G-DWR3MNQ368 crossorigin="anonymous">

Numbers in Nkwen Language

 
Advertisements

Numbers in Nkwen Language

Mә̀seŋtәnә̀  – Counting 

//potsaglu.net/4/6328012

mòˀo  –   1

bya   –    2

tarə   –   3

kwà   –    4

tanә̀   –    5

ǹtùu    –     6

sàmba –  7

nә̀fǎ  –     8

nә̀bwùˀu – 9

nә̀ghәmә̀ –   10

Advertisements

Advertisements

ǹchә̀-mo’o  – 11

ǹchә̀-bya –  12

ǹchә̀-tarә –   13

ǹchә̀-nə̀kwà – 14

ǹchә̀-tanə  – 15

ǹchә̀-ǹtùu   –  16

ǹchә̀-sàmba – 17

ǹchә̀-nə̀fàa  – 18

ǹchә̀-nə̀bwùˀu – 19

mə̀ghə̀mə məmbya –  20

Advertisements

Advertisements

mə̀ghəmə məmbya nə ǹchə-mòˀo     –        21

mə̀ghəmə məmbya nə ǹchə̀-bya       –        22

mə̀ghəmə məmbya nə ǹchə̀-tarə      –        23

mə̀ghəmə məmbya nə ǹchə̀-nə̀kwà – 24

mə̀ghəmə məmbya nə ǹchə̀-tanə̀      –        25

mə̀ghəmə məmbya nə ǹchə̀-ǹtùu     –        26

mə̀ghəmə məmbya nə ǹchə̀-sàmba     –       27

mə̀ghəmə məmbya nə ǹchə̀-nə̀fǎ     –        28

mə̀ghəmə məmbya nə ǹchə̀-nə̀bwùˀu  –    29

Advertisements
mə̀ghəmə məntarə 30 ǹkɛ̀rə̀ bya 200
mə̀ghəmə nə̀kwà 40 ǹkɛ̀rə̀ tarə 300
mə̀ghəmə məntanə 50 ǹkɛ̀rə̀ nə̀kwà 400
mə̀ghəmə mi ǹtùu 60 ǹkɛ̀rə̀ tanə̀ 500
mə̀ghəmə mi sàmba 70 ǹkɛ̀rə̀ ǹtùu 600
mə̀ghəmə mi nəfâ 80 ǹkɛ̀rə̀ sàmba 700
mə̀ghəmə mi nəbwùˀu 90 ǹkɛ̀rə̀ nəfǎ 800
ǹkɛ̀rə 100 ǹkɛ̀rə̀  nә̀bwùˀu 900
Advertisements

 
ǹkɛ̀rǝ nǝ àzuŋǝ mo’o 101 Ǹchùˀu bya
2000
ǹkὲrә̀ nә ǝdzuŋә bya 102 Ǹchùˀu tarә 3000
ǹkὲrә̀ nә әdzwuŋә nә̀ghәmә̀ 110 Ǹchùˀu nә̀ghǝmә̀ 10,000
ǹkὲrә̀ nә ǹchә̀-mòˀo 111 Ǹchùˀu ǹchә̀-moˀo
11,000
ǹkὲrә̀ bya  200 Ǹchùˀu ǹcә̀-bya 12,000
ǹkὲrә̀ tarә  300 Ǹchùˀu ncә̀-nә̀bwùˀu
19,000
ǹkὲrә̀ nә̀kwà 400 Ǹchùˀu mә̀ghәmә mәmbya       
20,000
ǹkὲrә̀ tanә̀ 500 Ǹchùˀu mә̀ghәmә mentarә
30,000
ǹkὲrә̀ ǹtùu 600 àbà mo’o
100,000
ǹkὲrә̀-sàmbâ 700 ә̀bà bya 200,000
ǹkὲrә̀-nә̀fă 800 ә̀bà tarә 300,000                
ǹkὲrә̀ nә̀bwùˀu 900 Ə̀bà nǝ̀fa nǝ ŋkɛ̀rǝ tanǝ̀ nǝ mǝ̀ghǝmǝ mǝntarǝ nǝ ǹchǝ̀- nә̀bwùˀu
800,539
Ǹchùˀu 1000 ә̀bà nә̀bwùˀu 900,000
Ǹchù’u nә ǹkὲrә̀ nә̀bwùˀu 1,900 ǹkamә̀
1,000,000
Advertisements
Advertisements

 

https://youtube.com/c/TaminangThereseN

Nkwen Language Lessons And Podcast

 

Nkwen Language Lessons And Podcast on Google

 

Nkwen Language lessons and podcasts for both kids and adults interested in the preservation of this precious language and their culture.

 1. Wise Sayings for Each Day in Nkwen Language
 2. Today’s Wise Saying In Nkwen – Wisdom of the old
 3. Some Nouns and Sentence Patterns in Nkwen Language
 4. Self Introduction And Introducing Others In Nkwen Language
 5. Talking in Nkwen Language
 6. Nkwen Language Handbook Sequence 3 Lessons 1 to 3 Trees, Grass, Vegetables, Fruits
 7. Nkwen Language Handbook Sequence 2 Lessons 8 and 9
 8. Nkwen Language Handbook Sequence 2 Lesson 7
 9. Nkwen Language Handbook Sequence 2 Lessons 5 and 6
 10. Nkwen Language Handbook Sequence 2 Lessons 1 to 4
 11. Nkwen Language Handbook sequence 1 Lessons 6 and 7
 12. Story Of The Goats And The Bad Wolf In Nkwen
 13. Nkwen Language Handbook sequence 1 Lessons 4 and 5
 14. Nkwen Language Handbook Sequence 1 Lessons 1 to 3
 15. Nkwen Language Handbook Audio Version
 16. Gospel Readings in Nkwen Language For Year B
 17. A Recapitulation On Nkwen Language
 18. Nkwen Language Scheme of Work
 19. Nkwen Language Alphabet
 20. Classification of Nouns in Nkwen Language
 21. Collective, Uncountable, Abstract Nouns and Parts of the Body in Nkwen Language
 22. Parts of the body in Nkwen Language
 23. Numbers in Nkwen Language
 24. Nkwen Language Counting 1 – 1000 Mǝ̀seŋtǝnǝ̀
 25. Nkwen Language Wordlists on Nouns
 26. The Nkwen Traditional Anthem
 27. Types of Food Crops in Nkwen
 28. Pictures and names of Animals
 29. Pictures and Names of Birds
 30. Pictures and Names of Birds
 31. Pictures and Names of Insects
 32. Grass Types And Vegetables
 33. Days of the week in Nkwen Language : Ǹjwe Məmə̀ Nghà
 34. Days of the week and months of the year in Nkwen
 35. Months Of The Year in Nkwen Language: Bə̀ŋorə Bә ÀLùŋə̀
 36. Plural of Nouns in Nkwen Language
 37. Unity of Noun phrases in Nkwen Language (Cohesion)
 38. Object Identification for Slow Learners
 39. Basic Division With And Without Remainder
 40. NKWEN LANGUAGE LESSONS Greetings, family, Alphabet, Tone Marks, Numbers
 41. TONE MARKS IN NKWEN LANGUAGE
 42. Nkwen Language Present Tense
 43. Nkwen Language Past Tense
 44. Nkwen Language The Future Tense
 45. Nkwen Language The /a/ sound
 46. Nkwen Language The /b/ sound
 47. The /ch/ sound in Nkwen Language
 48. The /d/ sound in Nkwen Language
 49. The /ɛ/ sound in Nkwen Language
 50. The /ǝ/ sound in Nkwen Language
 51. The /f/ sound in Nkwen Language
 52. The /g/ sound in Nkwen Language
 53. The /i/ sound in Nkwen Language
 54. The /gh/ sound in Nkwen Language
 55. The /dz/ sound in Nkwen Language
 56. Nkwen Language Wise Sayings Mǝbǎkò’ò
 57. More On Wise Sayings In Nkwen
 58. Wise Sayings in Nkwen Language part 3
 59. Sensitization on Covid 19 in Nkwen
 60. Nkwen Language Lessons Online Part 1; Mother Tongue Education
 61. Nkwen Language Speaking Lessons Online Part 2. Mother Tongue Education
 62. Nkwen Language Speaking online Part 3 – Parts of the Body and some Sentence Patterns on Nouns
 63. Sequential Pronouns in Nkwen Language
 64. Gospel Readings in English and in Nkwen Language For Year B

Podcast

 

 

 

Birth Celebration In Nkwen Culture – Anyu Ndyamoo

 Birth Celebration In Nkwen- Ǹdyâmoo Məbâkoˀo alaˀa tsə dzwi ngə “mbaŋə nəlwenə bə moo”, moo kə bə la nəfonə fə memə alanə. Noŋsə Mənkwenə, lonə nguˀu alaˀa dəsə ngə boŋə bə jwe moo məmə alanə a bə aghuˀusə fə a mbwo ŋutsə̀mə̀ a məmə alanə wa. A bə nguˀu-alaˀa la mə̀ngye a tuˀunə bə mmaContinue reading “Birth Celebration In Nkwen Culture – Anyu Ndyamoo”

 

My favorite type of weather

My favorite type of weather What is your favorite type of weather? This video shows my favorite type of weather TikTok   When it snows, the neighborhood gets cleaned up and the side walks and roads lay darkly clean, with pure white snow shinning everywhere orderly, then I enjoy my favorite weather. What do youContinue reading “My favorite type of weather”

Multiplying And Dividing Mixed Fractions

A mixed fraction is made up of a whole number and a proper fraction. Improper fractions are usually converted to get mixed fractions. We can multiply and divided mixed fractions in different ways. Here are some examples.

RESPIRATION, TRANSPIRATION, AND THE ENVIRONMENT REVISION FOR KIDS 4 THROUGH 12

RESPIRATION, TRANSPIRATION, AND THE ENVIRONMENT REVISION FOR KIDS 4 THROUGH 12. IMPORTANCE OF RESPIRATION TO PLANTS.

Story 1 Kila Discovered The Secret

Kila Discovered The Secret story

1 Comment

 1. Stephen Taminang

  Awesome

Leave a Reply

%d bloggers like this: