//chalaips.com/4/6319538

Nkwen Language Lessons Online Part 1; Mother Tongue Education

Sentence Patterns

Sequential Pronouns in Nkwen Language

The sequential Pronoun is noticed in Nkwen Language when a person carries out a series of activities in a sequence.

View post to subscribe to site newsletter.

The Hail Holy Queen Prayer

Tsὲ’ὲtә Mya Nfò ŋwà’ànǝ̌, Mya ǹtsă mә̀liŋәnә̀. Linә medzwinә̀ mi nә ə̀bòŋə̀ wii, nә awiˀitə̀ zii. Bìi kìi a mbwo wwò, Bìi boŋә Ifà. Bìi kə̀sə̀ bə̀tswὲrə̀ nə mə̀loŋnə̀ mii fə mәmә nә̀bә̀mә̀ nә nkyi mmi zìi, o àkù-ntuŋə Nywe, kasə la mmi məlìŋnə mwo nnu bìi. Na’a ngә’ә zi zìi lyǝ mye, dəsə Yesù moo-ngonə ŋwàˀànə̀ wwò a mbwo bìi. O ŋwàˀànə̀, o ǹkoŋә wii, o ə̀lə̀mtə məngònә̀ Màriyà. Àdzwilǐ.

Nkwen Language The /b/ sound

B b

bǝ̀forǝ → rats

View post to subscribe to site newsletter.

Nkwen Language Present Tense

The present tense in Nkwen Language

View post to subscribe to site newsletter.

//dubzenom.com/4/6328012
Skip to content
%d bloggers like this: