G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
African dishes - Achu Soup And Meat
General knowledge Revision General Knowlege Revision Quizzes https://feeds.acast.com/public/shows/62868b6a9126f90014cf8b01 Inspiration Uncategorized

Talking in Nkwen Language – Mǝ̀bòŋnǝ̀nǝ̀

 

Talking in Nkwen Language Mǝ̀bòŋnǝ̀nǝ̀

1. Mǝ̀tsὲ’ὲtənǝ̀: Common Greetings

//potsaglu.net/4/6328012

Titles

 • Ndə̀Madam/Sir ( short form of Ndə-ŋwa’arə̀ – Teacher or Instructor)
 • Mma, Mabrә mother
 • Әtàà Father
 • Ndәmә – my brother/sister
 • Ndì/Ndiwì older sibling/relative
 • Muwìyounger sibling/relative
 • Tanka wà my friend
 • Ndә̀ Instructor
a) Yǐ nshiˀinә̌ – Welcome
 1. Yǐ nshiˀinә̌ À a (Ndə) Yes (Madam/Sir)
 2. yǐ (lo) (You are welcome. Pl.) À a (Ndə)̀. Yes Madam/Sir.
 3. Ò yìi (You are welcome. Sg. ) À a. (Title or Name)
 4. A yǐ nshiˀinә̌. (You are welcome. Pl.) À a. Mә. Yes. Thanks.
 5. Yǐ nshiˀinә̌ (Name): Mma, Mabrә Welcome Mother
 • Әtàà Father
 • Ndәmә – my brother/sister
 • Muwìyounger sibling/relative
 • Ndì/Ndiwì older sibling/relative
 • Tanka wà my friend
 • Ndә̀ Instructor
Ǹjwelǎ?  –  Good morning
 • Ǹjwelǎ  –  Ǹjwelǎ   Good morning
 • Ǹjwelǎ      –    À a. Ǹjwelǎ (Name)    Yes. Good morning
 • Ǹjwe lǎ/zinә lǎ  Good morning to all/us –  À a. Ǹjwelǎ (Name).  Yes. Good morning, (name/title).
 • Ǹjwelǎ (Name/title):  Mma, Mabrә   –    mother
 • Әtàà    –    Father
 • Ndәmә  –    my brother/sister
 • muwì    –    younger sibling/relative
 • Ndì/Ndiwì    –    older sibling/relative
 • Ndә̀    – Instructor
 • Tanka wàmy friend   
C. Ò zǐ? Good afternoon
 • Ò zǐ   –  À a
 • zǐ    –    À a Ndə̀.  Yes Madam/Sir.
 • Ò zǐ   –  À a. Ò . Yes. Welcome back
 • Ò zǐ (Name/title): Mma, Mabrә     –    mother
 • Әtàà    –    Father
 • Ndәmә  –    my brother/sister
 • muwì    –    younger sibling/relative
 • Ndì/Ndiwì    –    older sibling/relative
 • Ndә̀    – Instructor 
 • Tanka wàmy friend  

 

d. ? –  Welcome back.
 • (welcome back sg.)  –  À a.
 • (welcome back pl.)  –  À a Ndə̀.  Yes Madam/Sir.
 • Ò (welcome back sg.)   –  À a. (Ò zǐ ?)   Yes. (Good afternoon)
 • Ò (Name): Mma, Mabrә     –    mother
 • Әtàà    –    Father
 • Ndәmә  –    my brother/sister
 • muwì    –    younger sibling/relative
 • Ndì/Ndiwì    –    older sibling/relative
 • Ndә̀    – Instructor 
 • Tanka wàmy friend  
e) Bù sa’à ̀? How are you doing?
 • sa’à ̀? How are you? Pl.   –  Bì bonə/Bì dzwi nshi’ìnǝ̌, We are fine, (̀ sà’a ?) and you?
 • sa’à ̀? How are you? sg.  –  ̀ bonə/ ̀ ndzwi nshi’ìnǝ̌, I’m well,  (̀ sà’a ?) and you?
 • sa’à kə̀? (name/Title): Mma, Mabrә       –  mother
 • Әtàà    –    Father
 • Ndәmә  –    my brother/sister
 • muwì    –    younger sibling/relative
 • Ndì/Ndiwì    –    older sibling/relative
 • Ndә̀    – Instructor 
 • Tanka wàmy friend  
f. Fəlye fwo/fu. Good night

Fəlye fwo/fu –  À a. Fəlye (la). Yes. Good night.

Fəlye fwo/fu.  –  À a, nə fwo. Yes. Good night.

Fəlye fwo (Name/title): Mma, Mabrә       –  mother

 • Әtàà    –    Father
 • Ndәmә  –    my brother/sister
 • muwì    –    younger sibling/relative
 • Ndì/Ndiwì    –    older sibling/relative
 • Ndә̀    – Instructor
 • Tanka wàmy friend  Talking in Nkwen Language Mǝ̀bòŋnǝ̀nǝ̀
g. A bәla?    –    How are you?
 • A bәla?   How are you?  –      A boŋə̀/ I’m fine
 • A bәla? (title): Mma, Mabrә     –  How are you mother?
 • Әtàà    –    Father
 • Ndәmә  –    my brother/sister
 • muwì    –    younger sibling/relative
 • Ndì/Ndiwì    –    older sibling/relative
 • Ndә̀    – Instructor 
 • Tanka wàmy friend  

 

 • Ò bәla? How are you?  –  ̀ ndzwi nshi’ìnə̀/ I’m fine.
 • ǝ̀boo bi bәla?  How are the children?    Bwodzwi nshi’ìnə  They are well.
 • Bә̀lә̀mә bwo bәla? How are your siblings?   – Bwo dzwi nshi’ìnə.̀       
 • Bә̀ (Name) bәla? How are the children?    Bwodzwi nshi’ìnə    
 •   Mma wwo ̀̀ bәla?  How is your mother?   – À dzwi nshi’ìnə̀. She is well.
 • Әtàa wwo ̀̀ bәla?  How is your father?     – À dzwi nshi’ìnə̀. He is well.
 • Mma wwo ̀̀ bwo Әtàa wwò̀ bәla?  How are your mother and father?Bwodzwi nshi’ìnə    
h. Məyà wwò/wwu. Thank you.
 • Məyà wwò. Thank you. sg.   –    À a. / À a, wwò. Yes, thank you too.
 • Məyà wwu.  Thank you. pl.   –    À a  Mma/ǝtàà, etc. Yes, mother/father
 • Məyà wwò (Name): Mma, Mabrә     –    mother
 • Әtàà    –    Father
 • Ndәmә  –    my brother/sister
 • muwì    –    younger sibling/relative
 • Ndì/Ndiwì    –    older sibling/relative
 • Ndә̀    – Instructor
 • Tanka wàmy friend  
i. Ò/ dzwi nshiˀinә̀? Are you well?

Ò dzwi nshiˀinә̀ /Bù dzwi nshiˀinә̀?    –  À a.   Yes. / Ngaŋǝ. No.  

-Ngaŋǝ. Mǝ̀ mbikakǝ nshi’inǝ̀ dzwi. No. I am not  well.

-Ngaŋǝ. Bì bikakǝ nshi’inǝ̀ dzwi. No. We are not  well.

Ò dzwi nshiˀinә̀? (Name/title): Mma, Mabrә       –  mother

 •  Әtàà    –    Father
 • Ndәmә  –    my brother/sister
 • muwì    –    younger sibling/relative
 • Ndì/Ndiwì    –    older sibling/relative
 • Ndә̀    – Instructor
 • Tanka wàmy friend 
Short conversation

Ò dzwi nshiˀinә̀ Ngu’u?  – Ngaŋǝ. Mǝ̀ mbikakǝ nshi’inǝ̀ dzwi.

A zaŋǝ adi’i kǝ zhǝ?      – Abwo za zaŋǝ.

Are you well Ngu?  – No, I am not well.

What is hurting you?  – My hand hurts/ pains.

j. tsὲ’ὲ̀ wwo/wwu

-Mə tsὲ’ὲtə̌  Greetings  –   À a. Yes./À a. A la?

-Mə tsὲ’ὲtə̌ wwò    Greetings to you sg.  –   À a. A bə la? Yes. How are you?

-Mə tsὲ’ὲtə̌  wwu  Greetings to you pl.  

-Mə tsὲ’ὲtə̌  (Name): Mma, Mabrә       –  mother

 • Әtàà    –    Father
 • Ndәmә  –    my brother/sister
 • muwì    –    younger sibling/relative
 • Ndì/Ndiwì    –    older sibling/relative
 • Ndә̀    – Instructor
 • Tanka wàmy friend  
Mǝ̀bòŋnǝ̀nǝ̀   – Conversation
 • Ngǝmǝ̀nyi : Njwelǎ ǝ̀taa.    
 • Әtàà Azεε:   À a moo wwa. Abǝla?
 • Ngǝmǝ̀nyi:  Aboŋǝ̀
 • Әtàà Azεε :  ǝtaa wwò bwo mma wwò dzwi nshi’inǝ̀? 
 • Ngǝmǝ̀nyi : A a, ǝ̀taa.
 • Әtàà Azεε : Bǝ̀lǝ̀mǝ bwo mbǝ̀ la?
 • Ngǝmǝ̀nyi : Bwo dzwi nshi’ine Әtàà.
 • Әtàà Azεε : Tsε’εtǝ̀ wwa mba.
 • Ngǝmǝ̀nyi : Ò la. Fǝlyǝ fwo. (Ò la – ok)
 • Әtàà Azεε : Nǝ fwo.

Related:

Talking in Nkwen Language

Leave a Reply

%d bloggers like this: