G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Inspiration Mastering the Alphabet Uncategorized

The /d/ sound in Nkwen Language

 
Advertisements

D d

dәdoˀo → a frog

https://www.youtube.com/watch?v=nLMEu7XpF0A&list=PL_ihUsy6_PLI5VO1oysx_8h9P52bjXtsz
Advertisements

/d/ is a consonant in the Nkwen Language Alphabet. It occurs more frequently at the initial and medial positions in words. It doesn’t come at the final position. Here are words with /d/ and a short reading exercise in Nkwen Language.

Advertisements

D d
dànә̀ → a wine calabash

dǝ̀ǝ → a wedding song

doŋә̀ → a horn

dәdoˀo → a frog

dàrә̂ → to fly

dә̀sә̂ → to show

dòŋsә̂ → to fit

dòrә̀ → a kind of grass

nә̀dorә̀ → happiness

duŋǝ̀ → husband

dàbàˀà → tobacco

dòˀoǹywè → a name

àdasә̀ → commission

dâbòŋә̀ → a name (m)

dǝ̀mǝ → brother/sister

Advertisements

Mә̀toŋtәnә̀ Reading
Mә̀lùˀù lùu mәmә dànә̀ Ǹdìfò. Bì bә nyә kә dorә. Ǹdòˀoǹywè bә niŋә mâtsә nә ǹdoŋә mabrә. Ətàa nyә mәlùˀù ǹkә nyә ǹdàbàˀà. Ndǝ̀mǝ wà bwo ǹduŋǝ yì dorǝ wwa. Bwo bǝlya zo’onǝ ǝ benǝ ǹdǝ̀ǝ nǝ̀loŋǝ.

Advertisements

Free Translation
Ndifor’s calabash is full of wine. We will drink and play. Ndonwie will fill mother’s wine gorde with some. Father is drinking and smoking tobacco. My sister and her husband are playing. They shall do the wedding dance when they are married.

Advertisements

Related Lessons

Nkwen Language Lessons

Nkwen Language Gospel Readings For Year C

The /ǝ/ sound in Nkwen Language

Advertisements

List of Pages

Advertisements

Latest Posts

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

1 Comment

  1. Stephen Taminang

    I loved it

Leave a Reply

%d bloggers like this: