G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Today’s Wise Saying For May
Inspiration Nkwen Language Proverbs And Wise Sayings Stories Uncategorized

Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom Of The Old For The Month Of May

 

Today’s Wise Saying For May

Daily Wise Saying In Nkwen (Mǝbǎkò’ò Sènǝ). An attempt to expatiate on the Wisdom of the Old or the Wisdom of our Forefathers.

Today’s Wise Saying In Nkwen

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  May 31, 2023  Àwuŋə nə̀ tə kwi afò a ǹnà kàkə̌ m̀yə̀.

Ndǝ̀mǝ wà, O ghǝ adi’i ajyǝ, o jyǝ nkǝ nyǝ mu ma mǝ ku’unǝ a ǹnu wwò nkwi wwo. O kǝ nǝ ti’i jye, nye ǝlye adi’i wu mbǝ’ǝma ò zǝ ngǝ ajye zha lanǝ mbri ngha’a.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ May 30, 2023 Fya a zuŋə a mbwo ŋù wu ma a zhi ǹdwènə̀.

Mǝ̀liŋnǝ̀ a zuŋǝ zhǝ nshi’inǝ̀ boŋǝ susu. Bǝ̀ bǝ zǝ nnu zha mbonkǝ, mbǝ’ǝma bǝ̀ koŋǝ mǝ zǝnǝ̌ mbǝ zù ma ŋù liŋǝ azuŋǝ̀ zhi nshi’inǝ̌. A ŋù ntsǝ̀mǝ̀ ti’i ngherǝtǝ wwo.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ May 29, 2023 Ò tə kuu moo ŋù ò jwe wwò.

Aliŋǝ chya nkyi.  Moo bǝ ya’a kasǝ yi linǝ atàa bwo mya njwe yε, kǝ̌ nline yii ti’ì ngho’o ǝkwo kǝ fǝlùŋǝ. O bǝ nlìnǝ̀ moo wwo, ò kǝ yi nǝ̀ fὲrǝ. A bǝ bǝ ànyù aliŋǝ.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  May 28, 2023  Ngwo nə̀ kǎ moo ngwo dàŋə njwe.

Mbὲ̀rǝ ya’a njwe mbεrǝ. Ŋu mǝ̀tenǝ̀ ya’a njwe ŋu metenè. ŋù mǝ̀chii kǝ nya’a njwe ŋu mǝ̀chìi. Moo ya’a mbě mbuŋǝ ǝtàa yì kǝ zǝ mma yε.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  May 27, 2023  Moo tə̀ zu’ù ǹtǝ̀ǝ mya, kù zhə̀ nsansə̌.

Moo, zu’ù ǹtǝ̀ǝ m̀ma wwò bwo etaa wwò mba, mbe’ema ànyù ntsǝ̀mǝ̀ zu ma o ghǝ̀rè̀, wwò moo zǝ. Ò ka zu’ù̀, wwò moo lye kàkǝ yi zhǝ̀ ke zu’u. A mǝ̀liŋnǝ̀ wu ma o niŋǝ mǝntiŋǝ bǝ̀tàa bwo lyǝ̀ nkǝ yii a ntiŋǝ wwò.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ May 26, 2023 – Boŋə mbì’ìnə̀ kàkə atyə̌ chyà.

Mǝ̀ngye tε mbǝ mǝ̀nghě, mǝ̀mbaŋnǝ̀ kǝ mbǝ mǝ̀mbaŋǝ̌. Nywè a fusǝ̀ ngi mò’o a nnu mǝ̀mbaŋnǝ̀ nghwurǝ̀ mǝ̀ngye wǝ. Boŋǝ mǝ̀ngye kakǝ mǝ̀mbaŋnǝ̀ bǝ.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ May, 25, 2023 – M̀bàŋə̀ nə̀lwenə̀ a moo.

Nǝ̀lwènǝ bǝ ànyu ŋu ntsǝ̀mǝ̀. Bǝ jwe wwo senǝ boŋǝ a tǝ bǝ ezo o tε nkǝ lwentǝ. Moo, linǝ ǝtaa wwò bwo mma wwò a nǝlwenǝ bwo mbà. Kǝ nlinǝ bǝtàa bwo bǝma bwo fǝ mǝmǝ alànǝ a nǝlwenǝ bwo,  mbǝ’ǝma Nywè a bikakǝ moo a mbwo ŋu tsǝmǝ̀ fya.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  May 24, 2023  Boŋǝ ò lε ntenə ò chə nkwi dzwâ mfye.

Boŋǝ ò li’i nsuŋǝ̀ wwo ndzǝ̀mǝ̀ kǝ nchya fǝ̀’ǝ̀ boŋǝ mǝ̀nà bǝ kǝ gha’a bwusǝ mǝjyǝ mwo. Ò tsigǝrǝ astsǝ̀tsa’a ndyâ zhǝ nchyâ fǝ̀’ǝ̀ boŋǝ mbǝ̀ŋǝ̀ bǝ bwusǝ, ò lɛrǝ kô kù’u zhǝ, mǝmbô byi mbàŋǝ. A ti’i mbǝ ngǝ boŋǝ ò lo ghǝ̀rǝ anyù ô nlinǝ fǝ’ǝ, nkǝ fa’à nǝ fǝ̀’ǝ.

Also see –

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  May 23, 2023  Tso’o  atsə̀’ətyə nkwε maku’u wwò.

Boŋǝ ò bî mbǝ bǝ nfò kǝ nkǝ̀mǝ, ntɛ̌ tǝ fa’a a mbwo ŋù, ò bôsǝ̀ wwo nzu’unǝ ǝtâ-fà’à wwò. A swiŋǝ ngǝ ô ko’o, ò ko’o. A ngǝ o tsô, ò tsô. A ko’osǝ̀ njì zhì, ò tsôsǝ̀ zhǝ.  À wwa bu zhǝ bǝ̂ fà’a nǝ mbônǝ, â twu wwo la kàkǝ̌ nǝfònǝ̀ zhǝ kwɛ̂.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  May 22, 2023  Ndìŋǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀ dzwi ̀ tankǎ .

Boŋǝ ò dzwi nǝ tanka wwò ma â ghǝ̀rǝ aghàbǝ̀rǝ mǝnyù kǝ̀ ma a bù’ùtǝ̀ mǝnyù, ò kǝ yi nǝ mɛ̀’ɛ khǝ̌. Bǝnǝ nnòŋǝ̀ bǝ nshye nlìnǝ̀ mǝdzwinǝ̀ myi bwo mǝ̀yǐnǝ̀ myi mǝzǝnǝ̀ azuŋǝ zu ma a ghǝ̀rǝ̀ yi a bù’ùtǝ̂̂̀ mǝ̀nyù mǝ tǝbòŋǝ la. Ò lya nzǝ, bu zhǝ nunǝ, ò lǒ akòŋnǝ̀ nswiŋǝ nkò’onyù zu ma ò zǝ ngǝ ǝ dzwi mǝmǝ mǝ̀nyù mu ma â bù’ùtǝ̀ la. A shwesǝ ntonǝ a nu wwo o gaŋǝ ntiŋǝ̀ wwo, nkǝ swiŋǝ tsε’ε nkò’onyù wu ma ò zǝ la.   A tε lya nzu’u. A bǝ ghǝ nuŋǝ ǝkû zhǝ kwà’àtǝ̂.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  May 21, 2023  Taa mbə̀ŋə̀  gha.   
 
Mma tsə̀ dzwi wu, a lya a kə̀ mbi nfu tsuŋǝ məmə ŋorə̀ abì kə̀ ŋorə àbə̀bə̀, nwitə nsuŋə̀ mə̀njyə̂ yi, nkwəŋə̀. Nchyambi mbə̀ŋə̀ lya nswi’i a nshuwe. Bə lya tə kukə li’i mənjyə̀, ə̀yi tε nti’i mbaŋə̀ ntso’o. Bə lya tə shə̀ ngwenə̀ mənjyə̀ la, a tε̌ ti’i nzὲtə zhi zεtə̌. Bə̀ lya tə̀ kukə zεtə ngwenə̀ ma mə̀ghà chikə, a tε ntso’o mə̀njyə̀ yi, a kwε̌ adi’i. Bə̀ ti’i ntoŋə̀ yi nə̀ “Mma mya mə̀njyə”. O bə kə gha’a zə ə̀boŋə̀ ma boŋə̀ o lo a ghə̀rə̀ anyù, nka’a nə fə̀’ə̀, nlεrə̀ nnu zhə̀, nkə nfa’a nə fə̀’ə̀.
Mǝbǎkò’ò Sènǝ  May 20, 2023  Fə̀saŋə fəmo’o bikakə ndyâ nzi.
 

Mə̀biŋnənə̀ a məmə alanə boŋə səsu. Boŋə mə̀biŋnənə̀ ka məmə alanə dzwi alànə kakə tentə.  Ndə̀mə wà, Boŋə ò ka nnu bu alanə̀ zhə kə kuŋsə a bwo nto’otə wwo ô nkǝ nto’otə wwa , ò kàkə anyu daŋə wwo wwò ghə̀rə̀. Boŋə bu kuŋsə nnu məmə alanə, bu sərə ndiŋə ntsə̀mə a məmə àlanə.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 19, 2023  Bu’u ndzaŋə nghasə̀ nkwa

Zhi mbuŋə bə̀. Boŋə ŋu bə wu ma a gha’a nlwisə ntoŋə, kə̀ ma a tsə, kə̀ ma a koŋə aboŋnə̀, o zhi məyinə̀ mu zhə̀. Kə yi kə ngha’a nsa’a, kə swà’àtə yε.  Mbə’əma boŋə ò swa’atə yi boŋə ò kwi lya mmu nə məlwì̀ yi ngə â mboŋnə̌.

Mǝbǎkò’ò Senǝ   May 18, 2023   Swigərə a dzwi ma mmu ma boŋə ə nta’a

Nduŋǝ moo mǝ̀ngye tsǝ ku, a ti’i mbǝnǝ nlo’osǝ anyù zu. Nlya ngǝ zhǝ bǝ tsǝ̀mtǝ̀ tsɛ̀’ɛ̀ a mbwo ntenǝ̀ tanka yɛ. Ntenǝ tanka zu’u ànyù zu, nlanǝ nkoŋtǝ. Nliŋǝ nshi’inǝ̀ ntiŋǝ zhǝ. Njwe tsǝ lâ a ngǝ na’a zhǝ kǝ nghǝsǝ ntsǝmtǝ tsɛ̀’ɛ̀ mbwo yi ntenǝ̀ tanka. Yi tenǝ tanka wa zu’u à̀nyù zu, nkǝ mbi ghǝ ntsǝ̀mtǝ a mbwo yi ntenǝ tankâ.  Mma tsǝ lya nzǝ moo mǝnghe wwa mâ̂nduŋǝ mbiŋsǝ yi ngǝ, “Mǝ̀ zu’u ngǝ nduŋǝ wwò ku mmà?” Moo mǝ̀ghe wwa wîkǝ̀, mbiŋsǝ ngǝ; “À swiŋǝ wǝ̀ nǝ wwò mma?” Mma wwa ngǝ, “O ô, anyù a nyii ntiŋǝ moo wà”.   Boŋǝ ò zhi ngǝ ŋù bǝ ntenǝ̀ tankâ wwò, a swiŋǝ anyù nǝbǝ̀mǝ zhi a mbwo wwò, ò tâkǝ̀ nliŋǝ nǝbǝ̀mǝ wwò tìtì a lya nswiŋǝ tsɛ̀’ɛ̀ zhǝ a mbwo bǝ̀ bâdàŋǝ a fǝ̀’ǝ wu ma à koŋǝ.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 17, 2023  Abenə Nfò bòŋə bəgwè.

Nd̀ǝ̀mə wà. Mə̀ dzotənə̀ nnu boŋə səsu. O dzwitə dzwitə̀ o lo fə’ə̀ ndzotə nnu zhə̀. Ò lo mədzotənə̀ ò ka’a nshi’inə̀. Ò koŋə ò toŋtə̀ tanka wwò kə̀ bətanka bwo. Kə bu bə dzo bə məmə mə̀jyə, kə̀ məmə mə̀lu’u kə məmə abenə̀, nə̀ ləbətə̀ nghə̀rə̀ tsuŋə̀ anyù zu ma ə̀ku’unə̀ nnu bu, a bə̀ zə nkoŋtə. Bu kə̀ nə ti’i jyə kə nyə busə mbyi, ti’i kə benə kunə̀ kunə̀ lye mə̀tanə̀.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 16, 2023  Ǹnà fâ zanə bə zə̀ mə̀ konə̀.

Boŋə bə̀ tə̀ lye o mbannə nfε wwo, bə tə ghə̀kə afò ô nkwî, bə̀ tə kwikə mətanə o ghə̀, ò lâ àtyə zhə, a anyù təbònə̀ lya kə̀ wwo atyə mânduŋə wwo wwò nə̀ kwεtə. Kǝ  wwo wwo ngha’a ngha

Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 15, 2023  Njwe mbə̀ŋə̀ a zhi nshye.

Ŋu nə̀ boŋnə̀ àboŋnə̀ təbòŋə̀ a ma à kə̀ ghə̀rə̀ yi lo? ŋu nə̀ boŋnə̀ àboŋnə̀ təbòŋə̀ a ma ntoŋə yi shwe. Ndə̀mə wà, kə nə kə gha’a ngə mə̀tonə̀ mə bə nshwe nu wwò mba.  A bə̀ lya kə məlwì lo boŋnə̀ àboŋnə̀ təbòŋə̀ a mbwo wwo ̀ kə taŋə njə fya nə wwò, â njə zhà lyə nkô wwo, mbwusə mədzwinə̀ mwo.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 14, 2023  Nkabə bwo ŋù nə kàkə mboŋnə̌

Nkabə̀ bòŋǝ ngǝ, nkǝ ndwi nǝ mǝ̀tenǝ. la ànyù mo’o ghǝ mbǝ wu ngǝ ǝ̀ bikàkǝ nǝ ntsù dzwi, boŋǝ ǝ kàkǝ ma ŋù boŋnǝ̀. A ti’̀ì mbǝ ngǝ bǝ̀ bwo ma bu bwo boŋnǝ chya nkabǝ zhǝ̀ ma bu zu bikà kǝ mboŋnǝ.  Ŋù mǝ̀soŋǝ ntsù chya nkabǝ. Ò dzwi nǝ zu o koŋǝ̀ bǝ̀ bwo nchyatǝ azuŋǝ wu.

Boŋə ô nzii abi boŋə o bə jyə məjyə mə moo.  Mǝbǎkò’ò Senǝ   May 13, 2023

Mǝ̀fà’anǝ̀ boŋǝ ngǝ. Ŋùtsǝ̀mǝ̀ ma a niŋǝ àda’à zhi mǝmǝ̀ fà’à, boŋǝ a kàkǝ mǝjye kǝ̀ nkyì mǝnyǝnǝ̀ boŋǝ. À bǝ̌ kǝ tèntě kǝ dzwi nshi’inǝ̌ mbǝ’ǝma a fà’a nkǝ njyǝ. Ŋù wu ma a zǐ nnoŋǝ yi, kàkǝ yi kòŋǝ̀ mǝ fà’a nǝ̀, boŋǝ a kàkǝ azuŋǝ nshi’inǝ̀ jyǝ, kǎ nshi’inǝ̀ kǝ ghà’a dzwi, mbǝ’ǝma a gha’a njye yi tsὲ’ὲ̀ mǝ̀wàŋǝ. Әbɛ̀rǝ bikà kǝ̌ bòŋǝ̀.

Mǝbǎkò’ò Senǝ   May 12, 2023   Ò təmə akù zhə a bânǝ̀ ngò’ò.

O bǝ ǝ̀tàa kǝ̌ mmà, ô nghà’a nfwô ǝboo bwo mbà. Bwo ghǝbǝ fu mba’a mbà’à, ò fwo wwa. Moo tǝ fu ghǝ̀ aghâ shà ò fwô yɛ. Kǝ̀ a ghǝ̀rǝ̀ bǝ anyù tsǝ kǝ̀ ndzwi bǝ nǝ̀ afà’à tsǝ̀ ò fwo yɛ. À wwa ndzùŋǝ̀ zhǝ̌ atyê moo wwò tentǝ̌ sesu. A nfwô ǝboo bwo aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀.

Mǝbǎkò’ò Senǝ   May 11, 2023  Fə̀lyê ndə̀mǝ nə̀wô.

Boŋǝ nfǝ̌ nkô wwo sǝsu ò zhi ngǝ boŋǝ ò ghǒnǝ̀, ntoŋǝ wwo tǝ zùtǝ̀, ò zhǝ ngǝ boŋǝ ŋorǝ gaŋǝ wwo, ò zǝ ǝdi’i deŋtǝ ò zhǝ ngǝ ǝ̀tu’ù bǝ tsǝ̀rǝ. Boŋǝ o ntì’i ntiŋǝ ndǝnkǝ, ò zhi ngǝ nǝ̀lwènǝ̀ ti’i mbwo.  Boŋǝ ò zhi mbǝ̀ zu ma àzuŋǝ̀ tsǝ bǝ ghǝ̀rǝ wwo dzwi ma boŋǝ ò zǝ alǝ̀nsǝ̀ zhi.

Also see –

Today’s Wise Saying For May

Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 9, 2023  Bə lὲrə lὲrə nshye wǐ

Bǝ̀lǝmǝ bà, Fǝ̀’ǝ̀ ŋu atyǝ̂ nshyǝ dzwi ma a sàa la mbaŋne nkǝ̀mtǝ. Ŋu dzwi li’isǝ atyǝ̂ mbǝ̀ŋǝ̀ zhi nu mǝ̀wi’itǝnǝ̀ ngǝ fǝ̀’ǝ̀ bri ndzwi la kakǝ̌ zhi, kǝ̌ zǝ ngǝ njwě ko’o, ŋù kàkǝ yi ǝzô kǝ zhi. Atì’i mbǝ ngǝ̀ o tâkǝ̂ mǝ liŋǝnǝ̀ mǝdzwinǝ̀ mwo nshì’ìnǝ̌; nyǝsǝ ntaŋǝ wu ma o nùŋǝ̀ wu, nghǝrǝ ǝ bônǝ mboŋǝ. À bwo zhǝ fyetǝ, ò ghǝ̀rǝ azuŋǝ nlǝ̀mtǝ̀ njyǝ, nwwetǝ nkǝ nyɛ̀’ɛ̀sǝ nǝ ŋù ntsǝ̀mǝ̀. Kǝ̌ ngǝ̀’ǝ ntoŋǝ wwò nǝ wî. Əlya, fǝ̀’ǝ̀ wwò lyǝ tǝ kù’u mɛ̀’ɛ̀tǝ nshye, ò zhi ngǝ ò tɛ̌ ndzo nnû zhǝ̀ nkǝ njyetǝ ̂ nshyǝ.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 8, 2023  Bὲnə àbàà zhə adì’i wu ma àbwo zhə bə kù’ù wə.

Ndǝ̀mǝ wà, Mèdzwinǝ̀ mwo bǝ ̂ boŋǝ̀ kǝ fu’usǝ nnu wwo ma boŋǝ a ghǝ̀rǝ tsuŋǝ wwo. A nghǝ̀rǝ̀ tsuŋǝ mǝ̀nyù mu ma àbwo zhǝ bǝ̀ ghǝ ku’u wǝ. Boŋǝ ò shasǝ abwo zhǝ sǝsu aghǝ̀rǝ̀ anyù ma mǝ̀tenǝ̀ mwo khǝ̌tǝ, àbwo zhǝ kà kǝ̌ wu ghǝ̌ kò’o, boŋǝ ò bǝ sâtǝ nnnu zhǝ̀ titi bǔ nnunǝ kanǝ̀.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  May 7, 2023 Tiŋǝ nshyǝ nfyènǝ ndyâ

Bǝ̀lǝmǝ bà, Moo mborǝ ma bǝ jwe aghǝ̀mǝ̀ wu nǝ kà kǝ̌ ntiŋǝ. kakǝ nǝ nkabǝ dzwi. kakǝ mǝjye bwo bǝ̀ nnà ma à lùu àkaŋǝ njye, kǝ̌ kǝ nyǝ̌ mǝ̀lu’ù mâ ntenǝ̀. Boŋǝ moo mborǝ ma bǝ jwe aghǝ̀mǝ̀ wu tǝ ghǝ̀rǝ̀ mu mi mǝ̀nyù, boŋǝ bǝ̂ bǝ za tso’o kù ngǝ, “Zǐ ànyù lǐ zǝ̀ la lǝ?

Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 6, 2023  Nə̀zò’o bə ə̀kwὲrə ntiŋǝ.̀

Ndǝ̀mǝ wà, Boŋǝ ò kâ ntiŋǝ kwerǝ ò kàkǝ nsuŋǝ li’i. Ò ka ntiŋǝ kwerǝ ò kàkǝ ndyâ ghwùrǝ̀. Ò kâ ntiŋǝ kwerǝ ò kàkǝ̌ ǝboo bwo nshi’ìnǝ̀ linǝ. o kâ ntiŋǝ kwerǝ ò kàkǝ̂ tankà ghǝ̀rǝ̀. Ò kâ ntiŋǝ kwerǝ ò kàkǝ tǝ̀kwe kǝ̀ mǝngyê tǝ̀ nduŋǝ bǝ. Anyù tǝ kwerǝ ntiŋǝ ghǝ̀rǝ̀ kàkǝ wu bǝ̀.  Kwerǝ ntiŋǝ a mǝmǝ̀ anyù ntsǝ̀mǝ̀ zu ma o ghǝ̀rǝ̀, À wa ò bǝlya bǔ kasǝ wwo njwe tsǝ̌ linǝ̀ mǝdzwinǝ̀ mwo kòŋtǝ ngǝ ò kǝ̀ kwèrǝ ntiŋǝ̀.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 5, 2023  Nkàbə̀ ŋu bə̀ byi.

Bǝ̀lǝ̀mǝ ba, Ŋu nghwe bikàkǝ̌ ŋu nǝ̀ kabǝ, kǝ ŋu nǝ̀ ǝdzuŋǝ bǝ. Ŋu nghwe bǝbǝ ŋù ma a linǝ̀ bǝ byi, mbǝ̀’ǝma nkabǝ bwo ŋù nǝ̀ kǎ mboŋnǝ̌.  A ti’i mbǝ̀ ngǝ̀ boŋǝ ò dzwi nǝ̀ zu, ò sa’à àla’a ngòŋǝ̀ boŋǝ̀.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 4, 2023  Boŋə njə̌ ka ala’a kuu bə̀kə̀mə̀ jyə kə̀.

Ndǝ̀mǝ wà, Bǝ niŋǝ ntǝ̀ǝ àla’a kǝ̀ zǝ̀ kuŋǝ zù, kǝ tsɛ’ɛ̀ zǝ̀ àlanǝ zu, ò zoŋǝ nǝ zu mbà. A lya mbǝ ngǝ ò fɛ̌nǝ nwwo ntǝ̌, ò two njê zhǝ̀. Ò kǝ tyê nǝ tentǝ̌,  mbǝ’ǝma, boŋǝ ô nghà’a ntentǝ tyǝ boŋǝ ò bǝ kǝ ghà’a two njyê a bǝ̀ bâdaŋǝ njyǝ.

Also see –

Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 3, 2023  Abwo mo’o bikàkə nəbu’u nkwὲrə.

Bǝ̀lǝ̀mǝ ba, mǝ̀biŋnǝnǝ̀ bǝ ànyù nshi’inǝ̌ nkǝ mboŋǝ ti nchya mbwo. Boŋǝ bû tɛ ndzwi bǝbya kǝ̀ ngha’atǝ  a boŋǝ ngǝ a nǝ̌ nzǝ̀ŋnǝ ǝtyǝ aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀ mbiŋnǝ. Boŋǝ nǝzo’o bǝǝ,̂ kǝ mǝ̀dzwinǝ nshi’inǝ tentǝ̀ a mbwo bǝ̀ ma bwo dzwi bǝbya kǝ̀ ngha’atǝ, mbǝ’ǝma mǝ̀binŋnǝnǝ̀ bikàkǝ atǝ̂tǝ̌ bwo dzwi. A ti’i nbǝ ngǝ, a mǝngye bwo nduŋǝ ngha’a ntsǝ̀mnǝ, mbiŋnǝ mǝngǝ a nǝ̀zò’ò zha kwe mǝmǝ̀ akoŋnǝ̀ nǝ ayɛ̀’ɛ̀sǝ̀.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 2, 2023  Nchyàmbì moo ŋù bə ndə̀mə yε.

Bǝtàa, ǝboo bǝ ngu’u mǝ̀karǝ wi zaŋsǝ̀ nkwe lya sǝsu. Ò jwe moo, ankwe, ò lya nghǝbǝ zu’u a toŋtǝ wwo ngǝ mma lǝ, kǝ ǝtàa lǝ, ò ti’i nkǝ mbi nlô yi tsuŋǝ ma tankâ wwò mbà, nzi’irǝ yi nǝ nko’onyù ntsǝmǝ. O kǝ lya tǝ khǝ’ǝ swiŋǝ ntsɛ̀rǝ̀ wu mbwo. A wwa à bǝ zi’i nkò’onyu f̀ǝ a mbwo wwò, ti’i kǝ zi’irǝ bǝ̀lǝ̀mǝ byi bâ ndzǝ̀mǝ̀ nǝ nkò’onyù, lya kǝ zi’irǝ ǝ̀ byi ǝboo nǝ nkò’onyù.

Today’s Wise Saying For May

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  May 1, 2023  Boŋə fə̀nyə tya wwo ò zə ŋwεŋwε tsətsuŋə ò khə.

Ndə̀mə, nùtsǝ̀mǝ ghǝ̀rǝ afɛ̌nǝ anyù mbà. Boŋǝ ò wwo mǝmǝ afɛ̌nǝ anyù, kǝ anyù tsǝ zǝ wwo, kǝ o ghǝ̌ nzὲrǝ̀ bǝ ko wwo, ò ti’i nzǝ ngǝ a bǝ anyu tǝbonǝ.  Ò bu ǹnunǝ, ò ti’ì nwi’itǝ ntiŋǝ wwò, nkǝ̌ liŋǝ atyǝ̌ wwò ngǝ o lyǝ kàkǝ zu zha anyù bǔ bitǝ ghǝ̀rǝ. Ŋu tsǝ bi nlyǝ mbu nghǝ bǝ swiŋǝ anyu bǝzɛ̀rǝ a mbwo wwo, ò chuwetǝ̀, mbù’utǝ ǝbì jwo, nkhǝ wwo.

 

Today’s Wise Saying In Nkwen

Proverbs And Words Of Wisdom For Daily Guidance And Self-counseling For May

Daily Proverbs And Words Of Wisdom For Daily Guidance And Self-counselling For May 

 

A Deeper Look On What Love Is

What Love is about. A deeper look On what love is.

Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom of the old

Daily Wise Saying In Nkwen (Mǝbǎkò’ò Sènǝ). An attempt to expantiate on the Wisdom of the Old or Wisdom of our Forefathers. Nkwen Language Handbook Nkwen Language Lessons Audio And Video Playlists Nkwen Language Lessons And Podcast Audio Visual Version Of The Nkwen Language Handbook Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 9, 2023  Bə lὲrə lὲrə nshye wǐContinue reading “Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom of the old”

Leave a Reply

%d bloggers like this: