G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Inspiration Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

FOURTH SUNDAY OF EASTER YEAR B – Gospel John 10:11-18

 

John 10:11-18

https://youtu.be/nLBUHjorCsQ

10:11 “I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.

10:12 The hired hand, who is not the shepherd and does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and runs away–and the wolf snatches them and scatters them.

10:13 The hired hand runs away because a hired hand does not care for the sheep.

10:14 I am the good shepherd. I know my own and my own know me,

10:15 just as the Father knows me and I know the Father. And I lay down my life for the sheep.

10:16 I have other sheep that do not belong to this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd.

10:17 For this reason the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again.

10:18 No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have power to lay it down, and I have power to take it up again. I have received this command from my Father.”

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

In Nkwen

John 10:11-18

Abòŋnǝ Yesu Kristò ma Dzonǝ̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwà’arǝ̂. 10:11-18

Mǝ̀kwu’utǝnǝ̀ dzwi a mbwo wwò o Nfò wìi.

Yesu swiŋǝ ngǝ,

Mǝ mbǝ ǹtsì-mbyi nshi’inǝ̌. Ǹtsì-mbyi ǹshi’ìnǝ̌ kwo ayǝ̂ mbyi dzwi.

Ŋù wu ma bǝ dya yi dya, ma à bikàkǝ ntsì-mbyi bǝ, kǝ kâ ngàŋǝ mbyi bǝ, a zǝ àfònǝ̀ tǝ yìi la, a mɛ’ɛ mbyi dzwu nkhǝ yε, — afònǝ̀ yii nsa’arǝ mbyi dzwu nkǝ kotǝ dzwa tsǝ ndyǝ yɛ.

Ŋù wwu ma bǝ dya yi dya à khǝ a mbǝ’ǝ ngǝ ŋù ndyanǝ̀ nǝ̀ kǝ yi mbyi nshi’inǝ̌ nlinǝ.

Mǝ mbǝ ntsì-mbyi nshi’ìnǝ̌. Mǝ̀ nzhi mbyi dzwa, mbyi dzwa kǝ nzhi wwa, tsuŋǝ ma Ətàa wwa zhi wwa mǝ̀ nkǝ zhi yɛ. Mǝ̀ kǝ̌ mfya medzwinǝ̀ ma mbǝ’ǝ mbyi dzwa.

Mǝ̀ ndzwi nǝ̀ mbyi dzwa tsǝ ma ǝ̂ bikakǝ mǝmǝ àkara mbyi wi dzwi. Mǝ̀ mbǝ̂ lò yìi nǝ dzwu, ǝ̂ kǝ̂ nzu’u njì zà. Â ti’i ndzwi tsɛ’ɛ̀ àkarǝ mbyi zi mo’o nǝ ǹtsì-mbyi wǐ mò’o.

Ətàa koŋǝ wwa a mbǝ’ǝ anyù zu zǐ, mbǝ’ǝma mǝ̀ nòŋsǝ̂ mǝ̀dzwinǝ̀ ma nshyǝ mǝ bǔ bǝ̀ŋsǝnǝ̌ ndiŋǝ̀.

Ŋùdaŋǝ dzwi kàkǝ a mbwo mwò kwɛ, mǝ̀ nòŋsǝ nshye tsɛ̀’ɛ nkòŋǝ mwò. Mǝ̀ ndzwi nǝ̀ mǝ̀tenǝ̀ mǝ nòŋsǝnǝ nshyǝ nkǝ dzwi nǝ mǝ̀tenǝ̀ mǝ bǝ̀ŋsǝnǝ ndiŋǝ. Mǝ̀ kwɛ mǝ̀tenǝ̀ mu mi â mbwo Ətàa wwà.”

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

Nghu’usǝ dzwi a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Free Translation


10:11 “I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Mǝ mbǝ ǹtsì-mbyi nshi’inǝ̌. Ǹtsì-mbyi ǹshi’ìnǝ̌ kwo ayǝ̂ mbyi dzwi.

10:12 The hired hand, who is not the shepherd and does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and runs away–and the wolf snatches them and scatters them. Ŋù wu ma bǝ dya yi dya, ma à bikàkǝ ntsì-mbyi bǝ, kǝ kâ ngàŋǝ mbyi bǝ, a zǝ àfònǝ̀ tǝ yìi la, a mɛ’ɛ mbyi dzwu nkhǝ yi, — afònǝ̀ yii nsa’are mbyi dzwu nkǝ kotǝ dzwa tsȩ ndyǝ yɛ.

10:13 The hired hand runs away because a hired hand does not care for the sheep. Ŋù wwu ma bǝ dya yi khǝ a mbǝ’ǝ ngǝ ŋù ndyanǝ̀ nǝ̀ kǝ yi mbyi nshi’inǝ̌ linǝ.

10:14 I am the good shepherd. I know my own and my own know me, Mǝ mbǝ ntsì-mbyi nshi’ìnǝ̌. Mǝ̀ nzhi mbyi dzwa, mbyi dzwa kǝ nzhi wwa.

10:15 just as the Father knows me and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. tsuŋǝ ma Ətàa wwa zhi wwa mǝ̀ nkǝ zhi yɛ. Mǝ̀ kǝ̌ mfya medzwinǝ̀ mbǝ’ǝ mbyi dzwa.

10:16 I have other sheep that do not belong to this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. Mǝ̀ ndzwi nǝ̀ mbyi dzwa daŋǝ̀ ma ǝ̂ bikakǝ mǝmǝ àkara mbyi zi dzwi. Mǝ̀ mbǝ̂ lò yìi nǝ dzwu, ǝ̂ kǝ̂ nzu’u njì zà. Â ti’i ndzwi tsɛ’ɛ̀ àkarǝ mbyi zǝ mo’o nǝ ǹtsì-mbyi wǐ mò’o.

10:17 For this reason the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again. Ətàa koŋǝ wwa a mbǝ’ǝ anyù zu zǐ, mbǝ’ǝma mǝ̀ nòŋsǝ̂ mǝ̀dzwinǝ̀ ma nshyǝ mǝ bǔ bǝ̀ŋsǝnǝ̌ ndiŋǝ̀.

10:18 No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have power to lay it down, and I have power to take it up again. I have received this command from my Father.” Ŋùdaŋǝ dzwi kàkǝ a mbwo mwò kwɛ, mǝ̀ nòŋsǝ nshye tsɛ̀’ɛ nkòŋǝ mwò. Mǝ̀ ndzwi nǝ̀ mǝ̀tenǝ̀ mǝ nòŋsǝnǝ nshyǝ nkǝ dzwi nǝ mǝ̀tenǝ̀ mǝ bǝ̀ŋsǝnǝ ndiŋǝ. Mǝ̀ kwɛ mǝ̀tenǝ̀ mu mi â mbwo Ətàa wwà.”

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

Nghu’usǝ dzwi a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Click the link below to go to related pages.

Responsorial Psalm for Fifth Sunday in Ordinary Time Year C

Responsorial Psalm Chants For Sundays

Aspects Of The English Language

General Knowledge Questions and Answers Revision

Poems About Life

Nkwen Language Lessons

Nkwen Language Gospel Readings For Year C

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

1 Comment

  1. Stephen Taminang

    Nice one

Leave a Reply

%d bloggers like this: