G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">

Tag: Months of the Year in Nkwen Language

African dishes - Achu Soup And Meat

Birth Celebration In Nkwen Culture – Anyu Ndyamoo

Inspiration Nkwen Language Uncategorized

 Birth Celebration In Nkwen- Ǹdyâmoo Məbâkoˀo alaˀa tsə dzwi ngə “mbaŋə nəlwenə bə moo”, moo kə bə la nəfonə fə memə alanə. Noŋsə Mənkwenə, lonə nguˀu alaˀa dəsə ngə boŋə bə jwe moo məmə alanə a bə aghuˀusə fə a mbwo ŋutsə̀mə̀ a məmə alanə wa. A bə nguˀu-alaˀa la mə̀ngye a tuˀunə bə mma […]

Snow and the environmenrt

My favorite type of weather

General knowledge Revision General Knowlege Revision Quizzes Inspiration Stories Uncategorized

My favorite type of weather What is your favorite type of weather? This video shows my favorite type of weather TikTok     What do you think?   Category Archives: General Knowlege Revision Quizzes A Deeper Look On What Love Is What Love is about. A deeper look On what love is.   Share Twitter Facebook […]

Story 2: Lisa The Parrot

Inspiration Stories Uncategorized

On Youtube https://a.co/d/iPQOj0S Listen to this story podcast Get the e-book ​   “You need to calm down.” Said Tom Goat; Lisa’s husband, when Lisa the Parrot got the news that her only daughter who lives in the next city was very sick and had a short time to live because the disease was incurable. […]

View post to subscribe to site newsletter.

%d bloggers like this: