G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Daily wise saying in Nkwen Language
General knowledge Revision General Knowlege Revision Quizzes Inspiration Nkwen Language Proverbs And Wise Sayings Stories Uncategorized

Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom Of The Old For March And April

 

Daily Wise Saying In Nkwen (Mǝbǎkò’ò Sènǝ). An attempt to expatiate on the Wisdom of the Old or the Wisdom of our Forefathers.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  April 30, 2023  M̀mi mə kwi’ifǒ ə̀fwò məyii.

Ndə̀mə, Anyù lò’òsǝ dàŋǝ̀ bikàkǝ atyǝ nshyǝ wi dzwi mba, mbǝ’ǝma ǝdzuŋǝ dzwi nǝ mmi. Boŋǝ ò tǝ ghǝrǝ anyù tǝbòŋǝ̀, tǝ nwi’itǝ ngǝ o nyɛ’ɛtǝ nyɛ’ɛ̀tǝ, boŋǝ zhi ngǝ ngwenǝ̀ ntsǝ̀mǝ, bwo bǝ tî, nǝ̀ mǝ̀la’a bwo bǝ̀ mǝ̀ngò’ò nǝ mǝ̀nta’a, nǝ̀ ŋorǝ̀ bwo bǝ̀ nùŋǝ zǝ wwo. A lya tǝ bǝ njwe tsǝ̌  bwo kɛ̂ mǝmàŋǝ wwò.

//potsaglu.net/4/6328012
Mǝbǎkò’ò Sènǝ  April 29, 2023  Ngàmə̀ lə̀mə̀tə nzὲrə wwe nəkàŋə.

Tǝkǝ̀’ǝ̀ o lya nfε̌̌nǝ̀ nswiŋǝ anyù tsǝ aghǝ̀mǝ̀ wu wa ma ò bǝ lya kàkǝ̌ ghǝ̀rǝ̀. Tanka wà, Ò tǝ ghǝ̀rǝ anyù tsǝ ma ǝ lǝ̀mtǝ wwo sǝsu, kǝ̀ ma o zu’u adzεrǝ zhi nnu wwò sǝsu aghǝ̀mǝ̀ wu, ò kǝ̌ nǝ kǝ zàŋsǝ mboŋnǝ mbà, kǝ̀, ntsù wwo kǝ̌ sǝsu bǝ kǝ̌ chyâ.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  Akòŋnə chya nkabə̀  April 28, 2023

Tanka wà, Àkòŋnǝ̀ bǝ azuŋǝ mbòŋǝ titì ǹchyatǝ ǝdzuŋǝ ntsǝ̀mǝ atyǝ̂ nshye wi. Boŋǝ o dzwi nǝ nkànsǝ akoŋnǝ ntiŋǝ wwò boŋǝ ò dzwi lya nǝ̀ Nywè, mbǝ’ǝma Nywè bǝ a àkòŋnǝ. Boŋǝ ò tǝǝ akòŋǝ nshi ǝdzuŋǝ ntsǝ̀mǝ dzwu ma ò dzwi nǝ̀ dzwu boŋǝ mǝ̀dzwinǝ̀ mwo bǝ̌ bǝ tsɛ’ɛ̀ ayɛ̀’ɛ̀sǝ̀ ayɛ̀’ɛ̀sǝ̌ aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ. A bǝ̀ bâ ghà’àtǝ̀ kǝ̌ nkòŋǝ wwo

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  April 27, 2023  Fə̀li’i dzwi ndyâ.

Ndǝ̀mǝ, À bikàkǝ mǝ̀nyù mǝ̀tsǝmǝ bǝ maboŋǝ ò swiŋǝ nshi ŋù ghanǝ̀ wwò mba. Boŋǝ ŋù ghanǝ yǐ ndyâ wwò kǝ atǝtǝ̌ bù, Bù ti’i nzhi mǝnunǝnǝ̀ mwu nǝ mǝ̀boŋnǝnǝ̀ mwu. Zi’irǝ̀ ǝboo bwo nǝ mbuŋǝ àlà’a, tsuŋǝ ma àbòŋnǝ alà’a, mâboŋǝ bǔ bwo tsǝ̀mǝnǝ̀ nǝ zu.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  April 26, 2023  Azuŋə zu ma ntìŋkàŋə̀ nùnə nshye nzə boŋə mənkhə kə a tiŋə ndəŋə, boŋə a kakə̌ zə.
Əboo bâ, bǝ̀tìkàŋǝ̀ tǝ bòŋnǝ̀ lya nǝ̌ nzwi’itǝ̀ nshì’ìnǝ̌ mba. A wa àbaŋǝ̀ zha tɛ nsàtǝ atyǝ̂ nshyǝ wi bwo tɛ nkǝ nzǝ mǝnyù mâ ghà’àtǝ̌ ma nǝ̀ britǝ̀ zǝ. Bwo tɛ nzǝ mǝnyù mâ mbòŋnǝ, mâ tǝbòŋǝ, mâ khǝ̀’ǝ̀nǝ, nǝ mâ nlwenǝ, nkǝ bri nzǝ mâ nfyi. Əlya, bwo luu nǝ̀ mǝ̀chǐ ma moo daŋǝ̀ bikàkǝ nǝ mu dzwi. A nǝ̀ zu’unǝ wwa.

Ndǝ̀mǝ, mǝ̀fù’unǝ̀ nkabǝ̀ tente susu. O fu’u nzǝ, tǝ fusǝ o linǝ ngǝ ànyù zu ma o swà’à mǝ̀ghǝ̀rǝnǝ̀ li bǝ̀ kwesǝ wwo, kǝ̀ ǝboo bwo, kǝ̀ bǝlǝ̀mǝ bwo, kǝ̀ àlànǝ̀ zhǝ̀, kǝ̀ ala’a zhǝ̀ lǝ̀?  Ò kǝ̀ nǝ̀ fusǝ̀ tsε’ε mǝ̀dǝ̀nǝ̀ nnu, kǝ̀ tsε’ε kò’òsǝ mbìi dzwo, a lya tǝ bǝ̀ njwe tsǝ o nunǝ ma ŋù ma a bi nlyǝ̀ kǝ yi kâbà atyǝ nshye wi zǝ.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  April 24, 2023  Azuŋə abàa wwò niŋə àkù zhə.

Moo, boŋǝ  ǝtaa wwò kǝ mma wwò tuŋǝ wwo o zaŋsǝ nghǝ mba. Mǝ̀ghǝnǝ ntuŋǝ boŋǝ sǝsu.  A wa bǝtàa bwo bwo, nǝ̀ ngàŋǝ lanǝ̀ jwo bǝ zhi ngǝ ò bǝ moo nshi’ìnǝ̌, kǝ gha’a fya azuŋǝ̀ zhǝ.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  April 23, 2023  Ntsù’ù atyə̂  forə bə nkònə yε.

Ndǝmǝ wa, əlàrə bikàkə yi boŋə. Mədənə mətenə kakə yi kə boŋə. Ò dzwi adi’i tsə ŋutsə tə yii nə əlarə nnu wwò, kə tə swa’a də mətènə myi  a nnu wwò, ò ləbətə ntînə wwo. Boŋə ò tiŋə a kô akù zhə kə abwo zhə boŋə ò bə kwi ndya wwo a nzaŋə bə wwo.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  April 22, 2023  Bə bikàkə ngwu məmə nkəmə nsəŋə.

Bǝ̀lǝmǝ ba, mǝ̀ghǝrǝnǝ̌ anyu ndanǝ boŋǝ sǝsu, mbǝ’ǝma a yii nǝ mbônǝ bwo ayὲ’ὲsǝ atǝtǝ̌ bǝ̀. Boŋǝ bu bǝbya kǝ̀ bǝtarǝ ghǝ ntsὲ’ε adzò, mbε, nkuŋsǝ̀̀, bu kwi, bu noŋsǝ nshî ŋu ntsǝ̀mǝ, nseŋtǝ, nti’i nghatǝ. Mǝ̀nyù mǝ ndanǝ bonǝ nchyàtǝ̀ mǝ̀nyù mǝ ndzǝ̀mǝ̀ ndzǝ̀mǝ̀.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  April 21, 2023  Ə̀boo bə mbwo bikàkǝ kù’ùtə̀.

Ò bǝ ǝtàa kǝ m̀ma, Ò kǝ moo bwo tsǝ̀ nǝ fǝ̀’ǝ̀tǝ mbà, kǝ̀ ŋu bwo tsǝ, kǝ̀ tsɛ̀’ɛ̀ nǝfâ bwo tsǝ, mbǝ’ǝma ŋùdaŋǝ̀ bwo tsǝ̀ bikàkǝ abǝŋǝ mo’o dzwi. Lya bǝ mbǝ zu ma Nywe a ghwurǝ bǝ byi. ŋù ntsǝ̀mǝ̀ kǝ mbǝ tsε’ὲ nfǒ atyǝ̂mbǝ̀ŋǝ zhǝ, nǝ zhi mbuŋǝ bwo myi mǝ̀tènǝ̀.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  April 20, 2023  Nə̀wô nə ŋù fəmə kî zhə, la zə̀ ŋu nkabə kǐ bə̀ bâdàŋə̀.

Ndǝmǝ wà, lo ŋutsǝ̀mǝ̀ ma ŋù mbà. Kǝ̂ wwo bǝ̂ ntswìrǝ̀tǝ, kǝ̂ kǝ swiŋǝ ngǝ ò koŋǝ bàtsǝ̀ nchyatǝ bâtsǝ. Ò bǝ̀ ŋù nǝ̀ azuŋǝ ò kǝ̂ tankà tsuŋǝ bû ngàŋǝ nǝ̂ ǝdzuŋǝ nǝ ghǝ̀rǝ. À wwa ŋù ntsǝmǝ̀ bǝ ŋù. Ò loo ghə nəwo, ò ghə tsε’ὲ zi ŋu ntsə̀mə̀, kə nə ghə tsε’ε nə zu ma ò bə jyə azuŋə wə.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  April 19, 2023  Ò təmə ǹna ò zoŋə̀ nə̀ àliŋə̀.

Ndǝmǝ, Ò ghǝrǝ afɛ̌nǝ anyù nu ngwe wu a fu, ò ghǝ, mbu’utǝ mbwo mbwo zhǝ, nlɛ̌tǝ yi, nghǝ̀rǝ a bu. Ò ghǝrǝ afɛ̌nǝ̀ nyù a nnu ndoŋǝ wwo,̀ a shwesǝ ntoŋǝ nu wwo, ntânǝ, ò bu’utǝ̀ mbwô mbwo zhǝ, nlɛ̌tǝ yi, ngho’o nghǝ̀’ǝ zhǐ. Lya mbuŋǝ̀ nshi’ìnǝ̌. O ghǝrǝ anyù tsǝ ma ǝ bǝ̂  ò linǝ̀, nyesǝ.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  April 18, 2023  Aya afò məjyə ̀ kâ nsa.

Muwi, ò zhitǝ afà’a zhǝ mâ kwesǝ wwo, ò niŋǝ ntiŋǝ wwo wǝ, niŋǝ̀ mǝtènǝ̀ mwo wǝ, mbosǝ wwo nfa’a nshi’inǝ. Kǝ awɛ̌nǝ̀ wu nǝ mà’a, kǝ aghàbǝ̀rǝ mǝnyù wu nǝ  kǝ niŋǝ. À wwa, àsâmǝ bàŋǝ̀, ò bǝ kwe mǝmǝ̀ fà’à zhǝ zha.

Mǝbǎkò’ò Sè  April 17, 2023   Boŋə ò kàkə nkùŋə̀-tyə li’isə̀.

Ndǝ̀mǝ wà, ò tso’osǝ azuŋǝ ŋu, ò zàŋsǝ̀ mbû ntwu, mbǝ’ǝma àghǝ̀mǝ̀ tsǝ ò lya mbǔ tso’osǝ. Ò lontǝ azuŋǝ ŋu ò zaŋsǝ mbu mbensǝ̌ mbǝ’ǝma ò bǝ lya bǔ lontǝ, a kǝ nfa’à nǝ azuŋǝ zhi zha.  Ŋù fya azuŋǝ mbwo wwo ò kwε nǝ mbwo mǝ̀tsǝ̀mǝ,̀ nghǝrǝtǝ, nfyâ mǝyà yɛ̌. À wwa a lya bǔ wi’itǝ fya zǝdàŋǝ, kǝ̂, o kǝ mbu nzhi nduŋǝ mǝ lontǝnǝ fǝ mbwo zhǝ.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ   April 16, 2023   Njwe afò bə̀zὲrə bə njwe-la’à.

Ndǝ̀mǝ, o kǝ wwo wwo bǝ kǝ ngha’a ngha mbà, kǝ̀ kǝ dzwi wwo wwò adi’i tsǝ aghǝmǝ wwo ma bǝ̀ bikà kǝ wu aghǝ̀mǝ̀ wu wa ndzwi. Mbǝ’ǝma boŋǝ bǝ fɛ̂nǝ nzǝ wwo wu kǝ ma ò lyǝ wu nkwî, boŋǝ bǝ bǝ̌ ti’i kǝ biŋsǝ ngǝ, “À bǐ nlyǝ̀ li fǝ ndoŋǝ wi zhǝzhǝ lo? À bǐ ǹnunǝ fǐ nchya fǝ’ǝ zhǝ zhǝ nfà’à li kǝ̀ wu lo? À bǐ nchya nghǝ nduɲǝ wi njwe senǝ zhǝ zhǝ li a ghǝ̀rǝ kǝ wu lo? À bǐ nkwi ncyâ fǝ̀’ǝ̀ zhǝ zhǝ nlyǝ li fǝ lo? Əlya, bǝ̀ ti’ì ntǝ̌ mmi nǝ mǝ̀yǐnǝ̀ mwo.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  April 15. 2023  Boŋə ntòŋə wwo tə lwὲ’ɛ̀tə̀ boŋə o bə lya ku ndyâ mə̀shà.

Bǝ lǝ̌ tǝ mbyi a nǝ àsǝ̀sòŋǝ̀ nkô mbǝ’ǝma a koŋǝ àsǝ̀sòŋǝ̀ sǝsu. nlǝ̌ tǝ̂ ngwu nǝ̀ ngwàsaŋǝ nkô mbǝ’ǝma a koŋǝ ngwàsaŋǝ sǝsu. Nlǝ̌tǝ nǝ̀byě nǝ mǝ̀jyǝ nkô mbǝ’ǝma nǝ koŋǝ mǝ̀jyǝ̂ sǝsu. Ndǝ̀mǝ wà ò tǝ koŋǝ azuŋǝ tsǝ kǝ myi mǝtuwe wu sǝsu, o kwà’àtǝ̀ àtyǝ̂ zhǝ nshi’inǝ, nlinǝ ngǝ̀ azuŋǝ zu kwesǝ wwo li nǝ̀ àkǝ̀ lǝ, kǝ à bǝ bǝ azuŋǝ ma a lǝ̌tǝ̀ wwo mǝ kô nǝ̀ wwo ghǝ nǝ̀ wwò lǝ.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  April 14, 2023  Ò dzwi afo nchə̀ o kə bəkwu nsəŋə.

Ndǝ̀mǝ wà, Boŋǝ ò dzwi adi’i wu ma anyù tsǝ bǝ̀ǝ nghǝ yi, ò kǝ ŋu wu ma ànyù zu dzwi wu nnu a nǝ bu kǝ fɛ̀rǝ̀. A nti’i nswà’à tsɛ̀’ɛ̀ nduŋǝ mǝ̀ nyesǝnǝ. kǝ a bǝ bǝ anyù ma ǝ bi ntɛ mbǝ̂ yi, lya mbu nzhitǝ mǝ boŋǝ nǝ̀, ò kǝ mbyi sǝsu bǔ fi’i. Ti’i nyesǝ tsɛ̀’ɛ̀ nyesǝ̀ nghǝ̀ nǝ̀nshi.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ   April 13, 2023   Ǹghǝ̌ kwo məmə t̀

Boŋǝ moo nyi mǝtù’u wwò ò ti’i kǝ tsɛ̀’ɛ̀ ǹnu zhǝ̀ tsà ǝzǐ ńnunǝ wwo, o ti’i gha. Boŋǝ abàrǝ bɛ̂ atsǝ̀’ǝ zhǝ nkhǝ̌ nǝ zu, ò ti’i kǝ tsɛ’ɛ̀ zǝ dàŋǝ swà’a wǐ, ò ti’i gha. Boŋǝ ò wii wwo tǝ fε wwo sǝŋǝ nyi ǝtsǝ̀’ǝ wwò, o ngǝ “weyi weyi weyi!” ti’i kǝ tsε’ε nduŋə swa’a chi’isǝ ǝtsǝ̀’ǝ zhǝ, o ti’i gha.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ   April 12, 2023   Əbòŋnə̀ bya-bya zoŋə a ndzèmə nzὲ.

Ndǝmǝ wa, zhi’itǝ wwo, mǝ̀tswanǝ̌ ntsɛ̀rǝ̀ wa kakǝ bòŋǝ̀, mbǝ’ǝma ò tswa zǝ̀ nchyàmbì la, mbù nghǝ bǝ bòŋnǝ a dǝ ngǝ ò kǝ mbitǝ tswa zǝ tsǝ̀ mǝ to’otǝ zǝ nchyàmbì zha wǝ. Fǝ̀’ǝ̀ lya tǝ kù’ù ǝbòŋnǝ̀ jwo ti’i nyìi ntyǝnǝ̌, ŋù ntsǝ̀mǝ̀ lǐ wwo nchì’i a tyǝ̂ zhi, kàkǝ anyù zhǝ bǔ zàŋsǝ biŋǝ. A bǝ ngǝ bǝ̂ bi nfεrǝ̀ wwo mbǝ’ǝ anyù tsǝ, boŋǝ ŋù ntsǝ̀mǝ ti’i zhi ntiŋǝ zhǝ tsε’ε ngǝ anyù zha ko wwo mbǝ’ǝma ǝ̀bòŋnǝ̀ jwo yìi ntyǝnǝ̌.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  April 11, 2023     Ə̀nywe bənkhə tsə bə mbà’ambà’à.

Ndə̀mə wà, boŋǝ bǝ loo wwo ma Ətàa-tyǝ̂ adi’i fa’a tsǝ ma bǝ̀ tɛ ndzwi wu nfa’a, ò ghǝ ò bosǝ wwo, nlanǝ nlinǝ mbǝ̀ zu ma bǝ̀ bu ma bwo tε ndzwi wu lǒ afà’a. Ò lya nlanǝ nzǝ mbǝ̀ zu ma bwo fa’a, a bǝ̀ ngǝ ò zǝ àkonǝ nyù tsǝ wu, ò ti’i boŋǝ̀ zhìtǝ̀ mǝ nyesǝnǝ̌. O lya kǝ tǝ khǝ̀’ǝ lu’urǝ ghǝ tô abwo zhǝ za’a boŋǝ bu kasǝ wwo biŋsǝ ngǝ, “Bù bi nko’osǝ m̀mu wì a la lǝ?”

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  April 10, 2023  Nkyî luu a nə̀ àwigə̀rə̂

A bə njwe tsə̀, Moo Nywə̀ ko’o ǹnunə atyəˆ shà mba tsə̀, nə̀nə̌ bə̀ yìi ǹno ǹno ̌nkwεtə yi wu, ə̀bàrə dzwikə tsùŋǝ wu,nə ə̀kəku, nə bə̀fə̌, nə bə tsènkεrə̀ nə ngà̀ŋə nəghònə. A swiŋə ngə a bwo bətsə̀mə̀ nutə akwirə kwirə. A ti’i nfya məjyə bwo bətsə̀mə̀ jyə nzurə.  A tì’i ndə lya ngə boŋə ǹgwètə ŋùtsə̀mə yii adi’i anyu wwo di’i luu, o tarə tse’e ŋu ntsəmə.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ   April 9, 2023  Ə̀zdùŋə nshye chyà tsὲ’ὲ à̀dàŋə̀ àdaŋə.

Ŋù nǝ̀ ǝdzùŋǝ̀ ngù’u fǝ lo? Binǝ̀ bǝ dzuŋǝ chya chyaˆ atyǝ nshyǝ wi. Ò dzwi nǝ àzunǝ ò fya zǝ̌ ndǝmǝ̀ wwò  Ò dzwi nǝ àbì’ì O kǝ ntiŋǝ̀ wwo wu sǝsu niŋǝ̀. Ò tǝ̌ asǝ̀mǝ̀ fǝ̀’ǝ̀ wwò chya ò mε’ὲtǝ̀ bǝ̀ bǝ ndzǝ̀mǝ̀ kǝˆ nko’o ntǝˆ.

Mǝbǎkò’ò Senǝ  April 8, 2023  Boŋə ò bànǝ ntènə̀ ò jwe nkwu.

Nkò’onyù tentǝ la mbòŋǝ̀ sǝsu. Tankaˆ wà, Takǝ̀ mǝ swiŋnǝ̀ nkò’ònyù wwo aghǝ̀mǝ̀ ntsǝ̀mǝ̀ mbà.  Mbǝ’ ǝma boŋǝ ò kiˆ nkò’onyù a bǝ ngǝ ò swiŋǝ ntsὲrǝ̀.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  April 7, 2023  Àghàngàŋə̀ zu’u ngàŋə̀

Ndyǝ ghǝ̀rǝ ndyǝˆ. Àmǝ̀mù’ù ko ntsǔ myaˆ ngwu bwo bǝ̀ ǝboo byi. Bwo ti’i kwakǝ la? Tǝ̀kwε tì’i kǝ wu ku. Atsǝ̀mǝ̀ tsǝ̀mǝ̀ dzwi tsὲ’ε a mbwo Nywè.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  Wise Saying April 6, 2023  Ò kâ mətanə kə ghə̀ o kə mbə̀ŋə̀ nə̀ alà’a shù’ù.

Ndì wà, ò ka wwò  koŋǝ mǝ zo’onǝ̀, ò kǝ wwo nǝ swiŋǝ ngǝ nǝzo’o bikàkǝ boŋǝ̀. Kǝ̀ ngǝ nǝ̀zo’o tentǝ sǝsu. Ò ka wwo kòŋǝ jwe moo, ò kǝ nǝ swiŋǝ ngǝ mǝ̀kûnǝ moo tentǝ sǝsu.  Boŋǝ ò ka wwo kòŋǝ ghǝrǝ anyù tsǝ, ò kǝ wwo mǝ̀bonǝ̀ niŋǝ mǝtiŋǝ bǝ bu ma bwo swa’a ghǝ̀rǝ anyù zha ma ò bikàkǝ wwo zhi mǝ̀ghǝrǝnǝ̀ la, kǝ ma o bo la.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ   Wise Saying April 5, 2023   Ŋùdàŋə tuŋə àfə̀mə ŋùdàŋə̀ wù’usə mə̀gə̀’ə̀ myi.

Ŋù  ntsǝ̀mǝ atyê nshye à dzwi nǝ̀ ǝ̀bì’ì. Mǝŋkhǝ ntsǝ̀mǝ̀ dzwi nǝ̀ ǝ̀bì’ì ma bǝ̀tàa byi fyâ nǝ̀ zhǝ. A lya nkwe mbǝ ŋu, a swa’à zhi ǝ̀bì’ì.  Muwì̀, o kǝ ǝbìi jwo nǝ ko’osǝ nu àbì’i ndǝmǝ̀ wwò kǝ zǝ̀ bǝtàa bwo mbà. Tǎkǝ nswà’a zhǝ ǝ̀bì’ì, ka ǝ̂ khǝ̌tǝ khǝ̌tǝ̂.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  Wise Saying April 4, 2023   Tə̀ zhi ntsǝ̀mǝ̀ bǝ mbù’u.
Ndǝ̀̀mǝ, ò kǝ wwo ntsǝ̀rǝ atyǝ ŋù tswa tǝ̀ ngǝ a zhi ànyù zu mbà. Kǝ wwo ndzǝ̀mǝ̀ ŋù ma a ghǝrǝ anyù tǝbòŋǝ̀ nǝ biŋǝ kǝ to’otǝ yi nǝ ànyù tǝbòŋǝ̀ ma a ghǝ̀rǝ nnu ŋu tsǝ ma à bikàkǝ yi anyu dàŋǝ̀ zhi.  A wa ŋù ma à bikàkǝ yi anyu daŋ̀ǝ̀ zhi bǝ kàkǝ yi wwu tyǝ mbà, la Nywè yi tyǝ wwu.
Mǝbǎkò’ò Sènǝ   April 3, 2023   Ndyâ bikàkə nə bǝ̀ nshwe.

Boŋǝ bù kakǝ̌  tyǝnǝ kwokǝ̀  adi’i wu ma bǝ̀ kǝ̀ ŋu dzwi we, boŋǝ̀ lya atentǝ̀ tyǝ̀.  Mǝ̀sa’anǝnǝ̀ kǝ̀ mǝ̀tyǝ̂̂nǝnǝ̀ bǝ ànyù tǝbòŋǝ̀. Muwì, boŋǝ bǔ ŋu tǝ sa’anǝ kǝ tǝ tyǝ̂nǝ, ndǝ̀mǝ wwò, kǝ̀  moo, kǝ̀  nchyâ mâduŋǝ tsǝ̀  yìi nswiŋǝ̀  ngǝ bù  kentǝ, bù̀ zwi’itǝ̀, nkentǝ, kǝ nǝ nshi bǔ ghǝ̌.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ   April 2, 2023   Mə̀tànə ŋu nə̀li zhi.

Ndì wa, boŋǝ ò tǝ swa’a zuu azunǝ zhǝ, nduŋǝ dzwi, ò ghǝ tsε’ὲ wwò nǝ atyǝ̂mbǝ̀ŋǝ zhǝ mbà.

Mbǝ’ǝ̀ma ò bǝ ghǝ̀ la linǝ̀ zu ma ǝ lanǝ mbòŋǝ̀ wwo ǝzû. Ŋùdaŋǝ ghǝ la nzuu bǝ zu ma à kǝ nzǝ ngǝ a boŋǝ yε. Bǝ̀ bǝbya bikàkǝ̌ azuŋǝ abǝŋǝ mo’o nzǝ.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  April 1, 2023   O tə tòŋə akù’u ò zə̂ ǹjya zhì za’a.

Ndǝ̀mǝ wà, boŋǝ ò tǝ ghǝrǝ anyù tsǝ, kǝ azuŋǝ tsǝ, ò kwa’àtǝ̀ atyǝ̂ zhǝ nshi’inǝ̀, nswa’a ǝdzuŋǝ dzwi, nkǝ linǝ nshi’ìnǝ ngǝ e li bǝ lya fu nǝ anyù nshi’ine kǝ nǝ azuŋǝ̀ nshi’inǝ le.

O kǝ anyù tsǝ nǝ bwu’usǝ zhìtǝ lya ti’i kǝ zǝ ngǝ zhǝ wu, kǝ khǝ mὲ’ε bwù’ù mbǝ’ǝma ndoŋǝ mǝ mìtǝnǝ̀ bikàkǝ dzwî.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  March 31, 2023  “Mə̀ nkə̀ la nzhi” ǹtsə̀mə zoŋə bə ndzə̀mə̀.

Ndǝ̀mǝ wà, bǝ̀ tǝ takǝ chyàsǝ, ǝboo bya ndyâ àŋwà’àrǝ̀ lya ò kǝ̌ ntakǝ nchyasǝ bwo mbà. Ò kǝ nǝ mὲ’ὲtǝ̀ a lyǝ mbǝ njwe tsǝ̀ o kasǝ̀ wwo li ndzǝ̀mǝ̀ nfεrǝ atyǝ mbǝ̀ŋǝ̀ zhǝ, kǝ̀ nwi’i wwo, kǝ̌ àhǝ̀’ǝ̀nǝ̀ kuu ntiŋǝ wwò.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ, March 30, 2023  Ə̀tyə bya boŋə nchyàtə̀ zi mo’o.

Ndǝ̀mǝ wà, boŋǝ o tǝ swa’a ghǝrǝ anyu tsǝ, bu Әtaa bi wwò zǝŋnǝ̀ ǝtyǝ, kǝ o zǝŋnǝ̀ atyǝ bu moo wwò kǝ̀ ǝboo bwo kǝ bu bǝlǝmǝ bwo. Mbǝ’ǝma boŋǝ ò kakǝ mǝnyù mǝ̀tsǝ̀mǝ̀  wwo-wwò zhi.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  March 29, 2023  Àbwo bikàkǝ ntsu adàŋə̀ dàŋə nko’o

Ndǝ̀mǝ wà, boŋǝ ŋù yii nghantǝ wwo, o fyâ nyenǝ azuŋǝ; kâ a khǝ bǝ la, a ma’à ntsǔ zhǝ. O fya nkyi a nyǝ. Àbwo ma kò’o ntsu daŋǝ danǝ, a ko’o lya tô ngòŋǝ̀, la a ko’o nǝ nyǝnǝ̀ zuŋǝ. àyὲ’ὲsǝ̀ yii

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  March 28, 2023  Ǹdya tə̀ sa’anə̀ bə awε̌ ŋu.

Muwi, boŋǝ bu tε ndwi ndya bə bya kə ngha’atə boŋǝ buu bə za kə boŋnə̌. A bə aghəmə wu ma ətyə dzwu kwa’atə anyu nzəŋə ghə alaa mo’o a bonnə biŋə.

A kə lya mbə aghəmə wu ma ətyə dwa’arə, adwà’àrə̀ yii. Aghǝ̀mə̀ tsə bwo sa’anə̀ mboŋǝ bǔ biŋnə. Lya ma mədzwinə ndya ya’atə bə. Bu təkhə’ə nsa’anə bu swa’a nduŋə nchisə.  Mbə’əma mə̀ dzwinə̀ nə bə̀ boŋə nhyàtə̀ mə dzwinə̀ wwò-wwò

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  March 27, 2023  Bǝ̌ tyə mbenə mə ndya bə nə̀ ngrə̀-məkwε.

Tanka wà, Boŋǝ bǔ ndǝ̀mǝ wwò tǝ nsa’anǝ, kǝ̀ tǝ tyǝnǝ, ò tǝ bòŋnǝ ò myi mǝ̀tuwè̀ mbà. O tǝ fuu yi ò kǝ nǝ fuu ǝ zaŋǝ susu. Mbǝ’ǝma ndǝ̀mǝ wwò tε̌ mbǝ ndǝ̀mǝ̀ wwò. O lya kǝ̌ tǝ khǝ̀’ǝ fὲ’ε mya nǝ̀lǐ yε̌.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  March 26, 2023  Ǹchə̀ ngwo dzwi nə ngwo.

Bə̀ləmə ba, boŋə ŋù tə tèntə tyə, kə̀ tə ghə̀rə aghàbə̀rə̂ mənyù, kə tə swà’àtə əlàrə̀, kə̀ tə kə bù’utə mənyù, bə təə yi a ka zu’u, bə mὲ’ὲtə̀. À chə̌  lya àtyə̂bə̀ŋə̀ zhi.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  March 25, 2023 Boŋə ò ka kù’u bǔ ŋù tòŋə̀ ò kàkə ǹfὲ’ὲ njya zhì zhi.

Ndə̀mə, Ò kə nta’a yi nə tiŋǝ shi’i ngə lyi ŋu nshi’inə kə ŋu tə̀boŋə mbǎ. Ghǝ̀tə̀ nəbenə zhə zà’a mboŋǝ zhi ngə à bə ŋù nshi’ìnə̀ kə̀ wù tə̀bòŋə̀.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  March 24, 2023 Boŋə ò ka ndya dzwi bə bǐtə̀ ǹjyǎ zhə̀ nə̌ nkyǐ.

Ndə̀mnə, boŋə o bə ŋù nkùŋsə̀, a bə njwe nkùŋsə̀ ò ku ndya nə̀ fə̀’ə̀. Boŋə ò ngha’a nyii nchya fə̀’ə̀ boŋə o kə gha’a nyə əlwi məlù’ù. À wa bə tε ngha nnà kə nkabə, zhə̀ khə̌tə̀.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  March 23, 2023   Zə Məkù nə̀ Njwe.

Ndǝ̀mǝ wà, À zàŋsə̀ nkwi a boŋə susu. Mə khə nə əlàrə̀ kə mbə mbuŋə̀ nshi’inə̌. Ò ghǝ adi’i o zaŋsə̀ nkwi. Ò tiŋə adi’i nzə əlàrə tə yii ò lyə wwo.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  March 22, 2023  Àwuŋə nə̀ tə kwi afò a ǹnà kàkə̌ m̀yə̀.

Ndǝ̀mǝ wà, O ghǝ adi’i ajyǝ, o jyǝ nkǝ nyǝ mu ma mǝ ku’unǝ a ǹnu wwò nkwi wwo. O kǝ nǝ ti’i jye, nye ǝlye adi’i wu mbǝ’ǝma ò zǝ ngǝ ajye zha lanǝ mbri ngha’a.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ March 21, 2023 Fya a zuŋə a mbwo ŋù wu ma a zhi ǹdwènə̀.

Mǝ̀liŋnǝ̀ a zuŋǝ zhǝ nshi’inǝ̀ boŋǝ susu. Bǝ̀ bǝ zǝ nnu zha mbonkǝ, mbǝ’ǝma bǝ̀ koŋǝ mǝ zǝnǝ̌ mbǝ zù ma ŋù liŋǝ azuŋǝ̀ zhi nshi’inǝ̌. A ŋù ntsǝ̀mǝ̀ ti’i ngherǝtǝ wwo.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ March 20, 2023 Ò tə kuu moo ŋù ò jwe wwò.

Aliŋǝ chya nkyi.  Moo bǝ ya’a kasǝ yi linǝ atàa bwo mya njwe yε, kǝ̌ nline yii ti’ì ngho’o ǝkwo kǝ fǝlùŋǝ. O bǝ nlìnǝ̀ moo wwo, ò kǝ yi nǝ̀ fὲrǝ. A bǝ bǝ ànyù aliŋǝ.

Mǝbǎkò’ò SèMarch 19, 2023 – Ngwo nə̀ kǎ moo ngwo dàŋə njwe.

Mbὲ̀rǝ ya’a njwe mbεrǝ. Ŋu mǝ̀tenǝ̀ ya’a njwe ŋu metenè. ŋù mǝ̀chii kǝ nya’a njwe ŋu mǝ̀chìi. Moo ya’a mbě mbuŋǝ ǝtàa yì kǝ zǝ mma yε.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ  March 18, 2023  Moo tə̀ zu’ù ǹtǝ̀ǝ mya, kù zhə̀ nsansə̌.

Moo, zu’ù̀ ǹtǝ̀ǝ m̀ma wwò bwo etaa wwò mba, mbe’ema ànyù ntsǝ̀mǝ̀ zu ma o ghǝ̀rè̀, wwò moo zǝ. Ò ka zu’ù̀, wwò moo lye kàkǝ yi zhǝ̀ ke zu’u. A mǝ̀liŋnǝ̀ wu ma o niŋǝ mǝntiŋǝ bǝ̀tàa bwo lyǝ̀ nkǝ yii a ntiŋǝ wwò.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ March 17, 2023 – Boŋə mbì’ìnə̀ kàkə atyə̌ chyà.

Mǝ̀ngye tε mbǝ mǝ̀nghě, mǝ̀mbaŋnǝ̀ kǝ mbǝ mǝ̀mbaŋǝ̌. Nywè a fusǝ̀ ngi mò’o a nnu mǝ̀mbaŋnǝ̀ nghwurǝ̀ mǝ̀ngye wǝ. Boŋǝ mǝ̀ngye kakǝ mǝ̀mbaŋnǝ̀ bǝ.

Mǝbǎkò’ò Sènǝ March 16, 2023 – M̀bàŋə̀ nə̀lwenə̀ a moo.

Nǝ̀lwènǝ bǝ ànyu ŋu ntsǝ̀mǝ̀. Bǝ jwe wwo senǝ boŋǝ a tǝ bǝ ezo o tε nkǝ lwentǝ. Moo, linǝ ǝtaa wwò bwo mma wwò a nǝlwenǝ bwo mbà. Kǝ nlinǝ bǝtàa bwo bǝma bwo fǝ mǝmǝ alànǝ a nǝlwenǝ bwo,  mbǝ’ǝma Nywè a bikakǝ moo a mbwo ŋu tsǝmǝ̀ fya.

 

 

Daily Wise Saying In Nkwen

 

Daily wise saying in Nkwen Language

 

A Deeper Look On What Love Is

What Love is about. A deeper look On what love is.

 

Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom of the old

Daily Wise Saying In Nkwen (Mǝbǎkò’ò Sènǝ). An attempt to expantiate on the Wisdom of the Old or Wisdom of our Forefathers. Nkwen Language Handbook Nkwen Language Lessons Audio And Video Playlists Nkwen Language Lessons And Podcast Audio Visual Version Of The Nkwen Language Handbook Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 8, 2023  Bὲnə àbàà zhə adì’i wu maContinue reading “Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom of the old”

A Deeper Look On What Love Is

What Love is about. A deeper look On what love is.

 

Story 5 – Why The Cock Has No Teeth

Why The Cock Has No Teeth  Vigilance in Gaming Preview and get our e-book. Once upon a time, Mr. Cock and Mr. Rat were great friends. They jointly cultivated a farm and planted lots of groundnuts (peanuts). They did all the farm work together and during the harvesting season, they both went to their farm,Continue reading “Story 5 – Why The Cock Has No Teeth”

Children Are Angels. A fun game with Jesus

A fun game with Jesus Read more of our Stories Of Inspiration from this e-book A fun game with Jesus It was the feast of Corpus Christi (Feast of the Body and Blood of Christ). Diana, four, and her Mom sat on the second row from the front in Church. The Priest had given aContinue reading “Children Are Angels. A fun game with Jesus”

Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom of the old

Daily Wise Saying In Nkwen (Mǝbǎkò’ò Sènǝ). An attempt to expantiate on the Wisdom of the Old or Wisdom of our Forefathers. Nkwen Language Handbook Nkwen Language Lessons Audio And Video Playlists Nkwen Language Lessons And Podcast Audio Visual Version Of The Nkwen Language Handbook Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 8, 2023  Bὲnə àbàà zhə adì’i wu maContinue reading “Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom of the old”

Information And Communication Technology Revision Quiz For Kids 4 Through 12

Basic Computer Knowledge For All Get our General Knowledge e-book Read our General Knowledge Revision e-book. Basic Computer Knowledge For All I C T stands for__________ Information and Communication Technology Using the computer, we can search the internet for information on all subjects and works of life such as in ___________ Education, transport, medicine, socialContinue reading “Information And Communication Technology Revision Quiz For Kids 4 Through 12”

2 thoughts on “Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom Of The Old For March And April

  1. Anonymous

    Great job Mom

    1. T. Theresia N.

      Thanks for visiting. Happy you did.

Leave a Reply

%d bloggers like this: