G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
General knowledge Revision General Knowlege Revision Quizzes Inspiration Uncategorized

Names of Animals in Nkwen Language

 
Names of Animals
Advertisements

Mǝ̀lwenǝ̀ mǝ Mǝ̀nà nǝ Àbòŋnǝ Mǝnkwenǝ

Names of Animals

//potsaglu.net/4/6328012
1.kanǝ̀  –  a monkey
2.Fǝ̀nyǝ  –  a snake
3.Chùwe  – an antelope
4.Ǹnà-ngwe  –  a lion
5.Àfònǝ  –  a tiger (a leopard ?)
6.Nǝnaŋǝ  –  a chameleon
7.Kwimânkò’ò  –  tortoise
8.Ǹdzǝbǝ̀rǝ̌  –  grass cutter
9.Ǹdzǝbǝ̀rǝ̌-ntingùŋǝ  –  a porcupine
10.M̀byaǹduŋǝ  – a giant rat
11.Ŋ̀kâbaŋǝ̀  – a baboon
12.Ǹnǎ-nghǝ̀’ǝ  – a monkey
13.Tò’òrǝ̀ – a squirrel
14.Kàŋǝ̀  –  a cane rat
15.M̀bǐ-mǝlù’ù  – hyena
16.Fǝ̀bu’ù  –  a gorilla/chimpanzee
17.Ǹnà mǝ̀nkàŋǝ̀-mǝnkàŋǝ – a zebra
18.Fǝ̀kàrǝ̀  – bushbaby
19.Ǹgǝmǝ̀  –  a python
20. Àliliŋǝ  –  a bat
21. Ǹnarǝ̀  –  giraffe
2́2. Ǹgha  –  an antelope
23. M̀bòŋǝ̀ – a buffalo
2̌4. Nǝ̀màŋǝ̀ nǝ bushi  –  a wild cat
25. Swìŋnǝ̀  _  a shrew
26. M̀bya  –  a mouse
27.Forǝ  –  a rat
28.Ǹsenǝ̀   –  an elephant
29.Babǝngò’ò – a wall gecko
30.Kǝ̀bǝ̀  –  a rabbit
31. Swigǝrǝ kà’a-nkà’à  – a lizard
32.Àchǝ̌  –  a bear
33.Kwunyàmǝ̀-akwo –Rhinoceros34 Àntswìŋǝ̀ – an ostrich
35.kwùŋǝ̀ – an owl
36.ko’ondzǝ̀mǝ̀ – a cow
37.M̀byi-ǹdoŋǝ̀ – a goat
38.M̀byi-ǹdzǝ̀rǝ̀ – a sheep
39.Ankwùŋǝ̀ – a ram
40.Ǹnà-mǝ̀karǝ – a horse
41.Ngwo – a dog
42.Dzàkashì – a donkey
43.Bushì – a cat
44.Àkwì-mbyi – a nanny goat
45.Mya-ǹgwu – a hen
46.Ankǝ̀’ǝ̀ – a roster
47.Dùnfawurǝ̀ – a duck
48.Kwunyàmǝ̀ – a pig
49.Dǝdo’o – a frog
50.Tsǝ̀tsà – a toad
51.Nǝ̀bye – a fish
52.Chichi’i– a tadpole
53.Fǝ̀ngǝ̀gǝ̀rǝ– an ant
54.Ghǝghanǝ – a butterfly
55.ngǝ̀’ǝ-ngǝ’ǝ nǝsoŋǝ – Dragon fly
56.Kǝfǝ̀mǝ – carpenter bee
57.Ko’ofǐ– a wasp
58. ànchinǝ̌̀ – a cricket
59. Ba’a-Ngwo – a bug
60.Ǹtǝ̀rǝ-tyǝ – head louse
61.Ǹgwìŋnǝ-eku – Ticks or bed bugs
62.Afòŋko’o – Dung beetle
63.kà’à – sticks insect
64. ? – yam beetle
65. fǝ̀ndoŋ-ndoŋǝ̀ -?
66. tɛ̀rǝ̀  –  a spider
67. M̀bàrǝ̀nga’à – crocodile
Names of Animals

A Deeper Look On What Love Is

What Love is about. A deeper look On what love is.

 

Story 5 – Why The Cock Has No Teeth

Why The Cock Has No Teeth  Vigilance in Gaming Preview and get our e-book. Once upon a time, Mr. Cock and Mr. Rat were great friends. They jointly cultivated a farm and planted lots of groundnuts (peanuts). They did all the farm work together and during the harvesting season, they both went to their farm,Continue reading “Story 5 – Why The Cock Has No Teeth”

General Knowledge Revision on House Craft

HOUSE CRAFT View and buy our e-book. KINDS OF FLOORS AND THEIR CARE Mud floor: Sprinkle water on the floor before sweeping and smoothen the floor with mud, Leave for some time to dry, Then rub with pounded sweet potato leaves and Cover with plantain leaves for a few hours Wooden floor: Sweep and dustContinue reading “General Knowledge Revision on House Craft”

My favorite type of weather

My favorite type of weather What is your favorite type of weather? This video shows my favorite type of weather TikTok     What do you think?   Category Archives: General Knowlege Revision Quizzes A Deeper Look On What Love Is What Love is about. A deeper look On what love is.   Share Twitter FacebookContinue reading “My favorite type of weather”

Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom of the old

Daily Wise Saying In Nkwen (Mǝbǎkò’ò Sènǝ). An attempt to expantiate on the Wisdom of the Old or Wisdom of our Forefathers. Nkwen Language Handbook Nkwen Language Lessons Audio And Video Playlists Nkwen Language Lessons And Podcast Audio Visual Version Of The Nkwen Language Handbook Mǝbǎkò’ò Senǝ  May 8, 2023  Bὲnə àbàà zhə adì’i wu maContinue reading “Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom of the old”

Advertisements

 

RSS Error: A feed could not be found at `https://anchor.fm/s/50eb7e68/podcast/rss`; the status code is `404` and content-type is `text/plain; charset=utf-8`

2 thoughts on “Names of Animals in Nkwen Language

  1. Stephen Taminang

    I love it

  2. Stephen Taminang

    Meya wwo

Leave a Reply

%d bloggers like this: