G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Picture and names of insects
Inspiration Uncategorized

Pictures and Names of Insects

 

Pictures and Names of Insects

Advertisements

Here are the names of some insects to increase your vocabulary on insects in English and Nkwen languages

On Youtube at: https://youtu.be/iQjHVo7qV8w

Advertisements
On Youtube at: https://youtu.be/zbrN_p7vew4
Names of Insects
Names of Insects
Advertisements
Names of Insects
Names of Insects
Advertisements
 Insects
Insects
Advertisements

 

Pictures and Names of Insects
Names of Insects
Pictures and Names of Insects
Insects
 1. Fǝ̀ngǝ̀gǝ̀rǝ– an ant
 2. Ghǝghanǝ – a butterfly
 3. Tɛngǝ̀’ǝ-ngǝ’ǝ nǝsoŋǝ – Dragonfly
 4. Kǝfǝ̀mǝ – carpenter bee
 5. Ko’ofǐ– a wasp
 6. ànchinǝ̌̀ – a cricket
 7. Ba’a-ǹgwo – a bug
 8. Ǹtǝ̀rǝ-tyǝ – head louse
 9. Ǹgwìŋnǝ-eku – Ticks or bed bugs
 10. Afònko’o – The dung beetle
 11. Ǹkà’à – sticks insect
 12. Ǹko’orǝyam beetle
 13. fǝ̀ndoŋ-ndoŋǝ̀ – ground beetle
 14. tɛ̀rǝ̀  –  a spider
 15. À̀nsɛ̀tǝ̌ – a pupa
 16. Nǝghǝghǝ –  praying mantis
 17. ǹkoŋ̀ǝ-kù’u-ndiŋǝ̀ – a millipede
 18. fǝ̀nchǝnkwi – a treehugger
 19. àgwì – maggot
https://youtu.be/zbrN_p7vew4
https://youtube.com/c/TaminangThereseN
Advertisements

Related Pages

Pictures and names of Animals

Pictures and Names of Birds

Grass Types And Vegetables

Stories That Bring Great Impact On Life

Aspects Of The English Language

Basic Mathematics

Poems About Life

Responsorial Psalm Chants For Sundays

General Knowledge Questions and Answers Revision

Nkwen Language Lessons

Nkwen Language Gospel Readings For Year C

Home

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Advertisements

 

Advertisements

Leave a Reply

%d bloggers like this: