G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Inspiration Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Year B – Gospel Mark 6:30-34

 

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Gospel – Mark 6:30-34

30 The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught.  

31 He said to them, “Come away by yourselves to a deserted place and rest a while.” People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat.  

32 So they went off in the boat by themselves to a deserted place.  

33 People saw them leaving and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them.  

34 When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd; and he began to teach them many things.  

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Marəkù̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 6:30-34

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

A fǝ’̀ǝ̀ wu wwa

30  Ngàŋǝ-kù Yesù nunǝ̀ bwo bǝ̀ zhǝ nti’i nfi’itǝ mǝnyù mǝ̀tsǝ̀mǝ̀ mu ma bwo zi’irǝ nkǝ nfa’a.

31  A swiŋǝ nǝ bwo ngǝ, “A bù yìi tsɛ̀’ɛ̀ bù bu nghǝ adi’i wu ma ŋùdàŋǝ̀ bikàkǝ wu dzwi mìŋtǝnǝ̀. Bǝ bâ nǝ̀nǝ kǝ yìi mbwo bwo mbu nghǝ bwo kakǝ nǝ fǝ̀’ǝ̀ daŋǝ bi dzwi mǝ jyenǝ̀.

32  Bwo ti’ì nku mǝmǝ̀ àbaŋǝ-nkyi tsuŋǝ bwo bwo nghǝ adi’i wu ma bǝ̀ bikàkǝ wu dzwi.

33  Bǝ̀ zǝ ma bwo kǝ ghǝ, ba ghà’atǝ zhi ngǝ bwo lyǝ adi’i wwa. Bwo ti’i nfu ǝdi’ì ntsǝ̀mǝ ntiŋǝ nǝ mǝkù nǝtǝnǝ̀ nǝ̀tenǝ nkwembì nghǝ nkù’u adi’i wu tǝ bwo.

34  Ma Yesu ̂mɛ’ɛtǝ ǹgaŋǝ-kù jwi nti’i nzǝ nǝnǝ̂ bǝ̀ wu ma a dzwi la, ntiŋǝ̀ yi luu nǝ̀ mǝ̀lìŋnǝ̀ nnu bwo mbǝ’ǝma bwo dwi ma mbyi ma ǝ bikàkǝ nǝ ntsì wwa jwi; a ti’i nzhitǝ mǝzi’irǝnǝ̀ wwa nǝ mǝ̀nyu mâ ghà’atǝ.

Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

Gospel – Mark 6:30-34

30 The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught. Ngàŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ Yesù nunǝ̀ bwo bǝ zhǝ nti’i nswiŋǝ mǝnyù mǝ̀tsǝ̀mǝ̀ mu ma bwo swiŋǝ nkǝ nfa’a.

31 He said to them, “Come away by yourselves to a deserted place and rest a while.” People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat. A swiŋǝ nǝ bwo ngǝ, “A bù yìi tsɛ̀’ɛ̀ bù bu adi’i wu ma ŋùdàŋǝ̀ bikàkǝ wu dzwi mìŋtǝnǝ̀. Bǝ bâ nǝ̀nǝ kǝ yìi mbwo bwo mbu nghǝ bwo kakǝ nǝ fǝ̀’ǝ̀ daŋǝ bi dzwi mǝ jyenǝ̀.

32 So they went off in the boat by themselves to a deserted place. Bwo ti’ì nku mǝmǝ̀ àbaŋǝ-nkyi nghǝ adi’i wu ma bǝ̀ bikàkǝ wu dzwi.

33 People saw them leaving and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them. Bǝ̀ zǝ nkǝ zhi ngǝ bwo lyǝ adi’i wwa. Bwo ti’i nfu ǝdi’ì ntsǝ̀mǝ ntiŋǝ nǝ mǝkù nǝtǝnǝ̀ nǝ̀tenǝ nkwembì nghǝ nkù’u adi’i wu tǝ bwo.

34 When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd; and he began to teach them many things. Ma Yesu mɛ’ɛtǝ ǹgaŋǝ-kù jwi nti’i nzǝ nǝnǝ̂ bǝ̀ wu ma a dzwi la, ntiŋǝ̀ yi luu nǝ̀ nǝ̀lìŋnǝ̀ nnu bwo mbǝ’ǝma bwo dwi ma mbyi ma ǝ bikàkǝ nǝ ntsì wwa jwi; a ti’i nzhitǝ mǝzi’irǝnǝ̀ wwa nǝ mǝ̀nyu mâ ghà’atǝ.

Click the link below to go to related pages.

Responsorial Psalm for Fifth Sunday in Ordinary Time Year C

Responsorial Psalm Chants For Sundays

Aspects Of The English Language

General Knowledge Questions and Answers Revision

Poems About Life

Nkwen Language Lessons

Nkwen Language Gospel Readings For Year C

https://m.youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Leave a Reply

%d bloggers like this: