G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Inspiration Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

Holy Thursday (Maundy Thursday) Year B

 
Advertisements

John 13:1-17, 31b-35

https://www.youtube.com/watch?v=jpVMKFPp-Io&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY
Advertisements

13:1 Now before the festival of the Passover, Jesus knew that his hour had come to depart from this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end.

13:2 The devil had already put it into the heart of Judas son of Simon Iscariot to betray him. And during supper

13:3 Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God,

13:4 got up from the table, took off his outer robe, and tied a towel around himself.

13:5 Then he poured water into a basin and began to wash the disciples’ feet and to wipe them with the towel that was tied around him. 13:6 He came to Simon Peter, who said to him, “Lord, are you going to wash my feet?”

13:7 Jesus answered, “You do not know now what I am doing, but later you will understand.”

Advertisements

13:8 Peter said to him, “You will never wash my feet.” Jesus answered, “Unless I wash you, you have no share with me.”

13:9 Simon Peter said to him, “Lord, not my feet only but also my hands and my head!”

13:10 Jesus said to him, “One who has bathed does not need to wash, except for the feet, but is entirely clean. And you are clean, though not all of you.” 13:11 For he knew who was to betray him; for this reason he said, “Not all of you are clean.”

13:12 After he had washed their feet, had put on his robe, and had returned to the table, he said to them, “Do you know what I have done to you?

13:13 You call me Teacher and Lord–and you are right, for that is what I am.

13:14 So if I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet.

13:15 For I have set you an example, that you also should do as I have done to you.

13:16 Very truly, I tell you, servants are not greater than their master, nor are messengers greater than the one who sent them.

13:17 If you know these things, you are blessed if you do them.

13:31b When he had gone out, Jesus said, “Now the Son of Man has been glorified, and God has been glorified in him.

Advertisements

13:32 If God has been glorified in him, God will also glorify him in himself and will glorify him at once.

13:33 Little children, I am with you only a little longer. You will look for me; and as I said to the Jews so now I say to you, ‘Where I am going, you cannot come.’

13:34 I give you a new commandment, that you love one another. Just as I have loved you, you also should love one another.

13:35 By this everyone will know that you are my disciples, if you have love for one another.”

In Nkwen

̀Abòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonǝ̀ Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ, 13:1-17, 31b-35

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

Za’a njwe nghwe Paska boŋǝ ku’u Yesu â zhi ngǝ fǝ̀’ǝ̀ yi kù’u mǝ mɛ̀’ɛ̀tǝnǝ̀ nshye zi bu ghǝ̀ a mbwo Ətàa yɛ. Â koŋǝ bǝ̀ bu ma bǝ bǝ̂ byi nshye wi tìtì ko’o kù’ù nǝ nlwitǝ̀ njwe. Satanǝ̀ tɛ̂ nkû ntiŋǝ Dzudasǝ̀ moo Shimùnǝ Iskariyò ngǝ â fyǝ̂nǝ̀ Yesù. Ma bwô dzwi mǝjyǝ la, Yesù a zhi ngǝ Ətàa yi tɛ̌ nfya ǝdzuŋǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀ a mbwo zhǝ, nkǝ zhi ngǝ zhǝ fu a mbwo Nywè nkǝ bu nghǝ yi a mbwo Nywè. Â bǝ̀ŋnǝ atyǝ àtǝ̂tǝ̀, ntso’o asǝ̀’ǝ zhi zǝ̌ nghwe nti’i nlo tawurǝ̀ nkwerǝ atǝŋnǝ zhǝ. nti’i niŋǝ nkyî mǝmǝ̀ akaŋǝ nzhitǝ sǔ mǝ̀kù mǝ ngaŋǝ-kù dzwi kǝ chi’i nǝ tawurǝ̀ wu ma â kwɛrǝ la.

Advertisements

A kù’u nu Bità â biŋsǝ̀ yi ngǝ, “Ətàa, ò bǝ̂ sǔ mǝ̂kù ma? Yesù kwe ngǝ, Ò bikàkǝ̂ anyù zu ma mǝ ghǝ̀rǝ̀ li zhi la fǝ̀bàŋtǝ̀ li o zhi. Bità swiŋǝ ngǝ, “Boŋǝ ò kàkǝ mǝkù mâ sù.” Yesù kwe ngǝ, “Boŋǝ mǝ̀ kâ mǝ̀kù mwo sù boŋǝ bǐ wwò bǝ kàkǝ bǔ jyǝnǝ. Shimunǝ Bità swiŋǝ ngǝ, “Ətàa, Kǝ tsɛ’ɛ̀ mǝ̀kù ma nǝ sǔ, kǝ nsǔ mbwo ma nǝ̀ atyê za!” Yesù swiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Ŋù wu ma à tɛ̌ nsǔ nnu a ŋwa’a, boŋǝ bǝ ti’i nsǔ tsɛ’ɛ mǝ̀kù myi.”Bu ŋwa’a la kàkǝ bu bǝtsǝ̀mǝ̀ bǝ.” Â zhi ŋu wu ma à bǝ fyenǝ̀ yi, lya anyù zu ma â swiŋǝ ngǝ, “Bu ŋwa’a la kàkǝ bu bǝtsǝ̀mǝ̀ bǝ.” Â mitǝ sǔ mǝ̀kù mya nti’i mbu nwìi atsǝ̀’ǝ zhi zǝ nghwe, nghǝ nunǝ fǝ atǝ̌tǝ̀, mbiŋsǝ̀ wwa ngǝ, “Bù zhi anyù zu ma mǝ̀ ghǝ̀rǝ nǝ̀ bù li? Bùu toŋǝ wwa nǝ̀ ndǝ̀, â ku’ùnǝ lya, mbǝ’ǝma mǝ̀ bǝ a zhǝ. Əlya, boŋǝ mwo ma ndǝ-ŋwà’àrǝ̀ wwu sû mǝkù mwu, boŋǝ bu dzwi mǝ kǝ nǝ̌ sù mǝkù mǝ bǝlǝmǝ buu. Mǝ ndǝ nǝ bùu ngǝ nǝ̀ kǝ ghǝrǝ tsuŋǝ̀ ma mǝ̀ ghǝrǝ nǝ̀ bù lǐ.

Advertisements

Nǝ nkò’onyù mǝ̀ swiŋǝ a mbwo bù ngǝ, boŋǝ ŋù-fa’a kàkǝ̌ ətaà-fa’a yì chya, kǝ ngǝ nlyǝ ntuŋǝ chya ŋù wu ma à tuŋǝ yɛ. Bùu bǝ dzwi nǝ mǝ̀fwônǝ̀ ma boŋǝ bù zu’u mǝnyù mǐ nkǝ liŋǝ. Ma â fu nghǝ ǝbìi la, Yesù swiŋǝ ngǝ, ” Bǝ̂ ghu’usǝ Moo Ŋù tsǝtsoŋnǝ nkǝ nghu’usǝ Nywe a nnu zhǝ.” Boŋǝ bǝ tɛ̂ nghu’usǝ Nywe a nnu zhǝ, boŋǝ Nywè bǝ̌ kǝ ghu’usǝ yi nnu zhǝ tsuŋǝ tsǝ̀tsoŋnǝ̀. Əboo ba, binǝ̀ bǝ dzwi tsuŋǝ nǝ àkǝ̀mtǝ̀ fǝ’ǝ. Bùu bǝ lya swà’a wa; mǝ nswiŋǝ nǝ bù tsuŋǝ ma mǝ̀ nkǝ swiŋǝ a mbwo bǝ̀ Dzusǝ̀ la ngǝ, ‘Àdì’ì zu ma mǝ ghǝ̀ wu boŋǝ nǝ̀ kà kǝ nǝ mwo zoŋǝ̀.’ Ntǝ̀ǝ mfyi zu ma mǝ fya a mbwo bù bǝ ngǝ a bù koŋǝ atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zu tsuŋǝ ma mǝ̀ nkoŋǝ wu li. Boŋǝ bù koŋnǝ atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zu boŋǝ ŋù ntsǝmǝ̀ bǝ̂ zhi ngǝ bù bǝ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ dzwa.

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Advertisements

Free Translation


13:1 Now before the festival of the Passover, Jesus knew that his hour had come to depart from this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Za’a njwe nghwe Paska boŋǝ ku’u Yesu â zhi ngǝ fǝ̀’ǝ̀ yi kù’u mǝ mɛ̀’ɛ̀tǝnǝ̀ nshye zi bu ghǝ̀ a mbwo Ətàa yɛ. Â koŋǝ bǝ̀ bu ma bǝ bǝ̂ byi nshye wi tìtì ko’o kù’ù nǝ nlwitǝ̀ njwe.

13:2 The devil had already put it into the heart of Judas son of Simon Iscariot to betray him. And during supper Satanǝ̀ tɛ̂ nkû ntiŋǝ Dzudasǝ̀ moo Shimùnǝ Iskariyò ngǝ â fyânǝ̀ Yesù. Ma bwô dzwi mǝjyǝ la,

13:3 Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, Yesù a zhi ngǝ Ətàa yi tɛ̌ nfya ǝdzuŋǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀ a mbwo zhǝ, nkǝ zhi ngǝ zhǝ fu a mbwo Nywè nkǝ bu nghǝ yi a mbwo Nywè.

Advertisements

13:4 got up from the table, took off his outer robe, and tied a towel around himself. Â bǝ̀ŋnǝ atyǝ àtǝ̂tǝ̀, ntso’o asǝ̀’ǝ zhi zǝ̌ nghwe nti’i nlo tawurǝ̀ nkwerǝ atǝŋnǝ zhǝ.

13:5 Then he poured water into a basin and began to wash the disciples’ feet and to wipe them with the towel that was tied around him. nti’i niŋǝ nkyî mǝmǝ̀ akaŋǝ nzhitǝ sǔ mǝ̀kù mǝ ngaŋǝ-kù dzwi kǝ chi’i nǝ tawurǝ̀ wu ma â kwɛrǝ la.

13:6 He came to Simon Peter, who said to him, “Lord, are you going to wash my feet?” Â kù’u nu Bità â biŋsǝ̀ yi ngǝ, “Ətàa, ò bǝ̂ sǔ mǝ̂kù ma?

13:7 Jesus answered, “You do not know now what I am doing, but later you will understand.” Yesù kwe ngǝ, Ò bikàkǝ̂ anyù zu ma mǝ ghǝ̀rǝ̀ li zhi la fǝ̀bàŋtǝ̀ li o zhi.

13:8 Peter said to him, “You will never wash my feet.” Jesus answered, “Unless I wash you, you have no share with me.” Bità swiŋǝ ngǝ, “Boŋǝ ò kàkǝ mǝkù mâ sù.” Yesù kwe ngǝ, “Boŋǝ mǝ̀ kâ mǝ̀kù mwo sù boŋǝ bǐ wwò bǝ kàkǝ bǔ jyǝnǝ.

13:9 Simon Peter said to him, “Lord, not my feet only but also my hands and my head!” Shimunǝ Bità swiŋǝ ngǝ, “Ətàa, Kǝ tsɛ’ɛ̀ mǝ̀kù ma nǝ sǔ, kǝ nsǔ mbwo ma nǝ̀ atyê za!”

13:10 Jesus said to him, “One who has bathed does not need to wash, except for the feet, but is entirely clean. And you are clean, though not all of you.” Yesù swiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Ŋù wu ma à tɛ̌ nsǔ nnu a nwa’a, boŋǝ bǝ ti’i nsǔ tsɛ’ɛ mǝ̀kù myi.”Bu nwa’a la kàkǝ bu bǝtsǝ̀mǝ̀ bǝ.”

13:11 For he knew who was to betray him; for this reason he said, “Not all of you are clean.” Â zhi ŋuvwu ma à bǝ fyenǝ̀ yi, lya anyù zu ma â swiŋǝ ngǝ, “Bu nwa’a la kàkǝ bu bǝtsǝ̀mǝ̀ bǝ.”

Advertisements

13:12 After he had washed their feet, had put on his robe, and had returned to the table, he said to them, “Do you know what I have done to you? Â mitǝ sǔ mǝ̀kù mya nti’i mbu nwìi atsǝ̀’ǝ zhi zǝ nghwe, nghǝ nunǝ nǝbenǝ atǝ̌tǝ̀, mbiŋsǝ̀ wwa ngǝ, “Bù zhi anyù zuma mǝ̀ ghǝ̀rǝ nǝ̀ bù li?

13:13 You call me Teacher and Lord–and you are right, for that is what I am. Bùu toŋǝ wwa nǝ̀ ndǝ̀, â ku’ùnǝ lya, mbǝ’ǝma mǝ̀ bǝ a zhǝ.

13:14 So if I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet. Əlya, boŋǝ mwo ma ndǝ-ŋwà’àrǝ̀ wwu sû mǝkù mwu, boŋǝ buvdzwi mǝ kǝ nǝ̌ sù mǝkù mǝ bǝlǝmǝ buu.

13:15 For I have set you an example, that you also should do as I have done to you. Mǝ ndǝ nǝ bùu ngǝ nǝ̀ kǝ ghǝrǝ tsuŋǝ̀ ma mǝ̀ ghǝrǝ nǝ̀ bù lǐ.

13:16 Very truly, I tell you, servants are not greater than their master, nor are messengers greater than the one who sent them. Nǝ nkò’onyù mǝ̀ swiŋǝ a mbwo bù ngǝ, boŋǝ ŋù-fa’a kàkǝ̌ ətaà-fa’a yì chya, kǝ ngǝ nlyǝ ntuŋǝ chya ŋù wu ma à tuŋǝ yɛ.

13:17 If you know these things, you are blessed if you do them. Bùu bǝ dzwi nǝ mǝ̀fwônǝ̀ ma boŋǝ bù zhi mǝnyù mǐ nkǝ liŋǝ.

Advertisements

13:31b When he had gone out, Jesus said, “Now the Son of Man has been glorified, and God has been glorified in him. Ma â fu nghǝ ǝbìi la, Yesù swiŋǝ ngǝ, ” Bǝ̂ ghu’usǝ Moo Ŋù tsǝtsoŋnǝ nkǝ nghu’usǝ Nywe nnu zhǝ.”

13:32 If God has been glorified in him, God will also glorify him in himself and will glorify him at once. Boŋǝ bǝ tɛ̂ nghu’usǝ Nywe a nnu zhǝ, boŋǝ Nywè bǝ̌ kǝ ghu’usǝ yi nnu zhǝ tsuŋǝ tsǝ̀tsoŋnǝ̀.

13:33 Little children, I am with you only a little longer. You will look for me; and as I said to the Jews so now I say to you, ‘Where I am going, you cannot come.Əboo ba, binǝ̀ bǝ dzwi tsuŋǝ nǝ àkǝ̀mtǝ̀ fǝ’ǝ. Bùu bǝ lya swà’a wa; mǝ nswiŋǝ nǝ bù tsuŋǝ ma mǝ̀ nkǝ swiŋǝ a mbwo bǝ̀ Dzusǝ̀ la ngǝ, ‘Àdì’ì zu ma mǝ ghǝ̀ wu boŋǝ nǝ̀ kà kǝ nǝ mwo zoŋǝ̀.’

13:34 I give you a new commandment, that you love one another. Just as I have loved you, you also should love one another. Ntǝ̀ǝ mfyi zu ma mǝ fya a mbwo bù bǝ ngǝ a bù koŋǝ atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zu tsuŋǝ ma mǝ̀ nkoŋǝ wu li.

13:35 By this everyone will know that you are my disciples, if you have love for one another.” Boŋǝ bù koŋǝ atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zu boŋǝ ŋù ntsǝmǝ̀ bǝ̂ zhi ngǝ bù bǝ ngaŋǝ-ndzǝ̀mǝ̀ dzwa.

Advertisements

Click on the link below to go to related pages.

Nkwen Language Gospel Readings For Year B

Aspects Of The English Language

General Knowledge Questions and Answers Revision

Poems About Life

Responsorial Psalm Chants For Sundays

Nkwen Language Lessons

Basic Mathematics

Inspired Writings

Nkwen Language Gospel Readings

Home

Advertisements

Pages

Leave a Reply

%d bloggers like this: