G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Inspiration Uncategorized

Pictures and names of Animals

 
Advertisements

Pictures and Names of Animals

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

On Youtube at https://youtu.be/UyMc–nfOEo

 

Also on Youtube at https://youtu.be/hUxKr8OnLBI

Advertisements
Names of Animals
Names of Animals

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Pictures and Names of Animals
Names of Animals
Advertisements
Names of Animals
Names of Animals
Wild animals
Pictures and Names of Animals
Pictures and Names of Animals
Pictures and Names of Animals
Names of Animals
Advertisements

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Wild Animals
Domestic Animals
Domestic Animals
Domestic Animals
Domestic animals
Domestic Animals
Domestic Animals
Advertisements

 

 

Domestic Animals
Domestic Animals
Advertisements
 1. Ǹko’ondzǝ̀mǝ̀ – a cow
 2. M̀m̀byi-ǹdoŋǝ̀ – a goat
 3. M̀byi-ǹdzǝ̀rǝ̀ – a sheep
 4. Aǹkwùŋǝ̀ – a ram
 5. Ǹnà-mǝ̀karǝ – a horse
 6. Ǹgwo – a dog
 7. Dzàkashì – a donkey
 8. Bushì – a cat
 9. Àkwì-mbyi – a nanny goat
 10. Mya-ǹgwu – a hen
 11. Aǹkǝ̀’ǝ̀ – a roster
 12. Dùnfawurǝ̀ – a duck
 13. Kwunyàmǝ̀ – a pig
 14. Dǝdo’o – a frog
 15. Tsǝ̀tsà – a toad. 
 16. Nǝ̀bye – a fish
 17. Chichi’i– a tadpole

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Related lessons:

 

Advertisements

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: