G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Inspiration Uncategorized

Third Sunday of Advent Year B

 

December 13th 2020

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://www.breaker.audio/mother-tongue-education

Third Sunday of Advent
Lectionary: 8

https://www.youtube.com/watch?v=lcKI-Ld-CXg&list=PL_ihUsy6_PLLaTEQcKsWN8UQoDp4duUsY Sunday Gospel in English and in Nkwen First Sunday of Advent Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary

Gospel  JN 1:6-8, 19-28

A man named John was sent from God. 
He came for testimony, to testify to the light,
so that all might believe through him. He was not the light,
but came to testify to the light. And this is the testimony of John. 
When the Jews from Jerusalem sent priests
and Levites to him
to ask him, “Who are you?” 
He admitted and did not deny it,
but admitted, “I am not the Christ.” 
So they asked him,
“What are you then? Are you Elijah?” And he said, “I am not.” 
“Are you the Prophet?” He answered, “No.”
So they said to him,
“Who are you, so we can give an answer to those who sent us? 
What do you have to say for yourself?” He said:
“I am the voice of one crying out in the desert,
‘make straight the way of the Lord,
’”
as Isaiah the prophet said.”
Some Pharisees were also sent.
They asked him,
“Why then do you baptize
if you are not the Christ or Elijah or the Prophet?” 
John answered them,
“I baptize with water;
but there is one among you whom you do not recognize,
the one who is coming after me,
whose sandal strap I am not worthy to untie.” This happened in Bethany across the Jordan, where John was baptizing. 

In Nkwen

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò ma Dzonǝ̀ Ŋwà’anǝ â Ŋwa’arǝ. 1:6-8, 19-28

All: Nghu’usǝ dzwi a mbwo wwò o Nfò wìi.

Nywè â chyasǝ ŋu tsǝ̀ ma ǝ̀lwenǝ̀ yi bǝ Dzonǝ̀. A yii a ma mbiŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ nkà’à, mǝ ngǝ ŋù ntsǝmǝ̀ biŋǝ bǝ’ǝ yɛ.
A bikàkǝ nkà’a wu bǝ̌ la nyii mǝ biŋnǝ ndzǝmǝ̀ nkà’à wu.

Li ti’i mbǝ mbǝ̀ zu ma Dzonǝ̀ a biŋǝ la. Â bǝ fǝ̀’ǝ̀ wu ma bǝ̀ bǝ Dzusǝ̀ bu ma bwo fu fǝfǝ Yɛrǝsalǝ̀m chyasǝ bǝ̀ farà bwo bǝ ngaŋǝ ntǝǝ nu zhǝ ngǝ bwo biŋsǝ yi ngǝ, “Ò bǝ a wǝ? Dzonǝ kakǝ ntsɛ̀rǝ swiŋǝ la mbiŋǝ nswiŋǝ ngǝ, “Mǝ̀ bikàkǝ Kristò bǝ.” Bwo bu mbiŋsǝ yi ngǝ, “Ò ti’i mbǝ a wǝ? Ò bǝ a Èlayidzà?” A swiŋǝ ngǝ, “Mǝ̀ bikakǝ zhǝ bǝ.” Bwo bitǝ mbiŋsǝ ngǝ,
“O bǝ a Ntuŋǝ̀ Nywe? A kwe ngǝ, “Ngaŋǝ.” Əlya bwo bitǝ̀ biŋsǝ̀ ngǝ , “Ò ti’i mbǝ â wǝ a bi ghǝ nfi’itǝ̀ a mbwo bǝ̀ bu ma bwo tuŋǝ wii li lǝ? Ò dzwi nǝ̀ kǝ̀ mǝswiŋnǝ̀ mbǝ’ǝ atyembǝ̀ŋǝ̀ zhǝ?” Dzonǝ swiŋǝ ngǝ, ‘Mǝ̀ mbǝ ŋù wu ma njì zhi kî adi’i waŋsǝ nshyǝ ngǝ, “Ghǝ̀rǝ mânduŋǝ Nfo a chinǝ,’ mbǝ̀ zu ma Ntuŋǝ̀ Nywe Àzayà â swiŋǝ.”


Bǝ̌ kǝ mbu tuŋǝ bǝ̀ Faràsi bǎtsǝ. Bwo yii mbiŋsǝ yi ngǝ, “Ò ti’i mfya nkyì a ngǝ kǝ̀ ma boŋǝ ò ka Kristo kǝ̀ Elayidzà kǝ̀ Ntuŋǝ Nywe bǝ?
Dzonǝ kwe ngǝ, “Mǝ mfya nkyì nǝ nkyǐ; la ŋù tsǝ dzwi a tǝtǝ bu ma nǝ̀ kikàkǝ yi zhi, ŋù wu ma a yìi ndzǝmǝ mwo, ŋù maboŋǝ mǝ̀kakǝ mǝ̀nkɛ̀rǝ̀ mǝ ntamǝ myi fǐtǝ̀. Anyù zi chya a fǝfə ndzenǝ̀ nkyi Dzodanǝ̀ fǝ Betani, adi’i wu ma Dzonǝ̀ kǝ fya nkyi wu la.

Àbòŋnǝ̀ Yesu Kristò.

Nghu’usǝ̀ dzwì a mbwo wwo Nfò Yesu Kristò.

Free Translation

Gospel  JN 1:6-8, 19-28

A man named John was sent from God. Nywè â chyasǝ ŋu tsǝ̀ ma ǝ̀lwenǝ̀ yi bǝ Dzonǝ̀.
He came for testimony, to testify to the light,
so that all might believe through him. A yii a ma mbiŋǝ ndzǝ̀mǝ̀ nkà’à, mǝ ngǝ ŋù ntsǝmǝ̀ biŋǝ bǝ’ǝ yɛ.
He was not the light,
but came to testify to the light. A bikàkǝ nkà’a wu bǝ̂ la nyii mǝ biŋnǝ ndzǝmǝ̀ nkà’à wu.

And this is the testimony of John. Li ti’i mbǝ mbǝ̀ zu ma Dzonǝ̀ a biŋǝ la.
When the Jews from Jerusalem sent priests
and Levites to him
to ask him, “Who are you?” Â bǝ fǝ̀’ǝ̀ wu ma bǝ̀ bǝ Dzusǝ̀ bu ma bwo fu fǝfǝ Yɛrǝsalǝ̀m chyasǝ bǝ̀ farà bwo bǝ ngaŋǝ ntǝǝ nu zhǝ ngǝ bwo biŋsǝ yi ngǝ, “Ò bǝ a wǝ?
He admitted and did not deny it,
but admitted, “I am not the Christ.” A kakǝ ntsɛ̀rǝ swiŋǝ la mbiŋǝ nswiŋǝ ngǝ, “Mǝ̀ bikàkǝ Kristò bǝ.”


So they asked him,
“What are you then? Are you Elijah?” Bwo bu mbiŋsǝ yi ngǝ, “Ò ti’i mbǝ a wǝ? Ò bǝ a Èlayidzà?”
And he said, “I am not.” A swiŋǝ ngǝ, “Mǝ̀ bikakǝ zhǝ bǝ.”
“Are you the Prophet?” Bwo bû mbiŋsǝ ngǝ, “O bǝ a Ntuŋǝ̀ Nywe?
He answered, “No.” A kwe ngǝ, “Ngaŋǝ.”
So they said to him,
“Who are you, so we can give an answer to those who sent us? Əlya bwo bitǝ̀ biŋsǝ̀ ngǝ, “Ò ti’i mbǝ â wǝ a bi ghǝ nfi’itǝ̀ a mbwo bǝ̀ bu ma bwo tuŋǝ wii li lǝ? 
What do you have to say for yourself?” Ò dzwi nǝ̀ kǝ̀ mǝswiŋnǝ̀ mbǝ’ǝ atyembǝŋǝ̀ zhǝ?”
He said:
“I am the voice of one crying out in the desert,
‘make straight the way of the Lord,
’”
as Isaiah the prophet said.” Dzonǝ swiŋǝ ngǝ, ‘Mǝ̀ mbǝ ŋù wu ma njì zhi kî adi’i waŋsǝ nshyǝ ngǝ, “Ghǝ̀rǝ mânduŋǝ Nfo a chinǝ,’ mbǝ̀ zu ma Ntuŋǝ̀ Nywe Àzayà â swiŋǝ.”
Some Pharisees were also sent. Bǝ̌ kǝ̂ tuŋǝ bǝ̀ Farasi batsǝ.
They asked him,
“Why then do you baptize
if you are not the Christ or Elijah or the Prophet?” Bwo yii mbiŋsǝ yi ngǝ ,”Ò ti’i mfya nkyì a ngǝ kǝ̀ ma boŋǝ ò ka Kristo kǝ̀ Elayidzà kǝ̀ Ntuŋǝ Nywe bǝ ?
John answered them,
“I baptize with water;
but there is one among you whom you do not recognize,
the one who is coming after me,
whose sandal strap I am not worthy to untie.” Dzonǝ kwe ngǝ,”Mǝ mfya nkyì a mbwo bù nǝ nkyǐ; la ŋù tsǝ dzwi a tǝtǝ bu ma nǝ̀ bikàkǝ yi zhi, ŋù wu ma a yìi ndzǝmǝ mwo , ŋù maboŋǝ mǝ̀kakǝ mǝ̀nkɛrǝ̀ mǝ ntamǝ myi fǐtǝ̀ .
This happened in Bethany across the Jordan,
where John was baptizing. Anyù zi chya a fǝ ndzenǝ̀ nkyi Dzodanǝ̀ fǝfǝ Bɛtani, adi’i wu ma Dzonǝ̀ kǝ fya nkyi wǝ.

https://studio.youtube.com/channel/UCok_O-XzH_3IXhsxIlMDaFA/editing/images

Third Sunday of Advent Year B

Click on the link below to go to related pages.

Nkwen Language Gospel Readings For Year B

Aspects Of The English Language

General Knowledge Questions and Answers Revision

Poems About Life

Responsorial Psalm Chants For Sundays

Nkwen Language Lessons

Basic Mathematics

Inspired Writings

Nkwen Language Gospel Readings

Home

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

3 thoughts on “Third Sunday of Advent Year B

  1. Taminang Theresia Ngeche

    Together let us grow in faith.

  2. Stephen Taminang

    Thanks be to God

  3. Stephen Taminang

    Good job

Leave a Reply

%d bloggers like this: