G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Inspiration Sunday Gospel and Feast Day Readings Uncategorized

EPIPHANY OF THE LORD Solemnity Year B

 

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Gospel: Matthew 2: 1-12

1 When Jesus therefore was born in Bethlehem of Juda, in the days of king Herod, behold, there came wise men from the east to Jerusalem.

2 Saying, Where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to adore him.

3 And king Herod hearing this, was troubled, and all Jerusalem with him.

4 And assembling together all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where Christ should be born.

5 But they said to him: In Bethlehem of Juda. For so it is written by the prophet: 6 And thou Bethlehem the land of Juda art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come forth the captain that shall rule my people Israel.

7 Then Herod, privately calling the wise men, learned diligently of them the time of the star which appeared to them;

8 And sending them into Bethlehem, said: Go and diligently inquire after the child, and when you have found him, bring me word again, that I also may come to adore him.

9 Who having heard the king, went their way; and behold the star which they had seen in the east, went before them, until it came and stood over where the child was.

10 And seeing the star they rejoiced with exceeding great joy.

11 And entering into the house, they found the child with Mary his mother, and falling down they adored him; and opening their treasures, they offered him gifts; gold, frankincense, and myrrh.

12 And having received an answer in sleep that they should not return to Herod, they went back another way into their country.

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Matiyò Ŋwà’anǝ̀ â ŋwa’arǝ. 2: 1-12

All: Mәkwu’utәnә̀ dzwi a mbwo wwò, o Nfò wìi.

Ma bǝ jwe Yesù fǝfǝ Bɛtɛ̀lɛmə̀ ala’a Dzudà a fǝ’ǝ wu ma Hɛrodǝ̀ bǝ nfò la, bǝ ghǝ bǝ zǝ bǝ̀ bǝ azhi bǎtsǝ lyǝ ala wu ma nuŋǝ nǝ fu wu nyìi Yɛrǝsalèmə̀ nti’i biŋsǝ ngǝ, ” Nfò bǝ̀ bǝ Dzusǝ̀ wwa ma bǝ jwe a dzwi a fǝ? Bìi zǝ fǝ̀sàŋǝ̀ fi alâ wu ma nùŋǝ nǝ nfu wu nti’i nyìi mǝ ghu’usǝnǝ̀ yɛ.

Nfò Hɛrodǝ̀ zu’u anyù zu ǝ ghasǝ̀ yi nkǝ ghasǝ bǝ̀ bǝtsǝ̀mǝ̀ fǝfǝ Yɛrǝ̀salèmə̀.

A ti’i toŋǝ bǝfara ba ghwe bwo bǝ̀ ngaŋǝ ntǝǝ dzwu ma dzwi atǝtǝ̌ bwo nti’i mbìŋsǝ wwa nǝ adì’ì zu ma bǝ̌ bi dzwi mǝ jwenǝ̀ Kristò wǝ.

Bwo swiŋǝ ngǝ: “Fǝfǝ Bɛtɛlɛmə̀̀ fǝ ala’a Dzudà. Lya mbǝ̀ zu ma bǝ̀ Bròfetà ŋwa’arǝ ngǝ: “Nǝ wwò Bɛtɛ̀lɛmə̀ fǝ ala’a Dzudà, ò bǝ kàkǝ nlwǐtǝ̀ adì’i bǝ fǝfǝ mǝmǝ ala’a Dzuda: mbǝ’ǝma ǝtàa-tyǝ̂ bǝ lya fu mbwo wwò̀ ma à bǝ linǝ bǝ̌ bǝ Izruyɛl ma bwo bǝ ǝ̀ ba.

Nfò Hɛròdǝ̀ ti’i ntoŋǝ ngaŋǝ azhi dzwa ndzǝmǝ̀ ndzǝmǝ̀ mbosǝ yi mbiŋsǝ wwa nzhi fǝ̀’ǝ̀ wu ma bwô zǝ fǝ̀sàŋǝ̀ fya la.

A ti’i mɛ’ɛtǝ wwa ngǝ bwo ghǝ Bɛtɛ̀lɛmə̀, la nswiŋǝ ngǝ, “Bǔ ghǝ lya bù bosǝ̀ wu nswa’a moo wu, bù lya nzǝ yi, bǔ chyasǝ̀ nkenǝ̀ a mbwo mwo mǝ̀ nkǝ nghǝ ghu’usǝ yɛ.

Ma bwo zu’u anyù zu ma nfò swiŋǝ la nti’i nfuu nlo mânduŋǝ, nghǝ bǝ zǝ fǝ̀sàŋǝ̀ fya ma bwo bî nzǝ ala wu ma nuŋǝ fu wu la bû nfu nghǝ̂ nshi bwo, titi nlya nghǝ̀ ntiŋǝ atyǝ moo adi’i wu ma â dzwi wǝ. Bwo zǝ fǝ̀sàŋǝ̀ fya nti’i nlanǝ nyɛ’ɛsǝ nkǝ dorǝkǝ̂.

Bwo ti’ì nkû ndya nzǝ moo bwo mma yi Mariyà, nti’i swiŋǝ wwa nshye nfya aghù’usǝ̀ a mbwo zhǝ; nti’i nkɛ̂ ǝbì’ì zha nfyâ ǝdzuŋǝ moo, ma ǝ̂ bǝ gol, nǝ frankinsensǝ̀ nǝ mǝǝ̀.

Bǝ ti’i nghǝrǝ bwo zhi mǝmǝ̀ ndzìŋǝ̀ ngǝ a bwo kǝ mbwo nfò Hɛròdǝ̀ nǝ bǔ ghǝ. Bwo ti’ì nlo mânduŋǝ̀ daŋǝ̀ nkwi ghǝ wwa ala’a bwo.

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

All: Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

1 When Jesus therefore was born in Bethlehem of Juda, in the days of king Herod, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Ma bǝ jwe Yesù fǝfǝ Bɛtɛ̀lɛm ala’a Dzudà a fǝ’ǝ wu ma Hɛrodǝ̀ bǝ nfò la, bǝ ghǝ bǝ zǝ bǝ̀ bǝ azhi bǎtsǝ lyǝ ala wu ma nuŋǝ nǝ fu wu nyìi Yɛrǝsalèm.

2 Saying, Where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to adore him. nti’i biŋsǝ ngǝ, ” Nfò bǝ̀ bǝ Dzusǝ̀ wwa ma bǝ jwe a dzwi a fǝ? Bìi zǝ fǝ̀sàŋǝ̀ fi alâ wu ma nùŋǝ nǝ nfu wu nti’i nyìi mǝ ghu’usǝnǝ̀ yɛ.

3 And king Herod hearing this, was troubled, and all Jerusalem with him. Nfò Hɛrodǝ̀ zu’u anyù zu ǝ ghasǝ̀ yi nkǝ ghasǝ bǝ̀ bǝtsǝ̀mǝ̀ fǝfǝ Yɛrǝ̀salèm.

4 And assembling together all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where Christ should be born. A ti’i toŋǝ bǝfara ba ghwe bwo bǝ̀ ngaŋǝ ntǝǝ dzwu ma dzwi atǝtǝ̌ bwo nti’i mbìŋsǝ wwa nǝ adì’ì zu ma bǝ̌ bi dzwi mǝ jwenǝ̀ Kristò wǝ.

5 But they said to him: In Bethlehem of Juda. For so it is written by the prophet: Bwo swiŋǝ ngǝ: Bwo swiŋǝ ngǝ: “Fǝfǝ Bɛtɛlɛm̀ fǝ ala’a Dzudà. Lya mbǝ̀ zu ma bǝ̀ Bròfetà ŋwa’arǝ ngǝ:

6 And thou Bethlehem the land of Juda art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come forth the captain that shall rule my people Israel. “Nǝ wwò Bɛtɛ̀lɛm fǝ ala’a Dzudà, ò bǝ kàkǝ nlwǐtǝ̀ adì’i bǝ fǝfǝ mǝmǝ ala’a Dzuda: mbǝ’ǝma ǝtàa-tyǝ̂ bǝ lya fu mbwo wwò̀ ma à bǝ linǝ bǝ̌ bǝ Izruyɛl ma bwo bǝ ǝ̀ ba.

7 Then Herod, privately calling the wise men, learned diligently of them the time of the star which appeared to them; Nfò Hɛròdǝ̀ ti’i ntoŋǝ ngaŋǝ azhi dzwa ndzǝmǝ̀ ndzǝmǝ̀ mbosǝ yi mbiŋsǝ wwa nzhi fǝ̀’ǝ̀ wu ma bwô zǝ fǝ̀sàŋǝ̀ fya la.

8 And sending them into Bethlehem, said: Go and diligently inquire after the child, and when you have found him, bring me word again, that I also may come to adore him. A ti’i mɛ’ɛtǝ wwa ngǝ bwo ghǝ Bɛtɛ̀lɛm, la nswiŋǝ ngǝ, “Bǔ ghǝ lya bù bosǝ̀ wu nswa’a moo wu, bù lya nzǝ yi, bǔ chyasǝ̀ nkenǝ̀ a mbwo mwo mǝ̀ nkǝ nghǝ ghu’usǝ yɛ.

9 Who having heard the king, went their way; and behold the star which they had seen in the east, went before them, until it came and stood over where the child was. Ma bwo zu’u anyù zu ma nfò swiŋǝ la nti’i nfuu nlo mânduŋǝ, nghǝ bǝ zǝ fǝ̀sàŋǝ̀ fya ma bwo bî nzǝ ala wu ma nuŋǝ fu wu la bû nfu nghǝ̂ nshi bwo, titi nlya nghǝ̀ ntiŋǝ atyǝ moo adi’i wu ma â dzwi wǝ.

10 And seeing the star they rejoiced with exceeding great joy. Bwo zǝ fǝ̀sàŋǝ̀ fya nti’i nlanǝ nyɛ’ɛsǝ nkǝ dorǝkǝ̂.

11 And entering into the house, they found the child with Mary his mother, and falling down they adored him; and opening their treasures, they offered him gifts; gold, frankincense, and myrrh. Bwo ti’ì nkû ndya nzǝ moo bwo mma yi Mariyà, nti’i swiŋǝ wwa nshye nfya aghù’usǝ̀ a mbwo zhǝ; nti’i nkɛ̂ ǝbì’ì zha nfyâ ǝdzuŋǝ moo, ma ǝ̂ bǝ gol, nǝ frankinsensǝ̀ nǝ mǝǝ̀.

12 And having received an answer in sleep that they should not return to Herod, they went back another way into their country. Bǝ ti’i nghǝrǝ bwo zhi mǝmǝ̀ ndzìŋǝ̀ ngǝ a bwo kǝ mbwo nfò Hɛròdǝ̀ nǝ bǔ ghǝ. Bwo ti’ì nlo mânduŋǝ̀ daŋǝ̀ nkwi ghǝ wwa ala’a bwo.

EPIPHANY OF THE LORD Solemnity in Nkwen Language

Click on the link below to go to related pages.

Nkwen Language Gospel Readings For Year B

Aspects Of The English Language

General Knowledge Questions and Answers Revision

Poems About Life

Responsorial Psalm Chants For Sundays

Nkwen Language Lessons

Basic Mathematics

Inspired Writings

Nkwen Language Gospel Readings

Home

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

1 Comment

  1. Stephen Taminang

    Beautiful

Leave a Reply

%d bloggers like this: