G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Inspiration Uncategorized

The Glorious Mysteries of the Holy Rosary

 

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor The Holy Rosary in Nkwen Language Podcast

Advertisements
The Glorious Mysteries of the Rosary in Nkwen Language for Sundays and Wednesdays https://youtu.be/1VToRh_CDpE RESPONSES AT MASS IN NKWEN LANGUAGE
Advertisements

In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen

Nә әlwenә әtàa nә wu Moo nә wu Azhwә zә ŋwa’anә. Adzwilǐ

COME O HOLY SPIRIT

yìi Àzhwè zә Ŋwà’ànә̀

Come, o Holy Spirit, fill the hearts of Thy faithful and enkindle in them the fire of Thy love. Send forth Thy Spirit and they shall be created. And Thou shalt renew the face of the earth.

O Àzhwè zә Ŋwà’ànә̀ yìi, lwensә mentiŋә mә bә̀ bu ma bwo biŋə wwo, nkə chu’u mmu akòŋnə̀ wwo məntiŋə bwo. Chyasә Azhwe zhә, ə̌ bu nka’a wwa, O tiˀi nwa’asә mbyi ǹtsә̀mә̀.

Let us pray

O God, Who didst instruct the hearts of the faithful by the light of the Spirit, grant us in the same Spirit to be truly wise, and ever to rejoice in His consolation, through Christ, our Lord. Amen.

A binә̀ shwenә

O Nywè, wu ma o zìˀirə mə̀tiŋə mə bə bu ma bwo biŋə wwo nə nkàˀa Azhwè zə Ŋwàˀànə, ghәrә la ngә boŋә bi dzwi nә mə̀chìi aghə̀mə̀ ǹtsə̀mə̀, mbә’ә adasə̀  Azhwè zu zha, nkә nyε’εsә mәmә mborә̀ zhĭ mbəˀə Kristò Nywè wìi. Adzwilǐ

Advertisements

I Believe

Mǝ̀ mbiŋǝ̀

The Apostles Creed —
I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord.
He was conceived by the power of the Holy Spirit
and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried.
He descended to the dead.
On the third day, he rose again.
He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
He will come again to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
The Holy Catholic Church,
The communion of saints,
The forgiveness of sins,
The resurrection of the body,
and the life everlasting. Amen.

Mə̀ mbiŋə mbwo Nywe Ətaa, ma a dzwi nә mә̀tenә mәtsèmә̀. Ma a ghərə nəkaŋə bwo nshye, Nә Moo Ngonә yì wi mò’o Nfò Yesu Kristò, ma bә tu’unə yi mbə’ə Azhwè zə ŋwa’anǝ̀ Mariyà a jwe yi. A zə ngə’ə zhi nshye wi mbwo Bonto Blato, Bә bu’utә̀ yi nә àbàŋnә̀, a kwo bə twiŋə yε. A tso nghə ndzwi ala’a bə̀ ba kwonǝ̌, njwe tarə a bə̀ŋnə̀ nəwwo. A ko’o nghə̀ nəkàŋə̀ nnunə abwo mà’à Ətàa ma à dzwi nә̀ mә̀tenә̀ mә̀tsә̀mә̀. A lyə bu yii məsa’anə̀ bə bə̀tsə̀mə̀ fəfə nshye. Bà dzwinə nǝ bà kwonə̌. Mә̀ mbiŋә a mbwo Àzhwè zә̌ Ŋwa’anə. Nə ǹkùŋsə̀ ndya Nywè Katorә; Nə ǹkùŋsə̀ Bә̀ bâ ŋwa’anә, nə mә na’anә̀ mә әbwu, nə mə̀zwiŋnə̀, mə m̀bə̀ŋə̀ ǹnu, nə̀ mə̀dzwinə̀ ma mə lyə kə myè. Adzwilìi

Advertisements

Our Father

Ətàa wi wu ma ò dzwi nǝkàŋǝ

Our Father, Who art in heaven, hallowed be
Thy name. Thy kingdom come, thy will be
done on earth as it is in heaven. Give us this
day our daily bread, and forgive us our
trespasses, as we forgive those who trespass
against us; and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.

Әtàa wi wu ma ò dzwi nәkàŋә̀, ә̀lwenә̀ wwo bә wù ŋwà’anә, ghә̀rә nsa’à ala’à zhә̀ yii fә nshye wi tsuŋǝ ma ə̀ dzwi nәkàŋә.

Fyâ mәjyә mu ma mә ku’unә fә a mbwo bìì senә wìi, nna’a әbwu wii tsuŋә ma bìi nà’a әbwu bә bu ma bwo ghә̀rә әbwu nnu bìi. Kә wii nә mὲ’ὲtә̀ bii ghә nduŋә mbwu la fusә wii nu mә̀nyù mă bwu. Adzwilìi. 

Advertisements

The three Hail Marys for Faith, Hope and Charity

Bǝ Tsὲ’ὲtә̀ Mariyà bǝ tarǝ ngǝ, binǝ kwe mǝmǝ mèbiŋnǝ̀, mǝ̀linǝnǝ̀ nshi, nǝ mǝ̀ ghèrǝnǝ̌ ǝbòŋǝ̀.

Hail, Mary, full of grace, the
Lord is with thee. Blessed art
thou among women, and blessed
is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray
for us sinners, now and at the
hour of our death. Amen.

Tsὲ’ὲtә̀ Mariyà, ò luu nә̀ grashà Nywè à dzwi nǝ̀ wwò, ò ghà’a ǹchya bә̀ngye bәtsә̀mә̀, mә̀fonә̀ dzwi nә̀ moo wwò, Yesù.
Màriyà ŋwà’ànә Mya Nywè, shwenә Nywè a mbwo bìi bә bă bwu tsәtsoŋnә̀ wi nә àghә̀mә̀ newwo zii, adzwi lǐ.

Advertisements

The Glory Be

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Amen

Mә̀kwu’utәnә̀

Mә̀kwu’utәnә̀ dzwi ambwo Әtàa, nә Moo nә̀ Àzhwè zә ŋwà’ànә.
Ma a bi ndzwi mәzhìtәnә̀, a kә ndzwi a tsәtsoŋәnә̀ wi, nә àghә̀mә̀ ntsә̀mә̀ nә mә̀dzwinә̀ mu ma mә lyә kә myè. Adzwilĭ.

Fatima Prayer
O my Jesus,

O my Jesus,
forgive us our sins,
save us from the fires of hell,
and lead all souls to Heaven,
especially those in most need of Your Mercy.

O Yesù ,

na’a әbwu wi, nfusә wi mәmә mmu tә mye, nlo azhwe bә bәtsәmә fәfә nәkaŋә, nә bu ma bwo lanә nli ngә o komәliŋnә̀ wwa.

Advertisements

The Glorious Mysteries (5 decades):

1. The Resurrection Jn 20: 11 – 17

Yesǔ a bǝŋnǝ nǝwô

11 But Mary was standing outside at the tomb weeping. So, as she wept, she stooped and looked into the tomb, 12 and she saw two angels in white sitting, one at the head, and one at the feet, where the body of Jesus had lain. 13 They told her, “Woman, why are you weeping?” She said to them, “Because they have taken away my Lord, and I don’t know where they have laid him.”14 When she had said this, she turned around and saw Jesus standing, and didn’t know that it was Jesus. 15 Jesus said to her, “Woman, why are you weeping? Who are you looking for?” She, supposing him to be the gardener, said to him, “Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. 16″Jesus said to her, “Mary.” She turned and said to him, “Rabboni!” which is to say, “Teacher!”17 Jesus said to her, “Don’t hold me, for I haven’t yet ascended to my Father; but go to my brothers, and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.’

Jn 20: 11 – 17

A fǝ̀’ǝ wu wwa, Mariya a tiŋǝ ntsù nǝshǝ̀ nkìi.  Ma a kìi la, nti’i nkentǝ nkasǝ yii linǝ mǝmǝ̀ nǝ̀shǝ̀, nzǝ bǝtsi-bǝdya bǝ Nywe bǝ bya ma bwo wiì ǝ̀tsǝ̀’ǝ̀ dzwa fǝ̀bǝ̀nǝ̀ nnunǝ adi’i wu ma bǝ noŋsǝ akwo Yesù wu la, wi mo’o ǝla tyǝ zhǝ nǝ wi mo’o ǝla mǝku zhǝ. Bwo biŋsǝ̀ yi ngǝ, “O kii kǝ mma? A kwe ngǝ, “Mbǝ’ǝma bǝ loo Nfò wà mǝ̀ kàkǝ̌ adi’i zu zhi ma bǝ liŋǝ yi wǝ.”Ma a swiŋǝ li la ngǝ bǝ kasǝ yi nzǝ Yesù la kakǝ̌ zhi ngǝ a bǝ zhǝ. Yesù a biŋsǝ̀ yi ngǝ, “O kìi kǝ̀ mmà.  O swa’a a wǝ? Mariya a wi’itǝ̀ ngǝ à bǝ̌ nli’i-nsuŋǝ̀ wwa, nti’i nswiŋǝ a mbwo zhǝ ngǝ, “Ətàà, a bǝ ngǝ ò loo ǹlo’osǝ o dǝ̀sǝ̀ adi’i zu ma ò liŋǝ wu mǝ̀ loo nghǝ nǝ zhǝ. Yǝsù a toŋtǝ̀ ngǝ, “Mariyà” A kasǝ̀ yi nkwe ngǝ, “Rabboni” ma a bǝ ngǝ “Ndǝ̀” Yesù a swiŋǝ nǝ zhǝ ngǝ, “Kǝ wwa nǝ gaŋǝ mbǝ’ǝma mǝ̀ britǝ̀ ko’o ghǝ a mbwo Ətàa wà, ma a kǝ mbǝ Ətàa wwu, a mbwo Nywe wà ma à kǝ mbǝ Nywe wwu.

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

Advertisements

2. The Ascension Lk 24: 4,9-11

Yesù a ko’o nghǝ nǝbenǝ Ətàa yɛ

4 Being assembled together with them, he commanded them, “Don’t depart from Jerusalem but wait for the promise of the Father, which you heard from me.

9 When he had said these things, as they were looking, he was taken up, and a cloud received him out of their sight.

10 While they were looking steadfastly into the sky as he went, behold, two men stood by them in white clothing, 11 who also said, “You men of Galilee, why do you stand looking into the sky? This Jesus, who was received up from you into the sky will come back in the same way as you saw him going into the sky.

Lk 24: 4,9-11

Ma bwo-bwo dzwi adi’i mo’o la, a fya ntǝ̀ǝ̀ a mbwo bwo ngǝ, “A bùu kǝ Yerǝsalǝmǝ nǝ mɛ’ɛ̀tǝ̂, la ǹtsi akhà’ànǝ̀ zu ma mǝ swiŋǝ ngǝ Nywè bǝ fya a mbwo bùu la.

Ma a tǝǝ wwa mîtǝ la, bwo ngǝ bǝ zǝ, bǝ ti’i nlo yi nko’o nǝ̀ zhǝ ndiŋǝ.  Mbà’à tsǝ̀ ti’i nyìi nkwusǝ yi, bwo kàkǝ̂ yi bǔ zǝ.

Ma bwo kǝ bri nli ndǝŋǝ la, bǝ̀ bàtsǝ bǝ bya yìi ntiŋǝ nǝbenǝ bwo, nǝ ǝ̀tsǝ̀’ǝ̀ dzwa fǝ̀bǝ̀nǝ̌, mbiŋsǝ̀ wwa ngǝ, “Bùu lìi li ǝ̀ kǝ fǝfǝ ndiŋǝ lǝ bǝ bǝ Galili. Yesù wi ma bùu zǝ bǝ lo nko’o nǝ zhǝ ndiŋǝ li bǝ̌ lyǝ kǝ bǔ yii a tsɛ’ɛ mbǝ zu ma bùù zǝ a ko’o nghǝ la.  

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

Advertisements

3. The Descend of the Holy Spirit  Acts 2:2 – 4

àzhwè zǝ Ŋwà’ànǝ̌ tso ǝtyǝ Ǹgaŋǝ-kù Yesù

1 Now when the day of Pentecost had come, they were all with one accord in one place. 2 Suddenly there came from the sky a sound like the rushing of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. 3 Tongues like fire appeared and go were distributed to them, and one sat on each of them. 4 They were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other languages, as the Spirit gave them the ability to speak.

Acts 2:2 – 4

Ma njwe Benticòsǝ̀ ku’u la, bwo dzwi adi’i mo’o nǝ̀ ǹtiŋǝ̀ mo’o. Fèbàŋtǝ̀ li, njì tsǝ̀ fuu fǝfǝ nǝkàŋǝ̀ tsuŋǝ ma tǝkò’ò fǝ̀rǝ̀ tsǝ̌, ǹti’i nlwensǝ mǝmǝ ndyâ zu ma bwo dzwi wu la. Bǝ̀bɛ̀’ɛ̀tǝ̀ bǝ mmu yìi nnutǝ atyǝ bwo. Bwo ti’i nluu nǝ Azhwè zǝ̌ ŋwà’ànǝ̌, nti’i nzhitǝ mǝ boŋnǝ̌nǝ̀ ǝboŋnǝ ǝtuŋǝ dzwa dàŋǝ mbǝ̀’ǝma Azhwè zǝ̌ ŋwà’ànǝ fya mǝ̀tenǝ̀ mǝ abòŋnǝ̀ a mbwo bwo.

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

Advertisements

4. The Assumption Lk 1:46-49

Mariyà a ko’o nghǝ̀ nǝbenǝ Moo yɛ

46 And Mary said:

“My soul glorifies the Lord, 47 and my spirit rejoices in God my Savior,
48 for he has been mindful of the humble state of his servant.
From now on all generations will call me blessed,
49for the Mighty One has done great things for me, holy is his name.

Lk 1:46-49

Màriyà a swiŋǝ ngǝ:

“Ntiŋǝ wa fya aghu’usǝ a mbwo Nywe, Azhwe za ghɛ’ɛsǝ̀ mbǝ’ǝ Nywe nkwesǝ̀ wa,
Mbǝ’ǝma à bi ntɛ̌ nzǝ ngǝ ŋu-fa’a yi à lǒ atyembǝ̀ŋǝ̀ zhi nshye.
Zhitǝ senǝwi ghǝ`nǝ nshi, mbyi-ntsǝ̀mǝ̀ bǝ toŋǝ wa nǝ̀ ŋwa’anǝ, …”

Mbǝ’ǝma Nywè ma à dzwi nǝ̀ mǝtenǝ mǝ ntsǝ̀mǝ̀ a ghǝrǝ mǝ̀nyu ma nghwe a mbwo mwo. ǝlwenǝ̀ yi bǝ wu Nwa’anǝ.

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

Advertisements

5. The Coronation Rev 12:1 , Lk 1:51-52

Bǝ Zo’o Mariyà nǝ Mya Nfò

Rev 12:1

1 A great sign was seen in heaven: a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars.

Lk 1:51-52

51 Mary said, “He has performed mighty deeds with his arm;

he has scattered those who are proud in their inmost thoughts.

52 He has brought down rulers from their thrones but has lifted up the humble.

Rev 12:1, Lk 1:51-52

Bǝ zǝ tǝko’o alensǝ fǝfǝ nǝkaŋǝ: mǝngye ma a wii nuŋǝ, ntǝtǝ mǝkù myi atye ŋorǝ, nǝ nkarǝ-nghwe yi atyǝ  zhǝ ma ǝ dzwi nǝ̀ mǝ̀saŋǝ nchǝ̀-bya.

Màriyà a swiŋǝ ngǝ: À loo mbwo mi nfa’a mefa’a ma nghwe; À sà’arǝ bǝ bu ma bwo dzwi nǝ̀ atǝ̌-nnu. À shwi’isǝ bǝfò abɛ̀rǝ bwo. Bǝ bu ma bwo tsosǝ atyǝmbǝ̀ŋǝ̀ zha nshye, a ko’osǝ̀ wwa ndiŋǝ̀.

Our Father…

10 Hail Marys…

Glory Be…

Fatima Prayer…

Advertisements

After the Rosary:

Hail Holy Queen

Hail, Holy Queen, Mother of mercy,
Hail, our life, our sweetness, and our hope.
To thee do we cry, poor banished children of Eve
To thee do we send up our sighs,
mourning and weeping in this vale of tears.
Turn then, most gracious Advocate,
Thine eyes of mercy toward us,
And after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus,
O Clement O Loving, O sweet Virgin Mary.

Tsὲ’tә Mya Nfò Nwà’ànǝ̌ 

Tsὲ’ὲtε Mya Nfò Ŋwà’ànǝ̌, Mya ǹtsă mә̀liŋәnә̀. Linә medzwinә̀ mi nә ə̀bòŋə̀ wii, nә awiˀitə̀ zii. Bìi kìi a mbwo wwò, Bìi boŋә Ifà. Bìi kə̀sə̀ bə̀tswὲrə̀ nə mə̀loŋnə̀ mii fə mәmә nә̀bә̀mә̀ nә nkyi mmi zìi, o àkù-ntuŋə Nywe, kasə la mmi məlìŋnə mwo a nnu bìi. Na’a ngә’ә zi zìi lyǝ mye, dəsə Yesù moo-ngonə Ŋwàˀànə̀ wwò a mbwo bìi. O ŋwàˀànə̀, o ǹkoŋә wii, o ə̀lə̀mtə məngònә̀ Màriyà. Àdzwilǐ.

  • Shwenǝ a mbwo bìi Ŋwà’ànǝ Mya Nywè 
  • Ngǝ boŋǝ bìi dzwi nǝ ǝ̀dzuŋǝ dzwu ma Nywè a ka’anǝ wìi wu lǝ. 
  • Pray for us, O Holy Mother of God.
  • That we may become worthy of the promises of Christ.

 Let us pray

O God whose only begotten Son
Has purchased for us the rewards of eternal life
Grant that we beseech Thee, while meditating upon these mysteries
In the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary
We may both imitate what they contain and obtain
What they promise, through the same Christ our Lord.
Amen.

A binǝ̀ shwenǝ,

O Nywè-ngòŋǝ̀, mbǝ’ǝ mǝdzwinǝ̀ mǝ Moo wwò wi mo’o nǝ nǝ̀wwo zhi nǝ mǝ̀bǝ̀ŋnǝnǝ̀ myi fǝ nǝwwo, o zuu mǝ̀dzwinǝ̀ ma mǝ lyǝ kǝ̌ mye a mbwo bìi, bìi ti’i nlontǝ ngǝ ma bìi shwenǝ mǝmǝ ǝ̀dì’ì Rosarǝyà Mariyà nwa’anǝ dzwi li, a bìi ghǝrǝ anyù zu ma ǝ swiŋǝ nkǝ dzwi nǝ ǝ̀kà’anǝ dzwu ma ǝ̀ dzwi wu mǝmǝ. Bìi lontǝ lǐ nǝ ǝ̀lwenǝ moo wwò Yesu Kristò, Adzwilǐ.

Advertisements

Click the link below to follow more lessons on Nkwen Language and others.

Prayers And Reflections

Nkwen Language Lessons

Aspects Of The English Language

Basic Mathematics

General Knowledge Questions and Answers Revision

Responsorial Psalm Chants For Sundays

Home

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

https://anchor.fm/nwufor

Advertisements
Advertisements

Page List

Leave a Reply

%d bloggers like this: