G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Pictures and Names of Birds
Inspiration Uncategorized

Pictures and Names of Birds

 

Pictures and names of bird

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Advertisements
Pictures and Names of Animals
Pictures and Names of Animals

Pictures and Names of Birds

Advertisements

 

Pictures and names of birds
Birds
Advertisements
 names of birds
Names of birds
Advertisements
 names of birds
Picture and Names of birds
Advertisements

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Pictures and names of birds
Names of birds in Nkwen Language
Advertisements
Picture And Names of some birds
 1. Af̀ǝ̀fàrǝ̀ – palm bird
 2. Àyìyɛ̀ – Weaver bird
 3. kò’òdzìŋǝ – a nightingale
 4. ǹgù’u – a parrot
 5. mǝ̀nǝnǝ̀ – grass birds
 6. fǝ̀ŋǝ – grass bird
 7. sǝŋǝ-lyebu – road runner
 8. sǝŋǝ- Ǹkò’òndzǝ̀mǝ̀ – cattle egret
 9. wàrǝ̀ – a hawk
 10. àŋǝ̀ŋya – a crow
 11. bu’urǝ-mǝ̀kû – a sparrow
 12. tso’o – a wren
 13. Wazɛ’̀ɛmô – 
 14. Tsowɛ – a sparrow
 15. tsôkò’ò
 16. Bǝ̀bǝ̀rǝ̀a lark
 17. kǝ’ǝtǝ-tyi – woodpecker 
 18. Kukuŋ-nkǐkingfisher
 19. Mǝ̀ŋǝ-bǝ̀ŋǝ̀a nightjar

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Advertisements

More on Nkwen Language

 

Pictures and Names of Birds

Advertisements

Facebook Twitter Youtube

Leave a Reply

%d bloggers like this: