G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">
Inspiration Uncategorized

The Hail Mary Prayer in Nkwen Language

 
Advertisements

TSƐ̀’Ɛ̀TӘ̀ MÀRIYÀ (Hail Mary)

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen

Tsὲ’ὲtә̀ Mariyà, ò luu nә̀ grashà Nywè à dzwi nǝ̀ wwò, ò ghà’a ǹchya bә̀ngye bәtsә̀mә̀, mә̀fonә̀ dzwi nә̀ moo wwò, Yesù.
Màriyà ŋwà’ànә Mya Nywè, shwenә Nywè a mbwo bìi bә bǎ bwu tsәtsoŋnә̀ wi nә àghә̀mә̀ newwo zii, adzwi lǐ.

//potsaglu.net/4/6328012

Click the link below to go to the related page

Prayers And Reflections

The Sorrowful Mysteries of the Holy Rosary

Importance of The Holy Rosary

Advertisements

Latest Post

Advertisements

Page List

Advertisements

Leave a Reply

%d bloggers like this: