G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Self Introduction and Introducing others in Nkwen Language.
General Knowlege Revision Quizzes Uncategorized

Self Introduction And Introducing Others In Nkwen Language

 

Self Introduction And Introducing Others In Nkwen Language

A. Self Introduction in Nkwen Language
Question Answer
Ә̀lwenә wwo bә a wә?  

What is your name?

Ә̀lwenә wa bә Ngәlo.

My name is –Ngelo

O dzwi a fә?

Where do you live?

Mә ndzwi fәfә New York City. 

I live in New York City.

O bә әluŋә dzwi sә’ә?

How old are you?

Mǝ̀ bә әlùŋә nә̀kwà.

I’m 4 years old.

Әlwenə mma wwo wә̀?

What’s your mother’s name?

Әlwenә mma wà bә̀ Ngә̀fò

My mother’s name is Ngefor.

Ә̀lwenә әtàa wwo wә̀?

What’s your Father’s name?

ǝ̀lwenә әtàa wà bә Ndìfò

My father’s name is Ndifor.

O ku ndyâ-ŋwà’àrǝ̀ a fә?

Where do you school?

Mǝ kǔ ndyâ-ŋwà’àrǝ̀ Saint Joseph.

I school at Saint Joseph’s.

 

B. Introducing Others

Li bә wә̀? Who is this?

Li bә̀wә? Who are these?

Li bә әtàa wà. This is my Father.

Li bә mma wà. This is my mother.

Li bә ndәmә . This is my brother/sister.

Li bә ndәmә wu mǝ̀ngyǝ̌. This is my sister.

Li bә ndәmә wu mǝ̀mbaŋnǝ̌. This is my brother.

Li bәlәmә ba. These are my siblings.

Li bә muwì. This is my younger one.

Li bǝ̀muwi. These are my younger ones.

Li bә Ndi wà. This is my older brother/sister

Li bә̀li ba. These are my older brothers/sisters/siblings

Li bә tanka wà. This is my friend.

 

Li bә әtàa wà. Ә̀lwenә yi bә Ngu’u. This is my Father. His name is Ngu.

Li bә mma wà. Ә̀lwenә yi bә Ngǝlo. This is my mother. Her name is  Ngelo.

Li bә ndәmә wà. Ә̀lwenә yi bә Ngwi. This is my brother/sister. Her name is Ngwi.

Li bә ndәmә wà wu mǝ̀ngyǝ̌. Ә̀lwenә yi bә Ntsaŋә. This is my sister. Her name is Nchang.

Li bә ndәmә wà wu mǝ̀mbaŋnǝ̌. Ә̀lwenә yi bә Talà. This is my brother his name is Tala.

Li bәlәmә ba. mǝ̀ lwenә mya bǝ Ngu’u bwo Ngefò. These are my siblings. Their names are Ngu and Ngefor. 

Li bә muwì. Ә̀lwenә yi bә Nәә. This is my younger one. Her name is Neh.

Li bәmuwì. Mǝ̀lwenә mya bǝ Ngwenǝ̀ bwo Fru. These are my younger ones. Their names are Ngwen and Fru.

Li bә Ndi wà. Ә̀lwenә yi bә Ndo’onywe. This is my older brother/sister. His/her name is Ndonwie.

Li bә̀li ba. Mǝ̀lwenә mya bǝ Talà bwo Ngenywè. These are my older brothers/sisters/siblings. Their names are Tala and Ngenwie.

Counting:  1 – 10

On Youtube

mòˀo      1

bya         2   

Tarǝ        3

kwà        4

tanә̀       5

ǹtùu       6    

sàmba    7 

nә̀fǎ        8   

nә̀bwùˀu     9

nә̀ghәmә̀   10 

C. Some Typical Nkwen Names are:
Masculine  Feminine  Masculine  Feminine 
Azε’ὲ Ngǝfò  Ndonywè Ngwikarǝ
Abu’ùngwa Ngenywe Funywè Ngwinà
Abu’ùngòŋǝ̀ Ngǝtsε̌ Chenywè Ngwingǝ’ǝ̀
Afoŋǝ̀ Ngǝnchè Tanto’o Ngwimǝ̀là
Afwôngàŋә Ngǝndzàŋǝ̀ Tanywè Ngwibǝ̀sǝ̀rǝ̀
Afwôtyi Ngǝgha’à Tamya Ngwifǝ̀sa’a
Àtâ Ngǝmǝ̀naŋә Tabìi Ngwigha
Àkosùŋǝ̀ Ngǝgha Ndyângàŋә Ngwibenǝ̀
Ndìfò Ngǝmboŋә Ndyânshye Ngwifò
Ngu’u Ngǝlà Tsu’umbònә Ngwibǝ̀na
Tabǝ̀fò Ngǝla’a Tsәkwì’i Ngwinǝ̀mu
Tamǝ̀lu’ù Ngǝlwi Nta’aghǝmǝ̀ Ngwifà’a
Talà Ngǝnǝ̀fǝ̀mǝ Ngangtǝ̀’ǝ Nìi
Tankǝ’ǝ Ngǝla’a Amà’ànchǝ̀ Binywe
Tantǝ̀’ǝ Ngǝlo Tanchǝ̀ Frinywe
Takwì’i Ngǝmǝkùŋǝ Ndzǝ̀mǝ̀nchǝ̀ Nchangnywe
Tanǝ̀fǝ̀mǝ Ngǝbǝ̀kǝ̀mǝ Ndoŋnyi Nǝǝ
Tanfu’u Ngǝkwi’i Ntsaŋku’u Nà’a
Taghàa Ngǝmǝlù’ù Nkwentǝ̀ Shikye
Tamǝnjyǝ NgwenC ntsamǝ̀koŋә Awa’à
Tanshye Ngwi Afǝ̀ŋnchwe Àzhà
Tandyâ Mbisa’a
Mbεrǝ̀faŋǝ̀

 

 

(Nә̀ghәmә̀) ǹchә̀-mò’o   –    11 

ǹchә̀-bya    –     12

ǹchә̀-tarә    –    13

ǹchә̀-nə̀kwà   –  14

ǹchә̀- tanә̀  – 15

ǹchә̀-ǹtùu     –   16

ǹchә̀-sàmba    – 17

ǹchә̀-nə̀fàa     –  18

ǹchә̀-nə̀bwùˀu  – 19

mə̀ghəmə məmbya  – 20

mә̀ghәmә mәmbya nә ǹchә̀-mò’o    –   21

mә̀ghәmә  mәmbya nә ǹchә̀-bya    – 22

mә̀ghәmә mәmbya nә ǹchә̀-tarә    – 23

mә̀ghәmә  mәmbya nә ǹchә̀-nә̀kwà   – 24

mә̀ghәmә mәmbya nә ǹchә̀-tanә ̀    – 25

mә̀ghәmә mәmbya nә ǹchә̀-ǹtùu    – 26

mә̀ghәmә mәmbya nә ǹchә̀-samba    – 27

mә̀ghәmә mәmbya nә ǹchә̀-nә̀fǎ – 28

mә̀ghәmә mәmbya nә ǹchә̀-nә̀bwùˀu – 29

mә̀ghәmә mәntarә     –  30

Professions/occupation/vocations

Әtàa wwo fa’a kǝ̀? What’s your Father’s job?

Әtàa wà bә ntsuˀu-mə̀ghònə (dokǝtà) –  My father is a doctor/nurse.

Ŋù-ngaŋə̀           – a herbalist       

ǹdə̀-ŋwàˀàrə̀       – a teacher

ǹtsὲ̀-mə̀nsàˀa  – a judge

ǹsa’à-mǝ̀nsa’à    – a lawyer

ǹtyə̂-akhə̌             – a carver

ǹliˀì-mǝ̀nsùŋə      – a farmer

ǹtswìˀì-nə̀byě      – a fisherman

ǹsùŋə̀-nə̀kâ         – a driver

ǹnyesə̀nə̀kâ       – a mechanic

ǹghwùrə̀-bə̀ntò   – a potter

ǹtwi-əlà                – a blacksmith

nyesètyǝ           – a hairdresser

ǹkuŋə̀-tyǝ             – a barber

Sequential pronouns highlighted:

Mma wà bә tsuˀu-mə̀ghònə  – my mother is a nurse.

Ndәmә wà ̀-ŋwàˀàrə̀     – my brother/sister is a teacher.

Ndì wà bә tsὲ̀-mə̀nsàˀa  –    my older one is a lawyer. 

Muwi bә sa’à-mǝ̀nsa’à    –     my younger one is a judge.

Tanka wà sùŋə̀-nə̀kâ    – my friend is a driver.

Moo wa bә tswìˀì-nə̀bye    – my child is a fisherman.

Mǝ̀ngye wa bә nyesə̀tyǝ     – my wife is a hairdresser.

Nduŋə wa bә kuŋə̀-tyǝ     – my husband is a barber.

The highlighted above is a sequential pronoun marker in Nkwen language that forms nouns from verbs, as in the examples above, and also stands for the person when a number of actions are taken in a sequence. E.g.

Ngəfò ghə afò, benə ngwàsaŋə bù nlaa ninŋə məmə nkhè ghə̀ fya mbwo moo yε. (Ngefor went to the farm, harvested corn, came back home, cooked it, put it in a basket, and took it to her son/daughter.) All the highlighted and   stand for the person (Ngəfò) doing the actions.

 

Self Introduction And Introducing Others In Nkwen Language

Related:

 

  1. Talking in Nkwen Language
  2. Nkwen Language Handbook Sequence 3 Lessons 1 to 3 Trees, Grass, Vegetables, Fruits
  3. Nkwen Language Handbook Sequence 2 Lessons 8 and 9
  4. Nkwen Language Handbook Sequence 2 Lesson 7
  5. Nkwen Language Handbook Sequence 2 Lessons 5 and 6
  6. Nkwen Language Lessons And Podcast

On Youtube:

Nkwen Language Handbook

Nkwen Language Lessons

Gospel Readings in Nkwen Language

Speaking in Nkwen Language

 

 

Self Introduction And Introducing Others In Nkwen Language

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: