Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 9:38-43, 45, 47-48

people church ceremony celebration

September 26 2021,

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Gospel – Mark 9:38-43, 45, 47-48

https://youtu.be/NXczvPQ-oxU

38 At that time, John said to Jesus, “Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us.”

39 Jesus replied, “Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me.

40 For whoever is not against us is for us.

41 Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward.

42 “Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea.

43 If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to go into Gehenna, into the unquenchable fire. 45 And if your foot causes you to sin, cut if off. It is better for you to enter into life crippled than with two feet to be thrown into Gehenna.

47 And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you to enter into the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into Gehenna, 48 where ‘their worm does not die, and the fire is not quenched.’”

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkùsǝ̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ9:38-43, 45, 47-48

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

38  A fəˀə̀ wu wwa, Dzonə a swiŋə a mbwo Yesù ngə: “Ətàa bi kə̀ zə̌ ŋu tsə ma a sərə ndìŋə̀ nə əlwenə̀ wwo. Bi swiŋə nə zhə ngə a kentə mbəˀəma a bikàkǝ nǝ wwo nzoŋǝ.”

39  Yesù a swiŋə a mbwo bwo ngə: “A bù kə yi buu nànnǝ, ŋùdaŋǝ̀ bikàkǝ dzwi ma â ghərə mənyù ma nghwe nə əlwenə̀ wa ma boŋə a bu bwusə̀ ǝlwenǝ̀ wa.

40 Ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma à bikàkə winə̀ mbanə, à bə ŋù ndzə̀mə̀ winə̀.

41  Nə nkoˀonyù, mə swiŋə a mbwo bù ngə, boŋə ŋù a fya nfoŋə nkyì a mbwo bù ngə bù nyə, mbəˀəma bù bǝ bǝ̀ ba, boŋǝ à bə kakə dzwi tə̀ àtso’onǝ afà’à zhi;

42 la ŋù ntsə̀mə̀ wu ma â ghǝ̀rǝ̀ ngǝ mǝnyentǝ̀ moo wi wutsǝ̀ ma bwo biŋǝ a mbwo mwò li ghǝrǝ ǝbwu, boŋə a bi mboŋə bǝ ngǝ a bə kwɛrə a təkòˀò ngòˀò tsǝ ntoŋə zhə mmaˀa yi məmə nkyǐ nghwe.

43  Boŋə abwo zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô nghərə əbwu, ò tswa mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə ô kuu nəkàŋə̀ nə akǝ̀mǝ abwo ncyàtə̀ mǝ ngə ô dzwi nə mbwo mə̀tsə̀mə̀ la bǝ ma’a wwo a təkòˀò mmu, mǝmǝ̀ mmu tə byenǝ̀.

45 Boŋə àkù zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô nghərə əbwu, ò tswa mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə o kuu nəkàŋə̀ nə àkǝ̀mǝ akù nchyatə mǝ ngə bǝ ma’a wwo nə̀ mǝ̀kù mə̀tsə̀mə̀ məmǝ təkòˀò mmu.

47  Boŋə nə̀li zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô ghərə əbwu, tsoˀo mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə ô kuu nəkàŋə̀ nə nə̀li nə moˀo ncyàtə̀ mǝ ngə ô dzwi nə mmi məbya bə maˀa wwo məmə təkoˀo mmu.

48  ma ə̀gwì jwa bikàkə̌ nlye, mmu wu kǎ nkə mbyenə.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

38 At that time, John said to Jesus, “Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us.” A fəˀə̀ wu wwa, Dzonə a swiŋə a mbwo Yesù ngə: “Ətàa bi kə̀ zə̌ ŋu tsə ma a sərə ndìŋə̀ nə əlwenə̀ wwo. Bi swiŋə nə zhə ngə a kentə mbəˀəma a bikàkǝ nǝ wwo nzoŋǝ.”

39 Jesus replied, “Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. Yesù a swiŋə a mbwo bwo ngə: “A bù kə yi buu nànnǝ, ŋùdaŋǝ̀ bikàkǝ dzwi ma â ghərə akhə̀ˀə̀nə nyù nə əlwenə̀ wa ma boŋə a bu bwusə̀ ǝlwenǝ̀ wa.

40 For whoever is not against us is for us. Ŋù ntsǝ̀mǝ̀ wu ma à bikàkə winə̀ mbanə, à bə ŋù ndzə̀mə̀ winə̀.

41 Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward. Nə nkoˀonyù, mə swiŋə a mbwo bù ngə, boŋə ŋù a fya nfoŋə nkyì a mbwo bù ngə bù nyə, mbəˀəma bù bǝ bǝ̀ ba, boŋǝ à bə kakə dzwi tə̀ àtso’onǝ afà’à zhi;

42 “Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea. la ŋù ntsə̀mə̀ wu ma â ghǝ̀rǝ̀ ngǝ mǝnyentǝ̀ moo wi wutsǝ̀ ma bwo biŋǝ a mbwo mwò li ghǝrǝ ǝbwu, boŋə a bi mboŋə bǝ ngǝ a bə kwɛrə a təkòˀò ngòˀò tsǝ ntoŋə zhə mmaˀa yi məmə nkyǐ nghwe.

43 If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to go into Gehenna, into the unquenchable fire. Boŋə abwo zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô nghərə əbwu, ò tswa mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə ô kuu nəkàŋə̀ nə akǝ̀mǝ abwo ncyàtə̀ mǝ ngə ô dzwi nə mbwo mə̀tsə̀mə̀ la bǝ ma’a wwo a təkòˀò mmu, mǝmǝ̀ mmu tə bɛnǝ̀.

45 And if your foot causes you to sin, cut if off. It is better for you to enter into life crippled than with two feet to be thrown into Gehenna. Boŋə àkù zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô nghərə əbwu, ò tswa mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə o kuu nəkàŋə̀ nə àkǝ̀mǝ akù nchyatə mǝ ngə bǝ ma’a wwo nə̀ mǝ̀kù mə̀tsə̀mə̀ məmǝ təkòˀò mmu.

47 And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you to enter into the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into Gehenna, Boŋə nə̀li zhə tə ghə̀rə̀ ngə ô ghərə əbwu, tsoˀo mɛ̀ˀɛ; a boŋə ngə ô kuu nəkàŋə̀ nə nə̀li nə moˀo ncyàtə̀ mǝ ngə ô dzwi nə mmi məbya bə maˀa wwo məmə təkoˀo mmu.

48 where ‘their worm does not die, and the fire is not quenched.’” ma ə̀gwì jwa bikàkə̌ nlye, mmu wu kakə nkə mbyenə.

https://www.youtube.com/watch?v=e9APj6P88wI&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Fruits of my daily reflections 1

https://anchor.fm/nwufor/episodes/Fruits-of-my-daily-reflections-1-e17c7oj

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

What’s it all about?

I was just thinking of what to do or better still, where to keep the fruits of my daily reflections; my encounter with my God, when the thought of sharing with great friends like you come to my mind. As children of God we are called to share, to love, to care for one another and to walk humbly with God. Though having prayed my written daily prayers over and over again, I still feel more closely united with my God each time I pray with. It is usually a source of strength and consolation to me especially in times of dryness and weariness when I do not feel to pray, for in those moments I just read and pray from one prayer to the next. So, Instead of keeping them to myself I ask myself why can I not share with my friends. At first I used to pray and would not care writing my inspirations down but when I discovered that God truly and directly answered some of my prayers I decided writing them down since June 2020, and I would get back to some with thanksgiving updates whenever I receive a direct answer. My reflections and inspiration has always come from daily mediation texts sent to me by my Spiritual Director and some from the daily Mass Readings and other spiritual material like life of saints and novenas. Not forgetting the Hallow Prayer App with its daily Lectio Divina and other prayers that I cherish so much. So dear friends, pray with me the insights of my daily prayers, for prayer is the key to any good life. Remember you will not go empty handed for no prayer is small or goes unanswered.

Let us pray :

  1. My lord and my God, I have confidence in you

My lord and my God I worship, praise and honor you. Ever present Lord, I give you all the adoration. I have confidence in you, you are always with me, by day and by night. My knowledge of you makes me strong. Journeying with you is a treasure that gives me confidence. I have nothing to fear when my God is by my side; my refuge and strength. All I long for is to be in your presence always. Father I trust in you. Amen

2. Father, let me understand the meaning of my life and live it.

My loving Father, I have confidence in you for I believe that you know me and you have a better plan for me. I know you created me to live, love, serve you and to be happy with you now and forever in heaven. Though at times this knowledge is blinded by my daily toils and is dull to understand, o Lord my God, I continue to put my trust in you. Give me the grace daily to live the meaning of my life fully. Amen.

3. My faithful Father, help me reject fear but believe, hope and trust you.

My Faithful Father, you did not make me out of fear but out of love, not for darkness but for light. Why should I fear Lord when you are with me always even till the end of time? Father, may I love more and trust you more for fears come from the evil one. Help me to be able to say no to the ways of darkness that I may walk in your light and in your peace so as to reject and conquer fears and all it’s negativities in my life. My Lord and my God I believe, trust and hope in you. Amen

4. Abandonment in God’s Love

With an everlasting love you care for me o Lord, I will sing forever of your love. Take my life, I surrender to your sweet love for you are so good to me my God. How can I repay you for your unconditional love and goodness than abandoning myself to your love, and to love you in return? I abandon myself Lord to your unconditional love, help me to love you too in others. Permit me enjoy your love and love you despite my weaknesses. I praise and love you lord for the wonders of my being. Amen

5. Loving Father thank you for your everlasting love

I thank you lord for your everlasting love for me. Knowing that you love me unconditionally makes me grow in joy and happiness and helps me feel like loving others the way you love me. Melt me, mold, and fill me with your everlasting love. I surrender to your love for you are my strength, my rock, my salvation. Amen

6. Lord Jesus, by my acts let your people feel your unconditional love

Lord Jesus, lover of my soul. Help me to do things the way you want them done. Fill my acts with gentle touches of love. May whoever I encounter never go back untouched by your love through me. By my actions let your people feel your unconditional love. How I wish their burdens also go lighter through words of consolation in sharing with them. Lord Jesus help me with a loving and tender heart towards my family and others. I love you Jesus.

7. Most Chaste St. Joseph help me to be chaste in thoughts words and acts

Most Chaste St. Joseph, pray for me to your Son my Lord Jesus that he may fill me with pleasant thoughts. That with my mouth I may alter pleasant words of love, peace, joy and harmony today and always. Lord Holy Spirit help me to be conscious of what I think, say, or do like St Joseph today. St. Joseph most chaste, pray for me and teach me to be chaste in thoughts words and acts. Amen

8. Loving Father let me hear your voice and know what you want me to do

Loving Father let me hear your voice and know what you want me to do. Let me respond to that inner voice, those flashes of truth that at times I ignore or wave away unconsciously just to see them come to pass sooner or later. Help me not to ignore your voice again but be more keen to listen and hear you. Let me think truth, love and live truth. Sweet Jesus my Good Shepherd, you are with me always I know. Help me to acknowledge your presence always and to understand you. Amen

9. Heavenly Father, make me tender and loving as a child

Father before you formed me in the womb you knew me through and through and an innocent baby I was born into this world. What a tender, loving and beautiful baby I was. Father though I’m now so changed in all aspects I would like to be like the baby your created. To put all my trust in you and depend on you for all my needs. To love the world innocently and serve it tenderly. Fill my heart o Lord with the tender love and innocence of a child and may I be yours now and forever. Amen

10. Fill my mind and heart with thoughts of you o my God

Holy is your name o Lord my God. To you belong all praise and adoration. In the morning I fill my mind and heart with thoughts of you rather than any junk because you are holy and loving; you give me life, joy and happiness. I want to relate lovingly, simply, and naturally to anyone and anything you created today and forever, so to see you always because I love you my God. Spirit of God, Spirit of Jesus, help me Lord. St Joseph, head of my family, pray for me. Amen

11. You have paid the price for my life Lord

Yes my Lord and my God, you’ve paid the price for my salvation. Dear Lord, continue to deliver me from the evil one. Amen

12. Jesus you are the rock on which I stand, you hold my life

“The rain came down, the floods came, and the winds blew, and beat on that house; and it didn’t fall, for it was founded on the rock.” Jesus you are the rock on which I stand, you hold my life, I trust in you.  You know my beginning and my end. I only found myself in the middle of a journey you know all about and I know  you  are always by my side and knows the  remaining part of the journey. I need not  worry even when the rain falls, the flood comes and the winds blow for you are here with me. Thank you sweet Jesus. Amen.

13. Father Lord, you are my author and finisher, your plans for me are perfect

Who can battle with you  my God? Nobody, you alone are the author and finisher and your plan for my life is perfect. Everything happens according to your will and your hand is always at work in my life. Whom can I trust apart from you o my God. If I go up to the mountains or down in the valley you are there guiding and protecting.  May I walk always in the path you’ve lay for me . Fill my mind with thoughts of your ways, and directions to follow. Thank you  loving Father.  Amen.

14. Lord Jesus may they be blessed those who hurt me in anyway

Lord Jesus you thought us to pray and ask the Father’s forgiveness as we forgive those who sinned against us. Lord give me the grace to forgive with all my heart any who had ever wronged me in anyway for they did not know what they were doing. May they receive God’s blessings now and forever. May the Father’s forgiveness and blessings also fill my heart and keep me far from ill feelings or revenge. With all my heart,  I declare my love for them all. Amen.

15. Saint Joseph, teach me how to dream of good things

Thank you Lord for this new day. What a miracle and great  blessing it is to get up in peace and health. One step at a time the expected and unknown future unfolds with its many blessings, thank you Lord. St Joseph in your interior life you dreamed of good things and they came to pass. Teach me how to dream o spiritual father, and to trust in God’s will and providence. Talk about us to your Divine Son our Lord Jesus. St Joseph, head of my family, pray for us. Amen.

To be continued in our next block. Courage!

RESPONSES AT MASS IN NKWEN LANGUAGE

My Patroness Amazes Me

My COVID-19 Pentecost Quarantine Mass Experience

The Seven Sorrows of the Blessed Virgin Mary

The Hail Holy Queen Prayer

Palm Sunday Passion of Our Lord, Year B

Music With Local Instruments 1. My Songs and Lyrics

I am standing on the rock of faith https://www.youtube.com/watch?v=tPMYC5fN8mc

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor/episodes/Fruits-of-my-daily-reflections-1-e17c7oj

https://anchor.fm/nwufor

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 9:30-37

September 19 2021,

food man people winter

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – Mark 9:30-37

https://youtu.be/e9APj6P88wI

30 Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to know about it.  

31 He was teaching his disciples and telling them, “The Son of Man is to be handed over to men and they will kill him, and three days after his death the Son of Man will rise.”  

32 But they did not understand the saying, and they were afraid to question him.  

33 They came to Capernaum and, once inside the house, he began to ask them, “What were you arguing about on the way?”

34 But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way who was the greatest.  

35 Then he sat down, called the Twelve, and said to them, “If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all.

36 Taking a child, he placed it in their midst, and putting his arms around it, he said to them,  

37 “Whoever receives one child such as this in my name, receives me; and whoever receives me, receives not me but the One who sent me.”  

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 9:30-37

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

 A fǝ’ǝ̀ wu wwa,

30 Yesù bwo ngaŋə-ndzəmə̀ jwi lyə adi’i wu ma bwo dzwi wu nghǝ nchya alaˀa Galili la â kakə nswàˀà ngə ŋùdàŋə̀ zhi ngə bwo chyǎ.

 kə ziˀirə ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀ jwi, nswiŋə nə bwo ngə: “Bə̌ bə fya Moo Ŋù a mbwo bə̀ ma bwo bə zwɛrə yi, la ndzəmə njwe dzwi tarə ma à kwo, â bəŋnə nəwwo”.

32 Ŋgaŋə-kù dzwi bikàkə anyù zu ma â swiŋə li a zuˀu la mbo mə biŋsənə̀ yɛ.

33 Ma bwo kuˀu fəfə kafànawum nku ndya la, Yesù a biŋsə̀ wwa ngə: “Bu ghə nsa’a a kə̀ a mânduŋə lə?”

34 Bwo tiŋǝ tǝ̀kwe, la ma bwo kə bòŋnə̀ atǝtǝ̌ bwo a mânduŋə nswa’à mə zhinə̀ ŋù wu ma a bə ŋù nghwe a tətə̌ bwo.

35. Yesù tiˀi nnunə nshyə ntoŋə ngaŋə-kù jwi nchǝ̀-bya nswiŋə a mbwo bwo ngə: “Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a swaˀa mə bə nə  nchyàmbì â təsǝ̀ atyəmbə̀ŋə̀ zhi nə nlwǐtə̀ adìˀi, nkə mbə ŋu fàˀà a mbwo ŋù ntsə̀mə̀.”

36 Yesù tiˀi nlo mənyèntə̀ moo tsə̀ ntəsə atǝtǝ̌ bwo, mma’a mbwo myi nnu zhǝ nkarǝsǝ, ntiˀi  nswiŋə a mbwo bwo ngə:

37 “ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a lòo moo ma wi nshinə mbəˀə ǝlwenǝ̀ wa à lòo a wa. Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma à kə lòo wa nshinə à bikakə bə wa lò, a lòo a bə ŋu wu ma a tuŋə wa.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

30 Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to know about it. Yesù bwo ngaŋəndzəmə̀ jwi lyə adi’i wu ma bwo dzwi wu nghǝ nchya alaˀa Galili la â kakə nswàˀà ngə ŋùdàŋə̀ zhi ngə bwo chyǎ.

Free Translation

31 He was teaching his disciples and telling them, “The Son of Man is to be handed over to men and they will kill him, and three days after his death the Son of Man will rise.” A kə ziˀirə ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀ jwi, nswiŋə nə bwo ngə: “Bə̌ bə fya Moo ŋù a mbwo bə̀ ma bwo bə zwɛrə yi, la ndzəmə njwe dzwi tarə ma à kwo, â bəŋnə nəwwo”. 

32 But they did not understand the saying, and they were afraid to question him. Ŋgaŋə-kù jwi bikàkə anyù zu ma â swiŋə li a zuˀu la mbo mə biŋsənə̀ yɛ. 

33 They came to Capernaum and, once inside the house, he began to ask them, “What were you arguing about on the way?”Ma bwo kuˀu fəfə kafànawum nku ndya la, Yesù a biŋsə̀ wwa ngə: “Bu ghə nsa’a a kə̀ a mânduŋə lə? 

34 But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way who was the greatest. Bwo tiŋǝ tǝ̀kwe, la ma bwo kə bòŋnə̀ atǝteǝ̌ bwo a mânduŋə nswa’ mə zhinə̀ ŋù wu ma a bə ŋù nghwe a tətə̌ bwo.

35 Then he sat down, called the Twelve, and said to them, “If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all.”Yesù tiˀi nnunə nshyə ntoŋə ngaŋə-kù jwi nchǝ̀-bya nswiŋə a mbwo bwo ngə: “ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a swaˀa mə bə nə  nchyàmbì â təsǝ̀ atyəmbə̀ŋə̀ zhi nə nlwǐtə̀ adìˀi, nkə mbə ŋu fàˀà a mbwo ŋù ntsə̀mə̀.”

36 Taking a child, he placed it in their midst, and putting his arms around it, he said to them, Yesù tiˀi nlo mənyèntə̀ moo tsə̀ ntəsə atǝtǝ̌ bwo, mma’a mbwo myi nnu zhǝ nkarǝsǝ, ntiˀi  nswiŋə a mbwo bwo ngə:

37 “Whoever receives one child such as this in my name, receives me; and whoever receives me, receives not me but the One who sent me.” “ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a lòo moo ma wi nshinə mbəˀə ǝlwenǝ̀ wa à lòo a wa. Ŋù ntsə̀mə̀ wu ma à kə lòo wa nshinə à bikakə bə wa lò, a lòo a bə ŋu wu ma a tuŋə wa.”

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Sunday Gospel in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=1aOIEkHkQ2o&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY
Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

The Joyful Mysteries of the Rosary

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

The Joyful Mysteries of the Rosary in Nkwen Language for Mondays and Saturdays https://youtu.be/sPXkDYoQsnQ The Hail Holy Queen Prayer

In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen

Nә әlwenә әtàa nә wu Moo nә Azhwә ze ŋwa’anә. Adzwilǐ

COME O HOLY SPIRIT

yìi Àzhwè zә ŋwà’ànә̀

Come, o Holy Spirit, fill the hearts of Thy faithful and enkindle in them the fire of Thy love. Send forth Thy Spirit and they shall be created. And Thou shalt renew the face of the earth.

O Àzhwè zә ŋwà’ànә̀ yìi, lwensә mentiŋә mә bә̀ buma bwo biŋə wwo, nkə chu’u mmu akòŋnə̀ wwo məntiŋə bwo. Chyasә Azhwe zhә, ə̌ bu nka’a wwa, O tiˀi nwa’asә mbyi ǹtsә̀mә̀.

Let us pray

O God, Who didst instruct the hearts of the faithful by the light of the Spirit, grant us in the same Spirit to be truly wise, and ever to rejoice in His consolation, through Christ, our Lord. Amen.

A binә̀ shwenә

O Nywè, wuma o zìˀirə mə̀tiŋə mə bə buma bwo biŋə wwo nə nkàˀa Azhwè zə ŋwàˀànə, ghәrә la ngә boŋә bi dzwi nә mə̀chìi aghə̀mə̀ ǹtsə̀mə̀, mbә’ә adasə̀  Azhwè zu zha, nkә nyε’εsә mәmә mborә̀ zhĭ mbəˀə Kristò Nywè wìi. Adzwilǐ

I Believe

Mǝ̀ mbiŋǝ̀

The Apostles Creed —
I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord.
He was conceived by the power of the Holy Spirit
and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried.
He descended to the dead.
On the third day he rose again.
He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
He will come again to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
The Holy Catholic Church,
The communion of saints,
The forgiveness of sins,
The resurrection of the body,
and the life everlasting. Amen.

Mə̀ mbiŋə mbwo Nywe Ətaa, ma a dzwi nә mә̀tenә mәtsèmә̀. Ma a ghərə nəkaŋə bwo nshye, Nә Moo Ngonә yì wi mò’o Nfò Yesu Kristò, ma bә tu’unə yi mbə’ə Azhwè zə ŋwa’anǝ̀ Mariyà a jwe yi. A zə ngə’ə zhi nshye wi mbwo Bonto Blato, Bә bu’utә̀ yi nә àbàŋnә̀, a kwo bə twiŋə yε. A tso nghə ndzwi ala’a bə̀ ba kwonǝ̌, njwe tarə a bə̀ŋnə̀ nəwwo. A ko’o nghə̀ nəkàŋə̀ nnunə abwo mà’à Ətàa ma à dzwi nә̀ mә̀tenә̀ mә̀tsә̀mә̀. A lyə bu yii məsa’anə̀ bə bə̀tsə̀mə̀ fəfə nshye. Bà dzwinə nǝ bà kwonə̌. Mә̀ mbiŋә mbwo Àzhwè zә̌ ŋwa’anə. Nə ǹkùŋsə̀ ndya Nywè Katorә; Nə ǹkùŋsə̀ Bә̀ bâ ŋwa’anә, nə mә na’anә̀ mә әbwu, nə mə̀zwiŋnə̀, mə m̀bə̀ŋə̀ ǹnu, nə̀ mə̀dzwinə̀ ma mə lyə kə myè. Adzwilìi

Our Father

Ətàa wi wu ma ò dzwi nǝkàŋǝ

Our Father, Who art in heaven, hallowed be
Thy name. Thy kingdom come, Thy will be
done on earth as it is in heaven. Give us this
day our daily bread, and forgive us our
trespasses, as we forgive those who trespass
against us; and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.

Әtàa wi wu ma ò dzwi nәkàŋә̀, ә̀lwenә̀ wwo bә wù ŋwà’anә, ghә̀rә nsa’à ala’à zhә̀ yii fә nshye wi tsuŋ ma ə̀ dzwi nәkàŋә.

Fyâ mәjyә mu ma mә ku’unә fә a mbwo bìì senә wìi, nna’a әbwu wii tsuŋә ma bìi nà’a әbwu bә bu ma bwo ghә̀rә әbwu nnu bìi. Kә wii nә mὲ’ὲtә̀ bii ghә nduŋә mbwu la fusә wii nu mә̀nyù mă bwu. Adzwilìi. 

The three Hail Marys for Faith, Hope and Charity

Bǝ Tsὲ’ὲtә̀ Mariyà bǝ tarǝ ngǝ, binǝ kwe mǝmǝ mèbiŋnǝ̀, mǝ̀linǝnǝ̀ nshi, nǝ mǝ̀ ghèrǝnǝ̌ ǝbòŋǝ̀.

Hail, Mary, full of grace, the
Lord is with thee. Blessed art
thou among women, and blessed
is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray
for us sinners, now and at the
hour of our death. Amen.

Tsὲ’ὲtә̀ Mariyà, ò luu nә̀ grashà Nywè à dzwi nǝ̀ wwò, ò ghà’a ǹchya bә̀ngye bәtsә̀mә̀, mә̀fonә̀ dzwi nә̀ moo wwò, Yesù.
Màriyà ŋwà’ànә Mya Nywè, shwenә Nywè a mbwo bìi bә bă bwu tsәtsoŋnә̀ wi nә àghә̀mә̀ newwo zii, adzwi lǐ.

The Glory Be

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Amen

Mә̀kwu’utәnә̀

Mә̀kwu’utәnә̀ dzwi ambwo Әtàa, nә Moo nә̀ Àzhwè zә ŋwà’ànә.
Ma a bi ndzwi mәzhìtәnә̀, a kә ndzwi a tsәtsoŋәnә̀ wi, nә àghә̀mә̀ ntsә̀mә̀ nә mә̀dzwinә̀ mu ma mә lyә kә myè. Adzwilĭ.

Fatima Prayer
O my Jesus,

O my Jesus,
forgive us our sins,
save us from the fires of hell,
and lead all souls to Heaven,
especially those in most need of your Mercy.

O Yesù ,

na’a әbwu wi, nfusә wi mәmә mmu tә mye, nlo azhwe bә bәtsәmә fәfә nәkaŋә, nә bu ma bwo lanә nli ngә o komәliŋnә̀ wwa.

The Joyful Mysteries (5 decades):

Ə̀la rosarəyà wǔ ayɛ̀’ɛ̀sə̀


1. The Announciation
NkènƏ̀ Ǹshi’ìnƏ yǐ a mbwo Màriyà

“In the sixth month of Elizabeth’s pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin’s name was Mary.“The angel went to her and said, “Greetings, you who are highly favored! The Lord is with you.” Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. 30 But the angel said to her, “Do not be afraid, Mary; you have found favor with God. 31 You will conceive and give birth to a son,  and you are to call him Jesus. 

LUkE 1:26-31

”Nǝ bǝŋorǝ bi ntuu ma Lisabènǝ̀ dzwi nǝ̀ nǝbǝ̀mǝ̀ la, NYwè a chyàsǝ̀ ntsi-ndyà yi Gabriyà ambwo mǝngònǝ̀ mǝ̀ngye tsǝ̀ ma Yòsebǝ moo Davitǝ kuu wu tyǝ, ma a dzwi nǝkwurǝ nǝ Nazaret fǝfǝ ala’a Galili. Əlwenǝ mǝngenǝ̀ mǝ̀ngyě wi bǝ Mariyà. Ǹtsi-ndyà  NYwè wi ghǝ nswiŋǝ mbwo zhǝ ngǝ: “Mǝ ts̀ɛ̀’ɛ̀tǝ̀ wwo, NYwè à koŋǝ wwo susu!  NYwè a dzwi nǝ̀ wwo. ” Mariyà a bo susu nti’i m̀biŋsǝ atyǝ̂-mbǝ̀ŋǝ zhi ngǝ zi àtsɛ̀’ɛtǝ̀ dǝ li ngǝ kǝ ̀ lǝ.   Ǹtsi-ndyà  NYwè a swiŋǝ ngǝ:  “Màriyà, kǝ nǝ bo, NYwè à dzwi nǝ̀  wwò, ò bǝ bǝ tu’unǝ jwe moo mǝ̀mbaŋnǝ̌, ǝchùwe ǝlwenǝ̀ yi nǝ Yesù.”

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

2.  The Visitation

Mariyà  ghƏ nghantƏ  AlisbenƏ̀

At that time Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, where she entered Zechariah’s home and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit.  42 In a loud voice she exclaimed: “Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear!               

  Luke 1:3̇9-42

A fǝ̀’ǝ wuwa, Màriyà lɛrǝ̀ ǹnǔ zhì nti’i nfùu nghǝ nǝtenǝ̀ nǝ̀tenǝ̀  fǝfǝ nǝkwurǝ tsǝ ma nǝ dzwi ala’a-nta’a Dzudiyà, nkuu ndya Zàkàriyà nti’i ntsɛ’ɛtǝ Lisabènǝ̀.  Ma Lisabènǝ zu’u atsɛ̀’ɛtǝ̀ Mariyà la, moo nǝbǝ̀mǝ zhǝ dza’à nǝ àghɛ̀’ɛ̀sǝ̀, Lisàbènǝ̀ ti’i nluu nǝ Àzhwe zǝ̌  Ŋwà’anǝ̌  nti’i nzhwinǝ nswiŋǝ ngǝ, “Mǝfonǝ̀ dzwi nǝ̀ wwò, ò ghà’a nchya bǝngye bǝtsǝmǝ̀, mǝ̀fonǝ̀ kǝ̌ ndzwi nǝ moo wǔma ò bǝ jwe.

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

3.  The Nativity
Mariya jwe Yesù

1In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. 2(This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.) 3And everyone went to their own town to register. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them.

 Luke 2: 1-2, 6-7

     A fǝ’ǝ̀ wuwa, m̀fò Sizà Ògostusǝ̀ a niŋǝ ǹtǝ̀ǝ ala’a ngǝ a bǝ seŋǝ bǝ bǝ̀tsǝ̀mǝ̀ a mǝmǝ̀ ala’à.  Li lyǝ mbǝ nchyambì mǝ̀niŋnǝ mǝlwenǝ mǝmǝ̀ aŋwà’àrǝ̀  ma a dzwi a fǝ̀’ǝ̀ wuma Kwirinusǝ̀ bǝ m̀fò.   Ma  bwo dzwi wu la fǝ̀’ǝ̀ jwe moo a ku’u Màriya a jwe nchyambi moo yì a bǝ moo mǝ̀mbaŋně. A karǝ yi nu àsàa ǝ̀tsǝ’ǝ nti’i noŋsǝ yii ne nkuŋǝ mǝ̀jyǝ ǹna mbǝ’ǝma àdi’i bikàkǝ  ǹdya daŋǝ̀ dzwi maboŋǝ bwo kuu wǝ.

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

The Presentation

BƏ ghƏ dƏ̌ Moo a mbwo Nywè

22When the time came for the purification rites required by the Law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. Luke 2: 22

“Ma fǝ’ǝ̀ sùu moo nǝ nòŋsǝ̀ Mose a ku’u la , Yosebǝ̀ bwo Màriyà lo moo nghǝ̀ nǝ zhǝ fǝfǝ Yerǝsalemǝ̀ mǝ dǝ̌sǝnǝ̀ nǝ̀ yii a mbwo Nywè.”

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

5. The Finding of the child Jesus in the temple
BƏ ghə swà’a moo ndyâ-nywè ǹghwɛ̀

“Why were you searching for me?” he asked. “Didn’t you know I had to be in my Father’s house?” But they did not understand what he was saying to them.

Yesù biŋsǝ̀ wwa ngǝ, “Bùu nswa’à wa  la ngǝ kǝ̀? Bùu bikakǝ zhi ngǝ mǝ̀ dzwi mǝ̀dzwi a ndyâ Ətàa wà? La bwo bikàkǝ anyù zuma a swiŋǝ li la zhi.

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

After the Rosary:

Hail Holy Queen

Hail, Holy Queen, Mother of mercy,
Hail, our life, our sweetness and our hope.
To thee do we cry, poor banished children of Eve
To thee do we send up our sighs,
mourning and weeping in this vale of tears.
Turn then, most gracious Advocate,
Thine eyes of mercy toward us,
And after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus,
O Clement O Loving, O sweet Virgin Mary.

Tsὲ’tә Mya Nfò Nwà’ànǝ̌ 

Tsὲ’ὲtε Mya Nfò ŋwà’ànǝ̌, Mya ǹtsă mә̀liŋәnә̀. Linә medzwinә̀ mi nә ə̀bòŋə̀ wii, nә awiˀitə̀ zii. Bìi kìi a mbwo wwò, Bìi boŋә Ifà. Bìi kə̀sə̀ bə̀tswὲrə̀ nə mə̀loŋnə̀ mii fə mәmә nә̀bә̀mә̀ nә nkyi mmi zìi, o àkù-ntuŋə Nywe, kasə la mmi məlìŋnə mwo a nnu bìi. Na’a ngә’ә zi zìi lyǝ mye, dəsə Yεsù moo-ngonə ŋwàˀànə̀ wwò a mbwo bìi. O ŋwàˀànə̀, o ǹkoŋә wii, o ə̀lə̀mtə məngònә̀ Màriyà. Àdzwilǐ.

  • Shwenǝ a mbwo bìi Nwà’ànǝ Mya Nywè 
  • Ngǝ boŋǝ bìi dzwi nǝ ǝ̀dzuŋǝ dzwu ma Nywè a ka’anǝ wìi wu lǝ. 
  • Pray for us, O Holy Mother of God.
  • That we may become worthy of the promises of Christ.

 Let us pray

O God whose only begotten Son
Has purchased for us the rewards of eternal life
Grant that we beseech Thee, while meditating upon these mysteries
In the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary
We may both imitate what they contain and obtain
What they promise, through the same Christ our Lord.
Amen.

A binǝ̀ shwenǝ,

O Nywè-ngòŋǝ̀, mbǝ’ǝ mǝdzwinǝ̀ mǝ Moo wwò wi mo’o nǝ nǝ̀wwo zhi nǝ mǝ̀bǝ̀ŋnǝnǝ̀ myi fǝ nǝwwo, o zuu mǝ̀dzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ̌ mye a mbwo bìi, bìi ti’i nlontǝ ngǝ ma bìi shwenǝ mǝmǝ ǝ̀dì’ì Rosarǝyà Mariyà nwa’anǝ dzwi li, a bìi ghǝrǝ anyù zu ma ǝ swiŋǝ nkǝ dzwi nǝ ǝ̀kà’anǝ dzwu ma ǝ̀ dzwi wu mǝmǝ. Bìi lontǝ lǐ nǝ ǝ̀lwenǝ moo wwò Yesu Kristò, Adzwilǐ.

The Glorious Mysteries of the Rosary in Nkwen Language for Sundays and Wednesdays https://youtu.be/1VToRh_CDpE RESPONSES AT MASS IN NKWEN LANGUAGE

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

The Sorrowful Mysteries of the Rosary in Nkwen Language for Tuesdays and Fridays https://youtu.be/aOtsKjoNEec
The Hail Holy Queen song https://www.youtube.com/watch?v=zgGq-SzOUyY&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk&index=69 The Hail Holy Queen Prayer in Nkwen Language
More videos https://www.youtube.com/watch?v=BlwSpS0eLyc&list=PL_ihUsy6_PLKYRhQJ1B65SZ5XN1sLjNBk The Hail Mary Prayer in Nkwen Language http://blog

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 8:27-35

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

September 12 2021,

Gospel – Mark 8:27-35

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 8:27-35 https://youtube.com/playlist?list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

Gospel – Mark 8:27-35

27 Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way he asked his disciples, “Who do people say that I am?” 

28 They said in reply, “John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets.” 

29 And he asked them, “But who do you say that I am?” Peter said to him in reply, “You are the Christ.”  

30 Then he warned them not to tell anyone about him. 

31 He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and rise after three days.  

32 He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. 

33 At this he turned around and, looking at his disciples, rebuked Peter and said, “Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do.” 

34 He summoned the crowd with his disciples and said to them, “Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. 

35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marǝkùsə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 8:27-35

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

27  Yesù bwo ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ jwi ghə fəfə ǝ̀tuŋǝ dzwu ma ǝ dzwi fǝfǝ Seseriya Filibi. Yesù a biŋsə̀ wwa mânduŋə ngə: “ swiŋə ngə ̀ a ?”

28  Ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀  dzwi kwe a mbwo zhə ngə: “̀ bâtsə swiŋə ngə Ò ̂ Dzonə̀ Nfyânkyǐ. Bǎtsə swiŋə ngə Ò Ɛlidza, bǎtsə mbu nswiŋə ngə Ò Brofetà wutsə̌.” 

29  Yesù ti’i mbiŋsə wwa ngə: “Atyəmbə̀ŋə̀ zu, bǔ swiŋə ngə mə̀ bə̌ a wə̀?” Bità kwe a mbwo zhə ngə, “Ò bə̌ Kristò.”

30  Yesù ti’i nkwàntǝ̀ wwa ngə bwo kə a mbwo ŋùdàŋə̀ nə swiŋǝ.

31 Yesù ti’ì nzhitə zhi’irənə̀ ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ dzwi ngə, Moo Ŋù ̌ təkò’ò ngəˀə. ̀ nghwe, ̀ fara nghwebwo ngaŋə sa’a mənsa’a, ki ; bwo zwɛrə la ndzəmə njwe tarə â bəŋnə̀ nəwwo.

32  Yesù a swiŋə ànyù zi tsɛ’ɛ ndanə. Bità ti’i a lǒ yi ala nəbenə nti’i nzhitə məsa’anə̀ .

33  Əlya, Yesù kasə yi nlii  ngaŋə-kù dzwi, nsa’a Bità, nswiŋə a mbwo zhə ngə: “Buu ndzə̀mə mwo Satànǝ̀. Ò bikàkə anyù ma Nywe nwi’itə, la nwi’itə tsuŋə̀ ma ŋù”.

34  Yesù tiˀi ntoŋə bwo ̀ ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ dzwi nti’i nswiŋə a mbwo bwo ngə: “Boŋə ŋù swa’a zoŋə mwò, â lənə̀ atyəmbə̀ŋə̀ zhi, nlo abàŋnə̀ zhi ntiˀi nzoŋə mwò.

35   Mbə’əma ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a swà’à mə liŋnə̀ mədzwinə̀ myi a bə bye, ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a bye mə̀dwinə̀ myi mbə’ə wa nə mbə’ə Nkenə̀ Nywe wu nshi’inə a bə̌ dzwi nə mu.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.  

Free Translation

27 Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way he asked his disciples, “Who do people say that I am?” Yesù bwo bə ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ jwi kə ghə fəfə nǝ ǝ̀tuŋǝ dzwu ma ǝ dzwi fǝfǝ Seseriya Filibi. Yesù a biŋsə̀ wwa mânduŋə ngə: “ Bə swiŋə ngə mə̀ bə a wə?”

28 They said in reply, “John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets.” Ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀  dzwi kwe a mbwo zhə ngə: “Bə̀ bâtsə swiŋə ngə Ò bə̂ Dzonə̀ Nfyânkyǐ. Bǎtsə swiŋə ngə Ò bə Ɛlidza, bǎtsə kə mbu nswiŋə ngə Ò bə Brofetà wutsə̌.” 

29 And he asked them, “But who do you say that I am?” Peter said to him in reply, “You are the Christ.” Yesù ti’i mbiŋsə wwa ngə: “Atyəmbə̀ŋə̀ zu, bǔ swiŋə ngə mə̀ bə̌ a wə̀?” Bità kwe a mbwo zhə ngə, “Ò bə̌ Kristò.”

30 Then he warned them not to tell anyone about him. Yesù ti’i nkwàntǝ̀ wwa ngə bwo kə a mbwo ŋùdàŋə̀ nə swiŋǝ.

31 He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and rise after three days. Yesù ti’ì nzhitə mə zhi’irənə̀ ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ dzwi ngə, Moo Ŋù bə̌ zə təkò’ò ngəˀə. Bə̀ bâ nghwe, nə bə̀ fara bâ nghwe, bwo bǝ ngaŋə sa’a mənsa’a, bə ki yɛ; bwo bə zwɛrə yɛ la ndzəmə njwe tarə â bəŋnə̀ nəwwo.

32 He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. Yesù a swiŋə ànyù zi tsɛ’ɛ ndanə. Bità ti’i a lǒ yi ala nəbenə nti’i nzhitə məsa’anə̀ yɛ.

33 At this he turned around and, looking at his disciples, rebuked Peter and said, “Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do.” Əlya, Yesù kasə yi nlii  ngaŋə-kù dzwi, nsa’a Bità, nswiŋə a mbwo zhə ngə: “Buu ndzə̀mə mwo Satànǝ̀. Ò bikàkə anyù ma Nywe nwi’itə, la nwi’itə tsuŋə̀ ma ŋù”.

34 He summoned the crowd with his disciples and said to them, “Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. Yesù tiˀi ntoŋə bə bǔ bwo bə̀ ngàŋə-ndzǝ̀mǝ̀ dzwi nti’i nswiŋə a mbwo bwo ngə: “Boŋə ŋù tə swa’a zoŋə nə mwò, â lənə̀ atyəmbə̀ŋə̀ zhi, nlo abàŋnə̀ zhi ntiˀi nzoŋə nə mwò.

35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it.” Mbə’əma ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a swà’à mə liŋnə̀ mədzwinə̀ myi a bə bye, ŋù ntsə̀mə̀ wu ma a bye mə̀dwinə̀ myi mbə’ə wa nə mbə’ə Nkenə̀ Nywe wu nshi’inə a bə̌ dzwi nə mu.”

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-third Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 7:31-37

September 5th 2021

Gospel – Mark 7:31-37

https://youtu.be/85iSwNaoVNo Twenty-second Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

31 Again Jesus left the district of Tyre and went by way of Sidon to the Sea of Galilee, into the district of the Decapolis.

32 And people brought to him a deaf man who had a speech impediment and begged him to lay his hand on him.

33 He took him off by himself away from the crowd. He put his finger into the man’s ears and, spitting, touched his tongue;

34 then he looked up to heaven and groaned, and said to him, “Ephphatha!” – that is, “Be opened!”

35 And immediately the man’s ears were opened, his speech impediment was removed, and he spoke plainly.

36 He ordered them not to tell anyone. But the more he ordered them not to, the more they proclaimed it.

37 They were exceedingly astonished and they said, “He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkùsǝ̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 7:31-37

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fǝ’ǝ wu wwa,

31 Yesù kǝ mbu nfu ala ala’a Tayà ntì’i nghǝ nǝ nduŋǝ Sidon nku’u nkyì fǝngwaŋǝ fǝfǝ Galìli nti’i nkuu ala ala’a wu ma ǝ bǝ ǝ̀tuŋǝ dzwi nǝghǝmǝ̀.

32 Bə yìi nə̀ ŋùtsə̀ a mbwo zhə ma â bika anyù nzu’u kǎ nshi’inə̌ nkə mboŋnə, nti’i mbu’utə̀ mbwo a mbwo zhə ngə a noŋsə abwo zhi a nnu zhə.

33 Yesù a lǒ ŋù wu tsɛ’ɛ̀ zhǝzhǝ nzɛ’ɛtə nə zhə ǝla nəbenə, nnoŋsə nswi-bwo yì atugə̀rə zhǝ nkə twu mǝtwe nŋa ntsù yi nə mu,

34 nti’i nli nǝkàŋǝ̀ nnyurǝ, nswiŋə a mbwo ŋù wwa ngə “ɛfetà!” ma ə bə ngə “Nyɛ’ɛnə!”

35 Ətugə̀rə ŋu wa kə mbi nyɛ’ɛnə, aliŋə̀ zhi kə mfîkə a tiˀì nzhitə mə bòŋnənə̌ nshì’ìnə̌.

36 Yesù ti’i nkwantǝ wwa ngə bwo kə a mbwo ŋùdàŋə̀ nə swiŋə, la mbə zu ma a kwantə̀ wwa nətènə̀ la, kə mbə mbə̀ zu ma bwo kə lansǝ nkenǝ̀ wu.

37 Ànyù zu lanə nkhə̀’ənə bə bu, bwo ti’i nswiŋə ngə: “À ghə̀rə mə̀nyù mə̀tsə̀mə nshi’inə̌: A ghə̀rə̀ əkwiŋmu’u bwo zu’u nkə nghərə bə tə̀ghà bwo ghâ.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

A fǝ’ǝ wu wwa

31 Again Jesus left the district of Tyre and went by way of Sidon to the Sea of Galilee, into the district of the Decapolis. Yesù kǝ mbu nfu ala ala’a Tayà ntì’i nghǝ nǝ nduŋǝ Sidon nku’u nkyì fǝngwaŋǝ fǝfǝ Galìli nti’i nkuu ala ala’a wu ma ǝ bǝ ǝ̀tuŋǝ dzwi nǝghǝmǝ̀.

32 And people brought to him a deaf man who had a speech impediment and begged him to lay his hand on him. Bə yìi nə̀ ŋùtsə̀ a mbwo zhə ma â bika anyù nzu’u kǎ nshi’inə̌ nkə mboŋnə, nti’i mbu’utə̀ mbwo a mbwo zhə ngə a noŋsə abwo zhi a nnu zhə.

33 He took him off by himself away from the crowd. He put his finger into the man’s ears and, spitting, touched his tongue; Yesù a lǒ ŋù wu tsɛ’ɛ̀ zhǝzhǝ nzɛˀɛtə nə zhə ǝla nəbenə, nnoŋsə nswi-bwo yì atugə̀rə zhǝ nkə twu mǝtwe nŋa ntsù yi nə mu,

34 then he looked up to heaven and groaned, and said to him, “Ephphatha!” – that is, “Be opened!” nti’i nli nǝkàŋǝ̀ nnyurǝ, nswiŋə a mbwo ŋù wwa ngə “ɛfetà!” ma ə bə ngə “Nyɛ’ɛnə!”

35 And immediately the man’s ears were opened, his speech impediment was removed, and he spoke plainly. Ətugə̀rə ŋu wa kə mbi nyɛ’ɛnə, aliŋə̀ zhi kə mfîkə a tiˀì nzhitə mə bòŋnənə̌ nshì’ìnə̌.

36 He ordered them not to tell anyone. But the more he ordered them not to, the more they proclaimed it. Yesù ti’i nkwantǝ wwa ngə bwo kə a mbwo ŋùdàŋə̀ nə swiŋə, la mbə zu ma a kwantə̀ wwa nətènə̀ la, kə mbə mbə̀ zu ma bwo kə lansǝ nkenǝ̀ wu.

37 They were exceedingly astonished and they said, “He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak.” Ànyù zu lanə nkhə̀’ənə bə bu, bwo ti’i nswiŋə ngə: “À ghə̀rə mə̀nyù mə̀tsə̀mə nshi’inə̌: A ghə̀rə̀ əkwiŋmu’u bwo zu’u nkə nghərə bə tə̀ghà bwo ghâ.”

Sunday Gospel in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=1aOIEkHkQ2o&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-second Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Twenty-second Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 7:1-8, 14-15, 21-23 August 29 2021

Gospel – Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

https://youtu.be/xy-fe5JDyQQ

Gospel – Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

1 When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem
gathered around Jesus, 

2 they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed, hands.  

3 (For the Pharisees and, in fact, all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. 

4 And on coming from the marketplace they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed, the purification of cups and jugs and kettles and beds. 

5 So the Pharisees and scribes questioned him, “Why do your disciples not follow the tradition of the elders but instead eat a meal with unclean hands?” 

6 He responded, “Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written: This people honors me with their lips, but their hearts are far from me;

7 in vain do they worship me,
teaching as doctrines human precepts. 

8 You disregard God’s commandment but cling to human tradition.” 

14 He summoned the crowd again and said to them, “Hear me, all of you, and understand. 

15 Nothing that enters one from outside can defile that person; but the things that come out from within are what defile.

21 “From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder,   

22 adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. 

23 All these evils come from within and they defile.”

IN Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkùsǝ̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 7:1-8, 14-15, 21-23

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

 A fǝ’ǝ̀ wu wwa,

1  Ma Bə̀faràsi bwo ̀ ngaŋə ntǝǝ ma bwo fuu fəfə Yɛ̀rəsalə̀mǝ̀, yii nkùngsǝ̀ nǝbenǝ Yesù la,

2 bwo mbə zu ma ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa tsə jyə mbwo ma bikakə ŋwàˀà, ma ə ngə, bwo jyə sùù mbwo.

3  Mbəˀəma Farasi bi, bwo ̀ Dzudənǝ zoŋə noŋsə bə̀tàa bya kakə njyə ma bwo bikakə mbwo mya lanə sùu.

4  Bwo kwi mətanə la, bwo kàkə̌ jyə ̀ ngə bwo ŋwa’asǝ atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zha. Bwo liŋə ntəə ǝ ghàˀàtə nzoŋǝ noŋsǝ wwa: tsuŋǝ̀ ma ntə̀ə sùu mǝ̀nfoŋə, sùu bǝ̀ntò, sùu bǝketrò sùu mǝku.

5  Əlya, Bəfarasi bwo ̀ ngaŋə ntǝǝ bwo biŋsə̀ Yesù ngə: “À ghə̀rə ̀ ma ngaŋə-kù jwo bikakə̌ ntəə bə̀tàa bii nchyàmbi nliŋə njyə ̀ mbwo mya sùu ?”

6  Yesù a kwe a mbwo bwo ngə: “A nkoˀonyù mbǝ̀ zu ma Ntuŋə-nywe Àzàyà lyǝ swiŋə mbəˀə wu ngaŋə ntsɛ̀rə̀, mbǝ̀ zu ma bǝ ŋwa’are ngə: “̀ bii bwo fya nlwenə nghwe a mbwo mwò tsuŋǝ ntsù, la ntiŋə wwa dzwabaŋə saa mwò;

7  Àghuˀusə̀ zu ma bwo fya a mbwo mwò kakə azuŋə daŋə . Bwo ziˀirə tsɛˀɛ noŋsə ŋù nshye.

8 Buu mɛˀɛ ntə̀ə Nywe la ntyə mbenə liŋnə̀ ntə̀ə ŋù.”

14  Yesù buu ntoŋə nno ̀ wu nswiŋə bwo ngə: “A bùu zwi’itǝ anyù zu ma swiŋə, nlanə nzuˀu nshiˀìnə̌.

15  Boŋǝ Àzuŋə ma ǝlyǝ nta’a nku nnu ŋu, kakǝ yi busǝ, la ǝdzuŋə dzwu ma ə fuu məmə ntiŋə ŋù dzwu ma ǝ bwusǝ .

21Mə̀wiˀitənə̀ təboŋə̀ mətsə̀mə̀ fu a nnu ̀ , a mǝmǝ mǝ̀ntiŋə bwo. Tsuŋǝ ma anyù kwàrǝ̀, anyu nzɛrə, mə̀zwɛrənə̀ ŋu,

22 anyu mayabe, ankhyǝ, mə̀busənə̀ əlwenə ŋu ̀ mə̀linənə̀ ŋu nəli təboŋə, mə̀liˀisənə̀ ŋù, mə̀niŋnə̂ ntiŋə ədzwuŋə nshye ̀ lwàˀà-ǹtoŋə, mə̀liŋnə ŋu ntiŋə wwò ̀ àghə̀ˀə̀nə̀, mə̀dzùŋ̀ Nywe, ànyìtə̀, àlentǝ̀ nədorə,

23 Mə̀nyù təboŋə̀ mi mətsə̀mə̀  fu a mǝmǝ ntiŋə ŋù mbwusǝ .”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

1 When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem
gathered around Jesus, A fǝ’ǝ̀ wu wwa, ma Bə̀faràsi bwo bə̀ ngaŋə ntǝǝ ma bwo fuu fəfə Yɛ̀rəsalə̀mǝ̀, yii nkùngsǝ̀ nǝbenǝ Yesù la.

2 they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed, hands. Bwo zə mbə zu ma ngaŋə-ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa tsə kə jyə nə mbwo ma mə bikakə ŋwàˀà, ma ə bə ngə, bwo kə jyə tə sùù mbwo.

3 (For the Pharisees and, in fact, all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. Mbəˀəma bə Farasi bi, bwo bə̀ bə Dzudənǝ kə zoŋə nə noŋsə bə̀tàa bya kakə njyə ma bwo bikakə mbwo mya lanə sùu.

4 And on coming from the marketplace they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed, the purification of cups and jugs and kettles and beds. Bwo kwi mətanə la, bwo kàkə̌ jyə tə̀ ngə bwo ŋwa’asǝ atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zha. Bwo kə liŋə ntəə ǝ ghàˀàtə nzoŋǝ nǝ noŋsǝ wwa: tsuŋǝ̀ ma ntə̀ə sùu mǝ̀nfoŋə, sùu bǝ̀ntò, sùu bǝketrò kə sùu mǝku.

5 So the Pharisees and scribes questioned him, “Why do your disciples not follow the tradition of the elders but instead eat a meal with unclean hands?” Əlya, Bəfarasi bwo bə̀ ngaŋə ntǝ bwo biŋsə̀ Yesù ngə: “À ghə̀rə kə̀ ma ngaŋə-kù jwo bikakə̌ ntəə bə̀tàa bii bǎ nchyàmbi nliŋə njyə nə̀ mbwo mya tə sùu lə?

6 He responded, “Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written: This people honors me with their lips, but their hearts are far from me; Yesù a kwe a mbwo bwo ngə: “A bə nkoˀonyù mbǝ̀ zu ma Ntuŋə-nywe Àzàyà lyǝ swiŋə mbəˀə wu ngaŋə ntsɛ̀rə̀, mbǝ̀ zu ma bǝ ŋwa’are ngə: “Bə̀ bii bwo fya nlwenə nghwe a mbwo mwò tsuŋǝ nə ntsù, la ntiŋə wwa dzwabaŋə saa nə mwò;

7 in vain do they worship me,
teaching as doctrines human precepts. Àghuˀusə̀ zuma bwo fya a mbwo mwò kakə azuŋə daŋə bə. Bwo ziˀirə tsɛˀɛ noŋsə ŋù nshye.

8 You disregard God’s commandment but cling to human tradition.” Buu mɛˀɛ ntə̀ə Nywe la ntyə mbenə mə liŋnə̀ ntə̀ə ŋù.”

14 He summoned the crowd again and said to them, “Hear me, all of you, and understand. Yesù buu ntoŋə nno bə̀ wu nswiŋə nə bwo ngə: “A bùu zwi’itǝ anyù zu ma mə swiŋə, nlanə nzuˀu nshiˀìnə̌.

15 Nothing that enters one from outside can defile that person; but the things that come out from within are what defile. Boŋǝ Àzuŋə ma ǝlyǝ nta’a nku nnu ŋu, kakǝ yi busǝ, la ǝdzuŋə dzwu ma ə fuu məmə ntiŋə ŋù bǝ dzwu ma ǝ bwusǝ yɛ.

21 “From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder,   Mə̀wiˀitənə̀ mâ təboŋə̀ mətsə̀mə̀ mə fu a nnu bǝ̀ , a mǝmǝ ntiŋə bwo. Tsuŋǝ ma anyù kwàrǝ̀, anyu nzɛrə, mə̀zwɛrənə̀ ŋu,

22 adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. anyu mayabe, ankhyǝ, mə̀busənə̀ əlwenə ŋu kə̀ mə̀linənə̀ ŋu nə nəli nə təboŋə, mə̀liˀisənə̀ ŋù, mə̀niŋnə̂ ntiŋə nə ədzwuŋə nshye kə̀ lwàˀà-ǹtoŋə, mə̀liŋnə ŋu ntiŋə wwò kǝ̀ àghə̀ˀə̀nə̀, mə̀dzùŋnə̀ Nywe, ànyìtə̀, àlentǝ̀ nədorə,

23 All these evils come from within and they defile.” Mə̀nyù mâ təboŋə̀ mi mətsə̀mə̀ mə fu a mǝmǝ ntiŋə ŋù mbwusǝ yɛ.”

Gospel in Nkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=1aOIEkHkQ2o&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Nkwen Language Wordlists on Nouns

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Nkwen Language Wordlist on Nouns 1 https://youtu.be/k3Zp_V2rWYs
 NounNoun SingularNoun PluralPoss Sing (my)Poss Plur (their)Dem Sing (this)Dem  Plur (those)
1. achuàkùˀuàkùˀuzazhazìizhǐ
2. antfə̀ngə̀gərə̂mə̀ngə̀gərə̂fafyafìímyǐ
3.antelopenghâ nghâzhǎzìijwǐ
4.arrownə̀kòŋəmə̀kòŋəzazhazìimyǐ
5.ashə̀bwuə̀bwuzazhazìizhi
6.axeǹdzààǹdzààzhǎzìijwǐ
7.bachelortə̀kwèbə̀tə̀kwèwwǎ̌wìibyi
8.backǹdzə̀mə̀ǹdzə̀mə̀zhǎzìijwǐ
9.bagàbààə̀bààzazhazìijwǐ
10.bambooǹdə̀ŋəmə̀də̀ŋəwawwawìimyǐ
11.barnerkitəwàrə̂bə̀kitəwàrə̂wwǎwìibyǐ
12.barkǹgòrə̀ǹgòrə̀zazhǎzìijwǐ
13.basketǹkheǹkhezhǎzìi jwǐ
14.batàliliŋəə̀liliŋəzazhazìijwǐ
15.beardǹnòŋə-ǹtsùǹnòŋə̀-ntsù//mə̀nòŋə mǝ ntsùdzwajwadzwǐjwǐ/myǐ
16.bedǝ̀kǔmə̀kǔwawwawìimyǐ
17.Beer/drinkmə̀lùˀùmə̀lùˀùmamyamìimyǐ
18.bellǹdziŋə̀mə̀ndziŋə̀/ ndziŋə̀ zàzhǎzìimyǐ/ jwǐ
19.benefitsiisiiwwǎwìiyìi
Nkwen Language Wordlist on Nouns 1 https://youtu.be/k3Zp_V2rWYs
Nkwen Language Wordlist on Nouns 2

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

20.birdsəŋə (singular)bèsəŋə (plural)wà (my)wwǎ (their)wìi (this)byǐ (those)
21.blacksenə̌bǝ̀senə̌wwǎwìibyǐ
22.bloodàliŋə̀àliŋə̀zazhazìizhǐ
23.bodyǹnuǹnuzhǎzìijwǐ
24breadàbanǝ̀ǝ̀banǝ̀zazhazìi jwǐ
25.boneàkwε̌ə̀kwε̌zazhazìi jwǐ
26.bottleǹtsiŋə̀mǝ̀ntsiŋə̀/ ntsiŋə̀ zhǎzìi myǐ / jwǐ
27.boundaryǹdὲrə̀bə̀ndὲrə̀wàwwǎwìibyǐ
28.bowǹsàŋə̀ǹsàŋə̀zhǎzìi jwǐ
29.breastnə̀bəə̀m̀bəə̀zazhazìimyǐ
30.bridgeə̀làrə̀mə̀làrə̀wawwawìimyǐ
31.bucketàbokərəə̀bokə́rəzazhazìi jwǐ
32.burdenǹgəˀə̀ǹgəˀə̀zhǎzìizhǐ
33.buttocknə̀sâmə̀sâzazhazìimyǐ
34.cabbagekabəjìbə̀kabəjìwàwwǎwìibyǐ
35.calabashàtiŋə̀ə̀tiŋə̀zazhazìijwì̌
36.carnə̀kâmə̀kâzazhazìimyǐ
37.cassavakàsarə̀bə̀kàsarə̀wàwwǎwìibyì
38.ceilingnə̀kàŋəmə̀kàŋəzazhazìimyǐ
39.chairàlə̀ŋəàlə̀ŋǝzazhazìi jwǐ
40.charcoalǹkhêǹkhêdzwajwazìi jwǐ
41.checkmə̀lìnənə̀mə̀lìnənə̀mamyamìimyǐ
42.chestnə̀gwòmə̀gwòzazhazìimyǐ̀
43.chest (heart)ǹtiŋə̀mə̀ntiŋə̀wawwawìimyǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 2 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Nkwen Language Wordlist on Nouns 3

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

44.childmoo (singular)ə̀boo (plural)wà (my)wwǎ (their)wìi (this)byǐ́ (those)
45.chinàləˀə̀rə̂ə̀ləˀə̀rə̂zazhazìijwǐ
46.sorrowmə̀lìŋnə̀mə̀lìŋnə̀wwǎwìiyìi
47.clawànyìǹnyìzazhazìijwǐ̀
48.clothàtsə̀ˀəə̀tsə̀ˀəzazhazìijwǐ
49.cloudm̀bàˀàm̀bàˀàzàzhǎzìizhì
50.combǹzhàǹzhàzàzhǎzìijwì
51.cownkoˀoǹdzə̀mə̀bə̀koˀoǹdzə̀mə̀zàzhǎzìibyǐ
 52cupǹfòŋəmə̀nfòŋəwawwawìimyǐ
 53cutlassǹnywemə̀nywezhǎzìimyi
54.dayǹjweǹjwezhǎzìijwǐ
55.dishàkaŋə̀ə̀kaŋə̀zazhazìijwǐ
56.soap dishàkaŋə-nəkyiə̀kaŋə-nəkyizazhazìijwǐ
57.soup dishàkaŋə-njyaə̀kaŋə-njyazazhazìijwǐ
58.donkeydzàkashìbǝ̀dzàkashìwàwwǎwìibyǐ
59.dooràbàˀaə̀bàˀazazhazìijwǐ
60.drugàfwǒmə̀fwǒzazhazìimyǐ
61.duckdòŋfawurə̀bə̀dòŋfawurə̀wàwwǎwìibyǐ
62.dustə̀bìgə̀rə̂ə̀bìgə̀rə̂zazhazìizhǐ
63.earàtugə̀rə̂ə̀tugə̀rə̂zazhazìijwǐ
64.eggnə̀bùŋəm̀bùŋəzazhazìimyǐ
65.elephantǹsenə̀ǹsenə̀zàzhǎzìi jwǐ
66.enemyŋù-mbànə̀ǹgàŋə-mbanə̀wàwwǎwìijwǐ
67.erroràfὲnə-nyùə̀fὲnə-mǝnyùzazhazìijwǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 3
Nkwen Language Wordlist on Nouns 4 https://youtu.be/xLW0s71Daf0
68.eyenə̀lí (singular)m̀mí  (plural)za (my)zha (their)zìi (this)myǐ (those)
69.eyebrowǹgwὲrə-nə̀liǹgwὲrə-mmizhǎzìijwǐ
70.faceǹshimə̀nshiwawwawìimyǐ
71.face (side)ə̀lamə̀lawawwawìimyǐ
72.famineə̀zhə̌ə̀zhə̌zazhazìizhǐ
73.farmàfòə̀fòzazhazìijwǐ
74.fatherətàabə̀tàawwǎ̌wìibyǐ
75.father-in-lawǹchǐbə̀nchǐwwǎwìibyi
76.feathernə̀frə̀nǝ̀mə̀frə̀nə̀zazhazìimyǐ
 77.fenceǹkhâmə̀nkhâwawwawìimyǐ
 78.fingerǹswî-bwobə̀swî-bwowwǎwìibyǐ
 79.firem̀mum̀muwwawìiyìi
80.fishnə̀byêmə̀byê /ǹshuzazhazìimyǐ /jwǐ
81.fogm̀bàˀàm̀bàˀàzàzhǎzìizhǐ
82.foodmə̀jyə̂mə̀jyə̂mamyamìimyǐ
83.footàkùmə̀kùzazhazìimyǐ
84.foreheadǹshî nǝduŋə/nǝdzinǝmǝ̀nshî nǝduŋə/nǝdzinǝwawwawìimyǐ
85.frogdədoˀobə̀dədoˀowwǎwìibyǐ
86.fufuǝ̀banə̀ə̀banə̀zazhazìizhǐ
87.gameàghaˀà/nǝ̀dorǝ̀ə̀ghaˀà/ nǝ̀dorǝ̀zazhazìizhǐ
88.ghostàzhwèə̀zhwèzazhazìidzwǐ
89.glassglasə̀bə̀glasə̀wwǎwìibyǐ
90.grasshopperǹgwènǝ mǝ̀gwènǝwawwawìimyǐ
91.goatm̀byim̀byizhǎzìijwǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 4 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

92.gumbo (okro)akòrə̀ (singular)̀ akòrə̀  (plural)wà (my)wwǎ (their)wìi (this)byǐ (those)
93.grainm̀bòŋə̀m̀bòŋə̀zhǎzìi jwǐ
94.grandfatherə̀tàà-ntìnkàŋəbətàà ntìnkàŋəwwǎwìibyǐ
95.grand-motherm̀mà-ntìnkàŋəbəmà ntìnkàŋəwwǎwìibyǐ
96.grassǹgwenə̀mə̀ngwenə̀zhǎzìimyǐ
97.grinding stoneNgòˀò ghòˀo njyâmə̀ngòˀò mə ghòˀo njyâzhǎziimyǐ
98.groundǹshyêǹshyêzhǎzìizhǐ
99.groundnutsmənjyə̌mənjyə̌wwǎwìiyìi
100.guestŋù-ghanə̀bə̀ bə ghanə̀wwǎwìibyǐ
101.guitarnə̀lòŋəmə̀lòŋəzazhazìi myǐ
102.gunǹgarə̀mə̀ngarə̀wawwawìimyǐ
 103.hairǹnòŋə̀ǹ̀nòŋə̀/mə̀nòŋədzwajwajwi jwǐ /myǐ
 104.airm̀fəm̀fəwawwawìiyìi
105.handàbwom̀bwozazhazìimyǐ
106.haricot (bean)fə̀kûmə̀kûfafyafìimyǐ
107.wristàtὲrǝ-bwoǝ̀tὲrǝ-mbwozazhazìi jwǐ
108.headàtyə̂ə̀tyə̂zazhazìi jwǐ
109.hipàkwùˀuə̀kwùˀuzazhazìi jwǐ
110.henmyâ ngwubə̀myâ bə́ ngwuwàwwǎwìibyǐ
111.hippopotamusǹnà-nkyînnǎ-nkyîzhǎzìi jwǐ
112.hoeàsôə̀sôzazhazìi jwǐ
113.Honey/honey-beeǹnyuǹnyuzhzìizhǐ
114.hornǹdoŋə̀mə̀ndoŋə̀zhǎzìimyǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 5

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

115.houseǹdyâ (singular)mə̀láˀà (plural)zà (my)zha (their)zìi (this) myǐ (those)
116.hunterŋù-wuŋə̀bə̀ bə wuŋə̀wwawìi byǐ
117.insectssəˀəbə̀səˀəwwawìi byǐ
118.intestineǹgonə̀mə̀ngonə̀zhǎ̌zìi myǐ
119.judgeǹtsὲrǝ-mə̀nsaˀàbə̀ntsὲrǝ bǝ mə̀nsaˀàwwawìi byǐ
120.keyàkwabàˀàə̀kwabàˀàzazhzìi jwǐ
121.kingǹfòbə̀nfòwwawìi byǐ
122.kitchenkəchìnə̀bə̀kəchìnəwwawìi byǐ
123.kneeàkwìˀìtə̂mə̀kwìˀìtə̂zazhazìi myǐ
124.knifefə̀nywěmə̀nywěfafyafìi myǐ
125.kola nutnə̀byîmə̀byîzazhazìi myǐ
126.leaveàfwǒə̀fwòzazhazìi jwǐ
127.leopardàfònəə̀fònə zazhazìi jwǐ
 128.lightǹkàˀamə̀nkàˀawwawìi myǐ
 129.lionǹnà-nghwe ǹnà-nghwe zhǎ̌zìi jwǐ
 130.lipàwùŋə-ǹtsùə̀wùŋə-ǹtsùzazhazìi jwǐ
131.loinclothàlàbaə̀làbazazhazìi jwǐ
132.loveàkòŋnə̀àkòŋnə̀/ǝ̀kòŋǝ̀̀zazhazìi zhǐ
133.luckə̀bòŋə-tyəə̀bòŋə-tyə́zazhazìi zhǐ
134.lungfùfùbə̀fùfùwwǎ̌wìi byǐ
135.marriagenə̀zoˀòmə̀zoˀòzhazìi myǐ
136.masterǹdə̀/ǝtàa-tyǝbə̀ndə̀/bǝ̀tǎ-tyewwǎ̌ wìi byǐ
137.meatǹnàǹnàzhǎ̌zìi jwǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 6 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

138.melonnə̀bòˀo (singular)mə̀bòˀo  (plural)za (my)zha (their)zì (this) myǐ (those)
139.mirrormalə̀mə̀bə̀malə̀mə̀wwawìi byǐ
140.monthŋorə̀bə̀ŋorə̀wwawìi byǐ
141.moonŋorə̀bə̀ŋorə̀wwawìi byǐ
142.mortaràkhə̌ə̀khə̌zazhǎ̌zìi jwǐ
143.mothermmǎbə́mmǎwwawìi byǐ
144.mother-in-lawnoŋsə̂bə̀noŋsə̂wwawìí byǐ
145.mountainǹtaˀ́amə̀nta’àwwawìi myǐ
146.Mouse(animal)mbyambyazàzhǎ̌zìi dzwǐ
147.mouthǹtsùmə̀ntsùwwawìi myǐ
148.mudàtsə̀tsaˀaàtsə̀tsaˀazazhǎ̌zìi zhǐ
149.mushroomə̀boˀoə̀boˀowwawìi yìi
150.nameə̀lwenə̀mə̀lwenə̀wwawìi myǐ
151.netnə̀là’amə̀là’a  zazhǎ̌mìi myǐ
152.namesakem̀bu-mbùbə̀mbu-mbùwwawìi byǐ
153.navelnə̀tòŋəmə̀tòŋəzazhǎ̌zìi myǐ
154.ndoleǹdòlεǹdòlεzazhǎ̌zìi zhǐ
155.neckǹtòŋəmə̀ntòŋəwàwwawìi myǐ
156.needleǹdènsə̀ǹdènsə̀zhǎ̌zìi jwǐ
157.noblenessàbonə̀àbonə̀zhǎ̌zìi zhǐ
158.nosenə̀lwimə̀lwizazhǎ̌zìi myǐ
159.oilmə̀wurə̀mə̀wurə̀mamyamìi myǐ
160.palm nutǹdzàŋəǹdzàŋəzazhǎ̌zìi jwǐ
161.palm winemə̀lùˀùmə̀lùˀùmamyamìi myǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 7
162.peacembòonə (singular)mbòonə  (plural)zà (my)zha (their)zìi (this)zhi (those)
163.peace treeǹkə̀ŋəǹkə̀ŋəzazhǎ̌ jwǐ
164.pearbiyàbə̀biyàwawwawìi byǐ
165.penism̀benə̀m̀benə̀zhǎ̌zìi jwǐ
166.peppertə̀tyabə̀tə̀tyawawwawìi byǐ
167.personŋùbə̀wawwawìi byǐ
168.pestleǹkòŋəmə̀nkòŋəwwawìi myǐ
169.pigkwunyàmə̀bəkwunyàmə̀babyawìi byǐ
170.placeàdìˀ̀iə̀dìˀ̀izazhǎ̌zìi jwǐ
171.Pump/fanǹniŋə̀-mfə́/àwìbǝ̀tǝ̀bə̀niŋə̀-mfə́/ǝ̀wìbǝ̀tǝ̀wà/zaWwa/zhawìi/zìiByi/jwi
172.potǹtòbə̀ntòwwawìi byǐ
173.potatoesfə̀tuˀùmə̀tuˀùfafyafìi myǐ
174.pregnancymə̀tu’unǝnə̀mə̀tu’unǝnə̀mazhǎ̌mìi myǐ
175.priceǹdwènə̀mə̀ndwènə̀wawwawìi myǐ
176.queenm̀ma/mə̀ngye ntoˀòbə̀ngye bə́ntoˀòwwawìi byǐ
177.rainm̀bə̀ŋə̀m̀bə̀ŋə̀zhǎ̌zìi zhǐ
178.ringfεrəbə̀fεrəwwawìi byǐ
179.ripǹgîǹgîzhǎ̌zìi jwǐ
180.roommə̀mə-ndyâmə̀mə-mə̀la’àzhǎ̌zìi jwǐ
181.ropeǹkὲrǝmə̀nkὲrǝwawwawìi myǐ
182.salivamə̀tuwemə̀tuwemamyamìi myǐ
183.scalfyangəshìbə̀yangəshìwwawìi byǐ
184.scorpiontὲrə̀bə̀tὲrə̀zhǎ̌zìi byǐ
185.seedsǹgwὲ/fǝ̀̀tǎǹgwὲ/mǝ̀ntǎzhǎ̌zìi zhǐ / myǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 8 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

186.shadowàlə̀ˀə̀rə (singular)ə̀lə̀ˀə̀rə  (plural)za (my)zha ́(their)zìi (this) jwǐ (those)
187.shoeǹtamə̀ǹtamə̀zhǎ̌zìi jwǐ
198.soldiersogì bə̀sogìwàwwabìi byǐ
199.shoulderm̀bìˀìnə̀m̀bìˀìnə̀byazìi dzwǐ
190.sick personŋù-ghònəǹgàŋə-ghònəwwawìi jwǐ
191.sicknessàghònəmə̀ghònəzazhǎ̌zìi myǐ
192.sievechὲkὲrə̀/àchì’ì                   bə̀chὲkὲrə̀/bǝ̀chì’ìwà/zawwa/zhǎ̌wìi/zìi byǐ
193.skinǹgwò ǹgwòzhǎ̌zìi jwǐ
194.skynə̀kàŋənə̀kàŋəzazhǎ̌zìi zhǐ
195.slaveàbùˀuə̀bùˀuzazhǎ̌zìi jwǐ
196.soapnə̀kyimə̀kyizazhǎ̌zìi myǐ
197.spearnə̀kòŋəmə̀kòŋəzazhǎ̌zìi myǐ
298.spear gracenə̀ˀəbə̀nə̀ˀəwwawìi byǐ
299.spidertὲrə̀bə̀tὲrə̀wwawìi byǐ
200.spoonfəkəbəbə̀fəkəbəwwawìi byǐ
201.squirreltòˀòrə̀bə̀tòˀòrə̀wwawìi byǐ
202.stickàkə̀mə-tiə̀kə̀mə-tizazhǎ̌zìi jwǐ
203.stomachnə̀bə̀mə̀mə̀bə̀mə̀zazhǎ̌ myǐ
204.stoneǹgòˀòmə̀ngòˀòzhǎ̌zìi myǐ
205.sugar caneàsəsaŋəə̀səsaŋəzazhǎ̌zìi jwǐ
206.suitcaseàbààə̀bààzazhǎ̌zìi jwǐ
207.sunnùŋə̀bə̀nùŋə̀wwawìi byǐ
208.potatofə̀tuˀumə̀tuˀumamyamìi myǐ
209.swardǹkiŋə-ntòŋəbə̀nkiŋə-ntòŋəwwawìi byǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 9 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

210.tableàtətə̀ (singular)ə̀tətə̀  (plural)zá (my)zha (their)zì (this)Jwi (those)
211.tearsǹkyi-myiǹkyi-myiwawwawìi yìi
212.termiteǹgòˀoǹgòˀozhǎ̌zìi zhǐ
213.testicleǹtswàŋəbə̂tswàŋəwwǎ̌wìibyǐ
214.thiefǹzὲrəbə̀zὲrəwwǎ̌wìi byǐ
215.thingàzuŋə̀ə̀dzuŋə̀zazhazìi jwǐ
216.thornǹdzoŋə̀ǹdzoŋə̀-ǹdzoŋə̀zàzhǎ̌zìi jwǐ
217.thunderm̀bə̀ŋə̀ kwurǝ̀nǝm̀bə̀ŋə̀ kwurǝ̀nǝzhǎ̌zìizhi
218.timefə̀ˀə̀fə̀ˀə̀wwǎ̌wìi yìi
219.tirednessnə̀kanə̀nə̀kanə̀zazhazìi zhǐ
220.toemoo-kùə̀boo bə kùwwǎ̌wìibyi
221.tombnə̀shə̀mə̀shə̀zazhazìimyǐ
222.tongueàliŋə̀ə̀liŋə̀zazhazìi jwǐ
223.toothnə̀sòŋəmə̀sòŋəzazhamyǐ
224.torchbὲ’ὲtǝ̀bǝ̀bὲ’ὲtǝ̀wàwwǎ̌wìi byǐ
225.tortoisekwimânkòˀòbə̀kwimânkòˀòwwǎ̌wìi byǐ
226.treeàtǐə̀tǐzhǎ̌zìijwǐ
227.trouserstrosàbə̀trosàwàwwǎ̌wìi byǐ
228.twinnə̀fâmə̀fâzazhazìimyǐ
229.umbrellaàkoŋə̀ə̀koŋə̀zazhazìijwǐ
230.urinemə̀dzìmə̀dzìmamyamìimyǐ
231.vaginaǹnyìǹnyìzhǎ̌zìi jwǐ
232.veinǹgàŋəmə̀ngàŋəwawwawìi myǐ
233.villageàlaˀàə̀laˀàzazhazìi jwǐ
Nkwen Language Wordlist on Nouns 10 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

234voiceǹjì (singular)ǹjì  (plural)za (my)zha (their)zìi (this) jwǐ (those)
235wallàsâ-ndyâə̀sâ-ndyâzazhazìi jwǐ
236warǹchə̀ǹchə̀wawwawìi yìi
237waterǹkyîǹkyîwawwawìi yìi
238whiteFubu/fǝbǝnǝ̌Fubu/fǝbǝnǝ̌wwǎ̌wìi yìi
239wingnə̀bàgə̀rə̀mə̀bàgə̀rə̀zazhazìi myǐ
240woodǹkwiǹkwidzwajwadzwǐ jwǐ
241workàfàˀàə̀fàˀàzazhazìi jwǐ
242worldǹshye (mbyi)ǹshye (mbyi)zhǎ̌zìizhǐ
243wormànyənyəə̀nyənyəzazhazìi jwǐ
244yamàzuˀ̀ùə̀dzuˀ̀ùzazhazìi jwǐ
245Yam (coco)màkàbǝ̀bǝ̀màkàbǝ̀wwǎwìi byǐ
246yearàlùŋə̀ə̀lùŋə̀zazhǎ̌zìi jwǐ
247young girlmoo-mə̀ngyěə̀boo-bə̀ngyěwàwwǎ̌wìi byǐ
248young manmoo-mə̀mbaŋnə̌ə̀boo-bə̀mbaŋnə̌wwǎ̌wìi byǐ
        
Nkwen Language Wordlist on Nouns 11 https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twenty-first Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:60-69

Twenty-first Sunday in Ordinary Time, Year B

August 22 2021,

Gospel – John 6:60-69

60 Many of Jesus’ disciples who were listening said, “This saying is hard; who can accept it?”

61 Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, “Does this shock you?

62 What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before?

63 It is the spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are Spirit and life.

64 But there are some of you who do not believe.” Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him.

65 And he said, “For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father.”

66 As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him.

67 Jesus then said to the Twelve, “Do you also want to leave?”

68 Simon Peter answered him, “Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life.

69 We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God.”

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:60-69

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fә’ә̀ wu wwa,

60 Ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa ngha’atǝ ma bwo kǝ zwi’itǝ abòŋnǝ̀ zhi, swiŋǝ ngǝ, “Mǝzi’irǝnǝ mii tentǝ; tiboŋǝ wǝ̀ biŋǝ?“

61 Ma Yesu zhi ngǝ ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̂ jwi kǝ nyurǝkǝ mbǝ’ǝ anyù zi la, a swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Ànyù zi chi’i wuu?“

62 Boŋǝ a bǝ ngǝ bù bǝ zǝ Moo Ŋù ma a ko’o nghǝ adi’i wu ma â bi ndzwi wu nchyambì, a ti’ì bǝ li la?”

63 A bǝ àzhwè ma ǝ fya mǝdzwinǝ̀, boŋǝ m̀bǝ̀ŋǝ̀ nnu kakǝ anyu dàŋǝ̀ ghǝrǝ̀. Əbòŋnǝ̀ dzwu ma mǝ fya nǝ̀ bù bǝ Àzhwè nkǝ mbǝ mǝdzwinǝ̀.

64 La bu batsǝ dzwi ma bù bikakǝ biŋǝ.” Nǝ mǝzhitǝnǝ, Yesu zhi bǝ̀ bu ma bwo bǝ biŋǝ nkǝ zhi ŋu wu ma a bǝ lya fyenǝ̀ yε.

65 A ti’ì nswiŋǝ ngǝ, “Mǝ̀ ntε̌ nswiŋǝ a mbwo bù ngǝ mbǝ’ǝ anyù zu zi ŋù daŋǝ dzwi kakǝ a mbwo mwò yii tǝ ngǝ ǝtaa wa a ghǝrǝ ngǝ a yii.”

66 ǝlya, mbǝ’ǝ anyù zu zi Ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa ghà’àtǝ̀ bu nghǝ wwa nǝ mǝ̀dzwinǝ̀ mya ma ǹlwenǝ̀ kakǝ wwa nǝ zhǝ bǔ zòŋǝ.

67 Yesù ti’i mbiŋsǝ ngaŋǝ-kù jwi ǹchǝ̀-bya ngǝ, “Bùu kǝ nswa’a mǝ ghǝnǝ zù ngà?”

68 Shimunǝ Bità kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Ətàà, boŋǝ bii ghǝ li a mbwo wǝ̀? o dzwi nǝ̀ ǝ̀bòŋnǝ̀ mǝdzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ myè.

69 Bìi biŋǝ nkǝ ntǝsǝ nzhi ngǝ o bǝ Ŋù Ŋwà’ànǝ Nywè.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

60 Many of Jesus’ disciples who were listening said, “This saying is hard; who can accept it?” Ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa ngha’atǝ ma bwo kǝ zwi’itǝ abòŋnǝ̀ zhi, swiŋǝ ngǝ, “Mǝzi’irǝnǝ mii tentǝ; tiboŋǝ wǝ̀ biŋǝ?“

61 Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, “Does this shock you? Ma Yesu zhi ngǝ ngaŋǝ ndzǝ̀mǝ̂ jwi kǝ nyurǝkǝ mbǝ’ǝ anyù zi la, a swiŋǝ nǝ̀ bwo ngǝ, “Ànyù zi chi’i wuu?“

62 What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? Boŋǝ a bǝ ngǝ bù bǝ zǝ Moo Ŋù ma a ko’o nghǝ adi’i wu ma â bi ndzwi wu nchyambì, a ti’ì bǝ li la?”

63 It is the spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are Spirit and life. A bǝ àzhwè ma ǝ fya mǝdzwinǝ̀, boŋǝ m̀bǝ̀ŋǝ̀ nnu kakǝ anyu dàŋǝ̀ ghǝrǝ̀. Əbòŋnǝ̀ dzwu ma mǝ fya nǝ̀ bù bǝ Àzhwè nkǝ mbǝ mǝdzwinǝ̀.

64 But there are some of you who do not believe.” Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. La bu batsǝ dzwi ma bù bikakǝ biŋǝ.” Nǝ mǝzhitǝnǝ, Yesu zhi bǝ̀ bu ma bwo bǝ biŋǝ nkǝ zhi ŋu wu ma a bǝ lya fyenǝ̀ yε.

65 And he said, “For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father.” A ti’ì nswiŋǝ ngǝ, “Mǝ̀ ntε̌ nswiŋǝ a mbwo bù ngǝ mbǝ’ǝ anyù zu zi ŋù daŋǝ dzwi kakǝ a mbwo mwò yii tǝ ngǝ ǝtaa wa a ghǝrǝ ngǝ a yii.”

66 As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. ǝlya, mbǝ’ǝ anyù zu zi Ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ Yesù dzwa ghà’àtǝ̀ bu nghǝ wwa nǝ mǝ̀dzwinǝ̀ mya ma ǹlwenǝ̀ kakǝ wwa nǝ zhǝ bǔ zòŋǝ.

67 Jesus then said to the Twelve, “Do you also want to leave?” Yesù ti’i mbiŋsǝ ngaŋǝ-kù jwi ǹchǝ̀-bya ngǝ, “Bùu kǝ nswa’a mǝ ghǝnǝ zù ngà?”

68 Simon Peter answered him, “Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Shimunǝ Bità kwe a mbwo zhǝ ngǝ, “Ətàà, boŋǝ bii ghǝ li a mbwo wǝ̀? o dzwi nǝ̀ ǝ̀bòŋnǝ̀ mǝdzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ myè.

69 We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God.” 69 Bìi biŋǝ nkǝ ntǝsǝ nzhi ngǝ o bǝ Ŋù Ŋwà’ànǝ Nywè.”

https://anchor.fm/nwufor

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Categories
Inspiration Mastering the Alphabet Mathematics Months of the Year in Nkwen Language Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Twentieth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel John 6:51-58

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

August 18 2024,

Gospel – John 6:51-58

Jesus said to the crowds:

51 “I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.”

52 The Jews quarreled among themselves, saying, “How can this man give us his flesh to eat

53 Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you.

 54 Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day.

55 For my flesh is true food, and my blood is true drink.

56 Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him.

57 Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me.

58 This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever.”

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonə̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:51-58

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fә’ә̀ wu wwa, Yesù a swiŋә a mbwo bә bâ nәnә ngә:

51 “Mә̀ bә ǝ̀banә mәdzwinә̀ ma ǝ fu nәkàŋә̀ ntso; ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a jyә әbanә zi bә dzwi aghә̀mә̀ ntsә̀mә̀; ǝ̀banә zu ma mә fya bә m̀bә̀ŋә̀ nnu zà mbә’ә mәdzwinә̀ mә mbyi ǹtsә̀mә̀.”

52 Bә̀ bә Dzusә̀ ti’i nsa’anә atәtә̌ bwo ngә, “Boŋә ŋu wi fya m̀bә̀ŋә̀ nnu zhi ngә binǝ̀ jyә li la?”

53 “Nә nko’onyù, nә nko’onyù, mә swiŋә a mbwo bù ngә, boŋә ò ka mbә̀ŋә̀ nnu Moo Ŋù jyә kә nyә әlinŋә̀ zhi, ò kakә nә mә̀dzwinә̀ dzwi.

54 Ŋù ntsәmә̀ wu ma à jyә m̀bә̀ŋә̀ nnu zà nkә nyә әliŋә̀ za bә dzwi nә mә̀dzwinә̀ ma mә lyә kә mye, mә lyә nkә bәŋsә yi nә ǹlwìtә̀ njwe.

55 Mbә’әma m̀bә̀ŋә̀ nnu za bә ǹkànsә̀ mә̀jyǝ, àliŋә̀ za kә mbә nkànsә̀ mә̀lù’ù.

56 Ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a jyә mbә̀ŋә̀ nnu zà nkә nyә aliŋә̀ za bә dzwi nnu mwò a mә̀ nkә dzwi a nnu zhә.

57 Tsuŋә ma әtàa wu ma a dzwi, a tuŋә wa mә̀ nkә dzwi nә mә̀dzwinә̀ mbә’ә yi la, lya mbә̀ zu ma ŋù wu ma a biŋә a mbwo mwò̀ bә dzwi nә mә̀dzwinә̀ mbә’ә wa.

58 Li bә ә̀banә zu ma ә fu fәfә nәkàŋә ntso. Bәtàa bu bâ nchyàmbì jyә mbri nkwo la ŋù wu ma à bә jyә zi ә̀banә bә dzwi aghә̀mә̀ ntsә̀mә̀.”

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

Jesus said to the crowds: A fә’ә̀ wu wwa, Yesù a swiŋә a mbwo bә bâ nәnә ngә:
51 “I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.” “Mә̀ bә ǝ̀banә mәdzwinә̀ ma ǝ fu nәkàŋә̀ ntso; ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a jyә әbanә zi bә dzwi aghә̀mә̀ ntsә̀mә̀; ǝ̀banә zu ma mә fya bә m̀bә̀ŋә̀ nnu zà mbә’ә mәdzwinә̀ mә mbyi ǹtsә̀mә̀.”

52 The Jews quarreled among themselves, saying, “How can this man give us his flesh to eat?” Bә̀ bә Dzusә̀ ti’i nsa’anә atәtә̌ bwo ngә, “Boŋә ŋu wi fya m̀bә̀ŋә̀ nnu zhi ngә binǝ̀ jyә li la?”

53 Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Yesu swiŋә nә bwo ngә, “Nә nko’onyù, nә nko’onyù, mә swiŋә a mbwo bù ngә, boŋә ò ka mbә̀ŋә̀ nnu Moo Ŋù jyә kә nyә әlinŋә̀ zhi, ò kakә nә mә̀dzwinә̀ dzwi.

54 Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. Ŋù ntsәmә̀ wu ma à jyә m̀bә̀ŋә̀ nnu zà nkә nyә әliŋә̀ za bә dzwi nә mә̀dzwinә̀ ma mә lyә kә mye, mә lyә nkә bәŋsә yi nә ǹlwìtә̀ njwe.

55 For my flesh is true food, and my blood is true drink. Mbә’әma m̀bә̀ŋә̀ nnu za bә ǹkànsә̀ mә̀jyǝ, àliŋә̀ za kә mbә nkànsә̀ mә̀lù’ù.

56 Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Ŋù ntsә̀mә̀ wu ma a jyә mbә̀ŋә̀ nnu zà nkә nyә aliŋә̀ za bә dzwi nnu mwò a mә̀ nkә dzwi a nnu zhә.

57 Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. Tsuŋә ma әtaa wu ma a dzwi a tuŋә wa mә nkә dzwi nә mәdzwinә mbә’ә yi la, lya mbә zu ma ŋu wu ma a biŋә a mbwo mwo bә dzwi nә mәdzwinә mbә’ә wa.

58 This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever.” Li bә ә̀banә zu ma ә fu fәfә nәkàŋә ntso. Bәtàa bu bâ nchyàmbì jyә mbri nkwo la ŋù wu ma à bә jyә zi ә̀banә bә dzwi aghә̀mә̀ ntsә̀mә̀.”

Gospel Readingd in Mkwen Language https://www.youtube.com/watch?v=1aOIEkHkQ2o&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY Classification of Nouns in Nkwen Language The Nkwen Language Scheme Of Work Basic Division Without Remainders Basic Subtraction of numbers up to 20 Long Division With And Without Remainder Adjectives and Adverbs

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor