G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Daily wise saying in Nkwen Language
General knowledge Revision General Knowlege Revision Quizzes Inspiration Nkwen Language Proverbs And Wise Sayings Stories Uncategorized

Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom Of The Old For The Month Of June

 

Daily Wise Sayings in Nkwen Language for the month of June.

Today’s Wise Sayings For The Month Of June. – Mǝbâkò’ò Sènǝ mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə/ŋorə̀ Tətə̀ Alùŋə.

Daily Wise Sayings In Nkwen (Mǝbâkò’ò Sènǝ). An attempt to expatiate on the Wisdom of the Old or the Wisdom of our Forefathers.

 

Mǝbâkò’ò Sè – Njwe mə̀gheme mǝntarǝ mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Thirtieth – Boŋə ò kàkə nkùŋə̀-tyə li’isə̀.

Ndǝ̀mǝ wà, ò tso’osǝ azuŋǝ ŋu, ò zàŋsǝ̀ mbû ntwu, mbǝ’ǝma àghǝ̀mǝ̀ tsǝ ò lya mbǔ tso’osǝ. Ò lontǝ azuŋǝ ŋu ò zaŋsǝ mbu mbensǝ̌ mbǝ’ǝma ò bǝ lya bǔ lontǝ, a kǝ nfa’à nǝ azuŋǝ zhi zha.  Ŋù fya azuŋǝ mbwo wwo ò kwε nǝ mbwo mǝ̀tsǝ̀mǝ,̀ nghǝrǝtǝ, nfyâ mǝyà yɛ̌. À wwa a lya bǔ wi’itǝ fya zǝdàŋǝ, kǝ̂, o kǝ mbu nzhi nduŋǝ mǝ lontǝnǝ fǝ mbwo zhǝ.

//potsaglu.net/4/6328012

 

Mǝbâkò’ònǝ – Njwe mə̀gheme mǝmbya nǝ nchǝ̀-nə̀bwu’u mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Twenty-ninth – Njwe afò bə̀zὲrə bə njwe-la’à.

Ndǝ̀mǝ, o kǝ wwo wwo bǝ kǝ ngha’a ngha mbà, kǝ̀ kǝ dzwi wwo wwò adi’i tsǝ aghǝmǝ wwo ma bǝ̀ bikà kǝ wu aghǝ̀mǝ̀ wu wa ndzwi. Mbǝ’ǝma boŋǝ bǝ fɛ̂nǝ nzǝ wwo wu kǝ ma ò lyǝ wu nkwî, boŋǝ bǝ bǝ̌ ti’i kǝ biŋsǝ ngǝ, “À bǐ nlyǝ̀ li fǝ ndoŋǝ wi zhǝzhǝ lo? À bǐ ǹnunǝ fǐ nchya fǝ’ǝ zhǝ zhǝ nfà’à li kǝ̀ wu lo? À bǐ nchya nghǝ nduɲǝ wi njwe senǝ zhǝ zhǝ li a ghǝ̀rǝ kǝ wu lo? À bǐ nkwi ncyâ fǝ̀’ǝ̀ zhǝ zhǝ nlyǝ li fǝ lo? Əlya, bǝ̀ ti’ì ntǝ̌ mmi nǝ mǝ̀yǐnǝ̀ mwo.

Mǝbâkò’ò Sènǝ – Njwe mə̀gheme mǝmbya nǝ nchǝ̀-nə̀fâ mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Twenty-eighth – Boŋə ntòŋə wwo tə lwὲ’ɛ̀tə̀ boŋə o bə lya ku ndyâ mə̀shà.

Bǝ lǝ̌ tǝ mbyi a nǝ àsǝ̀sòŋǝ̀ nkô mbǝ’ǝma a koŋǝ àsǝ̀sòŋǝ̀ sǝsu. nlǝ̌ tǝ̂ ngwu nǝ̀ ngwàsaŋǝ nkô mbǝ’ǝma a koŋǝ ngwàsaŋǝ sǝsu. Nlǝ̌tǝ nǝ̀byě nǝ mǝ̀jyǝ nkô mbǝ’ǝma nǝ koŋǝ mǝ̀jyǝ̂ sǝsu. Ndǝ̀mǝ wà ò tǝ koŋǝ azuŋǝ tsǝ kǝ myi mǝtuwe wu sǝsu, o kwà’àtǝ̀ àtyǝ̂ zhǝ nshi’inǝ, nlinǝ ngǝ̀ azuŋǝ zu kwesǝ wwo li nǝ̀ àkǝ̀ lǝ, kǝ à bǝ bǝ azuŋǝ ma a lǝ̌tǝ̀ wwo mǝ kô nǝ̀ wwo ghǝ nǝ̀ wwò lǝ.

Mǝbâkò’ò Sè– Njwe mə̀gheme mǝmbya nǝ nchǝ̀-sàmba mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Twenty-seventh – Ò dzwi afo nchə̀ o kə bəkwu nsəŋə.

Ndǝ̀mǝ wà, Boŋǝ ò dzwi adi’i wu ma anyù tsǝ bǝ̀ǝ nghǝ yi, ò kǝ ŋu wu ma ànyù zu dzwi wu nnu a nǝ bu kǝ fɛ̀rǝ̀. A nti’i nswà’à tsɛ̀’ɛ̀ nduŋǝ mǝ̀ nyesǝnǝ. kǝ a bǝ bǝ anyù ma ǝ bi ntɛ mbǝ̂ yi, lya mbu nzhitǝ mǝ boŋǝ nǝ̀, ò kǝ mbyi sǝsu bǔ fi’i. Ti’i nyesǝ tsɛ̀’ɛ̀ nyesǝ̀ nghǝ̀ nǝ̀nshi.

Mǝbâkò’ò Sè– Njwe mə̀gheme mǝmbya nǝ nchǝ̀-ntùu mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Twenty-sixth- Ǹghǝ̌ kwo məmə t̀

Boŋǝ moo nyi mǝtù’u wwò ò ti’i kǝ tsɛ̀’ɛ̀ ǹnu zhǝ̀ tsà ǝzǐ ńnunǝ wwo, o ti’i gha. Boŋǝ abàrǝ bɛ̂ atsǝ̀’ǝ zhǝ nkhǝ̌ nǝ zu, ò ti’i kǝ tsɛ’ɛ̀ zǝ dàŋǝ swà’a wǐ, ò ti’i gha. Boŋǝ ò wii wwo tǝ fε wwo sǝŋǝ nyi ǝtsǝ̀’ǝ wwò, o ngǝ “weyi weyi weyi!” ti’i kǝ tsε’ε nduŋə swa’a chi’isǝ ǝtsǝ̀’ǝ zhǝ, o ti’i gha.

Mǝbâkò’ò Sènǝ  – Njwe mə̀gheme mǝmbya nǝ nchǝ̀-tanǝ̀ mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Twenty-fifth- Əbòŋnə̀ bya-bya zoŋə a ndzèmə nzὲ.

Ndǝmǝ wa, zhi’itǝ wwo, mǝ̀tswanǝ̌ ntsɛ̀rǝ̀ wa kakǝ bòŋǝ̀, mbǝ’ǝma ò tswa zǝ̀ nchyàmbì la, mbù nghǝ bǝ bòŋnǝ a dǝ ngǝ ò kǝ mbitǝ tswa zǝ tsǝ̀ mǝ to’otǝ zǝ nchyàmbì zha wǝ. Fǝ̀’ǝ̀ lya tǝ kù’ù ǝbòŋnǝ̀ jwo ti’i nyìi ntyǝnǝ̌, ŋù ntsǝ̀mǝ̀ lǐ wwo nchì’i a tyǝ̂ zhi, kàkǝ anyù zhǝ bǔ zàŋsǝ biŋǝ. A bǝ ngǝ bǝ̂ bi nfεrǝ̀ wwo mbǝ’ǝ anyù tsǝ, boŋǝ ŋù ntsǝ̀mǝ ti’i zhi ntiŋǝ zhǝ tsε’ε ngǝ anyù zha ko wwo mbǝ’ǝma ǝ̀bòŋnǝ̀ jwo yìi ntyǝnǝ̌.

Mǝbâkò’o Sènǝ – Njwe mə̀gheme mǝmbya nǝ nchǝ̀-nǝ̀kwa mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Twenty-fourth- Ə̀nywe bənkhə tsə bə mbà’ambà’à.

Ndə̀mə wà, boŋǝ bǝ loo wwo ma Ətàa-tyǝ̂ adi’i fa’a tsǝ ma bǝ̀ tɛ ndzwi wu nfa’a, ò ghǝ ò bosǝ wwo, nlanǝ nlinǝ mbǝ̀ zu ma bǝ̀ bu ma bwo tε ndzwi wu lǒ afà’a. Ò lya nlanǝ nzǝ mbǝ̀ zu ma bwo fa’a, a bǝ̀ ngǝ ò zǝ àkonǝ nyù tsǝ wu, ò ti’i boŋǝ̀ zhìtǝ̀ mǝ nyesǝnǝ̌. O lya kǝ tǝ khǝ̀’ǝ lu’urǝ ghǝ tô abwo zhǝ za’a boŋǝ bu kasǝ wwo biŋsǝ ngǝ, “Bù bi nko’osǝ m̀mu wì a la lǝ?”

Mǝbâkò’ò Sènǝ – Njwe mə̀gheme mǝmbya nǝ nchǝ̀-tarə mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Twenty-third – Nkyî luu a nə̀ àwigə̀rə̂

A bə njwe tsə̀, Moo Nywə̀ ko’o ǹnunə atyəˆ shà mba tsə̀, nə̀nə̌ bə̀ yìi ǹno ǹno ̌nkwεtə yi wu, ə̀bàrə dzwikə tsùŋǝ wu,nə ə̀kəku, nə bə̀fə̌, nə bə tsènkεrə̀ nə ngà̀ŋə nəghònə. A swiŋə ngə a bwo bətsə̀mə̀ nutə akwirC kwirə. A ti’i nfya məjyə bwo bətsə̀mə̀ jyə nzurə.  A tì’i ndə lya ngə boŋə ǹgwètə ŋùtsə̀mə yii adi’i anyu wwo di’i luu, o tarə tse’e ŋu ntsəmə.

Mǝbâkò’ò Sènǝ – Njwe mə̀gheme mǝmbya nǝ nchǝ̀-bya mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Twenty-second – Ə̀zdùŋə nshye chyà tsὲ’ὲ à̀dàŋə̀ àdaŋə.

Ŋù nǝ̀ ǝdzùŋǝ̀ ngù’u fǝ lo? Binǝ̀ bǝ dzuŋǝ chya chyaˆ atyǝ nshyǝ wi. Ò dzwi nǝ àzunǝ ò fya zǝ̌ ndǝmǝ̀ wwò  Ò dzwi nǝ àbì’ì O kǝ ntiŋǝ̀ wwo wu sǝsu niŋǝ̀. Ò tǝ̌ asǝ̀mǝ̀ fǝ̀’ǝ̀ wwò chya ò mε’ὲtǝ̀ bǝ̀ bǝ ndzǝ̀mǝ̀ kǝˆ nko’o ntǝˆ.

Mǝbâkò’ò Senǝ – Njwe mə̀gheme mǝmbya nǝ nchǝ̀-mo’o mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Twenty-first – Boŋə ò bànǝ ntènə̀ ò jwe nkwu.

Nkò’onyù tentǝ la mbòŋǝ̀ sǝsu. Tankaˆ wà, Takǝ̀ mǝ swiŋnǝ̀ nkò’ònyù wwo aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀ mbà.  Mbǝ’ ǝma boŋǝ ò kiˆ nkò’onyù a bǝ ngǝ ò swiŋǝ ntsὲrǝ̀.

Mǝbâkò’ò Sènǝ – Njwe mǝ̀ghǝmǝ̀ mǝmbya mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Twentieth – Àghàngàŋə̀ zu’u ngàŋə̀

Ndyǝ ghǝ̀rǝ ndyǝˆ. Àmǝ̀mù’ù ko ntsǔ myaˆ ngwu bwo bǝ̀ ǝboo byi. Bwo ti’i kwakǝ la? Tǝ̀kwε tì’i kǝ wu ku. Atsǝ̀mǝ̀ tsǝ̀mǝ̀ dzwi tsὲ’ε a mbwo Nywè.

Mǝbâkò’ò Sènǝ – Njwe Nchǝ̀-nǝbwuù’u mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Ninteenth  – Ò kâ mətanə kə ghə̀ o kə mbə̀ŋə̀ nə̀ alà’a shù’ù.

Ndì wà, ò ka wwò  koŋǝ mǝ zo’onǝ̀, ò kǝ wwo nǝ swiŋǝ ngǝ nǝzo’o bikàkǝ boŋǝ̀. Kǝ̀ ngǝ nǝ̀zo’o tentǝ sǝsu. Ò ka wwo kòŋǝ jwe moo, ò kǝ nǝ swiŋǝ ngǝ mǝ̀kûnǝ moo tentǝ sǝsu.  Boŋǝ ò ka wwo kòŋǝ ghǝrǝ anyù tsǝ, ò kǝ wwo mǝ̀bonǝ̀ niŋǝ mǝtiŋǝ bǝ bu ma bwo swa’a ghǝ̀rǝ anyù zha ma ò bikàkǝ wwo zhi mǝ̀ghǝrǝnǝ̀ la, kǝ ma o bo la.

Mǝbâkò’ò Sènǝ Mǝbǎkò’ò Senǝ – Njwe Nchǝ̀-nefâ mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Eighteenth – Boŋə ò bànǝ ntènə̀ ò jwe nkwu.

Nkò’onyù tentǝ la mbòŋǝ̀ sǝsu. Tankaˆ wà, Takǝ̀ mǝ swiŋnǝ̀ nkò’ònyù wwo aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀ mbà.  Mbǝ’ ǝma boŋǝ ò kiˆ nkò’onyù a bǝ ngǝ ò swiŋǝ ntsὲrǝ̀.

Mǝbâkò’ò Sènǝ – Njwe Nchǝ̀-sàmba mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Seventeenth – Àghàngàŋə̀ zu’u ngàŋə̀

Ndyǝ ghǝ̀rǝ ndyǝˆ. Àmǝ̀mù’ù ko ntsǔ myaˆ ngwu bwo bǝ̀ ǝboo byi. Bwo ti’i kwakǝ la? Tǝ̀kwε tì’i kǝ wu ku. Atsǝ̀mǝ̀ tsǝ̀mǝ̀ dzwi tsὲ’ε a mbwo Nywè.

Mǝbâkò’ò Sènǝ – Njwe Nchǝ̀-ntùu mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Sixteenth Ò kâ mətanə kə ghə̀ o kə mbə̀ŋə̀ nə̀ alà’a shù’ù.

Ndì wà, ò ka wwò  koŋǝ mǝ zo’onǝ̀, ò kǝ wwo nǝ swiŋǝ ngǝ nǝzo’o bikàkǝ boŋǝ̀. Kǝ̀ ngǝ nǝ̀zo’o tentǝ sǝsu. Ò ka wwo kòŋǝ jwe moo, ò kǝ nǝ swiŋǝ ngǝ mǝ̀kûnǝ moo tentǝ sǝsu.  Boŋǝ ò ka wwo kòŋǝ ghǝrǝ anyù tsǝ, ò kǝ wwo mǝ̀bonǝ̀ niŋǝ mǝtiŋǝ bǝ bu ma bwo swa’a ghǝ̀rǝ anyù zha ma ò bikàkǝ wwo zhi mǝ̀ghǝrǝnǝ̀ la, kǝ ma o bo la.

Mǝbâkò’ò Sènǝ – Njwe Nchǝ̀-tanǝ mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June fifteenth – Ŋùdàŋə toŋə àfə̀mə ŋùdàŋə̀ wù’usə mə̀gə̀’ə̀ myi.

Ŋù  ntsǝ̀mǝ atyê nshye à dzwi nǝ̀ ǝ̀bì’ì. Mǝŋkhǝ ntsǝ̀mǝ̀ dzwi nǝ̀ ǝ̀bì’ì ma bǝ̀tàa byi fyâ nǝ̀ zhǝ. A lya nkwe mbǝ ŋu, a swa’à zhi ǝ̀bì’ì.  Muwì̀, o kǝ ǝbìi jwo nǝ ko’osǝ nu àbì’i ndǝmǝ̀ wwò kǝ zǝ̀ bǝtàa bwo mbà. Tǎkǝ nswà’a zhǝ ǝ̀bì’ì, ka ǝ̂ khǝ̌tǝ khǝ̌tǝ̂.

Mǝbâkò’o Sènǝ Njwe Nchǝ̀-nǝ̀kwà mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Fourteenth –Tə̀ zhi ntsǝ̀mǝ̀ bǝ mbù’u.
Ndǝ̀mǝ, ò kǝ wwo ntsǝ̀rǝ atyǝ ŋù tswa tǝ̀ ngǝ a zhi ànyù zu mbà. Kǝ wwo ndzǝ̀mǝ̀ ŋù ma a ghǝrǝ anyù tǝbòŋǝ̀ nǝ biŋǝ kǝ to’otǝ yi nǝ ànyù tǝbòŋǝ̀ ma a ghǝ̀rǝ nnu ŋu tsǝ ma à bikàkǝ yi anyu dàŋǝ̀ zhi.  A wa ŋù ma à bikàkǝ yi anyu daŋǝ̀ zhi bǝ kàkǝ yi wwu tyǝ mbà, la Nywè yi tyǝ wwu.
Mǝbâkò’ò Sènǝ Njwe Nchǝ̀-tarǝ mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Thirteenth – Ndyâ bikàkə nə bǝ̀ nshwe.

Boŋǝ bù kakǝ̌  tyǝnǝ kwokǝ̀  a di’i wu ma bǝ̀ kǝ̀ ŋù dzwi wǝ, boŋǝ̀ lya àtentǝ̀ tyǝ̀.  Mǝ̀sa’anǝnǝ̀ kǝ̀ mǝ̀tyǝ̂nǝnǝ̀ bǝ ànyù tǝbòŋǝ̀. Muwì, boŋǝ bǔ ŋù tǝ sa’anǝ kǝ tǝ tyǝ̂nǝ, ndǝ̀mǝ wwò, kǝ̀  moo, kǝ̀  nchyâ mâduŋǝ tsǝ̀  yìi nswiŋǝ̀  ngǝ bù  kentǝ, bù zwi’itǝ̀, nkentǝ, kǝ nǝ nshi bǔ ghǝ̌.

Mǝbâkò’ò Sènǝ Njwe Nchǝ̀-bya mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Twelfth –Ndyâ bikàkə nə bǝ̀ nshwe.

Boŋǝ bù kakǝ̌  tyǝnǝ kwokǝ̀  adi’i wu ma bǝ̀ kǝ̀ ŋu dzwi we, boŋǝ̀ lya atentǝ̀ tyǝ̀.  Mǝ̀sa’anǝnǝ̀ kǝ̀ mǝ̀tyǝ̂nǝnǝ̀ bǝ ànyù tǝbòŋǝ̀. Muwì, boŋǝ bǔ ŋu tǝ sa’anǝ kǝ tǝ tyǝ̂nǝ, ndǝ̀mǝ wwò, kǝ̀  moo, kǝ̀  nchyâ mâduŋǝ tsǝ̀  yìi nswiŋǝ̀  ngǝ bù  kentǝ, bù̀ zwi’itǝ̀, nkentǝ, kǝ nǝ nshi bǔ ghǝ̌.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ Njwe Nchǝ̀-mò’o mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Eleventh – Mə̀tànə ŋu nə̀li zhi.

Ndì wa, boŋǝ ò tǝ swa’a zuu azunǝ zhǝ, nduŋǝ dzwi, ò ghǝ tsε’ὲ wwò nǝ atyǝ̂mbǝ̀ŋǝ zhǝ mbà. Mbǝ’ǝ̀ma ò bǝ ghǝ̀ la linǝ̀ zu ma ǝ lanǝ mbòŋǝ̀ wwo ǝzû. Ŋùdaŋǝ ghǝ la nzuu bǝ zu ma à kǝ nzǝ ngǝ a boŋǝ yε. Bǝ̀ bǝbya bikàkǝ̌ azuŋǝ abǝŋǝ mo’o nzǝ.

 

Mǝbâkò’ò Sènǝ Njwe Nǝ̀ghǝmǝ mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Tenth – O tə tòŋə akù’u ò zə̂ ǹjya zhì za’a.

Ndǝ̀mǝ wà, boŋǝ ò tǝ ghǝrǝ anyù tsǝ, kǝ azuŋǝ tsǝ, ò kwa’àtǝ̀ atyǝ̂ zhǝ nshi’inǝ̀, nswa’a ǝdzuŋǝ dzwi, nkǝ linǝ nshi’ìnǝ ngǝ e li bǝ lya fu nǝ anyù nshi’ine kǝ nǝ azuŋǝ̀ nshi’inǝ le. O kǝ anyù tsǝ nǝ bwu’usǝ zhìtǝ lya ti’i kǝ zǝ ngǝ zhǝ wu, kǝ khǝ mὲ’ε bwù’ù mbǝ’ǝma ndoŋǝ mǝ mìtǝnǝ̀ bikàkǝ dzwî.

Mǝbâkò’ò Sènǝ Njwe Nǝ̀bù’u mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Ninth – “Mə̀ nkə̀ la nzhi” ǹtsə̀mə zoŋə bə ndzə̀mə̀.

Ndǝ̀mǝ wà, bǝ̀ tǝ tàkǝ chyàsǝ, ǝboo bya ndyâ àŋwà’àrǝ̀ lya ò kǝ̌ ntakǝ nchyasǝ bwo mbà. Ò kǝ nǝ mὲ’ὲtǝ̀ a lyǝ mbǝ njwe tsǝ̀ o kasǝ̀ wwo li ndzǝ̀mǝ̀ nfεrǝ atyǝ mbǝ̀ŋǝ̀ zhǝ, kǝ̀ nwi’i wwo, kǝ̌ àhǝ̀’ǝ̀nǝ̀ kuu ntiŋǝ wwò.

Mǝbâkò’ò Sènǝ, – Njwe Nǝ̀fmǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Eighth – Ə̀tyə bya boŋə nchyàtə̀ zi mo’o.

Ndǝ̀mǝ wà, boŋǝ o tǝ swa’a ghǝrǝ anyù tsǝ, bu Әtaa bi wwò zǝ̀ŋnǝ̀ ǝtyǝ, kǝ o zǝ̀ŋnǝ̀ atyǝ bu moo wwò kǝ̀ ǝ̀boo bwo kǝ bu bǝ̀lǝ̀mǝ bwo. Mbǝ’ǝma boŋǝ ò kàkǝ mǝnyù mǝ̀tsǝ̀mǝ̀  wwo wwò zhi.

Mǝbâkò’ò Sènǝ – Njwe Sàmba mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Seventh – Àbwo bikàkǝ ntsu adàŋə̀ dàŋə nko’o

Ndǝ̀mǝ wà, boŋǝ ŋù yii nghantǝ wwo, o fyâ nyenǝ̀ azuŋǝ; kâ a khǝ bǝ la, a ma’à ntsǔ zhǝ. Ò fya nkyi a nyǝ. Àbwo ma kò’o ntsu a dàŋǝ̀ dànǝ̀, a ko’o lya tô ngòŋǝ̀, la a ko’o nǝ nyǝnǝ̀ zuŋǝ. àyὲ’ὲsǝ̀ yii.

Mǝbâkò’ò Sènǝ Njwe Ntùu mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Sixth – Ǹdyâ tə̀ sa’anə̀ bə awε̌ ŋu.

Muwi, boŋǝ bu tε ndwi ndya bə bya kə ngha’atə boŋǝ buu bə za kə boŋnə̌. A bə aghəmə wu ma ətyə dzwu kwà’atə anyu nzə̀ŋə ghə alaa mo’o a bonnə binə. A kə lya mbə aghə̀mə̀ wu ma ə̀tyə dzwa’arə, àdwà’àrə̀ yii. Aghǝ̀mə̀ tsə bwo sa’anə̀ mboŋǝ bǔ biŋnə. Lya ma mədzwinə̀ ndya yà’atə bə. Bu təkhə̀’ə̀ nsà’anə bu swa’à nduŋə nchisə.  Mbə’əma mə̀ dzwinə̀ nə bə̀ boŋə nhyàtə̀ mə dzwinə̀ wwò-wwò

Mǝbâkò’ò Sènǝ Njwe Tanə̀ mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə – June Fifth Bǝ̌ tyə mbenə mə ndya bə nə̀ ngrə̀-məkwε.

Tanka wà, Boŋǝ bǔ ndǝ̀mǝ wwò tǝ nsa’anǝ, kǝ̀ tǝ tyǝnǝ, ò tǝ bòŋnǝ ò myi mətuwè mbà. O tǝ fuu yi ò kǝ nǝ fuu ǝ zaŋǝ susu. Mbǝ’ǝma ndǝ̀mǝ wwò tε̌ mbǝ ndǝ̀mǝ̀ wwò. O lya kǝ̌ tǝ khǝ̀’ǝ fὲ’ε mya nǝ̀lǐ yε̌.

Mǝbâkò’ò Sènǝ –  Njwe Nə̀kwa mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə –  June Fourth – Ǹchə̀ ngwo dzwi nə ngwo.

Bə̀ləmə ba, boŋə ŋù tə tèntə tyə, kə̀ tə ghə̀rə aghàbə̀rə̂ mənyù, kə tə swà’àtə əlàrə̀, kə̀ tə kə bù’utə mənyù, bə təə yi a ka zu’u, bə mὲ’ὲtə̀. À chə̌  lya àtyə̂bə̀ŋə̀ zhi.

Mǝbâkò’ò Sènǝ. Njwe tarǝ mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə̀June Third : Boŋə ò ka kù’u bǔ ŋù tòŋə̀ ò kàkə ǹfὲ’ὲ njya zhì zhi.

Ndə̀mə, Ò kə nta’a yi nə tiŋǝ shi’i ngə lyi ŋu nshi’inə kə ŋu tə̀boŋə mbǎ. Ghǝ̀tə̀ nəbenə zhə zà’a mboŋǝ zhi ngə à bə ŋù nshi’ìnə̀ kə̀ wù tə̀bòŋə̀.

Mǝbâkò’ò Sènǝ. Njwe Bya mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə̀ June Second :  Boŋə ò ka ndya dzwi bə bǐtə̀ ǹjyǎ zhə̀ nə̌ nkyǐ.

Ndə̀mnə, boŋə o bə ŋù nkùŋsə̀, a bə njwe nkùŋsə̀ ò ku ndya nə̀ fə̀’ə̀. Boŋə ò ngha’a nyii nchya fə̀’ə̀ boŋə o kə gha’a nyə əlwi məlù’ù. À wwa bə tε ngha nnà kə nkabə, zhə̀ khə̌tə̀.

Mǝbâkò’ò Sènǝ Njwe Nchyambì mǝmǝ ŋorə̀ Nwùŋnə̀ Alùŋə̀  June First :  Zə Məkù nə̀ Njwe.

Ndǝ̀mǝ wà, À zàŋsə̀ nkwi a boŋə susu. Mə khə nə əlàrə̀ kə mbə mbuŋə̀ nshi’inə̌. Ò ghǝ adi’i o zaŋsə̀ nkwi. Ò tiŋə adi’i nzə əlàrə tə yii ò lyə wwo.

 

Daily Wise Sayings For June

 

Daily Wise Sayings For June

 

Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom of the old For April

Daily Wise Saying In Nkwen (Mǝbǎkò’ò Sènǝ). An attempt to expantiate on the Wisdom of the Old or Wisdom of our Forefathers. Nkwen Language Handbook Nkwen Language Lessons Audio And Video Playlists Nkwen Language Lessons And Podcast Audio Visual Version Of The Nkwen Language Handbook Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 8, 2023  Bὲnə àbàà zhə adì’i wu maContinue reading “Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom of the old”

 
 
 

Information And Communication Technology Revision Quiz For Kids 4 Through 12

Basic Computer Knowledge For All Get our General Knowledge e-book Read our General Knowledge Revision e-book. Basic Computer Knowledge For All I C T stands for__________ Information and Communication Technology Using the computer, we can search the internet for information on all subjects and works of life such as in ___________ Education, transport, medicine, socialContinue reading “Information And Communication Technology Revision Quiz For Kids 4 Through 12”

Leave a Reply

%d bloggers like this: