ taŋә ndzuŋә̀ ŋgә Nywè-Ətàa ma à dzwi nə̀ mətenə mətsə̀mə̀ a kwε mәbεrәtәnә̀ minə̀. (Pray brethren that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father.
People: A Nywe kwε mәbεrәtәnә mìi fә mbwo wwo, nә mәkwu’utәnә nә mәghu’usәnә mә әlwεnә myi, fә nə ə̀bòŋә̀ winə̀ nә əboŋә Ndya-nywe zhi zә Ŋwà’ànә̀ ntsә̀mә̀. (May the lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name for our good and the good of all his Church.)

PREFACE DIALOGUE

Priest: Nywè à dzwi nә bùu. (The lord is with you)
People: ŋkә ndzwi nә àzhwè zhә. (And with your spirit)
Priest: Nyε’ε nә mәntiŋә mu. (Lift up your hearts)
People: Bii nyε’ε mfya ambwo Nywè. (We lift them up to the lord)
Priest: A binə̀ fya mәyà ambwo Nywè Ətàa winә̀. (Let us give thanks to the lord our God)
People: A bә ŋko’onyù nkә ŋku’unә. (It is right and just)

HOLY HOLY (Ŋwà’anə Ŋwà’anə)

Ŋwà’anə̀, Ŋwà’anə̀, Ŋwà’anə, Nywe M̀fo nə̀kàŋə̀. Nə̀kàŋə̀ bwo nshye luu nə̀ mboonə zhə̀. Hosanna fə məmə̀ àkò’onə. Mboonə̀ nә zhə ma a yìì nə əlwenə Ətàa. Hosanna fə məmə̀ àkò’onə.

MYSTERIES OF FAITH

Priest: Akhә’әnә nyù mә biŋnә. (The Mystery of Faith)

 1. People: Bii swiŋә anyù nәwwo zhә Ətàà, ŋkә lensә mә̀bә̀ŋnәnә̀ mwo fә nәwwo, tyi ò lyә mbù nyìi.(we proclaim your death o lord and profess your resurrection until you come again) Or 
 2. Àghә̀mә̀ ntsә̀mә̀ ma bii jyә abanә zi nkә nyә nә̀ nfòŋә̀ wi, bìi swiŋә anyù nәwwo zhә Ətàà ti ò lyә mbù nyìi. (When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death o lord, until you come again,) Or
 3. Kwesә wii Ŋkwesә̀ m̀byi ǹtsә̀mә̀, m̀bә’ә abàŋnә̀ zhә nә̀ mә̀bә̀ŋnәnә̀ nәwwo, o zwìŋsә wii. (Save us saviour of the world for by your cross and resurrection you have set us free.

OUR FATHER

Әtàa wi wu ma ò dzwi nәkàŋә̀, ә̀lwenә̀ wwò bә wù Nwà’anә, ghә̀rә nsa’à ala’à zhә̀ yii fә nshye wi tsuŋ ma ə̀ dzwi nәkàŋә.

    Fyâ mәjyә mu ma mә ku’unә fә ambwo bìì senә wìi, nna’a әbwu wii tsuŋ ma bìi nà’a әbwu bә buma bwo ghә̀rә әbwu nnu bìi. Kә wii nә mὲ’ὲtә̀ bii ghә nduŋә mbwu la fusә wii nu mә̀nyù mă bwu. Adzwilìi. 

FOR THE KINGDOM

Ala’à ntsә̀mә̀ nә mә̀tènә̀, nә àghu’usә̀ dzwi ambwo wwò a tsәtsoŋnә̀ wi nә àghә̀mә̀ ntsә̀mә̀. (For the Kingdom, the power and the glory are yours now and for ever.)

THE SIGN OF PEACE

Priest: Mboonә Nywè-ŋgoŋә̀  dzwi nə̀ bùu. (The peace of the lord be with you.)

 People: Nkә ndzwi nә àzhwè zhә.  (And with your spirit.)

Priest: A binә̀ tsε’εtә atyәmbә̀ŋә̀ zinә̀ nә àlensә mboonә. (Let us offer each other the sign of peace)

People: Mboonә dzwi nnu wwò – Adzwilìi. (Peace be with you – Amen)

AGNUS DEI (Moo-mbyi Ndzὲrə̀ Nywè)

Moo mbyi-ǹdzὲrə̀, Nywe-ngoŋə̀ ma a lòo əbwu mbyi ǹtsә̀mә̀.  (Lamb of God you take away the sins of the world.)

All: ko məlìŋnə̀ wìi. 2x (Have mercy on us) x2

Moo mbyi-ǹdzὲrə̀, Nywè-ngoŋə̀ ma à lòo əbwu  mbyi ǹtsә̀mә̀. (Lamb of God you take away the sins of the world.)

All: Fya mboonə ambwo bìi.  (Grant us peace)

INVITATION TO COMMUNION

Priests: Li bә Moo Mbyi-Ǹdzὲrә̀ Nywè, li bә zhә ma a lòo әbwu winә̀. Mә̀fonə̀ dzwi a mbwo bә̀ buma bwo kuŋsә mә jyәnә̀ ntarә yi wii. (This is the lamb of God. This is he who takes away the sins of the World. Happy are those who are call to the supper of the lamb.)

People: Nywè, mә̀ bikakә ku’unə̀ ma boŋә o kuu məmə nnu mwo, la swiŋә tsε’ὲ ta’a anyu, ntsuˀu ntiŋә wwa. (Lord I am not worthy that you may enter under my roof but say only a word and my soul shall be healed.)

RECEPTION OF COMMUNION

Priest: M̀bә̀ŋә̀ nnu Kristò. (The body of Christ)

Person: Adzwilìi (Amen)

CONCLUDING RITE

Priests: Nywè a dzwi nә bùu. (The lord is with you)

People: Nkә ndzwi nә àzhwè zhә. (And with your spirit)

Priest: A bùù ghә nә m̀boonә, nkoŋnә Nywè nkә fa’a mbwo zhә. (Go in peace to love and serve the lord.)

People: Mәya mbwo Nywè. (Thanks be to God)

PRAYER TO THE BLESSED TRINITY – The Glory Me Mә̀khu’utәnә̀ dzwi ambwo Әtàa, nә moo nә̀ Àzhwè zә Ŋwà’ànә.
Ma a bi ndzwi mәzhìtәnә̀, a kә ndzwi atsәtsoŋәnә̀ wi, nә àghә̀mә̀ ntsә̀mә̀ nә mә̀dzwinә̀ muma mә lyә kә myè. Adzwilĭ.

ACT OF CONTRITION

Tsaa mәliŋnә. (Sorry)
O Nywe wà, mә̀ ko mәlìŋnә̀, mbә’ә mә̀ ghә̀rә әbwu fә nnu wwò. Ò boŋә nchyatә, kә wwo әbwu koŋә. Mә swa’à mәtὲnә̀, kә wa әbwu bùu ghә̀rә. Mә ghә̀rә ngә’ә nә ә̀bwu wa. Adzwilǐ.

HAIL HOLY QUEEN

Tsὲ’tә Mya M̀fò Ŋwa’ànә

Tsὲ’εtε Mya M̀fò Ŋwa’ànә, Mya ǹcǎ mә̀lìŋnә̀. Linә medzwinә̀ mi nә ə̀bòŋə̀ wii, nә əwiˀitə̀ zii. Bìi kìi ambwo wwò, Bìi boŋә Ifà. Bìi kə̀sə̀ bə̀tswὲrə̀ nə mə̀loŋnə̀ mii fə mәmә nә̀bә̀mә̀ nә ŋkyi mmi zìi, o àkù-ntuŋə Nywe, kasə la mmi məlìŋnə mwo nnu bìi. Na’a ngә’ә zi zìi lyǝ mye, dəsə Yesù moo-ŋgonə ŋwàˀànə̀ wwò ambwo bìi. O Ŋwàˀànə̀, o nkoŋә wii, o ə̀lə̀mtə məngònә̀ Màriyà. Àdzwilǐ

Shwenǝ a mbwo Ŋwa’anǝ Mya Nywe.

All: Ngǝ boŋǝ bìi ku’ùnǝ̀ mǝdzwinǝ̀ nǝ ǝdzuŋǝ dzwu ma Nywe ǎ ka’anǝ wii wǝ.

A binǝ̀ shwɛnǝ – Let us pray

O Nywè-ngòŋǝ̀, mbǝ’ǝ mǝdzwinǝ̀ mǝ moo wwò wi mo’o, nǝ nǝ̀wwo zhimǝ̀bǝ̀ŋnǝnǝ̀ myi fǝ nǝwwo, o zuu mǝ̀dzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ̌ mye ambwo bìi, bìi ti’i nlontǝ ngǝ ma bìi shwenǝ mǝmǝ ǝ̀dì’ì Rosarǝyà Mariyà Ŋwa’anǝ dzwi li, a bìi ghǝrǝ anyù zuma ǝ swiŋǝ nkǝ dzwi nǝ ǝ̀kà’anǝ dzwu ma ǝ̀ dzwi wu mǝmǝ. Bìi lontǝ lǐ nǝ ǝ̀lwenǝ moo wwò Yesu Kristò, Adzwilǐ.

COME HOLY SPIRIT

O Àzhwè zә Ŋwà’ànә̀ yìi, lwensә mentiŋә mә bә̀ buma bwo biŋə wwo, nkə cu’u mmu akoŋnə̀ wwo məntiŋə bwo.

Chyasә Azhwe  zhә, ə̌ bu nka’a wwa, O tiˀi ŋwa’asә mbyi ǹtsә̀mә̀.

A binә̀ shwenә 

   O Nywè, wuma o zìˀirə mə̀tiŋə mə bə buma bwo biŋə wwo nə nkàˀa Azhwe zə Ŋwàˀànə, ghәrә la ngә boŋә bi dzwi nә mə̀cìi aghəmə ntsəmə, mbә’ә adasə̀  Azhwe zә zha, nkә nyε’εsә mәmә mborә̀ zhĭ mbəˀə Kristò Nywè wìi. Adzwilǐ.

Mass Responses 1 https://www.youtube.com/watch?v=hOC-7BgHsbA&list=PL_ihUsy6_PLK-rNbEuGye59EVlhjfeaVb The Lord’s Prayer in Nkwen Language
Mass Responses 2 https://www.youtube.com/watch?v=3Kex7nxjZQs&list=PL_ihUsy6_PLIH9KxSwacoxdZ3m76vsYsD The Hail Mary Prayer in Nkwen Language
Mass Responses 3 https://www.youtube.com/watch?v=Ujl3jtLzO-4&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk The Hail Holy Queen Prayer in Nkwen Language

Click below for more Lessons on Nkwen Language.https://www.youtube.com/watch?v=jqCEOcIq9y8&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ

Nkwen Language Lessons https://www.youtube.com/watch?v=Ujl3jtLzO-4&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk Mastering The Alphabet 1, 2 and 3; Enabling Reading For Slow Learners E-book Series
Beginning Reading lessons https://www.youtube.com/watch?v=3Kex7nxjZQs&list=PL_ihUsy6_PLIH9KxSwacoxdZ3m76vsYsD Mastering the Alphabet 2; Sounds in words; Enabling Reading for Slow Learners
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

The /f/ sound in Nkwen Language

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Nkwen languuage Lessons https://www.youtube.com/watch?v=hUxKr8OnLBI&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ Nkwen Language Alphabet and some Grammatical Aspects

The /fsound in Nkwen Language is an unvoiced sound made through the mouth without the use of your vocal chords. It is also called a fricative, as it is produced by high pressure air flow between a narrow space made by the front teeth and the lips. It comes at the beginning of some words but mostly occupies the medial positions.

F   f

fusә  → remove

fәkәbә →  Spoon

fә̀’ә̀tǝ → measure/imitate

forә  → a rat

fә̀mtә → to bury something in the ground

fusә   → to vomit/to remove

fὲrә̀  → wind

fәtә →  blow a bit

fә̀ngә̀gә̀rǝ → an ant

Àfә̀fàrә̀ → weaver bird

àfwo  → medicine/a leaf

àfὲrә̀  → a blame

àfùfùˀù  → a cockroach

Àfoŋә̀  → a name (m)

fòŋǝ – a cup

fә →  breeze

Ǹfùˀù  → a big hole

Ngwifò  → name (f)

Ngwifà’à  → name (F)

Toŋtә ǹjì koˀo (Read aloud)

      Àfoŋә̀ à fu әghә̌ nkǐ, nyìi nlaŋǝkә yi mânduŋǝ ntәmtә ә̀fә̀fàrә dzwi. À tә̀mә ә̀fә̀fàrè dzwi nә̀fâ nә mә̀nenә mi nәfâ. Ǹnà ә̀fә̀fàrә̀ ә̀ lә̀mtә susu.

Free Translation

Afong delays on his way to the stream because he is hunting Weaver birds. He has shot eight weaver birds and eight grass birds. The flesh of Weaver birds is so tasty.

The Revised Edition of Nkwen Alphabet https://www.youtube.com/watch?v=BlwSpS0eLyc&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk The Nkwen Language Alphabet The Past Tense in Nkwen Language
Nkwen Language lessons https://www.youtube.com/watch?v=hUxKr8OnLBI&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ
English Language Lessons https://www.youtube.com/watch?v=osAmdPFhFtI&list=PL_ihUsy6_PLIH9KxSwacoxdZ3m76vsYsD
Nouns in Nkwen Language Collective, Uncountable and Abstract Nouns in Nkwen Language
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

The /dz/ sound in Nkwen Language

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

https://www.youtube.com/watch?v=hUxKr8OnLBI&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ

/dz/ is one of the six double consonants sounds; /dz/ /gh/ /kh/ /ny/ /ts/ /zh/, found in the second edition of Nkwen Language Alphabet. These sounds are made up of two consonants but are considered as single sounds. When written in the upper case, the two letters are capitalized as follows; /DZ/ /GH/ /KH/ /NY/ /TS/ /ZH 

DZ dz

dzàˀa  → to jump

dzìtә̂   → to stake

dzòŋǝ → to lick

dzòŋǝ → a giant

dzinә  → to sneeze

ǹdzàà  → an axe

ǹdzoŋә̀ →   a thorn

ǹdzoŋ-ndzoŋә̀  →  thorns

ǹdziŋә̀      → a bell

ǹdzìŋә̀      → a dream

ә̀dzwaŋә̀   → palm front

ә̀dzuŋә̀     → things

ǹdzàŋә̀     → a song 

ǹdzàŋә    → palm kernels

ǹdzaŋә    → xylophones

ǹdzә̀mә̌  → darkness

Toŋtә nә̀

      Ǹdziŋә̀ ndyâ ŋwàˀàrә̀ ә bòŋnә̌. Ǹdzaˀa tiŋә̀ nkhәtә̌ mbәˀәma fә̀ˀә̀ a chya.  Ə̀dzuŋә jwi dzwi mәmә abàà zhә. À kɔŋә bùˀu ndzaŋә kә dzàˀa bεnә. 

Free Translation

  The church bell is ringing. Ndzah is in a haste because he is late. His things are in his bag. He likes to play xylophones, jump and dance.

The /dz/ sound in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=BlwSpS0eLyc&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk Collective, Uncountable and Abstract Nouns in Nkwen Language Days of the week and months of the year in Nkwen
The Revised Edition of Nkwen Alphabet https://www.youtube.com/watch?v=BlwSpS0eLyc&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk Corn Fufu and Njyama-njyama. African Dish. Recipe and Preparation Nouns in Nkwen Language
Nkwen Language Lessons https://www.youtube.com/watch?v=hUxKr8OnLBI&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ
African Dishes https://www.youtube.com/watch?v=BlwSpS0eLyc&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk
Advantages of COVID-19 for the future. With high combat on COVID-19 the future seems promising.

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

The /ǝ/ sound in Nkwen Language

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ

/ə/ is one of the vowel sounds in Nkwen Language. It is a  Mid-Central Vowel that is often called the “schwa” sound but that refers to the symbol that is used and has nothing to do with the phonetics of the sound. In Nkwen Language, it features in all positions in most words; initial, medial and final. Here are examples of the words and a short reading exercise.

Ә  ә

ә̀bàrә̂ –  mad people

ә̀bà’à –  doors

àlàrә problem

èlàrә̀ –  a bridge

etàa  – father

ǝ̀tâ   – a pit

mә̀nenә̀   –   grass  birds

mә̀nà – animals

Mәshi  – female name

Mә̀là    – male name

Mә̀fâ  –  twins   

Nә̀dorә̀  – joy

Lә̀ŋә  – to stir (fufu)

sәŋәa bird

sә̀ŋә  – to scatter

sàtә̂   – tear in pieces

A binә̀ tɔŋtә̂ (let’s read)

      Mәshi à sàtә әtsәˀә jwi. Mә̀là swiŋǝ ngǝ a lyǝ  kǝ lya bǔ ghǝrǝ. A kantә̀ ŋgә zhә lyә kә lya bǔ ghәrә. Bә mὲˀὲtә̀ yi ngǝ a ghǝ ntatǝ atsǝ̀’ǝ̀ zu.

Free Translation
Meshi has tore her dress. Mela advised her never to do that ever again. She promised she will never again do that. She was allowed to go and stitch the dress.

See more Lessons on Nkwen Language

https://www.youtube.com/watch?v=XJUCogrcLvo&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk The /g/ sound in Nkwen Language The /j/ sound in Nkwen Language
The Revised Edition of Nkwen Language Alphabet https://www.youtube.com/watch?v=XJUCogrcLvo&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk The /i/ sound in Nkwen Language The Nkwen Language Schemes
Nkwen Language Lessons https://www.youtube.com/watch?v=XJUCogrcLvo&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk My Traditional Dish, Achu and Yellow Soup With high combat on COVID-19 the future seems promising (Advantages of COVID-19)

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

TONE MARKS IN NKWEN LANGUAGE

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

https://www.youtube.com/watch?v=nLMEu7XpF0A&list=PL_ihUsy6_PLI5VO1oysx_8h9P52bjXtsz https://www.youtube.com/watch?v=hUxKr8OnLBI&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ Nkwen Language Wise Sayings Mǝbǎkò’ò

Nkwen is a tone language, that is, a language in which variations in pitch distinguish different words. Tone marks on words can change their pronunciation and meaning when used in isolation and in sentences. Tone variation also make differences in tenses. When writing this language the different tone marks should be seriously considered. The following tones marks are observed in Nkwen language:

 1. The Low tone (L) ` also known as the grave.
 2. The High tone (H) ́ also known as the acute is observed but not marked.
 3. The Low-High tone ̌ (L H) also known as the rising tone.
 4. The High-Low tone (H L) ̂ also known as the falling tone.

Words with the low tone ̀ (L)

àbàà – a bag

kàà – old basket

àkù – foot

àtò’ò – raffia palm bush

àshìshì – thread

bàtǝ̀ – wine calabash

ǝ̀làrǝ̀ – a bridge

àtà’à – a snail

nǝ̀kùŋnǝ̀ – swampy area

àbà’à – a door

Words with the High tone (H) that is observed but not marked.

sǝŋǝ – a bird

forǝ – a rat

fɛrǝ – a ring

chichi’i – a tadpole

nǝnaŋǝ – a chameleon

tǝtya – pepper

The above nouns in isolation take the HH tone pattern but when forming the plurals they change to the LHH tone pattern. E.G.

bǝ̀sǝŋǝ – birds

bǝ̀forǝ – rats

bǝ̀fɛrǝ – rings

bǝ̀chichi’i – tadpoles

bǝ̀nǝnaŋǝ – chameleons

Words with the Low-High tone (LH)

yǐ    –    come

ghə̌    –    go

kǎ    –    draw

khə̌     –    run

shə̌    –    stab

nyǐ    –    defecate

bǔ    –    return

kǐ    –    refuse

fǔ    –    hit

sǔ    –    wash

zε̌     –    peal

fε̌    –    to go on a visit

The words above are mostly commands. The two lettered commands can also be rightly written with the vowel sound doubled and a low tone on the first, with the understanding that we respect the high tone on the second. E.G.

Yìi – come

kàa – draw

bùu – come back

kìi – to refuse

fùu – to hit

sùu – to wash

zɛ̀ɛ – to peal

fɛ̀ɛ – to go on a visit

Words with the High-Low (HL) Tone Pattern

Fyâ    –    give

Shə̂    –    to weed

Kî    –    to cry

Sû    –    entertain

Fû    –    go out

Zε̂    –    yawn

The two lettered verbs above can also be rightly written with the vowel sound doubled and a low tone on the second, with the understanding that we respect the high tone on the first. E.G.

kiì – to cry

suù – to entertain

fuù – to go out

zɛɛ̀ – to yawn

Some words also take a Low High Low (L H L) Tone Pattern. Eg 

Ngarə̀    –    a gun

fə̀nenə̀    –    grass bird

àbaŋə̀    –    a barn

àbanə̀    –    corn fufu

àto’ò     –    a tin

ə̀larə̀    –  upper part of the mouth

àtsaŋə̀    –    a prison

Learn more on Nkwen Language https://youtu.be/5JBSpWxhppA The Future Tense in Nkwen Language
Introducing others in Nkwen Language https://youtu.be/5JBSpWxhppA The Past Tense in Nkwen Language
“Thank you” in Nkwen Language https://youtu.be/5JBSpWxhppA The Nkwen Language Alphabet
Riddles in Nkwen Language https://youtu.be/5JBSpWxhppA The Nkwen Language Scheme Of Work NKWEN LANGUAGE LESSONS Greetings, family, Alphabet, Tone Marks, Numbers Nkwen Language Exercises

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Uncategorized

The /ch/ sound in Nkwen Language

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Nkwen Language lessons https://www.youtube.com/watch?v=hUxKr8OnLBI&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ

This sound /c/ is a double consonant sound in Nkwen Language. /Ch/ features more often in the initial and medial positions in some words. It doesn’t come at the final position.

CH ch

Chә̀nywe → a name (m)

chyǎ →. to pass

chyàsә̂ → to send/to give way

chwa → to clear

chuˀu → to pound

chùu → to soak

chì’i → to shake

chi’i → to cancel

chi’isǝ̂! → Cancel!

chichi’i → a tadpole

chǝ̌ → a wild animal

chǐ → father-in-law

ànchinǝ̌ → a cricket

chǝ̀ → injunction

chù’u → a thousand

chìchì → a frightful thing

àchi’ìnә̌ → strong grass (guinea savannah type)

Mә̀toŋtәnә̀ – Reading

Chә̀nywe à chwa ǹsùŋә yε. À bә tsoˀotә achiˀìnә̀ nә àso zhi. À bә tsùˀu tiˀi әliˀi әwὲε mәjyә mi wә. Ǹchǐ yî bǝ yìi kwesǝ yɛ. À chǔ ngwàsaŋә bwo mә̀kû ma a bә wὲὲ wε. Ànchinә̀ toŋә̀ ngorә̀ yi nsuŋә zhә. Ə bә lyâ fu kwùrә mәnjyә yε.

Free Translation
Chenwie has cleared his farm. He will remove the strong grass with his hoe. After tilling and preparing, he will plant his crops. His father-in-law will come to help him. He has soaked corn and beans for planting. A cricket has dug its hole in his farm. It shall come out and eat his groundnuts (peanuts).

See more lessons on Nkwen Language.

Nkwen Language lessons https://www.youtube.com/watch?v=hUxKr8OnLBI&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZ
The Revised Edition of Nkwen Alphabet Nkwen Language lessons https://www.youtube.com/watch?v=hUxKr8OnLBI&list=PL_ihUsy6_PLIGXM9vFSgIaP5EP1vbDokZha
English Language Lessons https://www.youtube.com/watch?v=osAmdPFhFtI&list=PL_ihUsy6_PLIH9KxSwacoxdZ3m76vsYsD